LEGE nr. 795 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 21 ianuarie 2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoana autorizata poate acţiona numai în limitele convenţiei încheiate prin negociere cu beneficiarul."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie întocmeşte lista tuturor persoanelor autorizate, pe care o comunică oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti. (2) De asemenea, lista prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiţiei şi Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, care o vor transmite birourilor de carte funciară, respectiv birourilor notarilor publici. (3) Actualizarea listei prevăzute la alin. (1) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de persoana autorizata."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Calitatea de persoana autorizata se poate pierde temporar sau definitiv prin suspendarea, retragerea sau încetarea valabilităţii certificatului de autorizare."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Certificatul de autorizare se suspenda în următoarele cazuri: a) când împotriva persoanei autorizate s-a dispus sancţiunea disciplinară de suspendare a certificatului de autorizare pe o perioadă de 1-3 luni; b) în caz de pierdere sau distrugere a certificatului de autorizare şi/sau a parafei; c) în caz de incapacitate temporară de muncă, constatată în condiţiile legii. (2) Suspendarea durează până la încetarea cauzei care a determinat-o."5. La articolul 10, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) când împotriva persoanei autorizate s-a dispus sancţiunea disciplinară de retragere a certificatului de autorizare; b) când se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru a treia suspendare a autorizării în ultimii 3 ani;"6. La articolul 11, după litera c) se introduce litera c^1), iar literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:"c^1) când persoana autorizata a fost condamnata printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă în legătură cu activitatea sa; d) în cazul punerii sub interdicţie a persoanei autorizate prin hotărâre judecătorească irevocabilă; e) în cazul încetării calităţii de persoana juridică."7. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Suspendarea, retragerea sau încetarea valabilităţii certificatului de autorizare se constata, se dispune şi se pune în aplicare de reprezentanţii Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau, după caz, ai oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti."8. La articolul 13, alineatul (2) se abroga.9. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Onorariile prevăzute la alin. (3) vor rezultă din negocieri şi se vor încadra între limitele minime şi, respectiv, maxime ale tarifelor de onorarii stabilite periodic, în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prin ordin comun al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi al ministrului justiţiei, cu avizul Oficiului Concurentei."10. La articolul 15, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, prin direcţiile generale de specialitate, şi directorii generali ai oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti pot dispune controlul activităţii persoanelor autorizate în condiţiile legii."11. La articolul 17 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea dispoziţiilor legale, a metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate sau avizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie;................................................................. c) refuzul nejustificat de a desfăşura activităţi de specialitate şi/sau condiţionarea încheierii convenţiilor de stipularea unor clauze inechitabile;"12. La articolul 17 alineatul (1), litera e) se abroga.13. La articolul 19, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Sancţiunile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi b) sunt de competenţa Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau, după caz, a oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar sancţiunile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) şi d) sunt de competenţa Consiliului de conducere al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. (4) Împotriva deciziei adoptate în condiţiile alin. (3) partea nemultumita poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii."14. La articolul 19, alineatul (5) se abroga.15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Persoanele autorizate sunt obligate sa plătească, anterior autorizării, Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene ori al municipiului Bucureşti taxa de autorizare, în condiţiile prevăzute de lege. Taxa nu se restituie în cazul refuzului de autorizare. (2) Sumele încasate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie potrivit alin. (1) au regim de venituri extrabugetare şi sunt destinate realizării obiectului de activitate al acestuia. (3) Evidenta onorariilor şi modul de încasare a sumelor prevăzute la alin. (1) se vor reglementa prin ordin comun al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I."16. După articolul 20 se introduce articolul 20^1 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) Avizul de execuţie reprezintă actul de autoritate publică ce se emite de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie sau de oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, pentru lucrările de specialitate care se realizează cu finanţare de la bugetul de stat şi/sau local, precum şi din alte surse legal constituite. (2) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie eliberează avizul de execuţie pentru lucrările care privesc teritoriul mai multor judeţe, iar oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, pentru lucrările care privesc teritoriul unui singur judeţ."17. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În termenul prevăzut la alin. (1) preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi ministrul justiţiei vor aproba prin ordin comun, cu avizul Oficiului Concurentei, tarifele de onorarii prevăzute la art. 13 alin. (4)."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU------------