HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 27 decembrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 21 ianuarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumita în continuare ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare pentru instalaţiile, aparatele, componentele, dispozitivele de siguranţă şi mijloacele de control, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1. (3) Patrimoniul este constituit din patrimoniul ISCIR şi patrimoniul inspecţiilor teritoriale din structura sa, unităţi fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului sau de activitate ISCIR are următoarele competente: a) asigura în numele statului controlul respectării prevederilor legale din domeniul sau de activitate, prin supraveghere tehnica, control şi verificări în funcţionare, precum şi prin supravegherea pieţei pentru instalaţiile şi aparatele prevăzute în anexa nr. 1; b) elaborează prescripţii tehnice în aplicarea reglementărilor din domeniul sau de activitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor; c) evalueaza conformitatea instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor de siguranţă, materialelor şi a mijloacelor de control din domeniul sau de activitate; d) expertizeaza şi evalueaza cauzele şi efectele privind accidentele şi avariile din domeniul sau de activitate; e) constata nerespectarea dispoziţiilor legale în domeniul sau de activitate şi aplica sancţiuni contravenţionale, după caz.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate ISCIR are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR; b) elaborează, actualizează şi publică prescripţii tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, exploatarea, transportul, depozitarea, manipularea şi verificarea instalaţiilor, aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranţă, materialelor şi mijloacelor de control, precum şi prescripţii tehnice privind examinarea şi autorizarea sudorilor, a personalului care executa examinari nedistructive şi a personalului de exploatare pentru instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1. Prescripţiile tehnice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) autorizeaza, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, capabilitatea agenţilor economici care proiectează, construiesc sau monteaza instalaţii, aparate, componente sau dispozitive de siguranţă din domeniul sau de activitate; d) autorizeaza, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, capabilitatea agenţilor economici care repara, controlează prin mijloace distructive şi nedistructive, întreţin sau verifica instalaţii, aparate, componente sau dispozitive de siguranţă din domeniul sau de activitate; e) autorizeaza, în conformitate cu prescripţiile tehnice, laboratoarele şi standurile unde se executa încercări în vederea omologării instalaţiilor şi aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de siguranţă din domeniul sau de activitate; f) autorizeaza punerea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor şi aparatelor din domeniul sau de activitate, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice; g) autorizeaza sudorii, personalul care executa examinari nedistructive, precum şi personalul de exploatare fochisti, laboranti chimia apei, macaragii, liftieri şi alte categorii de personal stabilite prin prescripţiile tehnice; h) evalueaza conformitatea instalaţiilor, aparatelor, componentelor, materialelor, dispozitivelor de siguranţă şi a mijloacelor de control aferente acestora, precum şi a procedurilor de sudura, în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice sau, după caz, cu cerinţele reglementărilor tehnice prevăzute în Legea nr. 608/2001, pentru domeniul sau de activitate; i) verifica respectarea prevederilor legale privind lucrările de construcţii şi montaj pentru dotări tehnologice industriale în domeniul sau de activitate; j) efectuează verificări tehnice, periodice şi inopinate pentru instalaţiile şi aparatele aflate în funcţiune, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, şi interzice funcţionarea acestora atunci când constata că nu sunt îndeplinite prevederile acestor prescripţii; k) realizează supravegherea tehnica pentru activităţile, personalul, instalaţiile, aparatele, dispozitivele de siguranţă, materialele şi mijloacele de control pe care le-a autorizat şi decide, după caz, menţinerea sau retragerea autorizarilor acordate; l) realizează supravegherea pieţei în domeniul sau de activitate; m) cercetează avariile şi accidentele la instalaţii şi aparate supuse controlului ISCIR, evalueaza şi expertizeaza cauzele, modul în care s-au produs şi efectele rezultate şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz; n) organizează şi participa la cursuri pentru autorizare, specializare şi formare profesională în domeniul sau de activitate; o) derulează programe şi campanii de informare în domeniul sau de activitate, în scopul creşterii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor, aparatelor, componentelor, dispozitivelor de siguranţă, materialelor şi a mijloacelor de control; p) participa la elaborarea de standarde naţionale în domeniul sau de activitate; q) elaborează şi supune aprobării ministrului industriei şi resurselor proiectul listei cuprinzând tarifele pentru lucrările din competenţa ISCIR; r) editează şi publică periodic Buletinul de informare tehnica (BIT) şi alte materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor; s) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte tari, stabileşte şi încheie cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul sau de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline; t) coordonează şi derulează programe la nivel naţional cu finanţare interna şi/sau internationala. (2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3. (2) În cadrul ISCIR se organizează 3 unităţi cu activităţi distincte, după cum urmează: a) ISCIR-INSPECT care cuprinde departamentul "Supraveghere tehnica şi verificare în funcţionare" şi departamentul "Prescripţii tehnice", având în subordine inspecţii teritoriale; b) ISCIR-CERT care cuprinde departamentele pentru evaluarea conformitatii şi certificarea produselor şi sistemelor de management al calităţii; c) ISCIR-SP care cuprinde departamentul "Supraveghere piaţa", având în subordine inspecţii teritoriale. (3) Salarizarea personalului ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicate instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 5 (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Inspectorul de stat şef numeşte prin ordin inspectorul de stat şef adjunct, directorii, inspectorii şefi de departamente şi inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale. (5) Inspectorul de stat şef poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţa şi altor persoane din cadrul ISCIR. (6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef, se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunitati necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 6Funcţionarea şi atribuţiile inspecţiilor şi unităţilor din structura ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ISCIR, care se aproba prin ordin al inspectorului de stat şef.  +  Articolul 7 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. (2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoane fizice sau juridice care proiectează, construiesc, monteaza, repara, întreţin, deţin, exploatează şi comercializează instalaţii, aparate, componente, dispozitive de siguranţă, materiale şi mijloace de control, prevăzute în anexa nr. 1. (3) ISCIR are dreptul de acces în spaţiile de proiectare, producţie, încercări, verificare finala şi depozitare a aparatelor şi instalaţiilor, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate. (4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile şi accidentele din domeniul sau de activitate ISCIR asigura personalul de specialitate necesar şi suporta toate cheltuielile cu deplasarea, cazarea şi diurna acestora. În cazul în care este necesară efectuarea de analize sau expertize în laboratoare ori în alte instituţii similare, cheltuielile se suporta de persoana fizica sau juridică care solicită analiza, expertiza sau punctul de vedere al ISCIR.  +  Articolul 8ISCIR are obligaţia de a inainta către Ministerul Industriei şi Resurselor rapoarte trimestriale şi informări periodice, după caz, privind activitatea proprie.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea activităţii ISCIR se asigura integral din venituri extrabugetare, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnica, verificare în funcţionare şi control, precum şi din orice alte activităţi cu caracter specific prestate de ISCIR. (2) Tarifele se propun de către ISCIR şi se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.  +  Articolul 10 (1) ISCIR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aproba de ministrul industriei şi resurselor, în condiţiile legii. (2) Activitatea de supraveghere a pieţei este finanţată din veniturile ISCIR-INSPECT. Fondurile necesare pentru susţinerea acestei activităţi se prevăd special, la început de an, în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, ele urmând să fie folosite separat şi numai în acest scop. (3) Disponibilităţile băneşti aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează şi se utilizează de aceasta în anul următor.  +  Articolul 11Pentru activităţile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1DOMENII SUPUSE REGLEMENTĂRILOR ISCIRA. Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului de verificare tehnica1. Cazane de abur, de apa calda sau fierbinte şi similare2. Recipiente care lucrează sub presiune3. Conducte pentru fluide sub presiune4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat5. Sobe sau alte aparate de încălzit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos6. Aparate de gătit şi pentru încălzirea apei şi similare, în uz neindustrial sau colectiv, alimente cu combustibil solid, lichid sau gazos7. Arzatoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos8. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile şi aparatele prevăzute la pct. 1-7 inclusiv9. Aparatura şi instalaţii de automatizare aferente echipamentelor şi instalaţiilor prevăzute la pct. 1-8 inclusiv.B. Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi componente din cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, supuse regimului de verificare tehnica1. Generatoare de abur, apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului2. Recipiente care lucrează sub presiune3. Conducte de abur şi apa, precum şi pentru alte lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede4. Pompe5. Armături6. Suporturile elementelor sub presiune7. Macarale, poduri rulante şi mecanisme de ridicat8. Ascensoare9. Dispozitivele de siguranţă pentru instalaţiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 7 şi 8.C. Materiale folosite la construirea, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea instalaţiilor şi aparatelor, precum şi mijloace de control, supuse regimului special de verificare tehnica1. Produse din metale feroase, neferoase şi materiale nemetalice - table, ţevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare2. Materiale pentru sudura - electrozi, sarme, fluxuri, materiale pentru brazare3. Radiofilme pentru radiografie industriala4. Lichide penetrante - degresanti, penetranti, emulgatori, developanti5. Pulberi magnetice pentru examinari nedistructive6. Materiale folosite pentru tratarea agenţilor termici mase schimbatoare de ioni, agenţi de alcalinizare şi similare7. Mijloace de control manuale, semiautomate sau automate pentru examinari, măsurători şi încercări nedistructive prin radiografie, ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice, curenţi turbionari, emisie acustica, precum şi accesoriile necesare executării lucrărilor respective8. Detectoare pentru examinarile de etanseitate, precum şi accesoriile acestora  +  Anexa 2                INSPECŢII TERITORIALE ALE ISCIR
           
    Nr. crt.Denumirea inspecţiei teritoriale   Raza de activitate
    1.IT ISCIR Bacău-Judeţul Bacău
      IT ISCIR SP Bacău-Judeţul Neamţ
    2.IT ISCIR Braşov-Judeţul Braşov
      IT ISCIR SP Braşov-Judeţul Covasna
    3.IT ISCIR Bucureşti-Municipiul Bucureşti
      IT ISCIR SP Bucureşti-Judeţul Ilfov
        -Judeţul Giurgiu
        -Judeţul Ialomiţa
        -Judeţul Teleorman
        -Judeţul Călăraşi
    4.IT ISCIR Cluj-Napoca-Judeţul Cluj
      IT ISCIR SP Cluj-Napoca-Judeţul Maramureş
        -Judeţul Bistriţa
        -Judeţul Sălaj
    5.IT ISCIR Constanţa-Judeţul Constanţa
      IT ISCIR SP Constanţa-Judeţul Tulcea
    6.IT ISCIR Craiova-Judeţul Dolj
      IT ISCIR SP Craiova-Judeţul Gorj
        -Judeţul Mehedinţi
        -Judeţul Olt
    7.IT ISCIR Galaţi-Judeţul Galaţi
      IT ISCIR SP Galaţi-Judeţul Brăila
        -Judeţul Vrancea
    8.IT ISCIR Iaşi-Judeţul Iaşi
      IT ISCIR SP Iaşi-Judeţul Vaslui
    9.IT ISCIR Oradea-Judeţul Bihor
      IT ISCIR SP Oradea-Judeţul Satu Mare
    10.IT ISCIR Piteşti-Judeţul Argeş
      IT ISCIR SP Piteşti-Judeţul Vâlcea
    11.IT ISCIR Ploieşti-Judeţul Prahova
      IT ISCIR SP Ploieşti-Judeţul Buzău
        -Judeţul Dâmboviţa
    12.IT ISCIR Sibiu-Judeţul Sibiu
      IT ISCIR SP Sibiu-Judeţul Alba
        -Judeţul Hunedoara
    13.IT ISCIR Suceava-Judeţul Suceava
      IT ISCIR SP Suceava-Judeţul Botoşani
    14.IT ISCIR Târgu Mureş-Judeţul Mureş
      IT ISCIR SP Târgu Mureş-Judeţul Harghita
    15.IT ISCIR Timişoara-Judeţul Timiş
      IT ISCIR SP Timişoara-Judeţul Arad
        -Judeţul Caraş-Severin
   +  Anexa 3                INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,        RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIR                                    ┌───────────────────────────┐                                    │ INSPECTOR DE STAT ŞEF │                                    └─────────────┬─────────────┘                                                  │                                                  │ ┌──────────────────────┐                                                  ├─────┤INSPECTOR DE STAT ŞEF │                                                  │ │ ADJUNCT │                        ┌──────────────┐ │ └──────────────────────┘                        │ AUDIT INTERN ├──────────┤                        └──────────────┘ │ ┌────────────────┐                                                  ├─────┤OFICIUL JURIDIC │                                                  │ └────────────────┘           ┌──────────────────────────────────────┤           │ │           │ ┌──────────────────┐ │ ┌───────────────┐           │ │DIRECTOR ECONOMIC ├──────┼────┤ RESURSE UMANE │           │ └──────────────────┘ │ └───────────────┘ ................... ...........................│... ┌─────────────────────┐| | | │ | │ ISCIR-SP │| ISCIR-CERT | | ISCIR-INSPECT │ | │ │|┌────────────────┐ | | ┌─────┴──────┼─────────┐ │|│ DIRECTOR │ | | │ | │ │ │|└───────────────┬┘ | | ┌─────┴───────┐ | │ ┌──────┴──────┐ │|┌─────────┐ │ | | ┌──────┤INSPECTOR-ŞEF│ | │ │INSPECTOR-ŞEF│ │|│ CERTIF ├─────┤ | | │ └───────┬─────┘ | │ └──────┬──────┘ │|│ PROD │ │ | | │ │ | │ │ │|└─────────┘ │ | | │ │ | │ │ │|┌─────────┐ │ | |┌───────┴─────┐ ┌──────┴──────┐| │ ┌───────┴────────┐ │|│ CERTIF ├─────┤ | |│DEPARTAMENTUL│ │DEPARTAMENTUL│| │ │ DEPARTAMENTUL │ │|│ PERS │ │ | |│ PRESCRIPŢII │ │SUPRAVEGHERE │| │ │ SUPRAVEGHERE │ │|└─────────┘ │ | |│ TEHNICE │ │TEHNICĂ ŞI │| │ │ PIATA │ │|┌─────────┐ │ | |│ │ │VERIFICARE ÎN│| │ │ │ │|│ CERTIF ├─────┤ | |│ │ │FUNCŢIONARE │| │ └───────┬────────┘ │|│ SIS │ │ | |└─────────────┘ └─────┬───────┘| │ │ │|└─────────┘ │ | | │ | │ │ │|┌─────────┐ │ | ......................│........ └─────────┼───────────┘|│LABORATOR├─────┤ | │ │ ┌────┐|└─────────┘ │ | │ ┌────┐ ├───┤SP 1│|┌─────────────┐ │ | ├──┤IT 1│ │ └────┘|│DEPARTAMENTUL│ │ | │ └────┘ │|│ ECONOMIC ├─┘ | │ ┌─────┐ │ ┌─────┐|└─────────────┘ | └──┤IT 15│ └───┤SP 15│ ................... └─────┘ └─────┘  +  Anexa 4                              NORMATIV                     privind parcul auto pentru ISCIR
           
    1.Autolaboratoare-câte un autolaborator pentru fiecare inspecţie teritorială
    2.Autoturisme de intervenţie-verificare-câte un autoturism pentru fiecare judeţ deservit de inspecţiile teritoriale
    3.Autoturisme-câte un autoturism la 10 inspectori de specialitate care efectuează inspecţii şi verificări tehnice în teren
        -câte un autoturism pentru fiecare judeţ deservit de inspecţiile teritoriale în scopul realizării activităţii de supraveghere a pieţei
        -câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*)
  ────────────────── Notă *) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001.NOTĂ:Consumul lunar pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.Consumul lunar pentru fiecare autolaborator este de 250 l/autolaborator (benzina) sau de 150 l/autolaborator (motorina).──────────────────