LEGE nr. 41 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Rezidentiatul, ca forma de pregătire postuniversitară a medicilor şi farmacistilor, este organizat conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (2) Rezidentiatul se organizează anual, sub forma rezidentiatului pe locuri şi/sau a rezidentiatului pe post, în funcţie de numărul necesar de medici, estimat pe ţara de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în specialitatile prevăzute de Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice. (3) Preparatorii universitari se confirma în rezidentiat după ocuparea postului, prin concurs, potrivit metodologiei prevăzute la alin. (1)."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Rezidentiatul pe locuri se organizează în sesiune unica şi oferteaza un număr de locuri pentru toate specialitatile, număr ce asigura necesarul de specialişti conform standardelor de referinţa din ţările Uniunii Europene."3. La articolul 3, alineatele (1), (2) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Rezidentiatul pe post se organizează în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, conform normativelor de personal elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în specialitatile prevăzute în Nomenclatorul specialitatilor medicale şi farmaceutice. (2) Rezidentiatul pe post se organizează numai din motive de maxima necesitate şi numai pentru zonele geoeconomice defavorizate, sub forma unei sesiuni distincte faţă de concursul naţional anual organizat cu locuri destinate pe specialităţi. Concursul se organizează la nivel naţional........................................................................... (6) Ocuparea unui alt post decât cel pe care au fost confirmati ca rezidenţi se poate face numai după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (5). Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea materială a rezidentului, prevăzută anume în contractul individual de muncă menţionat la alin. (4)."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Rezidentii efectuează pregătirea de specialitate în unităţile sanitare de stat sau private acreditate, nominalizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, stabilite în funcţie şi de propunerile universitatilor de medicina şi farmacie şi de capacitatile de pregătire ale unităţilor sanitare clinice, precum şi cele ale ministerelor cu reţea sanitară proprie. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat unităţilor clinice care pregătesc rezidenţi."5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Drepturile salariale ale rezidenţilor se stabilesc în condiţiile legii şi se acordă prin unităţile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă, pe baza documentelor doveditoare a frecventarii stagiilor, realizării garzilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea. Rezidentii care efectuează garzi vor fi remuneraţi pentru aceste activităţi. (2) Drepturile salariale ale medicilor, stomatologilor şi farmacistilor rezidenţi din primii doi ani de rezidentiat, în care se realizează pregătirea teoretică generală, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de la titlul lt; lt;Transferuri gt; gt;".6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru rezidentii care efectuează pregătire în unităţile sanitare private acreditate drepturile salariale se suporta de către acestea."7. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Sumele restante reprezentând drepturi de personal cuvenite medicilor, farmacistilor şi stomatologilor rezidenţi şi stagiari pentru perioada 1 ianuarie 2001 - 26 aprilie 2001 se plătesc de unităţile sanitare la care au fost repartizaţi şi cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada determinata sau nedeterminată, din bugetul de asigurări de sănătate, pe bază de acte adiţionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate."8. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Înscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face şi imediat după promovarea examenului de licenţă sau/şi înaintea finalizarii anului de stagiatura, în vederea asigurării posibilităţii obţinerii specializărilor la varste mai apropiate de tendintele actuale ale standardelor internaţionale."9. La articolul 7, alineatele (1)-(4) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Stagiatura are durata de un an şi se organizează după metodologia stabilită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru absolvenţii facultăţilor de medicina, stomatologie şi farmacie care au promovat examenul de licenţă. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte locurile de muncă pentru efectuarea stagiilor în unităţile sanitare acreditate, inclusiv private, care încheie cu stagiarii contracte individuale de muncă pe durata determinata de un an. (3) Unităţile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari primesc din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, pentru fiecare stagiar, pe perioada contractului prevăzut la alin. (2), o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de baza, stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie, publicat de Institutul Naţional de Statistica, la data stabilirii drepturilor. Unităţile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari asigura plata drepturilor ce li se cuvin, astfel: 70% de către angajator, din contribuţia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, şi 30% din Fondul de asigurări sociale de sănătate. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) nu beneficiază de dreptul la ajutor de şomaj pe o durată de 2 ani de la data încheierii perioadei de stagiatura decât în condiţiile în care prezintă dovada că nu exista posturi vacante în reţeaua sanitară, corespunzătoare nivelului de pregătire al acestora, eliberata de Ministerul Sănătăţii şi Familiei............................................................................. (6) Medicii, stomatologii şi farmaciştii care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii pot solicita Ministerului Sănătăţii şi Familiei aprobarea în vederea completării acesteia, pentru a putea obţine dreptul de libera practica."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Statutul de medic de medicina generală, stomatolog şi, respectiv, farmacist se obţine după finalizarea stagiaturii. (2) După stagiatura medicii de medicina generală, medicii stomatologi şi farmaciştii pot lucra, în condiţii contractuale, în cabinetul medicului specialist de medicina de familie, de stomatologie generală, respectiv al farmacistului specialist. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora metodologia de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 60 de zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I."11. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Drepturile salariale ale personalului angajat în activitatea de cercetare ştiinţifică, clinica şi de medicina preventivă, organizată pe nuclee, colective, departamente şi/sau institute şi care se desfăşoară în cadrul unităţilor din sectorul sanitar, se finanţează din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se stipulează în mod distinct în contractul unităţii cu casa de asigurări de sănătate, pentru fiecare an bugetar............................................................................ (3) În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a ordonanţei de urgenta Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale vor defini domeniile cercetării ştiinţifice clinice, de medicina preventivă şi fundamentale, nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum şi instituţiile sanitare în care se desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică, printr-o metodologie comuna, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU------------