LEGE nr. 57 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, după litera q) se introduce litera q^1) cu următorul cuprins:"q^1) data limita de consum - data stabilită de producător pentru produsele care, din punct de vedere microbiologic, au un grad ridicat de perisabilitate şi sunt susceptibile ca, după un timp scurt, să prezinte un pericol imediat pentru sănătatea consumatorului şi va fi precedată de menţiunea lt; lt;Expira la data de... gt; gt;, indicandu-se în ordine ziua, luna şi anul, în forma necodificata."2. La articolul 3, litera r) va avea următorul cuprins:"r) data durabilitatii minimale - data stabilită de producător până la care un aliment îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare şi va fi precedată de menţiunea lt; lt;A se consuma, de preferinta, înainte de... gt; gt;, dacă în data este inclusă şi ziua, sau lt; lt;A se consuma, de preferinta, până la sfârşitul... gt; gt;, dacă se indica luna şi anul sau numai anul;"3. Articolul 3 se completează cu litera u) cu următorul cuprins:"u) alimente şi ingrediente alimentare inedite - alimente şi ingrediente alimentare care nu au mai fost utilizate până în prezent în consumul uman."4. La articolul 17 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:"e) sa stabilească limitele maxime pentru toxinele care provin din dezvoltarea mucegaiurilor toxigene pe materiile prime sau pe produsele finite."5. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Reglementarea trebuie să stabilească reguli privind fortificarea, restaurarea cu nutrienti a alimentelor, precum şi reguli privind fabricarea şi comercializarea suplimentelor de hrana care conţin nutrienti. Aceasta reglementare trebuie să prevadă doza zilnica recomandată de nutrienti."6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, împreună cu Institutul Naţional de Statistica, au obligaţia sa verifice trimestrial datele privind nutritia pe diferite segmente ale populaţiei, precum şi datele privind securitatea alimentara, pe care trebuie să se bazeze recomandările privind cosul minim de consum zilnic, respectiv cantitatea minima de produse necesare, şi sa informeze Guvernul asupra concluziilor."7. La articolul 34, litera c) va avea următorul cuprins:"c) condiţiile privind fabricarea, respectiv calitatea materiilor prime şi a ingredientelor folosite în producerea sau la prepararea alimentelor, operaţiunile tehnologice obligatorii pentru fiecare categorie de alimente, compozitia sau calitatea anumitor alimente, inclusiv a celor cu destinaţie specială;"8. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Controlul alimentelor se realizează prin inspecţiile efectuate de către inspectorii de stat pentru controlul alimentelor stabilite la alin. (1), care au obligaţia sa păstreze secretele de fabricaţie sau datele pe care le cunosc despre unităţile controlate."9. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Încălcarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv cele prevăzute în ordinele emise de ministerele abilitate potrivit prevederilor prezentei reglementări privind alimentele, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------