ORDIN nr. 35 din 18 ianuarie 2002privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2002  Ministrul sănătăţii şi familiei,având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare nr. DB 479 din 18 ianuarie;- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001;- Normele Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din România nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu se reorganizează, urmând să fie acordată sub următoarele forme:1. ambulatorii de specialitate: a) cabinet medical individual; b) cabinete medicale grupate; c) cabinete medicale asociate; d) societate civilă medicală;2. ambulatoriu de spital;3. centre de diagnostic şi tratament şi centre medicale;4. ambulatoriul de specialitate în care se desfăşoară activitate de învăţământ medical.  +  Articolul 2Activitatea ambulatoriilor de specialitate este coordonata de direcţiile de sănătate publică şi respecta principiile ofertei de servicii medicale în sistem integrat: asistenţa medicală primara - ambulatoriul de specialitate - spital.  +  Articolul 3Ambulatoriul spitalului este coordonat de conducerea spitalului şi asigura servicii medicale prin cabinete atât pentru specialitatile din secţiile cu paturi, cat şi pentru specialitatile care nu au corespondent la nivelul acestora, prin care se asigura buna funcţionare a activităţii spitalului.  +  Articolul 4 (1) Atribuirea spaţiilor şi a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, existente în dotarea unităţilor sanitare care se reorganizează, necesare infiintarii cabinetelor medicale prevăzute la art. 1 pct. 1, se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, şi a criteriilor menţionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Structura ambulatoriului de spital care are sediu comun cu spitalul, precum şi structura ambulatoriului în care se desfăşoară activităţi de învăţământ medical nu pot fi atribuite în comodat. (3) Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicală din dotarea unităţilor care se reorganizează, rămân în patrimoniul spitalului sau, după caz, trec în patrimoniul spitalului desemnat de direcţia de sănătate publică.  +  Articolul 5Actualele structuri din ambulatoriul de specialitate existente în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei se reorganizează sub formele prevăzute la art. 1, astfel:- ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, înfiinţate prin reorganizarea fostelor policlinici, care nu au sediu comun cu spitalul;- ambulatoriul de spital care are sediu comun cu spitalul;- centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale cu personalitate juridică se reorganizează, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, numai prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, până la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 6Laboratoarele medicale - radiologie şi imagistica medicală, analize medicale, explorari functionale, recuperare, medicina fizica şi balneologie etc se asimilează cu cabinetele medicale de specialitate, aplicându-se aceleaşi prevederi. Nu fac obiectul reorganizării laboratoarele unice din structura spitalului, care deservesc atât secţiile cu paturi, cat şi ambulatoriul spitalului.  +  Articolul 7Cabinetele medicale organizate sub formele prevăzute la art. 1 pct. 1 se înregistrează în Registrul unic al cabinetelor medicale, la direcţia de sănătate publică.  +  Articolul 8 (1) Contractele individuale de muncă ale medicilor care vor funcţiona în cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, încetează, în condiţiile art. 129 din Codul muncii, prin acordul dintre persoana încadrată în munca şi unitate; personalul sanitar superior de alta specialitate se preia de către titularul cabinetului medical prin transfer, conform prevederilor art. 69 din Codul muncii. (2) Beneficiarii contractelor de comodat au obligaţia de a păstra personalul cu pregătire medie sanitară existent în unităţile sanitare reorganizate, timp de 5 ani, în limita normativului de personal. Aceasta obligaţie încetează în situaţia în care veniturile cabinetului medical timp de 3 luni consecutive nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ şi auxiliar care nu poate fi preluat, va fi redistribuit la alte unităţi pe posturi vacante, în limita normativului de personal, cu consultarea sindicatelor. (3) Contractele individuale de muncă ale personalului prevăzut la alin. (2) încetează în condiţiile art. 130 alin. (1) lit. a) şi b), ale art. 69 din Codul muncii prin transfer, ale art. 129 din acelaşi cod prin acordul dintre persoana încadrată în munca şi unitate. (4) Medicii, stomatologii şi farmaciştii rezidenţi cu examen de rezidentiat pe post, care au încheiate contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată, se transfera la spitalele teritoriale desemnate de direcţia de sănătate publică, cu respectarea localităţii alese la concurs. Medicii rezidenţi din ultimul an de pregătire cu examen de rezidentiat pe post pot opta pentru comodarea de spaţii şi constituirea de cabinete medicale. (5) În cazul persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică şi care au contracte individuale de muncă cu unităţile sanitare cu personalitate juridică ce se desfiinţează, contractul individual de muncă al acestora va fi preluat de spitalul desemnat de direcţia de sănătate publică sau acestea optează pentru organizarea unui cabinet medical de specialitate, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Direcţiile de sănătate publică urmăresc modul de îndeplinire a prevederilor contractului de comodat.  +  Articolul 10Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de cabinetele medicale pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, se face potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi normelor metodologice de aplicare.  +  Articolul 11 (1) În structura spitalelor se organizează sau se menţin, după caz, următoarele unităţi fără personalitate juridică, ce acorda servicii ambulatorii, astfel: a) dispensarele TBC care funcţionează, după caz, în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcţionează secţia de pneumologie sau a spitalului teritorial; b) laboratoarele de sănătate mintală şi stationarele de zi care asigura asistenţa medicală psihiatrica a bolnavilor în ambulatoriu vor fi incluse în structura spitalelor de specialitate, a spitalului în care funcţionează secţia de psihiatrie sau, după caz, a spitalului teritorial; c) cabinetele medicale pentru consultaţii de specialitate: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; d) cabinetele de boli infectioase care funcţionează, după caz, în structura spitalelor de specialitate sau a spitalului în care funcţionează secţia de boli infectioase; e) cabinetele de planificare familială organizate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; f) cabinetul stomatologic cu program permanent pentru urgentele medicale stomatologice; g) ambulatoriile spitalelor. (2) Decontarea contravalorii serviciilor medicale efectuate de ambulatoriul spitalului se face, potrivit legii, prin contract adiţional la contractul spitalului, încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 12 (1) În structura spitalelor se menţin următoarele unităţi sanitare fără personalitate juridică: cabinetele de medicina sportiva, dispensarele medicale din grădiniţe, şcoli, unităţi de învăţământ superior, cabinetele de medicina muncii, serviciile de medicina legală, cabinetele de medicina legală, care se finanţează potrivit legii. (2) Cabinetele de medicina sportiva, cabinetele de medicina muncii şi cabinetele medicale şcolare, care funcţionează în unităţi sanitare ambulatorii de specialitate, cu personalitate juridică, ce se reorganizează, trec în structura spitalului desemnat de direcţia de sănătate publică, care preia patrimoniul şi personalul existent. (3) Celelalte cabinete medicale de specialitate din fostele policlinici pentru sportivi şi din fostele policlinici pentru studenţi se reorganizează potrivit prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 13Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică şi casele de asigurări de sănătate, precum şi unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor lua măsuri pentru aplicarea reorganizarilor prevăzute de prezentul ordin. Termenul final de încheiere a acţiunii de reorganizare este 31 martie 2002, cu informarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 14Farmaciile care funcţionează ca persoana juridică în cadrul centrelor de diagnostic şi tratament, al centrelor medicale sau al ambulatoriilor de specialitate vor funcţiona în acelaşi spaţiu. Acestea vor încheia contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurări de sănătate, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispoziţii contrare prevederilor acestuia.  +  Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.  +  Articolul 17Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora instrucţiuni de aplicare a prezentului ordin, în termen de 15 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Direcţiile generale şi direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică, precum şi unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 19Prevederile prezentului ordin se aplică reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 20Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  AnexăCRITERIIde atribuire în folosinţă gratuita aspaţiilor necesare infiintarii cabinetelor medicaleI. Obiectul contractului de comodat (folosinţă gratuita):1. Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea directa a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, prin direcţiile de sănătate publică şi unităţile subordonate acestora şi prin unităţile sanitare subordonate ministerului, spaţii aparţinând actualelor unităţi ambulatorii de specialitate2. Spaţiile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea direcţiilor de sănătate publică şi a unităţilor subordonate acestora, cu aprobarea consiliilor locale3. Spaţiile care aparţin unor instituţii sau agenţi economici, după obţinerea aprobării din partea organului de conducere al acestora4. Bunurile mobile, inclusiv aparatura medicală, aflate în dotarea actualelor unităţi ambulatorii de specialitate, pot fi date în folosinţă gratuita, la cerere, cabinetelor medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, cu aprobarea direcţiei de sănătate publică, în vederea realizării dotării minime prevăzute de normele în vigoare. Celelalte bunuri mobile care exced baremului de dotare minima vor putea fi folosite în comun de cabinetele medicale organizate în incinta aceluiaşi imobil, până la vânzarea sau concesionarea acestora, în condiţii ce vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.Nu pot face obiectul contractului de comodat:1. Spaţiile în care funcţionează în prezent cabinete medicale (altele decât cele de stomatologie şi ale medicilor de familie) aflate în ambulatoriile de specialitate fără personalitate juridică, care au sediu comun cu spitalul. Aceste spaţii sunt destinate ambulatoriului de spital.2. Spaţiile în care funcţionează cabinete medicale şcolare din cadrul unităţilor de învăţământ, cabinete de medicina sportiva şi cabinete de medicina muncii3. Spaţiile în care funcţionează dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, stationare de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale pentru consultaţii de specialitate: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice4. Pentru serviciul de urgenta unitatea spitaliceasca poate păstra un cabinet stomatologic cu program permanent.5. Structurile ambulatoriilor în care se desfăşoară activităţi de învăţământ medical.II. Beneficiarii contractelor de comodat1. Beneficiarii contractelor de comodat sunt cabinetele medicale care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.2. Titularii acestor cabinete medicale care beneficiază de spaţii atribuite în folosinţă gratuita trebuie să fie medicii, inclusiv cadrele didactice şi din cercetare, care au contract de muncă pe durata nedeterminată şi folosesc efectiv spaţiul pe care îl solicita. Aceasta categorie beneficiază de prioritate la atribuirea spaţiilor, prioritate care se aplică numai pentru o singura solicitare.III. Condiţii speciale1. Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii de drept pe aceeaşi perioadă sau până la concesionarea ori punerea în vânzare a spaţiilor.2. Contractul de comodat se desfiinţează de drept la data încetării contractului cu casa de asigurări de sănătate.3. Laboratoarele medicale au acelaşi regim ca şi cabinetele medicale, aplicându-se aceleaşi criterii şi prioritati de atribuire.4. Spaţiile de folosinţă comuna (vestiare, spaţii pentru sterilizare, sali de asteptare etc.) se atribuie şi se folosesc în comun.5. În cazul în care într-un spaţiu cu destinaţie de cabinet medical activează 2 sau mai mulţi medici, contractul de comodat va fi încheiat cu cabinetele medicale ai căror titulari sunt aceştia, urmând să se opteze ulterior pentru una dintre formele de asociere prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001.6. În termen de 90 de zile de la încheierea contractului de comodat beneficiarii acestor contracte au obligaţia de a depune la direcţia de sănătate publică copia de pe contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate.7. Cererile de atribuire în folosinţă gratuita a spaţiului, respectiv a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, pentru înfiinţarea cabinetelor medicale se depun la direcţiile de sănătate publică, care eliberează o adeverinta de conformitate potrivit modelului anexat, pe baza căreia se va încheia contractul de comodat.Rezolvarea eventualelor plângeri împotriva modului de soluţionare a acestor cereri este de competenţa comisiilor paritare judeţene, formate din reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi ai colegiului medicilor judeţean sau al municipiului Bucureşti.8. Contractele de comodat pentru cabinetele medicale din ambulatoriul de spital, în vigoare la data aplicării prezentului ordin, vor fi menţinute până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate. La expirarea termenului pentru care au fost încheiate direcţia de sănătate publică poate oferi spaţii similare, la solicitarea medicilor.Cu acordul părţilor contractul de comodat poate inceta înainte de termenul stabilit. În aceasta situaţie direcţia de sănătate publică va oferi, cu prioritate, spaţii similare, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2002.9. Contractul de comodat se încheie conform modelului anexat.10. Încheierea contractului de comodat va fi urmată în mod obligatoriu de încheierea unui proces-verbal de predare-preluare a spaţiului şi a bunurilor mobile în dotare, completat corespunzător cu dispoziţiile Codului civil.  +  CONTRACT DE COMODATNr. ...... din ........,- model -
     
    Între:
     
    1. Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . nr. . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . ., reprezentată prin dr. . . . . . . . . . . , medic director, şi . . . . . . . . . . . . . . . . , director adjunct financiar-contabilitate (contabil-şef), în calitate de comodant, pe de o parte,
    şi
    2. Domnul/doamna dr. . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), medic . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gradul, specialitatea), titular al cabinetului medical, domiciliat în . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . , în calitate de comodatar, pe de altă parte,
    a intervenit următorul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:
  Obiectul contractului  +  Articolul 1Comodantul se obliga sa pună la dispoziţie comodatarului cabinetul medical format din ....... încăperi, în suprafaţa totală de .... mp, şi spaţiul de folosinţă comuna, în suprafaţa de .... mp, cu sediul în ......, str. ........ nr. ...., judeţul/sectorul ...., în folosinţă temporară şi gratuita, cu obligaţia comodatarului de a-l restitui în individualitatea sa.  +  Articolul 2Comodantul se obliga sa pună la dispoziţie comodatarului bunurile mobile reprezentate de următoarele:
    Aparatură medicală, mobilier şi alte obiecte de inventarMarcă/TipU.M.CantitateaValoarea de inventarAnul de fabricaţieSeria şi/sau numărul de inventar
                 
                 
  Bunurile mobile prevăzute mai sus se acordă de către comodant comodatarului în mod gratuit, cu obligaţia comodatarului de a le restitui în individualitatea lor.
  Durata contractului  +  Articolul 3Durata contractului este de 5 ani, respectiv până la data de ................ .  +  Articolul 4Prezentul contract poate fi prelungit de comun acord pe aceeaşi perioadă sau până la concesionarea ori punerea în vânzare a spaţiilor.Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile comodantului  +  Articolul 5Comodantul nu poate solicita restituirea spaţiului şi a bunurilor mobile înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepţia situaţiei în care se modifica statutul juridic al imobilului.  +  Articolul 6În cazul în care comodantul, pe parcursul executării contractului şi înainte de termenul convenit, va avea nevoie de spaţiul respectiv pentru asigurarea unor nevoi obiective, urgente de asigurare a asistenţei medicale populaţiei, poate cere restituirea spaţiului de la comodatar.  +  Articolul 7În situaţia în care una dintre părţi nu respecta clauzele contractului, cealaltă parte este în drept sa rezilieze contractul în urma unui preaviz de 15 zile.  +  Articolul 8Contractul încetează de drept la data expirării contractului cu casa de asigurări de sănătate.B. Obligaţiile comodatarului  +  Articolul 9Comodatarul este obligat să se îngrijească, ca un bun gospodar, de conservarea spaţiului şi a bunurilor mobile ce formează obiectul contractului.  +  Articolul 10Comodatarul este obligat să se servească de spaţiul respectiv exclusiv pentru activitatea medicală; nerespectarea acestei obligaţii conduce la rezilierea contractului.  +  Articolul 11Comodatarul este obligat să asigure bunurile care fac obiectul contractului împotriva oricăror cauze de deteriorare, incendii etc., fiind obligat ca la încetarea contractului să le restituie comodantului în integritatea lor.  +  Articolul 12Comodatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile de folosinţă a spaţiului, cheltuielile de întreţinere, energie electrica şi termica, telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului.  +  Articolul 13Comodatarul este obligat sa suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a bunurilor mobile, inclusiv pentru aparatura medicală.  +  Articolul 14Comodatarul este obligat sa restituie comodantului bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract.  +  Articolul 15Comodatarul nu poate cere restituirea cheltuielilor făcute pentru asigurarea uzului curent al spaţiului contractat şi nici nu poate retine spaţiul cu titlu de compensare pentru eventualele creanţe pe care le-ar avea asupra comodantului.  +  Articolul 16În termen de 30 de zile de la încheierea contractului de comodat comodatarul este obligat să depună la direcţia de sănătate publică copia de pe contractul cu casa de asigurări de sănătate.Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 17Eventualele litigii ce pot interveni între părţi se vor soluţiona pe cale amiabila. Dacă acest lucru nu este posibil, soluţionarea se va face prin instanţa de judecată competenţa în a carei raza teritorială îşi are sediul comodantul, conform normelor procedurale de drept comun.  +  Articolul 18Prezentul contract produce efecte după semnarea procesului-verbal de predarepreluare a spaţiului, a bunurilor mobile, inclusiv a aparaturii medicale, şi se completează corespunzător cu dispoziţiile Codului civil.Încheiat astăzi, ................ .
       
    Comodant,Comodatar,
    1. Director  
    (medic director),  
    ..................................
    2. Director adjunct financiar-contabilitate  
    (contabil-şef)  
    .................
   +  ADEVERINȚĂ DE CONFORMITATEDirecţia de sănătate publicăa judeţului....../ municipiului BucureştiNr. ........ din ........ADEVERINȚĂ DE CONFORMITATE- model -Prin prezenta se adevereste ca astăzi, ..........., Direcţia de sănătate publică a judeţului ............./municipiului Bucureşti a luat act de cererea domnului/domnilor doctor/doctori în calitate de titular/titulari al/ai cabinetului medical:1. .....................................................2. .....................................................3. .....................................................privind:I. Atribuirea în folosinţă gratuita, în scopul infiintarii unui cabinet medical conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, a spaţiului din localitatea .............., str. .......... nr. ...., judeţul/sectorul ......, compus din .......... camere, în suprafaţa de ........ mp.Spaţiul în folosinţă comuna este format din ........, în suprafaţa de ....... mp, pe care domnul/doamna dr. ............ se angajează sa îl utilizeze în buna înţelegere, în comun cu ceilalţi beneficiari ai spaţiului.II. Atribuirea în folosinţă gratuita a bunurilor mobile reprezentate de următoarele:
    Aparatură medicală, mobilier şi alte obiecte de inventarMarcă/TipU.M.CantitateaValoarea de inventarAnul de fabricaţieSeria şi/sau numărul de inventar
     
     
     
  Nu exista litigii între medicii cărora li s-a eliberat prezenta adeverinta de conformitate, la data eliberării acesteia.Prezenta adeverinta se eliberează pentru a servi la încheierea contractului de comodat.
       
    Director,Director adjunct strategie şi management,
    .............................................
  -------------