LEGE nr. 66 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) În cazul dobândirii prin acte juridice între vii, proprietatea de fond forestier a dobânditorului nu poate depăşi 100 ha de familie. Prin noţiunea de familie se înţelege sotii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor. (4) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancţionează cu reducţiunea actului juridic până la limita suprafeţei legale."2. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. (2) Persoanele juridice străine nu pot dobândi terenuri forestiere în România, prin acte juridice între vii sau pentru cauza de moarte. (3) În cazul terenurilor ce fac obiectul investiţiilor persoanelor fizice sau juridice străine, sunt şi rămân aplicabile dispoziţiile legislative în vigoare privind regimul juridic al investiţiilor străine."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Vânzarea terenurilor din fondul forestier proprietate privată se face cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor sau vecinilor. (2) Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin Regia Naţionala a Pădurilor, are drept de preemţiune la vânzările terenurilor din fondul forestier proprietate privată, limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi pentru enclavele din acesta."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Vânzătorul va inregistra oferta de vânzare a enclavelor sau a terenurilor forestiere proprietate privată la primăria în a carei raza teritorială este înregistrat terenul respectiv. Oferta de vânzare va cuprinde numele şi prenumele vânzătorului, suprafaţa şi categoria de folosinţă, sarcinile care îl grevează, locul unde este situat terenul, termenii şi condiţiile vânzării, indicând şi preţul cerut. (2) În aceeaşi zi secretarul primăriei va afişa oferta, sub semnatura şi cu aplicarea ştampilei, la sediul primăriei. (3) Titularii dreptului de preemţiune, prevăzuţi la art. 3, trebuie să se pronunţe în scris asupra exercitării acestuia, în termen de 30 de zile de la data afişării ofertei de vânzare, în care se va menţiona şi preţul oferit. Oferta de cumpărare se înregistrează la primărie. (4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), îşi exercită dreptul de preemţiune mai mulţi titulari din categoria prevăzută la art. 3, vânzătorul are dreptul de a alege una dintre oferte. (5) Dacă preţul oferit de titularii dreptului de preemţiune din categoriile prevăzute la art. 3 nu este convenabil vânzătorului, acesta poate să vândă terenul cu destinaţie forestieră sau enclava oricărei alte persoane. (6) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) nici unul dintre titularii dreptului de preemţiune nu şi-a manifestat voinţa de a cumpara terenul ofertat, acesta se vinde liber."5. Articolul 5 se abroga.6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Dovada publicităţii prevăzute la art. 4 se face în faţa notarului public, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică, cu actul eliberat vânzătorului de către secretarul primăriei, după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 4 alin. (3)."7. Alineatul (2) al articolului 6 se abroga.8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Schimbul de terenuri din fondul forestier proprietate privată, în toate cazurile, se încheie în forma autentică."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 7 atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, după caz a contractului de schimb, iar nerespectarea dispoziţiilor art. 4 atrage nulitatea relativă a contractului."10. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, Regia Naţionala a Pădurilor, în scopul lichidării enclavelor din fondul forestier domeniu public al statului, cat şi pentru corectarea perimetrului acestuia, efectuează schimburi de terenuri cu proprietarii suprafeţelor respective, inclusiv prin cumpărare, pe bază de acte autentice. (2) Prin schimburile efectuate fiecare teren dobândeşte situaţia juridică a terenului pe care îl înlocuieşte. Operaţiunea de înregistrare în evidentele cadastrale revine fiecărei părţi pentru terenul primit, cu plata taxelor de timbru potrivit prevederilor legale."11. După articolul 9 se introduc articolele 9^1-9^6 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin Regia Naţionala a Pădurilor, poate cumpara terenuri degradate proprietate privată, inapte pentru folosinţe agricole, în vederea ameliorării prin impadurire, prin constituirea lor în perimetre de ameliorare.Art. 9^2. - În zonele deficitare în păduri autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin Regia Naţionala a Pădurilor, poate adopta măsuri de majorare a procentului de padure în vederea combaterii fenomenului de seceta şi a schimbărilor climatice, prin impadurirea unor terenuri cu destinaţie agricolă, obţinute prin efectuarea de schimburi de terenuri cu destinaţie forestieră din celelalte zone prin echivalarea suprafeţelor.Art. 9^3. - (1) Terenurile cumpărate în condiţiile art. 9 şi 9^1 sau obţinute prin schimburi de terenuri conform prevederilor art. 9 şi 9^2 dobândesc destinaţie forestieră şi vor fi cuprinse în amenajamentele silvice prin trecerea acestora în proprietatea publică a statului, în condiţiile legii. (2) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1) nu se plăteşte taxa pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol.Art. 9^4. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin Regia Naţionala a Pădurilor, poate dobândi terenuri cu destinaţie forestieră sau cu destinaţie agricolă în vederea impaduririi acestora şi prin donaţie a persoanelor fizice sau juridice.Art. 9^5. - Metodologia de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donaţie, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului se elaborează de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 9^6. - (1) Sunt interzise înstrăinările, sub orice formă, ale terenurilor cu privire la care exista litigii în instanţele judecătoreşti, pe tot timpul soluţionării acestor litigii. (2) Înstrăinările încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. Nulitatea va fi constatată de către instanţa judecătorească la cererea oricărei persoane interesate. (3) Serviciile de transcripţiuni şi inscriptiuni, precum şi birourile de carte funciară ale judecătoriilor vor evidenţia, în registrele de publicitate, opoziţiile de înstrăinare formulate de partea interesată şi, în aceste cazuri, vor refuza eliberarea certificatelor de sarcini necesare autentificării instrainarilor, solicitate de persoanele care vor sa înstrăineze."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile legislaţiei civile, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale Legii nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Articolul 2Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU----------