ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2002privind instituirea unor interdicţii pentru alesii locali şi funcţionarii publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 2 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale la care alesii locali sunt manageri, acţionari semnificativi, asociaţi, administratori, cenzori, membri în consiliul de administraţie sau la care deţin alte funcţii de conducere nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte alesii locali menţionaţi, cu regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale ori de consiliile judeţene respective. (2) Prin aleşi locali, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primării municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. (3) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în cazul soţului/sotiei şi rudelor până la gradul al doilea inclusiv ale alesului local în cauza. (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (3) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local, cu excepţia cazurilor în care cel în cauza demisioneaza din funcţia deţinută la societatea comercială, în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, de la încheierea contractului. (5) Constatarea încetării mandatului de ales local se face prin ordin al prefectului, emis în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, de la încheierea contractului.  +  Articolul 2Interdicţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică şi funcţionarilor publici şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau judeţean respectiv ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau judeţene respective.  +  Articolul 3Contractele comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care cad sub incidenţa prevederilor acesteia, vor fi reanalizate şi, dacă este cazul, se vor face demersurile legale necesare pentru rezilierea sau, după caz, anularea lor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul justiţiei,Ioan Alexandru,secretar de stat---------