ORDONANTA nr. 18 din 24 ianuarie 2002privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) apel de urgenta - orice chemare sau solicitare de ajutor care se efectuează gratuit; b) furnizor de servicii - entitatea stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 617/2001 privind Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta, care va implementa în România sistemul naţional; c) număr unic pentru apeluri de urgenta - 1-1-2; d) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta - serviciile centralizate de dispecerizare şi de coordonare a intervenţiei, în caz de urgenta, a personalului specializat, pe teritoriul României.  +  Articolul 2În România operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 617/2001.  +  Articolul 3Serviciile specializate sunt servicii de intervenţie rapida în cazul apelurilor de urgenta.  +  Articolul 4Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta funcţionează permanent, iar personalul operativ lucrează în ture.  +  Articolul 5 (1) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta are următoarele atribuţii principale: a) primeşte şi înregistrează automat apelurile de urgenta comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirma şi localizeaza, pe cat posibil, apelurile primite; b) analizează, directioneaza şi transmite operativ apelurile de urgenta la serviciile specializate de intervenţie, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, precum şi la autorităţile competente; c) transmite imediat, în cazul producerii dezastrelor, apelurile, datele şi informaţiile primite la Secretariatul tehnic permanent de pe lângă Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor; d) primeşte şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia evenimentelor şi a interventiilor; e) centralizează, stocheaza şi pune la dispoziţie autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenta gestionate. (2) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta asigura, conform legii, receptionarea apelurilor de urgenta şi în limbile minorităţilor naţionale din unitatea administrativ-teritorială şi, după caz, în una-doua limbi de circulaţie internationala.  +  Articolul 6 (1) Serviciile specializate în intervenţii la apelurile de urgenta au următoarele atribuţii principale: a) asigura, prin dispeceratele proprii, preluarea apelurilor de urgenta transmise de dispeceratul pentru apeluri de urgenta; b) alerteaza de îndată personalul de intervenţie; c) menţin legătură cu forţele şi mijloacele dislocate la locul evenimentului. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) serviciile specializate încheie protocoale cu furnizorul de servicii.  +  Articolul 7 (1) În România se introduce numărul unic pentru apeluri de urgenta în reţelele publice de telefonie. Acesta este 1-1-2. (2) Numărul unic pentru apeluri de urgenta va fi utilizat în paralel cu celelalte numere telefonice naţionale pentru anunţarea urgentelor, pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Apelul de urgenta este netaxabil.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toţi operatorii publici de telefonie fixa care furnizează aceste servicii de comunicaţii să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la toate posturile telefonice fixe pe care le deservesc, până la desfiinţarea circuitului telefonic. (2) În cuprinsul avizului de comunicare asupra datei de desfiinţare a circuitului telefonic se va preciza în mod clar şi faptul ca de la data respectiva utilizatorul nu va mai beneficia de posibilitatea de a telefona la numărul unic pentru apeluri de urgenta. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toţi operatorii publici de telefonie fixa care furnizează aceste servicii de comunicaţii să asigure primirea şi retransmiterea automată a apelului de urgenta de la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de modul în care se realizează taxarea apelurilor şi a convorbirilor de la aceste posturi telefonice.  +  Articolul 9Operatorii publici de telefonie mobila care furnizează aceste servicii de comunicaţii au obligaţia să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la orice aparat telefonic pentru comunicaţii mobile, indiferent de tipul de cartela din aparatul telefonic respectiv.  +  Articolul 10Eliberarea sau prelungirea licenţelor pentru operatorii publici de telefonie se condiţioneaza de asigurarea introducerii numărului unic pentru apeluri de urgenta în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11 (1) Operatorii publici de telefonie fixa şi/sau mobila, care furnizează servicii de comunicaţii în România, au obligaţia sa pună la dispoziţie furnizorului de servicii, gratuit şi în timp util, toate numerele de telefon, numele şi adresele din bazele lor de date, actualizate lunar. (2) Furnizorul de servicii este obligat să asigure confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date pe care le gestionează.  +  Articolul 12Personalul necesar în vederea infiintarii şi funcţionarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta se selecteaza şi se perfectioneaza de către furnizorul de servicii.  +  Articolul 13 (1) Pentru finanţarea funcţionarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta şi pentru recuperarea investiţiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului naţional pentru apeluri de urgenta se instituie un tarif care se colectează de către furnizorul de servicii de la operatorii publici de telefonie. (2) Tariful prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, avându-se în vedere asigurarea costurilor de funcţionare a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta şi recuperarea investiţiilor efectuate de către furnizorul de servicii. (3) Furnizorul de servicii suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei dintre postul de la care se efectuează apelul de urgenta şi dispeceratul pentru apeluri de urgenta corespunzător, precum şi pentru cele legate de realizarea comunicatiei necesare între dispeceratul pentru apeluri de urgenta şi dispeceratele serviciilor specializate de poliţie, pompieri şi ambulanta. (4) Alte persoane juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor pentru realizarea comunicatiei între dispeceratele corespunzătoare de urgenta şi serviciile specializate în intervenţii din cadrul persoanelor juridice respective. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va întocmi proiectul normelor metodologice privind colectarea fondurilor reprezentând sumele corespunzătoare tarifului prevăzut la alin. (1), care va fi supus spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 14 (1) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta au obligaţia să solicite, în scris, avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluţia tehnica implementata la dispeceratul pentru apeluri de urgenta de către prestatorul de servicii. (2) Avizul tehnic se acordă de operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, cu precizarea aspectelor de incompatibilitate.  +  Articolul 15În gestionarea apelurilor de urgenta furnizorul de servicii poate încheia convenţii cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte servicii comunitare, constituite potrivit legii, care au atribuţii în acest domeniu.  +  Articolul 16Se interzice utilizarea în alte scopuri a numerelor pentru apeluri de urgenta.  +  Articolul 17Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 18 (1) Constituie contravenţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) apelarea abuzivă sau alertarea falsa a dispeceratului pentru apeluri de urgenta, precum şi a celorlalte servicii specializate se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) nerespectarea de către operatorii publici de telefonie a obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9 şi 11 se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează, după caz, de ofiţeri şi subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, de pompierii militari sau de către primari, iar în cazul amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b), de către personalul abilitat din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va putea delega competentele prevăzute la alin. (2) unei persoane juridice de drept public cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor. (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe, referitoare la contravenţii, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia celor ale art. 28.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu----------