LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 21 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumita în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Finanţarea activităţii ANRGN se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife percepute pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, servicii, precum şi din contribuţii ale organismelor internaţionale sau ale agenţilor economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile din domeniul privat al statului, atribuite din patrimoniul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias, Societăţii Comerciale «Distrigaz Sud» - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale «Distrigaz Nord» - S.A. Targu Mures, Societăţii Comerciale «Exprogaz» - S.A. Medias, Societăţii Naţionale «Depogaz» - S.A. Ploiesti, înfiinţate conform Hotărârii Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A., precum şi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Petrolului «Petrom» S.A. Bucureşti. Lista cuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe şi mijloace circulante, şi valoarea acestora, atribuite ANRGN de către societăţile comerciale menţionate mai sus, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias, Societăţii Comerciale «Distrigaz Sud» - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale «Distrigaz Nord» - S.A. Targu Mures, Societăţii Comerciale «Exprogaz» - S.A. Medias, Societăţii Naţionale «Depogaz» - S.A. Ploiesti, precum şi al Societăţii Naţionale a Petrolului «Petrom» - S.A. Bucureşti se diminuează cu valoarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 1. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se efectuează pe bază de protocol încheiat între societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) şi ANRGN."3. Articolul 3 se abroga.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - ANRGN are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) emite, modifica, suspenda sau, după caz, retrage autorizaţiile şi licentele pentru agenţii economici existenţi în sectorul gazelor naturale, precum şi pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pieţei de gaze naturale; b) avizează clauzele şi condiţiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pe cele ale acordurilor din domeniul de activitate; c) stabileşte şi aproba contractele-cadru dintre agenţii economici din sectorul gazelor naturale privind vânzarea, achiziţia, transportul, tranzitul, inmagazinarea şi distribuţia de gaze naturale, precum şi pe cele de furnizare de gaze naturale la consumatorii finali; d) elaborează Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale; e) emite norme tehnice, la propunerea agenţilor economici din sectorul gazelor naturale, necesare pentru funcţionarea eficienta şi transparenta a sistemului naţional de transport, a altor sisteme de transport, precum şi a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale; f) aproba Regulamentul de programare şi dispecerizare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, elaborat de către operatorul acestuia; g) reglementează accesul nediscriminatoriu la sistemul de transport şi/sau de distribuţie pentru consumatorii eligibili, stimuland competiţia în furnizarea gazelor naturale; h) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; i) elaborează Regulamentul privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul gazelor naturale, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele şi condiţiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora; j) stabileşte criteriile şi metodele pentru calculul preţurilor şi al tarifelor în sectorul gazelor naturale, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale; k) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistenţa şi expertiza conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern; l) urmăreşte încheierea şi respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului gazelor naturale şi se autosesizeaza în vederea protejării părţilor contractante, în condiţiile legii; m) urmăreşte aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale şi ia măsuri pentru adaptarea acestora ori de câte ori constata neconcordante; n) creează baza de date necesară pentru desfăşurarea activităţii sale, precum şi pentru furnizarea de informaţii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum şi în activitatea de comerţ internaţional cu gaze naturale; o) elaborează Metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale şi participa, împreună cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnica a produselor, procedeelor şi echipamentelor noi, precum şi la cea de autorizare şi acreditare a laboratoarelor de analiza şi încercări din domeniul gazelor naturale; p) stabileşte procedura proprie de supraveghere şi control, în vederea respectării de către furnizorii de gaze naturale a metodologiei de calcul al preţurilor şi tarifelor în sectorul gazelor naturale; q) controlează aplicarea deciziilor proprii de către agenţii economici din sectorul gazelor naturale şi aplica sancţiuni în cazul nerespectării acestora; r) elaborează Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici şi a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie în domeniul gazelor naturale; s) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu; t) propune organelor competente măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă în domeniul de activitate, în vederea respectării reglementărilor cu privire la concurenta şi la transparenta; u) instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu, inclusiv cu asistenţa tehnica străină; v) întocmeşte raportul anual privind activitatea proprie, pe care îl da publicităţii; x) îndeplineşte orice alte atribuţii şi raspunderi prevăzute de lege; y) elaborează Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al ANRGN."5. Articolul 6 se abroga.6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Structura organizatorică a ANRGN se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) ANRGN este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi şi revocaţi prin ordin al primului-ministru la propunerea ministrului industriei şi resurselor, conform legii. Preşedintele reprezintă ANRGN în relaţiile cu terţii. (2) Calitatea de preşedinte şi de vicepreşedinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice, cu excepţia activităţii didactice, în condiţiile legii. Preşedintelui şi vicepreşedintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la administrarea sau la conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste. (3) Mandatele preşedintelui şi vicepreşedintelui încetează: a) prin demisie; b) datorită imposibilităţii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive; c) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (2); d) prin revocare, potrivit legii. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi adopta decizii. (5) Ordinele şi deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Ordinele emise şi deciziile adoptate de preşedintele ANRGN pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părţilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă au caracter normativ."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Pentru activităţile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, în vederea obţinerii unui spor de obiectivitate, format din preşedinte, vicepreşedinte şi 3 reglementatori, funcţionari publici, numiţi de ministrul industriei şi resurselor. (2) Ordinele emise şi deciziile adoptate de ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor comitetului de reglementare."9. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri numiţi prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, pe baza propunerilor primite din partea asociaţiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru, a organizaţiilor sindicale din domeniul gazelor naturale - un membru, a societăţilor de transport - un membru, de inmagazinare - un membru şi de distribuţie - un membru, a asociaţiilor consumatorilor de gaze naturale - 2 membri, precum şi un specialist din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor - un membru şi din învăţământul superior de specialitate - un membru."10. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) ANRGN întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei şi resurselor."11. La articolul 14, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Furnizarea de informaţii incorecte, incomplete sau eronate, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei................................................................ (5) Dispoziţiile prevăzute la alin. (2)-(4) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Agenţii economici existenţi în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să solicite acordarea autorizaţiilor şi a licenţelor în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, până la această dată beneficiind de autorizaţie/licenta provizorie."13. Articolul 19 se abroga.14. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1LISTAcuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe şi mijloace circulante, care se vor atribui din patrimoniul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias, societăţilor comerciale «Distrigaz Sud» - S.A. Bucureşti, «Distrigaz Nord» - S.A. Targu Mures, «Exprogaz» - S.A. Medias, Societăţii Naţionale «Depogaz» - S.A. Ploiesti, precum şi al Societăţii Naţionale a Petrolului «Petrom» - S.A. Bucureşti în patrimoniul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
         
    " Nr. crt.DenumireaValoarea - lei -
    Cap . A. - Mijloace fixe preluate de la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş
    1.Mobilier, aparatură, birotică300.000.000
    2.Calculatoare, periferice450.000.000
    3.Maşini, utilaje, instalaţii300.000.000
    4.Mijloace de transport600.000.000
    TOTAL cap. A:1.650.000.000
    Cap . B. - Mijloace circulante preluate de la:
    1.Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş550.000.000
    2.Societatea Comercială «Distrigaz Sud» - S.A. Bucureşti1.000.000.000
    3.Societatea Comercială «Distrigaz Nord» - S.A. Târgu Mureş1.000.000.000
    4.Societatea Comercială «Exprogaz» - S.A. Mediaş400.000.000
    5.Societatea Naţională «Depogaz» - S.A. Ploieşti100.000.000
    6.Societatea Naţională a Petrolului «Petrom» - S.A. Bucureşti2.500.000.000
    TOTAL cap. B:5.550.000.000
    TOTAL GENERAL (cap. A + cap. B):7.200.000.000"
   +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU────────────────────────