ORDIN nr. 1.931 din 18 decembrie 2001privind acordarea unor împuterniciri inspectorilor Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", care efectuează inspecţii specifice pentru asigurarea siguranţei zborului
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 24 ianuarie 2002    Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în scopul asigurării siguranţei zborului,în temeiul prevederilor art. 12 lit. q) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2000, precum şi ale art. 4 lit. b), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000,în baza art. 3 pct. 6 şi 13 şi a art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi a art. 4 pct. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În scopul asigurării siguranţei zborurilor, în procesul supravegherii operatorilor aerieni Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", denumita în continuare A.A.C.R., efectuează inspecţii în cadrul organizaţiilor operatorilor aerieni români, inspecţii în zbor, precum şi inspecţii la platforma ale aeronavelor acestor operatori. (2) În cazul constatării, în timpul activităţilor de inspecţie menţionate la alin. (1), a unor deficiente majore care afectează sau pot afecta siguranţa zborului, inspectorii A.A.C.R. sunt împuterniciţi sa dispună măsuri imediate de remediere a acestora şi/sau de conformare a membrilor echipajelor aeronavelor inspectate cu cerinţele aplicabile, mergand până la măsura opririi de la zbor a unei aeronave şi/sau a membrilor echipajului acesteia, până la remedierea deficienţelor constatate. (3) Inspectorii prevăzuţi la alin. (2) îl vor informa în mod operativ pe directorul general al A.A.C.R. cu privire la orice decizie de oprire de la zbor a unei aeronave sau a unui membru al echipajului acesteia în urma efectuării inspecţiei la un operator aerian român.  +  Articolul 2Termenul operator aerian, utilizat în prezentul ordin, are înţelesul definit în Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată.  +  Articolul 3Lista cuprinzând inspectorii împuterniciţi de A.A.C.R. pentru efectuarea inspecţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se aproba de directorul general al A.A.C.R. şi se transmite operatorilor aerieni români autorizaţi sau certificati, precum şi aeroporturilor civile, prin grija directorului general al A.A.C.R.  +  Articolul 4 (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) operatorii aerieni români sunt obligaţi să asigure inspectorilor împuterniciţi corespunzător de A.A.C.R. accesul nerestrictionat în cadrul organizaţiilor lor, precum şi accesul la bordul aeronavelor pe care le operează, în cazul efectuării unor inspecţii la platforma sau în zbor, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor aeronautice în vigoare. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către un operator aerian român poate atrage suspendarea imediata de către A.A.C.R., până la efectuarea inspecţiilor corespunzătoare, a autorizaţiei de operator aerian sau, după caz, a certificatului de operator aerian deţinut. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către un operator aerian român care, neindeplinind condiţiile de obţinere a unei autorizari, este angajat în operaţiuni de aviatie generală poate atrage suspendarea imediata de către A.A.C.R., până la efectuarea inspecţiilor corespunzătoare, a licenţelor personalului sau aeronautic navigant sau, după caz, a certificatului de navigabilitate al aeronavei a carei inspecţie a fost refuzată.  +  Articolul 5 (1) În scopul efectuării în bune condiţii a inspecţiilor la platforma aeroporturile civile din România vor asigura accesul inspectorilor împuterniciţi de A.A.C.R. la aeronavele civile româneşti şi, respectiv, străine, în cazul efectuării unor inspecţii în conformitate cu Programul SAFA al Conferintei Europene a Aviaţiei Civile. (2) Accesul inspectorilor împuterniciţi de A.A.C.R. pe aeroporturile civile din România se va face cu respectarea procedurilor specifice de acces în zonele aeroportuare.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7A.A.C.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea------------