ORDONANTA nr. 20 din 24 ianuarie 2002privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a condiţiilor de utilizare a procedurii on-line pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a regulilor generale de asigurare prin mijloace electronice a transparenţei în domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică în procedura on-line sunt: a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant; b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) transparenta, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale ale ofertantului.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) procedura on-line - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităţilor tehnice oferite de Sistemul electronic de achiziţii publice în cadrul atribuirii unui contract de achiziţie publică; b) Sistemul electronic de achiziţii publice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-licitaţie.ro, operat în scopul facilitării transparenţei, corectitudinii şi eficientei în domeniul achiziţiilor publice, sistem denumit în continuare Sistem electronic.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă se completează cu dispoziţiile legale privind achiziţiile publice şi cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice.  +  Articolul 5Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autorităţile contractante care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentei ordonanţe, produsele, serviciile şi lucrările care urmează să fie achiziţionate prin licitaţie electronică, precum şi pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonanţă.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea contractantă care aplica procedura licitaţiei electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achiziţie publică are obligaţia sa indice acest lucru în anunţul de participare, precum şi fazele procedurii care nu se vor desfăşura on-line, dacă este cazul. (2) Aplicarea procedurii licitaţiei electronice, o dată stabilită prin publicarea anunţului de participare, nu poate fi revocată pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 7Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparenţei, tratamentului egal şi confidenţialităţii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau cu prestatorii interesaţi sa participe la procedura pentru atribuirea prin licitaţie electronică a contractului de achiziţie publică.  +  Capitolul 2 Condiţii de participare la procedura de licitaţie electronică  +  Articolul 8Orice furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei ordonanţe, la procedura de atribuire prin licitaţie electronică a contractelor de achiziţie publică (denumita în continuare procedura de licitaţie electronică); furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul, executantul sau prestatorul român în ţara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.  +  Articolul 9 (1) Participarea la procedura de licitaţie electronică se poate face numai după înregistrarea în Sistemul electronic. (2) Condiţiile şi procedura înregistrării se stabilesc de operatorul Sistemului electronic. (3) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în Sistemul electronic. (4) Înregistrarea ca furnizor, executant sau prestator în Sistemul electronic va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată poate fi suspendată sau revocată, în cazul în care solicitantul se afla în una dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; d) furnizează informaţii false în documentele prezentate; e) încalcă procedurile stabilite de operatorul Sistemului electronic. (5) În cazul intervenirii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a), b) sau c) ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizica în cauza, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligaţia sa aducă la cunoştinţa operatorului Sistemului electronic acest lucru în termen de 24 de ore. (6) Toate autorităţile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligaţia să se înregistreze în Sistemul electronic.  +  Articolul 10 (1) Operatorul are dreptul de a cere oricărui furnizor, executant sau prestator care solicită înregistrarea în Sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz. (2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în Sistemul electronic are obligaţia sa comunice operatorului, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11 (1) La înregistrarea în Sistemul electronic orice furnizor, executant sau prestator trebuie să plătească un tarif de înregistrare al cărui cuantum este stabilit de operatorul Sistemului electronic. (2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi nivelul costurilor administrative ale operaţiunii în cauza. (3) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.  +  Articolul 12În scopul facilitării unor studii de piaţa operatorul Sistemului electronic stabileşte condiţiile de realizare şi de utilizare a unui sistem electronic de clasificare a produselor, care să permită prezentarea rezultatelor tranzacţiilor încheiate cu succes.  +  Capitolul 3 Procedura de licitaţie electronică  +  Secţiunea 1 Generalitati  +  Articolul 13Autorităţile contractante au obligaţia, în condiţiile art. 5, de a aplica prevederile prezentului capitol pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4), art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.  +  Articolul 14Procedura licitaţiei electronice cuprinde următoarele faze, după caz: a) publicarea anunţului de participare; b) înscrierea solicitanţilor; c) preselecţia solicitanţilor; d) comunicarea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei; e) evaluarea ofertelor; f) comunicarea rezultatului evaluării; g) încheierea contractului; h) publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 15 (1) Autorităţile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligaţia de a face cunoscută în mod public, prin mijloace electronice, intenţia de a efectua achiziţii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunţ de intenţie. (2) Anunţul de intenţie se va publică în mod separat pentru produse, lucrări şi servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante. (3) Anunţul de intenţie trebuie să cuprindă cel puţin toate contractele de achiziţie publică previzionate să fie atribuite până la sfârşitul anului bugetar şi a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mica decât echivalentul în lei a 100.000 euro publicarea anunţului de intenţie este opţională. (4) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (1) nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. (5) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice fac excepţie de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul sa transmită spre publicare anunţul de intenţie oricând pe parcursul anului.  +  Secţiunea a 2-a Publicarea anunţului de participare  +  Articolul 16În scopul asigurării unei transparente maxime orice autoritate contractantă are obligaţia sa transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunţ de participare în toate cazurile în care aplica procedura licitaţiei electronice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 17Autoritatea contractantă are obligaţia sa includă în anunţul de participare ce urmează să fie publicat în Sistemul electronic toate informaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 şi să aplice în mod corespunzător prevederile acesteia referitoare la comunicare, în cazul modificării anunţului.  +  Articolul 18 (1) Anunţul de participare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii, în formatul stabilit de operatorul Sistemului electronic:1. elementele de identificare a autorităţii contractante;2. a) procedura aplicată pentru fiecare faza a atribuirii contractului de achiziţie publică; b) tipul contractului de achiziţie publică pentru care sunt solicitate oferte;3. a) locul de livrare a produselor/amplasamentul lucrării/locul de prestare a serviciilor; b) natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona (codul CPSA)/natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării/categoria serviciilor ce se vor achizitiona şi descrierea acestora (codul CPSA); c) indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse/lucrări/servicii solicitate;4. data limita de livrare a produselor/termenul limita de execuţie a lucrării/durata sau termenul limita de prestare a serviciilor;5. a) modalitatea de obţinere a unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul); c) data limita pentru solicitarea clarificarilor;6. a) data limita pentru depunerea ofertelor; b) modalitatea de depunere a ofertelor; c) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;7. data, ora şi locul deschiderii ofertelor;8. garanţiile pentru participare solicitate;9. modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează;10. forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul);11. informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;12. perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;13. criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului;14. interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul);15. alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.);16. data publicării în Sistemul electronic şi numărul anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea solicitanţilor  +  Articolul 19 (1) Orice furnizor, executant sau prestator care doreşte sa participe la procedura de licitaţie electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achiziţie publică trebuie să se înscrie în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic. (2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare şi a procedurii de generare electronică a documentelor care vor fi utilizate pe parcursul licitaţiei electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie.  +  Secţiunea a 4-a Preselecţia solicitanţilor  +  Articolul 20 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza preselecţia solicitanţilor care şi-au manifestat intenţia de a participa la procedura de licitaţie electronică. (2) Criteriile pe baza cărora se va face preselecţia trebuie să fie publicate în anunţul de participare şi trebuie să respecte principiile obiectivitatii şi nediscriminarii. (3) În funcţie de specificul obiectului contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă poate stabili drept condiţie de preselecţie îndeplinirea unor condiţii minime referitoare la capacitatea tehnica şi situaţia economicofinanciara ale solicitanţilor.  +  Articolul 21 (1) În cazul aplicării fazei de preselecţie pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limita de primire a documentelor de calificare. (2) Data limita stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare în Sistemul electronic. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii, şi anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 10 zile şi numai în situaţia în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorităţii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii.  +  Articolul 22 (1) Solicitanţii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu procedura de preselecţie şi cu documentele de calificare până cel mai târziu cu 6 zile înainte de data limita de depunere a documentelor de calificare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările cerute, cu cel puţin 4 zile înainte de data limita de depunere a documentelor de calificare.  +  Articolul 23 (1) Preselecţia solicitanţilor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de verificare a îndeplinirii criteriilor, în condiţii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificatiilor autorităţii contractante. (2) În cazul în care preselecţia nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia sa transmită rezultatul preselecţiei în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 24Rezultatul preselecţiei, însoţit de motivatia corespunzătoare, va fi pus la dispoziţie tuturor solicitanţilor prin intermediul Sistemului electronic.  +  Secţiunea a 5-a Comunicarea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei  +  Articolul 25 (1) Documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei trebuie să conţină criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică şi, unde este cazul, algoritmul detaliat de calcul ce va fi aplicat pentru determinarea punctajului. (2) În cazul în care evaluarea se va face după criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, autoritatea contractantă are obligaţia sa stabilească un algoritm de calcul care să permită utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei câştigătoare, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.  +  Articolul 26 (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă până la încheierea contractului de achiziţie publică. (2) Documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei trebuie să conţină cuantumul garanţiei de participare şi perioada de valabilitate a acesteia. (3) Cuantumul garanţiei de participare se stabileşte în suma fixa, care se va încadra de regula între 1% şi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică şi care în nici un caz nu va fi mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare. (4) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.  +  Articolul 27 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzand astfel suma constituită, atunci când se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.  +  Articolul 28 (1) Garanţia de buna execuţie a contractului de achiziţie publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cuantumul garanţiei de buna execuţie, care va fi cuprins între 5% şi 10% din preţul contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 29 (1) Data limita stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 45 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 26 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (3) Prevederea alin. (2) este aplicabilă numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare de către autoritatea contractantă cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii anunţului de participare spre publicare. (4) În cazul în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitaţie electronică prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 10 zile.  +  Articolul 30În cazul în care obiectul contractului de achiziţie publică include şi furnizarea de produse, oferta de preţ depusa de fiecare furnizor trebuie să conţină în mod obligatoriu şi costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anunţul de participare.  +  Articolul 31Primirea solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi remiterea documentaţiei respective se fac prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 32 (1) Solicitanţii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, până cel mai târziu cu 8 zile înainte de data limita de primire a ofertelor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările primite, cu cel puţin 6 zile înainte de data limita de primire a ofertelor.  +  Articolul 33 (1) Ofertele şi documentele care le însoţesc se realizează în forma electronică, dacă este cazul, prin utilizarea semnaturilor electronice sau a criptografiei, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic. (2) Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă şi trebuie semnată electronic de către ofertant şi transmisă până la data limita de primire a ofertelor. (3) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligaţia de a transmite oferta conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic şi îşi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.  +  Secţiunea a 6-a Evaluarea ofertelor  +  Articolul 34Deschiderea ofertelor în forma electronică se face cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 35 (1) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentaţia de prezentare şi elaborare a ofertei, în condiţii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificatiilor autorităţii contractante. (2) Examinarea ofertelor, evaluarea ofertelor şi stabilirea ofertei celei mai avantajoase se fac, în mod corespunzător, prin utilizarea facilităţilor sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic. (3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia sa transmită rezultatul evaluării, în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 36 (1) În scopul stabilirii ofertei câştigătoare autoritatea contractantă are dreptul sa recurgă la o procedură de ofertare deschisă. Astfel, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibila tuturor celorlalţi ofertanţi, fără a fi accesibila şi identitatea titularului fiecărei oferte. (2) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul Sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă. (3) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei. (4) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare. (5) La sfârşitul intervalului de timp prevăzut la alin. (1) este declarata câştigătoare oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, identitatea titularului ofertei câştigătoare devenind accesibila celorlalţi ofertanţi şi autorităţii contractante.  +  Articolul 37 (1) Transmiterea comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câştigătoare se realizează, în termen de 5 zile, prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic. (2) În cazul aplicării accelerate a procedurii de licitaţie electronică termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore.  +  Secţiunea a 7-a Încheierea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 38 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, în condiţiile prezentului capitol. (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul: a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia sa încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. (4) Fără să fie incalcate prevederile alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câştigătoare.  +  Articolul 39 (1) Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Dacă garanţia de buna execuţie s-a constituit sub forma unei scrisori de garanţie bancară, aceasta se constituie în anexa la contractul de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.  +  Articolul 40 (1) Încheierea contractului de achiziţie publică în forma electronică se realizează conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic. (2) Contractul se semnează electronic de către părţi, o copie de pe acesta fiind stocata de operator în vederea asigurării mijloacelor de proba corespunzătoare. (3) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura on-line, contractul semnat electronic de către părţi are natura juridică a antecontractului.  +  Articolul 41 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a denunta unilateral contractul de achiziţie publică, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziţie publică şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. (2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică îndeplinită până la data rezilierii, precum şi recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denunţării unilaterale a contractului.  +  Articolul 42În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziţie publică şi de a pretinde plata de despăgubiri.  +  Secţiunea a 8-a Publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 43Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Sistemul electronic un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică, în condiţiile, în formatul şi conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.  +  Secţiunea a 9-a Dispoziţii procedurale  +  Articolul 44Operatorul Sistemului electronic are obligaţia sa stabilească acele proceduri şi norme de securitate care asigura gradul necesar de confidenţialitate şi siguranţa în utilizare, în scopul bunei desfăşurări a procedurilor de licitaţie electronică.  +  Articolul 45 (1) Toate comunicările efectuate în cadrul procedurii licitaţiei electronice trebuie efectuate on-line, în conformitate cu regulile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare. (2) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în forma electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 46 (1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitaţie electronică trebuie să fie prezentate în forma electronică şi semnate electronic, dacă este cazul, prin folosirea unui procedeu de criptare, în condiţiile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare. (2) Toate documentele în forma electronică ce sunt de natura a conţine manifestări de voinţa ale celui care le-a semnat electronic, cu respectarea procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, sunt prezumate a aparţine titularului semnăturii respective. (3) Orice document în forma electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic. (4) Orice document în forma electronică trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirma primirea. (5) Formatul documentului în forma electronică, precum şi condiţiile generarii, transmiterii şi stocării acestuia sunt stabilite de operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 47 (1) Dacă specificaţiile autorităţii contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, aceasta obligaţie se considera îndeplinită prin prezentarea unei copii în forma electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în Sistemul electronic, în conformitate cu procedura şi cu condiţiile stabilite de operatorul Sistemului electronic. (2) Actul eliberării unei copii în forma electronică de pe un înscris este un act notarial şi este asimilat, din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare. (3) Eliberării copiei în forma electronică de pe un înscris, prevăzută la alin. (1), îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 36/1995, cu modificările ulterioare. (4) Condiţiile şi procedura înregistrării în Sistemul electronic a notarilor publici, precum şi tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 48 (1) Obligaţia de a prezenta o garanţie de participare sau, respectiv, de buna execuţie se considera îndeplinită prin prezentarea unei copii în forma electronică de pe o scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante, copie semnată electronic de banca emitenta, cu condiţia ca aceasta banca să fie înregistrată în Sistemul electronic şi în conformitate cu procedura şi condiţiile stabilite de operatorul Sistemului electronic. (2) Condiţiile şi procedura înregistrării în Sistemul electronic a băncilor, precum şi tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.  +  Articolul 49 (1) Operatorul Sistemului electronic are obligaţia de a publică anunţurile prevăzute la art. 15, 16 şi 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării on-line a acestora. (2) Procedura înregistrării on-line a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43, structura acestor anunţuri, precum şi a invitatiei de participare se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic. (3) Publicarea în Sistemul electronic a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43 se face gratuit.  +  Articolul 50 (1) În scopul acoperirii costurilor de operare şi utilizare a Sistemului electronic, fiecare furnizor, executant sau prestator care a încheiat un contract de achiziţie publică în urma aplicării procedurii de licitaţie electronică trebuie să plătească operatorului Sistemului electronic un tarif de utilizare, determinat procentual la valoarea contractului. (2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabileşte de către operatorul Sistemului electronic şi nu poate depăşi 0,5% din valoarea contractului. (3) Obligaţia de plată a tarifului de utilizare prevăzut la alin. (1) se naşte în sarcina furnizorului, executantului sau, respectiv, a prestatorului în momentul încheierii contractului de achiziţie publică. (4) Autoritatea contractantă nu datorează tarife de utilizare. (5) În cazul în care un furnizor, executant sau prestator nu plăteşte în termen de 30 de zile de la data încheierii unui contract de achiziţie publică tariful prevăzut la alin. (1), acesta este suspendat de drept din Sistemul electronic până la data prezentării dovezii de plată a tarifului. (6) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.  +  Articolul 51 (1) Operatorul Sistemului electronic are obligaţia de a implementa un sistem de evaluare a performantei furnizorilor, executanţilor şi prestatorilor înregistraţi în Sistemul electronic, în scopul determinării respectării de către fiecare dintre aceştia a procedurilor şi regulilor obligatorii de utilizare a Sistemului electronic, al evitării şi prevenirii fraudelor, cu condiţia respectării principiilor transparenţei, nediscriminarii şi echităţii. (2) Orice autoritate contractantă poate stabili drept criteriu de preselecţie în cadrul unei proceduri de licitaţie electronică o valoare minima a indicatorului de performanţă stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii şi echităţii.  +  Articolul 52În scopul aplicării dispoziţiilor prezentului capitol, data înseamnă ziua, luna şi anul, precum şi ora şi minutul.  +  Secţiunea a 10-a Dosarul procedurii licitaţiei electronice  +  Articolul 53 (1) În scopul asigurării mijloacelor de proba corespunzătoare operatorul Sistemului electronic are obligaţia de a întocmi, în forma electronică, dosarul procedurii licitaţiei electronice. (2) Informaţiile şi documentele în forma electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic şi trebuie să permită stocarea în condiţii de securitate a evidentelor necesare pentru fiecare faza desfăşurată on-line a procedurii licitaţiei electronice.  +  Articolul 54Dosarul procedurii licitaţiei electronice se păstrează de către operatorul Sistemului electronic atât timp cat contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.  +  Articolul 55La cerere, dosarul procedurii licitaţiei electronice este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie dezvaluita dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contravenţiilor sau infracţiunilor.  +  Capitolul 4 Anularea aplicării procedurii licitaţiei electronice  +  Articolul 56Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii anunţului de atribuire şi numai în următoarele circumstanţe: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei; b) nici unul dintre candidaţi/ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:- sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanta cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;- conţin în propunerea financiară preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente şi care nu pot fi temeinic justificate;- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;- prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; d) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibila încheierea contractului.  +  Articolul 57Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de participanţii la procedura de achiziţie publică, cu excepţia returnarii garanţiei pentru participare.  +  Articolul 58Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul anulării.  +  Capitolul 5 Cai de atac  +  Articolul 59Orice persoană fizica sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică şi care suferă, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecinţa directa a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală, în condiţiile stabilite la art. 80-97 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001.  +  Articolul 60Nu se contesta şi nu se ataca în justiţie deciziile autorităţii contractante referitoare la alegerea procedurii licitaţiei electronice în scopul atribuirii unui contract de achiziţie publică.  +  Articolul 61Înştiinţarea şi comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 se pot face şi prin mijloace electronice, dacă participanţii cărora le sunt destinate au consimţit astfel în prealabil.  +  Articolul 62 (1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, în scopul optimizarii procesului de monitorizare a sistemului de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia sa înştiinţeze despre aceasta operatorul Sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestaţia/notificarea primită. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică prin mijloace electronice operatorului Sistemului electronic toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/acţiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.  +  Articolul 63Hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 se publică în Sistemul electronic, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 64În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a regulilor şi procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, acesta poate decide, în funcţie de gravitatea încălcării, suspendarea dreptului furnizorului, executantului sau prestatorului respectiv de a utiliza Sistemul electronic, excluderea din Sistemul electronic, precum şi interzicerea înregistrării în acesta pe o perioadă de până la 5 ani.  +  Articolul 65 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) efectuarea unei achiziţii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia; b) aplicarea procedurii pentru atribuirea prin licitaţie electronică a unui contract de achiziţie publică, fără autorizaţii, avize, acorduri şi aprobări legale; c) furnizarea de informaţii unuia sau mai multor furnizori, executanţi sau prestatori, de natura sa îi favorizeze pe aceştia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; d) deţinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de informaţii privind conţinutul ofertelor celorlalţi participanţi la procedura, precum şi înţelegerea acestuia cu alţi participanţi sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturarii rezultatului procedurii.  +  Articolul 66 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei. (2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 67Procedurile de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului adoptate în condiţiile art. 5 se vor definitivă pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective.  +  Articolul 68 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţează Sistemul electronic. (2) Operatorul Sistemului electronic, în colaborare cu instituţiile publice abilitate, va utiliza acele standarde şi proceduri de securitate care să asigure un grad ridicat de fiabilitate şi siguranţa a operaţiunilor desfăşurate în cadrul Sistemului electronic, în acord cu practicile internaţionale în domeniu. (3) Operatorul Sistemului electronic are obligaţia sa dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor şi serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţie publică, compatibil cu sistemul de grupare şi codificare prevăzut de clasificarile statistice oficiale, în scopul asigurării transparenţei, promovării competitiei şi facilitării realizării studiilor de piaţa.  +  Articolul 69 (1) Operatorul Sistemului electronic este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, finanţată integral din venituri extrabugetare. (2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" care se desfiinţează. (3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei provin în principal din următoarele surse: a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio; b) tarifele de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, prevăzute în actele normative în vigoare; c) tariful de utilizare a Sistemului electronic şi tariful de înregistrare în Sistemul electronic; d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 70 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului electronic, în funcţie de gradul de dezvoltare a tehnologiei şi de cerinţele de securitate adecvate. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României vor elabora şi vor adopta, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele necesare utilizării instrumentelor de plată electronică în cadrul Sistemului electronic.  +  Articolul 71Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nicap. Ministrul integrării europene,Vasile Puscas,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------