LEGE nr. 39 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 26 iulie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, cu următoarele modificări:1. Formula introductivă va avea următorul cuprins:"În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, având în vedere prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă."2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Îndrumarea tehnico-metodologică a serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura prevăzute la alin. (1) se asigura de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, de direcţiile generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara şi de direcţiile sanitar-veterinare judeţene."3. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin lege sau însărcinări primite de la autorităţile administraţiei publice locale."4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pot înfiinţa societăţi comerciale pentru preluarea şi valorificarea produselor agroalimentare de la producătorii individuali, de la exploatatiile agricole asociative şi de la exploatatiile familiale. Asemenea societăţi comerciale se pot înfiinţa şi prin asocierea între mai multe consilii locale."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------------