LEGE nr. 794 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigatia tehnica a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 17 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 19 august 1999 privind investigatia tehnica a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este autoritatea de stat responsabilă cu organizarea, conducerea şi controlul activităţilor de investigatie tehnica a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă în cazurile prevăzute la art. 1. (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei asigura, direct sau prin delegare, printr-un organism specializat şi permanent, conducerea sau controlul, după caz, al investigatiilor tehnice."2. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) organul de trafic aerian."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei stabileşte criteriile pe baza cărora sunt selecţionate persoanele competente pentru activitatea de investigatie tehnica. Persoanele astfel selecţionate sunt împuternicite şi îşi exercită atribuţiile în baza legitimatiei speciale ale carei model şi conţinut se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."4. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Constatarea contravenţiei, precum şi aplicarea sancţiunii se fac de organele abilitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Cheltuielile ocazionate de investigatia tehnica a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, cu excepţia cheltuielilor de personal, vor fi suportate din veniturile cu destinaţie specială ale bugetului de stat." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU---------------