ORDONANTA nr. 4 din 24 ianuarie 2002pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Sunt obligaţi sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală, în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi a eliberării certificatului de înregistrare fiscală, plătitorii de impozite şi taxe, după cum urmează: a) persoanele juridice; b) asociaţiile familiale şi asociaţiile civile fără personalitate juridică; c) reprezentanţii fiscali, desemnaţi potrivit legii, ai persoanelor străine care realizează pe teritoriul României operaţiuni care intră în sfera de aplicare a T.V.A.; d) alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c), asociaţii sau organizaţii de orice fel care, în baza actului de constituire, desfăşoară în România activităţi cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum şi cele care, potrivit legii, au obligaţia să facă reţinerea la sursa a impozitelor şi taxelor; e) instituţiile publice ai căror conducatori îndeplinesc atribuţii de ordonator de credite, precum şi unităţile din subordinea acestora care sunt finanţate din venituri extrabugetare sau din subvenţii de la bugetul de stat şi care întocmesc bilanţ contabil distinct; f) persoanele juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România la un sediu permanent; g) reprezentantele societăţilor comerciale sau ale organizaţiilor economice străine, precum şi orice alte entităţi care desfăşoară activităţi, potrivit legii, pe teritoriul României. (2) Pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România codul de identificare fiscală este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne. (3) Persoanele fizice plătitoare de impozit pe venit se înregistrează ca plătitori de impozite şi taxe la data depunerii declaraţiei estimative, a declaraţiei speciale sau a declaraţiei de venit global, după caz, în funcţie de natura venitului obţinut. (4) Plătitorii de impozite şi taxe care obţin venituri din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate se fac prin reţinere la sursa de către plătitorii de venituri, au obligaţia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală. (5) Persoanele fizice străine şi persoanele fizice române fără domiciliu în România, care realizează venituri din România, sunt obligate sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoane străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România, personal sau prin reprezentant fiscal, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală. (6) Plătitorii de impozite şi taxe prevăzuţi la alin. (4) şi (5) depun declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data obţinerii primului venit."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Declaraţiile de înregistrare fiscală se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei de funcţionare sau a actului legal de înfiinţare, după caz."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Modificările intervenite în datele declarate de către plătitorii de impozite şi taxe, persoane fizice plătitoare de T.V.A. şi de cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (5) se comunică organelor fiscale de către plătitorii de impozite şi taxe prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data producerii acestora, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."4. După articolul 8 se introduc articolele 8^1, 8^2, 8^3 şi 8^4 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Plătitorii de impozite şi taxe se înregistrează ca plătitori de T.V.A., după cum urmează: a) la înfiinţare, prin efectul legii, plătitorii de impozite şi taxe care au în obiectul de activitate operaţiuni supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege şi/sau scutite cu drept de deducere şi declara ca obţin venituri anuale estimate din astfel de operaţiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală; b) la înfiinţare, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care realizează operaţiuni scutite şi care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală; c) ulterior înregistrării fiscale, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care pot opta pentru calitatea de plătitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaraţiei de menţiuni; d) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire stabilit de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în termen de 15 zile de la data depăşirii plafonului; e) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificări legislative prin care operaţiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, dacă declara ca realizează din astfel de operaţiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de lege. (2) Codul de înregistrare fiscală înscris în certificatul de înregistrare fiscală eliberat plătitorilor de T.V.A. este precedat de litera «R». (3) Data emiterii certificatului de înregistrare fiscală, în situaţiile prevăzute la alin. (1), constituie şi data înregistrării ca plătitor de T.V.A. (4) În situaţia în care intervin modificări legislative, prin care operaţiunile supuse cotelor de T.V.A., prevăzute de lege sau scutite cu drept de deducere, devin scutite fără drept de deducere, plătitorii de impozite şi taxe, care pot opta, conform legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., au obligaţia să îşi exprime opţiunea de menţinere a calităţii de plătitor de T.V.A. în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea. (5) Plătitorii de impozite şi taxe care optează pentru menţinerea calităţii de plătitor de T.V.A. în termenul stabilit la alin. (4) au dreptul să efectueze operaţiuni prin aplicarea cotelor de T.V.A. prevăzute de lege de la data la care a intervenit modificarea legislativă. (6) În momentul încetării calităţii de plătitor de T.V.A. potrivit legii, plătitorii de impozite şi taxe sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situaţia respectiva. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constata îndeplinirea condiţiilor legale.Art. 8^2. - (1) Plătitorii de impozite şi taxe care devin plătitori de accize sau de impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna ulterior înregistrării fiscale sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni cu cel puţin 15 zile înainte de începerea activităţii de producţie sau de import de bunuri pentru care se datorează accize sau impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna, potrivit legii. (2) În momentul încetării calităţii de plătitor de accize sau de impozit la ţiţei şi la gazele naturale din producţia interna contribuabilul este obligat ca în termen de 15 zile să depună declaraţie de menţiuni. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni, dacă se constata îndeplinirea condiţiilor legale.Art. 8^3. - După radierea din registrul comerţului ori după suspendarea, anularea sau încetarea valabilităţii actului de constituire ori a autorizaţiei eliberate de organul competent, persoanele înregistrate fiscal sunt obligate ca în termen de 15 zile să depună declaraţie de menţiuni şi sa predea organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală.Art. 8^4. - Plătitorii de impozite şi taxe care au, potrivit legii, calitatea de comerciant se înregistrează ca plătitori de impozite şi taxe potrivit procedurii speciale în materie."  +  Articolul 2Persoanele fizice pentru care prin prezenta ordonanţă s-a instituit obligaţia completării şi depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală sunt obligate să se conformeze în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3 (1) Pentru activităţile privind gestionarea impozitului pe venit Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile sale teritoriale, poate angaja personal cu contract individual de muncă pe perioada determinata, în condiţiile legii, cu încadrare în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale. (2) Personalului angajat în condiţiile alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile legale referitoare la păstrarea secretului fiscal. (3) Fondurile necesare angajării personalului prevăzut la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. III care intră în vigoare la data publicării. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile art. 25 lit. A din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe Ordonanţa Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, aprobată prin Legea nr. 228/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------