ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 17 ianuarie 2002pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Articolul 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Agenţia Domeniilor Statului pot proceda la compensarea debitelor reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen de concesionarii terenurilor agricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzută anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."  +  Articolul 2Se autorizeaza Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca din bugetul acestuia aprobat pe anul 2002, de la capitolul "Agricultura şi silvicultura", titlul "Transferuri" sa acorde un împrumut fără dobânda, în limita sumei de 406 miliarde lei fondului "Dezvoltarea agriculturii româneşti". Împrumutul se restituie de Agenţia Domeniilor Statului până la data de 30 noiembrie 2002 Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în vederea reconstituirii plăţilor de casa.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------