LEGE nr. 48 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, adoptată în temeiul art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate lege. (2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional; b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie; c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnitati publice; d) drepturile civile, în special:(i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;(îi) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţara;(iii) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română;(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;(v) dreptul de proprietate;(vi) dreptul la moştenire;(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta şi religie;(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;(x) dreptul de petiţionare; e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneraţie echitabila şi satisfăcătoare;(îi) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;(iii) dreptul la locuinta;(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive; f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice. (3) Exercitarea drepturilor enunţate în cuprinsul prezentului articol priveşte persoanele aflate în situaţii comparabile. (4) Orice persoană fizica sau juridică are obligaţia să respecte principiile enunţate la alin. (2)."2. Alineatul (3) al articolului 2 se abroga.3. La articolul 2 alineatul (5), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) instituirea unor măsuri speciale, în vederea protecţiei persoanelor aflate în minoritate, atunci când acestea nu se bucura de egalitatea sanselor; b) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (2)."4. La articolul 3, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) condiţiile de încadrare în munca, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională; b) protecţia şi securitatea socială;"5. La articolul 3, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) alte domenii ale vieţii sociale."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se afla pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor din cauza originii sociale ori a unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare generat de cauze specifice, cum ar fi o boala cronica necontagioasa ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată."8. La articolul 6, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane pentru motivul ca aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii:............................................................... c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;"9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în munca o persoană pentru motivul ca aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea ocupării unui post prin anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4). (3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţa cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei calificări şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajaţilor. Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea angajaţilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajaţilor la o anumită rasa, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor promovate de ei."11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice; b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sănătate; c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinta; d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract; e) refuzarea accesului unei persoane sau a unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii; f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată sau publică; g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace; h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi."12. Articolele 11-14 se abroga.13. La articolul 15, alineatele (1), (3), (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza............................................................... (3) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, solicitarea unor declaraţii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la o anumită etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educaţie în limba maternă. Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar candidaţii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii respective, a apartenentei la aceasta minoritate. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunoştinţe ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere cerute pentru accesul în instituţia respectiva, atât timp cat refuzul nu este determinat de apartenenţa persoanei în cauza la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia............................................................... (6) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice îngrădiri pe criterii de apartenenţa la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare."14. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în ingreunarea condiţiilor de viaţa şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei anumite rase, naţionalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte, cat şi obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale."15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrângerii dreptului autorităţilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp cat mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luată nu este determinata de apartenenţa persoanei sau a grupului de persoane în cauza la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acestora."16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenentei acestora la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la oricare alta categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza."17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naţionalist-şovină, de instigare la ura rasială sau naţionala, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia."18. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1)-(3) şi alin. (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 se sancţionează cu amendă între 1.000.000 lei şi 10.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizica, respectiv cu amendă între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU────────────────────