NORMA DE METROLOGIE LEGALĂ CEE "NML CEE-75/107 Butelii utilizate ca recipiente de măsura" din 28 noiembrie 2001privind controlul metrologic al buteliilor utilizate ca recipiente de măsura
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 11 ianuarie 2002



   +  Articolul 1Prezenta norma de metrologie legală CEE se aplică buteliilor utilizate ca recipiente de măsura, denumite în continuare butelii, fabricate din sticlă sau din alt material rigid ce conferă caracteristici metrologice similare, şi care: (1) sunt închise sau proiectate să fie închise şi sunt destinate depozitarii, transportului sau comercializării de lichide; (2) au o capacitate nominală cuprinsă între 0,05 l şi 5 l inclusiv; (3) au asemenea caracteristici metrologice rezultate din proiectare şi fabricaţie încât să poată fi utilizate ca recipiente de măsura, în sensul că atunci când sunt umplute până la un nivel specificat sau la un procentaj specificat din capacitatea maxima de umplere conţinutul lor poate fi măsurat cu exactitate.  +  Articolul 2Buteliile care îndeplinesc cerinţele prezentei norme de metrologie legală CEE pot fi marcate cu semnul CEE prevăzut în paragraful 5 din anexa nr. 1.Buteliile se supun controlului metrologic în condiţiile specificate în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 3Introducerea pe piaţa şi utilizarea buteliilor nu pot fi impiedicate, interzise sau restrictionate din motive privind volumul, determinarea volumului acestora sau metodele prin care au fost verificate, dacă buteliile corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute de prezenta norma de metrologie legală CEE sau dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene şi poarta marcajele CEE corespunzătoare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta norma de metrologie legală CEE.  +  Anexa 1 -------la NML CEE-75/107-----------------1. Buteliile sunt caracterizate prin următoarele capacităţi definite la temperatura de 20°C:1.1. capacitatea nominală Vn este volumul marcat pe butelie şi reprezintă volumul de lichid pe care se presupune ca îl conţine butelia atunci când este umpluta în condiţiile de utilizare pentru care este destinată;1.2. capacitatea maxima reprezintă volumul de lichid pe care îl conţine butelia când este umpluta până la marginea superioară;1.3. capacitatea reală reprezintă volumul de lichid pe care butelia îl conţine în mod real atunci când este umpluta exact în condiţiile corespunzătoare teoretic capacităţii nominale.2. Metodele de umplere a buteliilor sunt următoarele: (1) umplere la nivel constant; (2) umplere la spaţiu liber constant.Distanta dintre nivelul teoretic de umplere corespunzător capacităţii nominale şi cel corespunzător capacităţii maxime, precum şi diferenţa dintre capacitatea maxima şi capacitatea nominală, cunoscută sub denumirea de volum de expansiune sau spaţiu liber, trebuie să fie constante pentru toate buteliile de acelaşi tip, executate conform aceluiaşi proiect.3. Pentru măsurarea volumului de lichid conţinut de butelie, cu exactitatea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 privind preambalarea unor produse în funcţie de masa sau volum, ţinându-se seama de incertitudinile datorate umplerii, erorile tolerate la capacitatea nominală sunt cele prevăzute în tabelul nr. 1.Eroarea tolerată la capacitatea nominală este diferenţa maxima admisă (pozitiva sau negativa) dintre capacitatea reală şi capacitatea nominală a unei butelii, la temperatura de 20°C şi în condiţiile de verificare cuprinse în anexa nr. 2.
      Tabelul nr. 1
  Capacitatea nominală Vn Erori tolerate
  ml % din Vn ml
  de la 50 la 100 - ±3
  de la 100 la 200 ±3 -
  de la 200 la 300 - ±6
  de la 300 la 500 ±2 -
  de la 500 la 1.000 - ±10
  de la 1.000 la 5.000 ±1 -
  Eroarea tolerată la capacitatea maxima trebuie să fie aceeaşi cu eroarea tolerată corespunzătoare capacităţii nominale.Exploatarea sistematica a abaterilor este interzisă.4. În practica verificarea capacităţii reale a buteliei se face prin determinarea cantităţii de apa, la temperatura de 20°C, pe care aceasta o conţine atunci când este umpluta la un nivel care teoretic corespunde capacităţii nominale.5. Fiecare producător român de butelii trebuie să supună aprobării Biroului Roman de Metrologie Legală o marca prin care să poată fi identificat.Producătorul, pe propria răspundere, va aplica pe butelie semnul special epsilon inversat, conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţa a mijloacelor de măsurare, care atesta ca butelia îndeplineşte cerinţele prezentei norme de metrologie legală CEE.Înălţimea semnului special epsilon inversat trebuie şi fie de cel puţin 3 mm.6. Biroul Roman de Metrologie Legală efectuează verificări pentru a constata dacă buteliile îndeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE. Verificarea se realizează pe bază de control statistic prin esantioane, la locul fabricaţiei, dacă producătorul este stabilit în România, la sediul importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului stabilit în România sau la locurile de vânzare a preambalatelor.Aceasta verificare statistica prin esantionare va fi efectuată în conformitate cu metoda de referinţa menţionată în anexa nr. 2.7. Buteliile vor avea marcate, în mod lizibil, vizibil şi de nesters, următoarele inscripţii:7.1. lateral, pe marginea inferioară sau pe fundul recipientului:7.1.1. valoarea capacităţii nominale în litri, centilitri sau mililitri.Înălţimea cifrelor va fi de cel puţin 6 mm pentru capacităţi nominale mai mari de 100 cl, 4 mm pentru capacităţi nominale cuprinse între 20 cl exclusiv şi 100 cl inclusiv şi 3 mm pentru capacităţi nominale mai mici de sau egale cu 20 cl, urmată de simbolul unităţii de măsura utilizate;7.1.2. marca de identificare a fabricantului prevăzută la pct. 5 alin. 1;7.1.3. semnul prevăzut la pct. 5 alin. 2;7.2. lateral, pe marginea inferioară sau pe fundul buteliei, în asa fel încât să se evite confuzia cu inscripţiile anterioare, cu cifre de înălţime cel puţin egala cu a celor care exprima capacitatea nominală corespunzătoare şi în concordanta cu metoda sau metodele de umplere pentru care butelia este destinată:7.2.1. valoarea capacităţii maxime, exprimată în centilitri fără a fi urmată de simbolul cl;7.2.2. şi/sau valoarea distantei în milimetri dintre nivelul de umplere corespunzător capacităţii maxime şi nivelul de umplere corespunzător capacităţii nominale, urmată de simbolul mm.Pe butelie pot fi aplicate şi alte inscriptionari, cu condiţia ca acestea sa nu se confunde cu cele obligatorii.
   +  Anexa 2 -------la NML CEE-75/107-----------------PROCEDURI DE VERIFICAREa buteliilor pe bază de control statistic prin esantioane1. Metoda de esantionareSe extrage dintr-un lot ce corespunde în principiu unei ore de producţie un esantion de butelii de acelaşi tip şi din aceeaşi sarja de producţie.Dacă rezultatul verificării unui lot corespunzător unei ore de producţie nu este satisfăcător, se va efectua o a doua verificare, pe baza unui alt esantion dintr-un lot corespunzător unei perioade mai mari de producţie.Numărul buteliilor care constituie esantionul va fi de 35 sau 40, în funcţie de metoda de prelucrare a rezultatelor aleasă dintre cele doua prezentate la pct. 3.2. Măsurarea capacităţii buteliilor care alcătuiesc esantionulButeliile se cantaresc goale.Buteliile se vor umple cu apa la temperatura de 20°C, cu densitate cunoscută, până la nivelul de umplere corespunzător metodei de verificare utilizate.După umplere buteliile se cantaresc pline.Verificarea va fi efectuată utilizându-se aparate de cantarit legale, adecvate efectuării operaţiunilor necesare.Incertitudinea de măsurare a capacităţii nu trebuie să depăşească o cincime din eroarea tolerată corespunzătoare capacităţii nominale a buteliei.3. Prelucrarea rezultatelor3.1. Utilizarea metodei abaterii standardNumărul buteliilor cuprinse în esantion este de 35.3.1.1. Se calculează, conform relaţiilor prezentate la pct. 3.1.4:3.1.1.1. valoarea medie V*) a capacităţilor reale V(i) ale buteliilor care fac parte din esantion;3.1.1.2. esantionul s al abaterii standard a capacităţilor reale V(i) ale buteliilor care fac parte din esantion.3.1.2. Se calculează:3.1.2.1. limita superioară T(s), ca suma dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii tolerate corespunzătoare acestei capacităţi;3.1.2.2. limita inferioară T(i), ca diferenţa dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii tolerate corespunzătoare acestei capacităţi.3.1.3. Criteriul de acceptareLotul este considerat corespunzător dacă valorile V*) şi s satisfac simultan următoarele 3 inecuatii:       _       V + ks ≤ T(s)       _       V - ks ≥ T(i)       s ≤ F [Ts - T(i)],unde: k = 1,57 şi F = 0,266.3.1.4. Calculul valorii medii V*) şi al estimatorului s al abaterii standard a lotuluiSe calculează:● suma celor 35 de valori ale capacităţilor reale V(i) măsurate:       35      Σ V(i);      1● valoarea medie a celor 35 de valori ale capacităţii reale măsurate:                  35                 ΣV(i)           _ 1           V = ------- ;                 35● suma patratelor celor 35 de valori ale capacităţii reale măsurate:       35      ΣV(i)^2;      1● patratul sumei celor 35 de valori ale capacităţii reale măsurate:      35     [ΣV(i)]^2 şi apoi      1      35     [ΣV(i)]^2      1     ---------        35                                      35                                     [ΣV(i)]^2                           35 1    ● suma corectată: SC = ΣV(i)^2 - ----------- ;                           1 35                              SC    ● varianta estimată: v = ---- ;                              34● estimatorul abaterii standard: s = √'76v.3.2. Utilizarea metodei amplitudinii mediiNumărul buteliilor esantionului este de 40.3.2.1. Se calculează conform relaţiilor prezentate la pct. 3.2.4:3.2.1.1. valoarea medie V*) a capacităţilor reale V(i) ale buteliilor care fac parte din esantion;3.2.1.2. amplitudinea medie R*) a capacităţilor reale V(i) ale buteliilor care fac parte din esantion.3.2.2. Se calculează următoarele valori limita:3.2.2.1. limita superioară T(s), ca suma dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii tolerate corespunzătoare acestei capacităţi;3.2.2.2. limita inferioară T(i), ca diferenţa dintre capacitatea nominală şi valoarea absolută a erorii tolerate corespunzătoare acestei capacităţi.3.2.3. Criteriul de acceptareLotul este considerat corespunzător dacă valorilor V*) şi R*) satisfac simultan următoarele 3 inecuatii:_ _V + k'R ≤ T(s)_ _V - k'R ≥ T(i)_R ≤ F' [T(s) - T(i)]unde: k' = 0,668 şi F' = 0,628.3.2.4. Calculul valorii medii V*) şi al amplitudinii medii R*) ale celor 40 de butelii ale esantionului3.2.4.1. Pentru determinarea lui V*) se calculează:● suma celor 40 de valori ale capacităţii reale V(i) măsurate:       40      ΣV(i);      1● valoarea medie a celor 40 de valori ale capacităţii reale măsurate:             40            ΣV(i)      _ 1      V = --------           40 3.2.4.2. Calculul amplitudinii medii R*)Esantionul se împarte, în ordinea cronologică a selecţiei, în 8 subeşantioane a câte 5 butelii fiecare.Se calculează după cum urmează:- amplitudinea fiecărui subesantion, respectiv diferenţa dintre valoarea maxima şi valoarea minima a capacităţii reale a celor 5 butelii ale subesantionului; în acest mod se obţin 8 valori [R(1), R(2),..., R(8)];- suma amplitudinilor celor 8 subesantioane:         8        Σ R(i) = R(1) + R(2) + ... + R(8)        1Amplitudinea medie a esantionului este:            8           Σ R(i)     _ 1     R = ---------            8-----------NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT:_V*) s-a notat V_R*) s-a notat R-----------