ACORD din 9 septembrie 1994între Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor (Acord de cooperare)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 21 august 1996    Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete (Organizaţia),având în vedere:- Convenţia privind acordarea brevetelor europene, din 5 octombrie 1973 (Convenţia brevetului european), şi, în special, art. 33(4);- Legea română privind brevetele de invenţie nr. 64 din 11 octombrie 1991;- articolul 67 al Acordului european din 1 februarie 1993 instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, care prevede că România va solicita, până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la 1 februarie 1993, se adere la Convenţia brevetului european,considerind:- ca Legea română privind brevetele de invenţie asigura un nivel de protecţie similar celui existent în statele membre ale Organizaţiei Europene de Brevete;- ca România, dorind sa adere la Convenţia brevetului european, intenţionează, ca o etapa intermediara, sa adopte un sistem care să asigure extinderea efectelor brevetelor europene pe teritoriul sau (sistem de extindere),constatind solicitarea României privind sprijinul administrativ al Oficiului European de Brevete (O.E.B.) în implementarea unui astfel de sistem,convinse ca cooperarea între Organizaţie şi Guvernul României este de interes reciproc şi va întări protecţia proprietăţii industriale în Europa,convin următoarele:  +  Articolul 1Obiectul acorduluiPărţile contractante vor coopera, în cadrul prezentului acord, pentru dezvoltarea în continuare a infrastructurii unui sistem eficient de brevete în România.  +  Articolul 2Cooperarea tehnicaÎn măsura posibilităţilor sale, Organizaţia va acorda asistenţa Guvernului României, în special în ceea ce priveşte: a) asigurarea pregătirii de baza şi a perfecţionării personalului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (O.S.I.M.) şi a specialiştilor altor organisme guvernamentale, a căror activitate implica probleme privind brevetele; b) organizarea şi dezvoltarea sistemului sau de consilieri de brevete; c) dezvoltarea fondului documentar adecvat pentru servicii de informare din brevete; d) producerea publicaţiilor oficiale ale O.S.I.M.; e) modernizarea sistemului de informare din brevete; f) constituirea sistemelor de prelucrare a datelor pentru procedura de acordare a brevetelor şi gestionarea lor.  +  Articolul 3Cooperarea juridică şi administrativă (1) Părţile contractante vor schimba cu regularitate informaţii referitoare la evoluţia legislaţiei în sistemele lor de brevete. (2) În cazul în care Guvernul României va solicita, Organizaţia va acorda consultanţa în privinta propunerilor de adoptare sau de amendare a prevederilor legale privind sistemul român de brevete. (3) O.E.B. şi O.S.I.M. vor coopera în vederea pregătirii implementarii sistemului de extindere.  +  Articolul 4Prelucrarea solicitărilor de extindere (1) O.E.B. va primi şi prelucra orice solicitare privind extinderea efectelor brevetelor europene în România şi va comunică la O.S.I.M. toate informaţiile necesare privind procedurile legate de cererile de brevete europene şi de brevetele respective, în special cu privire la: a) depunerea şi retragerea acestor solicitări; b) publicarea, retragerea sau respingerea cererilor de brevete europene; c) acordarea brevetelor europene; d) formularea unei opoziţii la un brevet european şi rezultatul procedurii de opoziţie. (2) În măsura posibilităţilor sale, O.E.B. va acorda, la cerere, asistenţa O.S.I.M., comunicând orice alte informaţii utile.  +  Articolul 5Informaţii privind brevetele europene extinseO.S.I.M. va informa O.E.B. asupra situaţiei juridice a tuturor brevetelor europene extinse, în special în ceea ce priveşte nulitatea acestora, decăderea, renunţarea sau anularea.  +  Articolul 6Probleme financiare (1) Taxa de extindere este de 200 DM pentru fiecare solicitare de extindere şi va fi încasată de către O.E.B. 150 DM din taxa de extindere sau datorate O.S.I.M. şi vor fi transferate în contul sau, luând în considerare intenţia României de a folosi o parte din aceasta taxa pentru promovarea proprietăţii industriale în România, inclusiv sprijinirea brevetarii în străinătate a inventiilor româneşti. O.E.B. va retine 50 DM din taxa de extindere pentru acoperirea costurilor care decurg din îndeplinirea sarcinilor ce îi revin conform sistemului de extindere. Cuantumul taxei de extindere şi partea din aceasta care urmează să fie reţinută de O.E.B. pot fi modificate de comun acord între preşedintele O.E.B. şi directorul general al O.S.I.M. (2) Taxa de extindere trebuie plătită de către solicitanţi la O.E.B. în termenele prevăzute de Convenţia brevetului european pentru plata taxei de desemnare. (3) Plata taxei de extindere se considera valabilă şi, dacă se efectuează în termenul de garanţie prevăzut de Regula 85 a) (2) a Convenţiei brevetului european, cu condiţia plăţii unei taxe suplimentare de 50% în acest termen. (4) Pentru plata taxei de extindere se aplică mutatis mutandis Regulamentul O.E.B. privind taxele. Taxa de extindere plătită în mod valabil nu se rambursează. (5) Taxele anuale pentru un brevet european extins se plătesc la O.S.I.M. pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către O.E.B.  +  Articolul 7Comisia mixtă (1) Se va înfiinţa o comisie mixtă pentru discutarea tuturor chestiunilor ce decurg din prezentul acord şi din implementarea sa. Comisia va fi formată din reprezentanţi ai O.E.B. şi O.S.I.M. Pot fi consultaţi şi reprezentanţi ai altor organisme guvernamentale care sunt implicate în implementarea acordului sau sunt direct afectate. (2) Comisia se va întruni la iniţiativa directorului general al O.S.I.M. sau a preşedintelui O.E.B. Ordinea de zi a fiecărei întruniri, locul şi data acesteia se vor stabili de comun acord între cele doua oficii.  +  Articolul 8Implementarea acordului (1) Sarcinile care revin părţilor contractante ca urmare a acestui acord vor fi îndeplinite de către O.E.B. şi O.S.I.M. O.E.B. poate incredinta anumite sarcini, conform art. 2 din prezentul acord, oficiilor de brevete ale statelor contractante ale Convenţiei brevetului european, cu acordul acestora. (2) Detaliile implementarii prezentului acord vor fi stabilite de comun acord între directorul general al O.S.I.M. şi preşedintele O.E.B.  +  Articolul 9Amendarea acorduluiLa solicitarea Organizaţiei sau a Guvernului României, părţile contractante vor negocia amendarea prezentului acord.  +  Articolul 10Durata acordului (1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani şi va putea fi reînnoit cu acordul părţilor contractante pentru perioade ulterioare de 2 ani. Acest acord ar trebui sa intervină cu cel tirziu 6 luni înainte de expirarea perioadei precedente. (2) Dacă valabilitatea prezentului acord încetează, art. 4-6 vor continua să se aplice tuturor cererilor de brevet european, pentru care s-a depus anterior încetării sale o solicitare de extindere, şi tuturor brevetelor europene acordate în baza acestora.  +  Articolul 11Intrarea în vigoareData intrării în vigoare a prezentului acord se stabileşte printr-un schimb reciproc de note între cele doua părţi, după îndeplinirea procedurilor lor interne respective de aprobare sau de ratificare. Cu toate acestea, art. 4, 5 şi 6, precum şi anexa la prezentul acord se vor aplica numai după aprobarea de către Parlamentul României a unei legi speciale iniţiate de Guvernul României.Încheiat la Bucureşti, în doua exemplare originale, în limbile română, germană, engleza şi franceza, fiecare text fiind considerat autentic în aceeaşi măsura.Din partea Guvernului României,dr. Florin Georgescu,ministru de stat,ministrul finanţelorDin partea Organizaţiei Europene de Brevete,dr. h. c. Paul Braendli,preşedintele Oficiului European de Brevete  +  Anexa 1*) Notă *) A se vedea art. 11 din acord.I. Extinderea efectelor produse de brevetele europene1. O cerere de brevet european şi un brevet european care sunt extinse pentru România, sub rezerva prevederilor acestei legi, vor avea acelaşi efect şi vor fi supuse aceloraşi condiţii ca o cerere naţionala sau un brevet naţional acordat în conformitate cu Legea română privind brevetele de invenţie.2. În conformitate cu această lege, a) cerere de brevet european înseamnă fie o cerere pentru un brevet european, depusa în conformitate cu Convenţia brevetului european, fie o cerere internationala depusa în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) pentru care Oficiul European de Brevete (O.E.B.) acţionează ca oficiu desemnat sau ales, în care România este desemnată; b) brevet european extins înseamnă un brevet european eliberat de către O.E.B. pe baza unei cereri de brevet european în care s-a solicitat extinderea efectelor în România; c) cerere de brevet naţional înseamnă o cerere de brevet de invenţie, depusa în conformitate cu Legea română privind brevetele de invenţie la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.); d) brevet naţional înseamnă un brevet eliberat de către O.S.I.M. în conformitate cu Legea română privind brevetele de invenţie.II. Solicitarea de extindere1. Efectele unei cereri de brevet european sau ale unui brevet european eliberat pe baza unei astfel de cereri vor fi extinse pentru România la cererea solicitantului. Solicitarea de extindere va fi considerată depusa o dată cu orice cerere de brevet european depusa la sau după data intrării în vigoare a prezentei legi.2. Fiecare solicitare de extindere va fi publicată de către O.S.I.M. de îndată ce va fi posibil, după transmiterea sa de către O.E.B., dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii sau, dacă o prioritate a fost revendicata, de la data celei mai vechi prioritati.3. Solicitarea de extindere poate fi retrasă în orice moment. Ea va fi considerată retrasă în cazul în care taxa de extindere prevăzută la pct. III nu a fost plătită în termenul fixat sau în cazul în care cererea de brevet european a fost definitiv respinsă, retrasă sau considerată retrasă. O.S.I.M. va publică aceste informaţii de îndată ce este posibil, dacă solicitarea de extindere a fost deja publicată.III. Taxa de extindereTaxa de extindere trebuie plătită în condiţiile şi în termenele stabilite în Acordul de cooperare dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete.IV. Efectele produse de cererile de brevet european1. O cerere de brevet european căreia i s-a acordat o dată de depozit va fi echivalenta unei cereri de brevet naţionale reglementare, beneficiind, dacă este cazul, de prioritatea revendicata în cererea de brevet european, oricare ar fi soarta ulterioară a acesteia.2. O cerere de brevet european publicată va conferi provizoriu protecţia conform legii române de brevete, de la data la care o traducere în limba română a revendicarilor din cererea de brevet european a fost publicată de O.S.I.M. Traducerea trebuie depusa la O.S.I.M. şi publicată imediat după achitarea taxei prevăzute de legea română privind taxele pentru brevete.3. O cerere de brevet european nu a avut ab initio efectele la care se face referire la alin. 2, în cazul în care solicitarea de extindere a fost retrasă sau considerată retrasă.V. Efectele produse de brevetele europene1. Sub rezerva dispoziţiilor alin. 2-6 un brevet european extins conferă, de la data publicării de către O.E.B. a menţiunii eliberării sale, aceleaşi drepturi ca un brevet naţional conform legii române de brevete.2. În termen de 3 luni de la data la care a fost publicată menţiunea eliberării brevetului european, titularul brevetului va transmite O.S.I.M. o traducere în limba română a fasciculului brevetului european, extins şi va plati taxa de publicare prevăzută în legea română privind taxele pentru brevete.3. Dacă, în urma unei opuneri făcute la O.E.B., brevetul european este menţinut cu revendicarile modificate, în termen de 3 luni de la data publicării hotărârii de menţinere a brevetului european în forma modificată, titularul brevetului va trimite la O.S.I.M. o traducere în limba română a revendicarilor modificate ale brevetului european extins şi va plati taxa de publicare prevăzută în legea română privind taxele pentru brevete.4. O.S.I.M. va publică orice traducere depusa conform alin. 2 sau 3.5. Dacă traducerea menţionată la alin. 2 sau 3 nu este depusa în termen sau dacă taxa nu se plăteşte în termenul stabilit, brevetul european extins este considerat nul ab initio.6. Un brevet european extins şi cererea de brevet european pe care se bazează acesta nu se considera ca au avut ab initio efectele specificate la alin. 1 şi la pct. IV alin. 2 în măsura în care brevetul a fost revocat în cursul procedurii de opunere în faţa O.E.B.VI. Textul autentic al cererilor de brevet european sau al brevetelor europene1. Textul unei cereri de brevet european sau al unui brevet european, redactat în limba folosită pentru proceduri în faţa O.E.B., va fi textul autentic pentru orice proceduri în România.2. Totuşi, traducerea prevăzută la pct. IV şi V va fi considerată autentică, cu excepţia acţiunilor în anulare, atunci când cererea sau brevetul în limba română conferă o protecţie care este mai puţin întinsă decît cea conferita de el în limba folosită pentru proceduri.3. Solicitantul sau titularul brevetului poate depune o versiune corectată a traducerilor conform pct. IV şi V. Traducerea corectată nu va avea nici un efect legal până la publicarea sa de către O.S.I.M. Orice persoană care, cu buna-credinţa, foloseşte inventia sau a făcut pregatiri efective şi serioase de folosire a inventiei, fără ca aceasta folosire sa constituie o încălcare a cererii sau a brevetului în traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată are efect, sa continue folosirea inventiei în întreprinderea sa sau pentru necesităţile acesteia, fără plata.VII. Drepturi anterioare1. O cerere de brevet european pentru care s-a plătit taxa de extindere, precum şi un brevet european extins vor avea, în raport cu o cerere naţionala şi cu un brevet naţional, acelaşi efect din punct de vedere al stadiului tehnicii ca şi cererea naţionala şi brevetul naţional, conform Legii române privind brevetele de invenţie.2. O cerere de brevet naţional şi un brevet naţional vor avea, în raport cu un brevet european extins, acelaşi efect din punct de vedere al stadiului tehnicii pe care îl au în raport cu un brevet naţional, conform Legii române privind brevetele de invenţie.VIII. Protecţia simultanăÎn cazul în care un brevet european extins şi un brevet naţional având aceeaşi dată de depozit sau, dacă a fost revendicata o prioritate, aceeaşi dată de prioritate, au fost acordate aceleiaşi persoane sau succesorului ei în drepturi, brevetul naţional nu va avea nici un efect, în măsura în care el protejeaza aceeaşi invenţie ca şi brevetul european extins, de la data la care a expirat termenul pentru depunerea unei opuneri faţă de brevetul european, fără sa fi fost depusa o opunere, sau de la data la care procedura de opunere a condus la o hotărâre definitivă de menţinere a brevetului european.IX. Taxele anuale pentru brevetele europene extinseTaxele anuale pentru un brevet european extins se plătesc la O.S.I.M., pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către O.E.B., în cuantumurile prevăzute în legea română privind taxele pentru brevete.X. Aplicabilitatea Convenţiei brevetului europeanPrevederile Convenţiei brevetului european şi ale regulamentului sau de aplicare nu se aplică decît în cazurile prevăzute de prezenta lege.XI. Intrarea în vigoare1. Prezenta lege intră în vigoare la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.2. Dacă această lege va fi abrogată, ea va continua să se aplice tuturor cererilor de brevet european pentru care s-a depus anterior datei abrogării o solicitare de extindere şi tuturor brevetelor europene acordate în baza acestora.------------