LEGE nr. 36 din 16 ianuarie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 august 1990, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"LEGEprivind regimul juridic al apelor maritime interioare,al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zoneieconomice exclusive ale României"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege reglementează statutul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996."3. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Marea teritorială a României cuprinde fasia de mare adiacenta ţărmului ori, după caz, apelor maritime interioare, având lăţimea de 12 mile marine (22.224 m), masurata de la liniile de baza.Liniile de baza sunt liniile celui mai mare reflux de-a lungul ţărmului sau, după caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale ţărmului, inclusiv ale ţărmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajărilor hidrotehnice şi ale altor instalaţii portuare permanente.Coordonatele geografice ale punctelor între care sunt trasate liniile de baza drepte sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. În cazul unor evolutii obiective de natura sa influenteze punctele între care sunt trasate liniile de baza drepte, coordonatele noilor puncte sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.Limita exterioară a marii teritoriale este linia care are fiecare punct situat la o distanta de 12 mile marine, masurata de la punctul cel mai apropiat al liniilor de baza."4. După articolul 7 se introduce capitolul II^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL II^1Zona economică exclusiva a României în Marea NeagraArt. 7^1. - Zona economică exclusiva a României este instituită în spaţiul marin al ţărmului românesc la Marea Neagra, situat dincolo de limita apelor marii teritoriale şi adiacent acestora, în care România îşi exercită drepturi suverane şi jurisdicţia asupra resurselor naturale ale fundului marii, subsolului acestuia şi coloanei de apa de deasupra, precum şi în ceea ce priveşte diferitele activităţi legate de explorarea, exploatarea, protecţia, conservarea mediului şi gestionarea acestora.În condiţiile specifice determinate de dimensiunile Marii Negre, întinderea zonei economice exclusive a României se stabileşte prin delimitare, pe bază de acord încheiat cu statele vecine ale căror tarmuri sunt limitrofe sau situate faţa în faţa cu litoralul românesc al Marii Negre, ţinându-se seama de faptul ca lăţimea maxima a zonei economice exclusive, în conformitate cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996, poate fi de 200 mile marine măsurate de la liniile de baza prevăzute la art. 1^1.Delimitarea se face în conformitate cu principiile general recunoscute de dreptul internaţional şi cu respectarea legislaţiei române, prin aplicarea, în funcţie de circumstanţele specifice din fiecare sector de delimitat, a principiilor şi criteriilor de delimitare general recunoscute, astfel încât să se ajungă la o soluţie echitabila.Art. 7^2. - În zona economică exclusiva România exercita: a) drepturi suverane de explorare şi exploatare, protecţie, conservare şi gestionare a tuturor resurselor naturale biologice şi/sau nebiologice şi a altor resurse care se afla pe fundul marii, în subsolul acestuia, în coloana de apa, în spaţiul aerian de deasupra acestuia; b) drepturi suverane privind alte activităţi legate de explorarea şi exploatarea zonei în scopuri economice, cum sunt producerea de energie cu ajutorul apei, a curentilor şi a vanturilor; c) drepturi exclusive privind amplasarea şi folosirea de insule artificiale, de instalaţii şi lucrări destinate cercetării ştiinţifice, explorării şi exploatării resurselor naturale din aceasta zona sau în alte scopuri economice; d) jurisdicţie privind:- amplasarea şi folosirea de insule artificiale, de instalaţii şi lucrări;- cercetarea ştiinţifică marina;- protecţia şi conservarea mediului marin şi a faunei marine; e) alte drepturi prevăzute în prezenta lege sau în alte acte normative ale României şi de normele general recunoscute ale dreptului internaţional.Drepturile suverane şi jurisdicţia prevăzute la alin. 1 se realizează în conformitate cu legislaţia României.Art. 7^3. - România poate coopera în zona sa economică exclusiva, prin organele sale competente, cu celelalte state riverane la Marea Neagra, pentru asigurarea conservării, explorării şi exploatării rationale a resurselor biologice, protecţiei şi apărării mediului marin, îndeosebi în sectoarele direct invecinate cu aceasta zona, ţinându-se seama de caracteristicile specifice ale Marii Negre ca mare semiînchisă şi cu potenţial biologic redus.Art. 7^4. - În zona economică exclusiva a României toate statele, riverane sau fără litoral, se bucura, în conformitate cu normele general recunoscute ale dreptului internaţional, de libertăţile de navigaţie, de survol şi de a instala cabluri şi conducte submarine, precum şi de libertatea de a utiliza marea în alte scopuri licite pe plan internaţional, legate de exercitarea acestor libertăţi, în condiţiile respectării prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative ale României.Pe axul traseului cablurilor şi conductelor montate în mare se instituie zone de securitate şi protecţie, care se întind până la 1.000 de metri de o parte şi de alta a acestuia.Art. 7^5. - România are interese prioritare în legătură cu stocurile de peşti anadromi care se reproduc în apele sale şi are răspunderea principala pentru aceste specii, exercitandu-şi în consecinţa drepturile cu privire la ele.Organele competente române iau măsuri pentru a asigura conservarea stocurilor acestor specii de peşti anadromi prin acţiuni corespunzătoare şi stabilirea de norme privind reglementarea pescuitului lor, inclusiv stabilirea capturii totale autorizate, şi cooperează în acest scop cu organele altor state interesate, în cazul în care speciile menţionate migrează dincolo de limitele zonei economice exclusive a României.Art. 7^6. - România asigura utilizarea optima a resurselor piscicole şi a altor resurse biologice, prin luarea măsurilor tehnice sau de alta natura ce se impun cu privire la conservarea şi gestionarea lor în toate apele situate în interiorul limitelor exterioare ale zonei sale economice exclusive, cu luarea în considerare a celor mai sigure date ştiinţifice, iar în cazurile în care considera necesar, în colaborare cu organizaţiile internaţionale având competenţa în acest domeniu şi la care România este sau nu este membra.În acest scop organele competente române stabilesc anual volumul total autorizat al capturilor pentru fiecare specie de peste şi alte resurse biologice, adopta măsuri tehnice şi de alta natura pentru a asigura un pescuit raţional şi conservarea, protecţia şi regenerarea resurselor biologice, asigurând respectarea legislaţiei române în materie privind monitorizarea prin satelit a navelor de pescuit, inclusiv inspecţia, reţinerea, sechestrarea şi urmărirea judiciară a navelor de pescuit care încalcă drepturile suverane ale statului român.Stocurile de peşti anadromi care se reproduc în cursurile de apa ale României nu pot fi pescuite decât în apele situate în interiorul limitelor zonei sale economice exclusive.În ceea ce priveşte respectarea reglementărilor privind stocurile de peşti ce habiteaza sau traverseaza ape situate în zonele economice exclusive ale altor state ori migrează în apele internaţionale, cooperarea României va fi asigurata prin acorduri specifice, în vederea conservării şi gestiunii acestor stocuri, şi ţinând seama, în mod corespunzător, de interesele şi de responsabilităţile sale.Art. 7^7. - Organele competente române pot permite accesul navelor de pescuit ale altor state în zona economică exclusiva a României, pe bază de acorduri, în condiţii de reciprocitate, cu respectarea legilor şi a reglementărilor române, precum şi a normelor general recunoscute ale dreptului internaţional, în scopul exploatării unui eventual excedent al volumului total autorizat al capturilor.Statele care participa, pe bază de acord cu România, la măsuri care urmăresc reînnoirea stocurilor de peşti anadromi şi la refacerea resurselor piscicole şi a altor resurse biologice din zona sa economică exclusiva, îndeosebi prin finanţarea acestor măsuri, sunt luate în considerare cu prioritate la realizarea prevederilor alin. 1.Art. 7^8. - În zona sa economică România are jurisdicţie exclusiva asupra insulelor artificiale, instalaţiilor şi lucrărilor, inclusiv dreptul de a exercita controlul pentru prevenirea infracţiunilor şi a altor încălcări privind legile şi reglementările sale în domeniul vamal, fiscal, sanitar şi al imigratiei, precum şi în legătură cu legile şi regulamentele privind securitatea.În jurul insulelor artificiale, al instalaţiilor şi lucrărilor din zona economică exclusiva a României se instituie zone de securitate şi protecţie care se întind până la 500 de metri de la fiecare punct al limitelor lor exterioare, în afară de cazurile în care se prevede altfel prin norme internaţionale general recunoscute. Organele române competente stabilesc şi instituie în aceste zone măsurile care se impun pentru asigurarea securităţii şi protecţiei atât a navigaţiei, cat şi a insulelor artificiale, instalaţiilor şi lucrărilor.Organizaţiile, companiile, persoanele fizice şi juridice, române şi străine, care au dreptul sa amplaseze, sa menţină şi sa exploateze insulele artificiale, instalaţiile şi lucrările sus-menţionate, sunt obligate să asigure şi sa menţină în stare de funcţionare mijloacele permanente de avertizare asupra existenţei acestora.Instalarea de insule artificiale, amplasarea de instalaţii şi lucrări, instituirea în jurul lor a zonelor de securitate şi protecţie, precum şi desfiinţarea completa sau parţială a acestor instalaţii şi lucrări se comunică prin avize pentru navigatori emise de autorităţile române competente, împreună cu toate datele necesare identificarii acestora."5. Literele f), g), h) şi i) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"f) lansarea, debarcarea sau imbarcarea de tehnica militară, scafandri, submarine, alte vehicule submersibile sau amfibii şi de orice alte instalaţii în măsura să execute cercetări acvatice sau subacvatice; g) imbarcarea sau debarcarea de mărfuri, stupefiante şi substanţe psihotrope, fonduri băneşti sau de persoane, contrar legilor şi reglementărilor în vigoare, inclusiv vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare; h) poluarea deliberata şi grava, de orice natura, a apei şi a mediului marin, a spaţiului aerian de deasupra apei sau afectarea deliberata şi grava a ecosistemelor marine; i) orice activitate de pescuit sau alta activitate de explorare ori exploatare ilegala a resurselor naturale şi biologice;"6. La articolul 12 se introduc 3 alineate noi cu următorul cuprins:"Navele străine care transporta substanţe radioactive sau alte substanţe ori deşeuri periculoase sau nocive pot trece prin marea teritorială numai cu aprobarea organelor române competente. Aprobarea trebuie solicitată cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată a intrării în marea teritorială a României.Pe timpul trecerii inofensive a navelor prevăzute la alin. 2 oprirea sau ancorarea nu este permisă, în afară cazurilor prevăzute la art. 8.Navele străine cu propulsie nucleara sau care transporta substanţe radioactive ori alte substanţe sau deşeuri periculoase ori nocive vor utiliza numai căile de navigaţie desemnate de autoritatea română competenţa şi vor respecta dispozitivele de separare a traficului prescrise."7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Jurisdicţia penală a României se aplică şi în cazul încălcării prevederilor prezentei legi cu privire la zona economică exclusiva a României de către persoane imbarcate la bordul navelor străine folosite în scopuri comerciale, dacă faptele sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni."8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - În exercitarea jurisdicţiei României organele române competente vor putea dispune, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, reţinerea sau sechestrarea unei nave străine folosite în scopuri comerciale şi vor putea lua măsuri de executare silită împotriva unei asemenea nave care se găseşte în marea teritorială, în apele maritime interioare sau în zona contigua a României, pentru asigurarea executării obligaţiilor contractate sau a altor obligaţii asumate de nava respectiva în timpul sau în legătură cu trecerea sa prin marea teritorială sau prin apele maritime interioare ale României, precum şi pentru alte pretenţii rezultând din evenimente de navigaţie care au avut ca urmare avarii ale navei sau încărcăturii ori rezultând din abordaje, asistenţa sau salvare, precum şi pentru despăgubiri, taxe şi altele asemenea.În cazul încălcării drepturilor suverane ale statului român de explorare, exploatare, protecţie, conservare şi gestionare a mediului şi a resurselor biologice din zona economică exclusiva, autorităţile române vor putea lua măsurile necesare, în conformitate cu dispoziţiile legale române în vigoare şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte, inclusiv inspectarea sau reţinerea unei nave străine folosite în scopuri comerciale. Nava reţinută şi echipajul sau vor fi eliberate imediat după depunerea unei cauţiuni sau a unei alte garanţii corespunzătoare."9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Răspunderea pentru orice prejudicii sau daune cauzate de către o nava militară străini ori de orice alta nava de stat folosită pentru servicii guvernamentale sau în scopuri necomerciale, precum şi de către persoane care fac parte din echipajul acestor nave, pe timpul când nava respectiva s-a aflat în porturi, în apele maritime interioare, în marea teritorială şi în zona economică exclusiva ale României, revine statului sub al cărui pavilion se afla nava."10. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:"O nava străină folosită în scopuri comerciale poate fi urmărită în afară marii teritoriale a României şi poate fi reţinută pentru a fi trasa la răspundere, dacă exista motive întemeiate să se creadă ca acea nava a încălcat legile şi reglementările române pe timpul cat s-a aflat în apele maritime interioare, în marea teritorială, în zona contigua sau în zona economică exclusiva a României.Urmărirea poate începe atunci când nava străină sau una dintre ambarcatiunile acesteia se găseşte în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona contigua a României şi nu poate să fie continuată dincolo de limitele marii teritoriale sau ale zonei contigue, decât cu condiţia sa nu fie întreruptă."11. După alineatul 5 al articolului 26 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:"Dreptul de urmărire nu poate fi exercitat decât de navele şi de aeronavele Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, autorizate în acest scop."12. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VCercetarea ştiinţifică în marea teritorială şi în zona economică exclusiva ale României"13. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Activitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi cea de prospectare şi de amenajare a navigaţiei în marea teritorială a României se realizează de către instituţiile române de specialitate, în baza programelor şi proiectelor aprobate şi cu avizul organelor române competente."14. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Persoanele fizice sau juridice străine pot participa la cercetări ştiinţifice în marea teritorială a României numai cu autorizarea expresă a organelor române, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare şi condiţiilor specifice stabilite de către acestea."15. După articolul 29 se introduc articolele 29^1- 29^4 cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - Cercetările ştiinţifice marine în zona economică exclusiva a României se efectuează numai cu autorizarea organelor române competente, în conformitate cu legislaţia României, ţinându-se seama şi de convenţiile internaţionale la care România este parte.Cercetările ştiinţifice în zona economică exclusiva a României, efectuate în scopuri exclusiv paşnice şi pentru lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice în domeniul marin, în folosul întregii omeniri, se pot face şi de către state străine sau organizaţii internaţionale, precum şi de către persoane fizice sau juridice străine, dar numai cu acordul prealabil al organelor competente române. Acestea din urma au dreptul sa refuze, în mod discretionar, executarea unui proiect de cercetare ştiinţifică marina în zona economică exclusiva a României în următoarele cazuri: a) dacă proiectul are o incidenţa directa asupra explorării şi exploatării resurselor naturale, biologice sau nebiologice; b) dacă proiectul prevede forari pe fundul marii, utilizarea de explozivi sau introducerea de substanţe nocive în mediul marin; c) dacă proiectul prevede construirea, exploatarea sau utilizarea insulelor artificiale, a instalaţiilor şi lucrărilor prevăzute la art. 7^8; d) dacă datele şi informaţiile privind proiectul, natura şi obiectivele lui sunt inexacte sau dacă autorul ori beneficiarul proiectului nu s-a achitat de obligaţiile contractate printr-un proiect de cercetare anterior, faţă de statul român; e) dacă exista indicii sau motive întemeiate care duc la concluzia ca prin realizarea proiectului se poate aduce atingere drepturilor suverane şi jurisdicţiei României asupra zonei sale economice exclusive prevăzute de prezenta lege şi de prevederile dreptului internaţional.Art. 29^2. - Statele străine, organizaţiile internaţionale cu competenţa în acest domeniu, precum şi persoanele fizice şi juridice străine care intenţionează sa întreprindă cercetări ştiinţifice marine în zona economică exclusiva a României au obligaţia de a furniza organelor competente române, cu cel puţin 6 luni înainte de data propusă pentru începerea derulării proiectului de cercetare ştiinţifică marina, toate informaţiile pe care acestea le solicita.Art. 29^3. - În desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice marine în zona economică exclusiva a României statele străine, organizaţiile internaţionale cu competenţa în acest domeniu, precum şi persoanele fizice şi juridice străine care au obţinut acordul organelor române competente în acest scop sunt obligate: a) să asigure participarea reprezentanţilor statului român la lucrările de cercetare ştiinţifică marina, inclusiv la bordul navelor şi al altor ambarcatiuni de cercetare ştiinţifică marina; b) să permită organelor competente române, la cererea acestora, accesul la toate esantioanele şi datele obţinute în cadrul cercetărilor ştiinţifice marine şi să prezinte acestora rapoartele preliminare, rezultatele finale şi concluziile după încheierea cercetărilor, precum şi datele care pot fi reproduse şi esantioanele care pot fi fractionate; c) sa furnizeze organelor competente române, la cererea acestora, o evaluare a datelor, esantioanelor şi a rezultatelor cercetării şi să le ajute la interpretarea lor; d) sa nu difuzeze rezultatele cercetărilor, nici chiar parţial, pe plan internaţional, pe cai naţionale sau internaţionale, fără a solicita şi fără a obţine acordul organelor competente române; e) sa ridice instalaţiile şi materialele utilizate, după încetarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dacă nu s-a convenit altfel; f) sa nu afecteze în nici un fel prin activitatea pe care o desfăşoară drepturile suverane şi jurisdicţia României asupra marii teritoriale şi zonei sale economice exclusive prevăzute în prezenta lege.Art. 29^4. - Organele române competente au dreptul sa ceara suspendarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică marina în curs de desfăşurare în zona economică exclusiva a României, pentru următoarele situaţii, dacă acestea nu sunt inlaturate într-un termen stabilit în acest scop: a) lucrările nu sunt efectuate în conformitate cu informaţiile comunicate conform art. 29^2, pe baza cărora organele competente române şi-au dat consimţământul; b) statul sau organizaţia internationala competenţa ori persoanele fizice şi juridice străine care desfăşoară lucrările respective nu respecta dispoziţiile art. 29^3.Organele române competente au dreptul sa ceara încetarea tuturor lucrărilor de cercetare ştiinţifică marina în toate cazurile în care nerespectarea art. 29^2 echivaleaza cu o modificare importanţa a proiectului sau a lucrărilor de cercetare.Ordinul de suspendare dat potrivit prevederilor alin. 1 va putea fi revocat de organele competente române, iar proiectul de cercetare ştiinţifică va putea continua de îndată ce statul sau organizaţia internationala competenţa ori persoanele fizice şi juridice care efectuează aceste lucrări de cercetare ştiinţifică marina s-au conformat condiţiilor prevăzute la art. 29^2 şi 29^3."16. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Prevenirea, reducerea şi menţinerea sub control a poluarii mediului marin, provocată sau care este legată de activităţile din apele maritime interioare, din marea teritorială, din zona economică exclusiva şi din atmosfera de deasupra acestora se realizează în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte.Organele române competente stabilesc norme şi iau măsuri pentru protejarea şi conservarea mediului marin, precum şi pentru prevenirea, reducerea şi menţinerea sub control a poluarii mediului marin şi în legătură cu menţinerea securităţii şi a protecţiei navigaţiei specifice zonei respective şi asigura respectarea şi aplicarea acestora în porturi, în apele maritime interioare, în marea teritorială şi în zona economică exclusiva ale României.Măsurile luate în aplicarea prevederilor prezentului capitol vizează toate sursele de poluare a mediului marin. Ele includ, în special, măsurile care limitează: a) evacuarea de substanţe toxice, dăunătoare sau nocive, mai ales substanţe nedegradabile, provenind din surse terestre, din atmosfera ori prin atmosfera sau prin scufundare; b) poluarea de către nave, îndeosebi măsurile pentru prevenirea accidentelor şi pentru a se face faţa cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operaţiunilor pe mare, a se preveni deversarile, fie ca sunt intenţionate sau nu, şi pentru a se reglementa proiectarea, construcţia, echiparea şi exploatarea navelor şi componenta/structura personalului afectat acestora; c) poluarea provenind de la instalaţiile sau aparatura utilizata pentru explorarea ori exploatarea resurselor naturale de pe fundul marii şi din subsolul ei, în mod deosebit măsurile pentru prevenirea accidentelor şi pentru a se face faţa cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operaţiunilor pe mare şi a se reglementa proiectarea, construcţia, echiparea şi exploatarea acestor instalaţii şi aparaturi şi componenta/structura personalului afectat acestora; d) poluarea provenind de la celelalte instalaţii sau aparaturi care funcţionează în mediul marin, aplicând măsurile pentru prevenirea accidentelor şi pentru a se face faţa cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operaţiunilor pe mare şi a se reglementa proiectarea, construcţia, echiparea şi exploatarea acestor instalaţii şi aparaturi şi componenta/structura personalului afectat acestora.Măsurile luate potrivit prevederilor prezentului capitol cuprind şi acele măsuri necesare pentru protejarea şi conservarea ecosistemelor rare sau delicate, precum şi a mediului de viaţa al speciilor şi organismelor marine al căror număr este în scădere, care sunt amenintate sau pe cale de dispariţie."17. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Este interzisă, potrivit legislaţiei în vigoare, poluarea de orice natura a apelor maritime interioare, a marii teritoriale şi a zonei economice exclusive, precum şi a atmosferei de deasupra acestora, prin orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave ori alte instalaţii plutitoare, submersibile sau fixe, de pe aparate de zbor, precum şi de către surse aflate pe ţărm a unor substanţe sau deşeuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum şi a altor substanţe nocive, dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor ori pentru flora şi fauna marii, sau a altor reziduuri ori materiale care pot sa producă pagube ţărmului românesc ori sa creeze obstacole în calea utilizării legitime a marii."18. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - În cazul în care exista motive întemeiate să se creadă ca o nava folosită în scopuri comerciale, care se afla în apele maritime interioare sau în marea teritorială ori care a trecut sau navighează prin zona economică exclusiva a României, a încălcat prevederile legislaţiei române sau regulile internaţionale privind prevenirea, reducerea şi menţinerea sub control a poluarii mediului marin, organele române competente sunt în drept sa ceara navei respective explicaţii în legătură cu faptele care îi sunt imputate, precum şi sa inspecteze aceasta nava, în cazul în care ar refuza să prezinte explicaţiile cerute ori dacă explicaţiile primite nu concorda cu faptele, iar atunci când elementele de proba o justifica, sa intenteze o acţiune judiciară în legătură cu aceasta încălcare, în conformitate cu legislaţia română, şi, printre alte măsuri necesare, sa ordone, sub rezerva normelor dreptului internaţional, reţinerea navei.În cazul în care exista dovezi evidente ca o nava folosită în scopuri comerciale, care se afla în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona economică exclusiva a României, a încălcat prevederile legislaţiei române sau regulile internaţionale privind prevenirea, reducerea şi menţinerea sub control a poluarii mediului marin, prin imersiune sau deversari ale unor substanţe ori deşeuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum şi ale altor substanţe nocive, dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor ori pentru flora şi fauna marii, care au produs sau risca sa producă, prin poluare, riscuri şi daune importante ţărmului românesc ori intereselor statului român sau oricăror resurse din apele sale maritime interioare, marea sa teritorială sau din zona sa economică exclusiva, organele române competente sunt în drept sa intenteze o acţiune judiciară în legătură cu aceasta încălcare, în conformitate cu legislaţia română, şi sa ordone, sub rezerva normelor dreptului internaţional şi dacă elementele de proba o justifica, reţinerea navei."19. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Dacă o nava străină folosită în scopuri comerciale se afla într-un port românesc sau la o instalatie terminala în larg, organele competente române pot iniţia procedurile legale în legătură cu orice încălcare facuta de aceasta nava, iar dacă nava se afla în apele maritime interioare, în marea teritorială, în zona contigua sau în zona economică exclusiva a României, poate fi urmărită şi reţinută în conformitate cu prevederile art. 20, 26 şi 27."20. După articolul 33 se introduce articolul 33^1 cu următorul cuprins:"Art. 33^1. - În sensul prezentei legi:1. prin poluarea mediului marin se înţelege introducerea de către orice persoană fizica sau juridică, direct ori indirect, de substanţe sau energie în mediul marin, când aceasta are sau poate avea efecte vătămătoare, cum ar fi daune aduse resurselor biologice, faunei şi florei marine, riscuri pentru sănătatea omului, piedici pentru activităţile marine, inclusiv pescuitului şi celorlalte utilizări legitime ale marii, alterarea calităţii apei marii din punct de vedere al întrebuinţării acesteia şi degradarea valorilor sale de agrement;2. prin scufundare se înţelege: a) orice evacuare deliberata de deşeuri sau de alte materii de pe nave, aeronave, platforme sau alte lucrări plasate pe mare; b) orice sabordare pe mare a unor nave, aeronave, platforme sau alte lucruri.Termenul scufundare, în sensul alin. 1 pct. 2, nu vizează: a) evacuarea de deşeuri sau de alte materii provenind direct sau indirect din exploatarea normală a navelor, aeronavelor, platformelor ori a altor lucrări plasate pe mare, precum şi de la echipamentul acestora, cu excepţia deşeurilor sau a altor materii transportate de nave ori transbordate pe nave, aeronave, platforme ori alte lucrări plasate pe mare, care sunt folosite pentru eliminarea acestor materii sau provenite din tratarea unor asemenea deşeuri ori a altor materii la bordul acestor nave, aeronave, platforme sau lucrări; b) depozitarea unor materii în alt scop decât simpla lor eliminare, sub rezerva ca aceasta depozitare sa nu contravina scopurilor prezentei legi."21. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - În cazul în care în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona economică exclusiva a României are loc o coliziune de nave, o eşuare sau o alta avarie maritima, iar acţiunile legate de un asemenea eveniment pot avea consecinţe dăunătoare pentru mediul şi fauna marina, precum şi pentru apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusiva sau pentru tarmul românesc, organele române competente sunt în drept sa adopte măsurile necesare, corespunzător cu paguba efectivă sau cu ameninţarea pe care o reprezintă, în scopul apărării împotriva poluarii sau ameninţării cu poluarea, şi să asigure respectarea acestor măsuri dincolo de limitele marii teritoriale.Scufundarea de deşeuri în marea teritorială, zona economică exclusiva a României sau pe platoul continental al României, astfel cum este acesta definit la art. 76 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, nu poate avea loc fără acordul prealabil expres al organelor române competente; acestea au dreptul sa autorizeze, sa reglementeze şi sa controleze aceasta scufundare, după ce au examinat în modul cuvenit problema împreună cu celelalte state pentru care aceasta scufundare poate, datorită situaţiei lor geografice, sa cauzeze, prin poluare, prejudicii acestora şi mediului lor înconjurător."22. Literele b), c), g) şi l) ale alineatului 1 al articolului 35 vor avea următorul cuprins:"b) încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 31, precum şi aducerea ilegala în ţara, în scopul deversarii, aruncarii sau scufundarii în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona economică exclusiva a României sau a degajarii în atmosfera de deasupra acestora, de pe nave sau de pe alte instalaţii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor ori vehicule submersibile, de substanţe ori deşeuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substanţe nocive, dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor ori pentru flora şi fauna marii sau de alte reziduuri ori materiale care pot sa producă pagube ţărmului românesc ori sa creeze obstacole în calea utilizării legitime a marii, inclusiv în scopuri turistice; c) pescuitul industrial sau alta activitate de explorare şi exploatare ilegala a resurselor naturale şi biologice ale apelor maritime interioare, ale marii teritoriale sau ale zonei economice exclusive a României, inclusiv ale fundului marii şi ale subsolului din aceste zone;............................................................ g) efectuarea, fără autorizarea organelor române competente sau cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, de prospecţiuni sau a altor activităţi în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona economică exclusiva a României;............................................................. l) nerespectarea regulilor stabilite de organele române competente cu privire la securitatea navigaţiei şi la protecţia instalaţiilor, a altor echipamente, a cablurilor de telecomunicaţii şi a conductelor submarine, în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona economică exclusiva a României;"23. După litera l) a alineatului 1 al articolului 35 se introduc literele m), n) şi o) cu următorul cuprins:"m) crearea de insule artificiale, amplasarea de instalaţii şi lucrări în zona economică exclusiva a României; n) nerespectarea avizelor pentru navigatori şi a semnalizarilor privind instalarea de insule artificiale, amplasarea de instalaţii şi lucrări în zona economică exclusiva a României; o) neasigurarea instalaţiilor şi a altor echipamente cu mijloace permanente de avertizare a prezentei lor, încălcarea normelor de menţinere a acestor mijloace în stare buna de funcţionare şi de lichidare a instalaţiilor şi echipamentelor a căror folosire a fost definitiv interzisă în zona economică exclusiva a României."24. Alineatul 2 al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Contravenţiile prevăzute la alin. 1 lit. a)-h) se sancţionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. 1 lit. i)-o), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, sancţiunile fiind aplicabile la locul constatării faptelor contravenţionale."25. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:"Dacă faptele prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. a)-g) au cauzat pagube importante sau au produs alte consecinţe grave ori au fost săvârşite în mod repetat, sancţiunea este amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.Pentru faptele prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. b) şi c) sancţiunea poate fi, în funcţie de gravitatea consecinţelor şi de întinderea pagubelor, amenda de la 400.000.000 la 1.500.000.000 lei."26. După alineatul 4 al articolului 36 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:"Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice."27. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Nu constituie contravenţie faptele prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. d), h), i) şi j), dacă au fost săvârşite în scopul garantarii securităţii navei ori a navigaţiei sau al salvării de vieţi omeneşti ori în scopul evitării unor avarii la nava sau la incarcatura."28. Alineatul 1 al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică, în conformitate cu reglementările în vigoare, de personalul cu sarcini de supraveghere şi control al navigaţiei din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de personalul special împuternicit de ministrul apărării naţionale, ministrul de interne, ministrul apelor şi protecţiei mediului, ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi de ministrul sănătăţii şi familiei, precum şi de alte persoane special împuternicite prin lege."29. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Aplicarea amenzilor pentru contravenţii nu scuteşte contravenientul de obligaţia de despăgubire pentru daunele pricinuite pe uscat, în apele maritime interioare, în marea teritorială şi în zona economică exclusiva ale României, în conformitate cu legislaţia română."30. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Contravenţiilor prevăzute la art. 35 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 şi 29."31. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Organele Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne vor asigura aplicarea prevederilor art. 21-23 şi ale art. 26 şi vor acorda sprijin altor organe de stat competente la aplicarea unor măsuri de constrângere împotriva navelor străine în marea teritorială şi în zona economică exclusiva ale României, în baza prevederilor prezentei legi."  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 142/1986 privind instituirea zonei economice exclusive a Republicii Socialiste România în Marea Neagra, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 26 aprilie 1986.  +  Articolul 3Legea nr. 17/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 august 1990, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-------------