LEGE nr. 20 din 10 ianuarie 2002privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 28 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedura urgenta a unor fapte penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Titlul ordonanței de urgenta va avea următorul cuprins:ORDONANȚA DE URGENȚĂprivind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 1^1 - 1^10 cu următorul cuprins:1^1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Transportul rutier și pe calea ferată, comercializarea și recuperarea produselor: țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere se fac potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin recuperare se înțelege executarea de operațiuni destinate extragerii acumularilor intamplatoare de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport.(3) Activitatea de recuperare va include și lucrările de refacere și reconstrucție a zonelor afectate.»1^2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Sunt autorizați sa comercializeze țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere titularii acordurilor petroliere de exploatare, astfel cum sunt definiți în Legea petrolului nr. 134/1995, precum și agenții economici care desfășoară efectiv activități de import al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori cei care desfășoară efectiv activități de prelucrare a acestor produse, cu excepția benzinei și motorinei, abilitați în condițiile legii.1^3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Agenții economici care desfășoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizați în condițiile legii, sunt, de asemenea, autorizați sa transporte pe calea ferată sau cu mijloace auto, precum și sa comercializeze țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere, în măsura în care aceste activități sunt accesorii operațiunii de transport prin conducte.1^4. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Sunt autorizați să efectueze operațiuni de recuperare agenții economici care desfășoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizați în condițiile legii, pentru acumularile intamplatoare de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere.1^5. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Agenții economici, persoane fizice sau juridice, alții decât cei prevăzuți la art. 2, 3 și 3^1, care realizează venituri din recuperarea țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere, își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației de executare a operațiunilor de recuperare emise de Ministerul Industriei și Resurselor.1^6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență toate livrările de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere, efectuate de agenții economici prevăzuți la art. 2 și la art. 4 alin. (1), vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale și avize de însoțire a mărfii, după caz, special tipărite de Compania Naționala "Imprimeria Naționala" - S.A.1^7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Fiecare transport de țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere pe calea ferată sau cu mijloace auto va fi însoțit, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art. 7. Prin însoțire se înțelege, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, existenta documentelor de livrare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și altor produse petroliere asupra delegatului aflat în mijlocul de transport sau asupra conducătorilor mijlocului de transport.1^8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Comercializarea neautorizata a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât sa constituie, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contravențională de la 2 la 4 luni.1^9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Comercializarea țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere fără respectarea regimului special de facturare prevăzut la art. 7 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei și confiscarea mărfii. Marfa confiscată se valorifica în condițiile legii.1^10. Alineatele (1) și (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Fapta de a transporta țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere fără ca marfa să fie însoțită efectiv de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei...............................................................(3) Paza acestor bunuri aparține delegatului beneficiarului, iar în lipsa acestuia, paza bunurilor revine conducătorului mijlocului de transport.»3. La articolul I punctul 2, articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Executarea fără autorizație a oricărei operațiuni de recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei și a altor produse petroliere constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât sa constituie, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contravențională de la 4 la 6 luni.4. La articolul I, după punctul 2 se introduc punctele 2^1 - 2^3 cu următorul cuprins:2^1. Articolul 13 se abroga.2^2. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Țițeiul, gazolina, condensatul, etanul lichid, benzina, motorina și alte produse petroliere dobândite ori produse prin săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 9-12 se restituie persoanei vătămate.2^3. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Amenzile contravenționale aplicate potrivit art. 9 și 12, neachitate în termenul legal, pot fi transformate, potrivit legii, în închisoare contravențională, dispozițiile Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității nefiind aplicabile.5. La articolul I, punctul 4 se abroga.6. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIArticolul 209 din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Litera a) a alineatului 3 va avea următorul cuprins:a) țiței, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna;2. După alineatul 4 se introduce alineatul 5 cu următorul cuprins:În cazul prevăzut la alin. 3 lit. a), sunt considerate tentativa și efectuarea de săpături pe terenul aflat în zona de protecție a conductei de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei, altor produse petroliere sau gazelor naturale, precum și deținerea, în acele locuri sau în apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor-cisterna, a stuturilor, instalațiilor sau oricăror altor dispozitive de prindere ori perforare.  +  Articolul IIOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ---------