LEGE nr. 778 din 29 decembrie 2001privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 14 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau grup de produse agroalimentare, la nivel naţional sau pe zona de producţie, denumite în continuare organizaţii interprofesionale pe produs, principalele obiective şi activităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetala şi animala, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, prelucrate şi/sau conservate, derivate din cele naturale; b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relaţii functionale care leagă producătorii, prelucratorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mărfuri care tranzactioneaza acelaşi produs în vederea utilizării şi/sau a consumului acestuia; c) piaţa produsului agroalimentar - totalitatea relaţiilor legate de actele de vânzare-cumpărare, inclusiv cererea şi oferta unui produs agroalimentar, locul de intalnire între vânzătorii şi cumpărătorii produsului. (2) Regulile specifice pentru fiecare produs se vor stabili prin hotărâri ale Guvernului, emise la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în urma consultării organizaţiilor interprofesionale pe produs.  +  Articolul 3 (1) Organizaţia interprofesionala pe produs este persoana juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociaţie fără scop lucrativ, constituită potrivit procedurii şi în condiţiile legii în vigoare la data constituirii. (2) Organizaţia interprofesionala pe produs este formată prin asocierea organizaţiilor profesionale fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, de pe filiera producerii, prelucrării, transportului, depozitarii, distribuţiei şi comercializării produselor agroalimentare, constituite potrivit legii. (3) Fiecare organizaţie profesională din cadrul organizaţiei interprofesionale pe produs trebuie să fie reprezentativa în cadrul filierei produsului respectiv.  +  Articolul 4Principalele obiective ale organizaţiei interprofesionale pe produs sunt următoarele: a) dezvoltarea durabila a producţiei agricole prin sprijinirea producătorilor agricoli privati, pentru a pune în valoare resursele materiale şi umane din spaţiul rural, în vederea creşterii puterii economice a fermierilor şi asociaţiilor agricole; b) corelarea nivelului productiilor şi a calităţii produselor cu cerinţele pieţei, creşterea producţiei, desfacerea produselor şi stimularea producţiei produselor biologice; c) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta; d) dezvoltarea pieţei produselor agroalimentare şi formarea spiritului de afaceri, specific economiei de piaţa, care să asigure preţuri de vânzare competitive; e) promovarea produselor agroalimentare pe piaţa interna şi externa; f) asigurarea de sanse şi drepturi egale pentru toţi membrii; g) participarea producătorilor agricoli la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă; h) apărarea intereselor membrilor în relaţiile acestora cu alte organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat; i) elaborarea şi promovarea unor programe de sustinere financiară a membrilor şi obţinerea de facilităţi; j) conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţara sau din străinătate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor exploataţii viabile şi competitive; k) colaborarea cu alte organisme ale statului şi ale societăţii civile în vederea unor înţelegeri comune privind politica de preţuri de vânzare şi achiziţie în relaţiile cu agenţii economici; l) preocuparea pentru promovarea unor practici, tehnologii de producţie, care să asigure protecţia mediului înconjurător; m) acordarea de consultanţa, în principal în domeniul asocierii, managementului şi marketingului, în colaborare cu Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricolă din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 5Organizaţia interprofesionala pe produs desfăşoară următoarele activităţi principale: a) propune măsuri şi politici autorităţilor administraţiei publice, prin consiliile pe produs, pentru îmbunătăţirea eficientei economice pe filiera produsului; b) prezintă puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative din domeniul sau de activitate, în vederea promovării de către autorităţile publice; c) formulează propuneri de imbunatatire a activităţilor de pe filiera produsului, referitoare la:1. informaţii de piaţa, analize şi prognoze necesare orientarii producţiei spre obţinerea de produse adaptate cererii consumatorilor şi protecţiei acestora;2. igiena produselor agroalimentare, originea şi etichetarea acestora;3. punerea în valoare a marcilor de calitate şi a indicaţiilor geografice, potrivit prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;4. activităţile de consultanţa, expertiza şi instruire destinate membrilor;5. rezolvarea amiabila a neintelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre;6. alte activităţi de interes comun pentru membri; d) stabileşte sancţiunile statutare în caz de nerespectare a acordurilor interprofesionale din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 6Înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pe produs se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la asociaţii şi fundaţii, cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 7Organizaţiile interprofesionale pe produs vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) au înscrise în statut şi principalele obiective şi activităţi prevăzute la art. 4 şi 5, precum şi prevederi referitoare la posibilitatea aderării de noi membri; b) îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe zone de producţie din teritoriu; c) reprezintă o parte semnificativă din producţia şi/sau comerţul şi/sau procesarea produselor agricole în zona de producţie; în cazul în care sunt implicate mai multe zone de producţie, aceste organizaţii trebuie să demonstreze un minim de reprezentativitate la nivelul fiecărei zone de producţie; d) desfăşoară activităţi în interesul consumatorilor - informare, studii de piaţa, standarde de calitate şi altele asemenea.  +  Articolul 8Organizaţia interprofesionala pe produs asigura membrilor săi exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu propriul statut, şi împuterniceşte reprezentanţii săi în consiliul pe produs sa ia decizii în numele organizaţiei, conform celor hotărâte de aceasta.  +  Articolul 9Statutul organizaţiei interprofesionale pe produs va cuprinde, în mod expres, prevederi referitoare la hotărârile pe care aceasta le poate lua în raporturile dintre membrii asociaţiei.  +  Articolul 10Organizaţiile interprofesionale pe produs se vor înfiinţa, conform legii, la nivel judeţean şi naţional. Autoritatea publică a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor din teritoriu va da avizul în baza sentinţei judecătoreşti de constituire.  +  Articolul 11 (1) Organizaţia interprofesionala pe produs este condusă şi reprezentată de: a) adunarea generală, care este forumul suprem de conducere şi se compune din toate organizaţiile profesionale membre, care întrunesc condiţiile prevăzute în statutul organizaţiei interprofesionale pe produs; b) consiliul organizaţiei interprofesionale pe produs, ales de adunarea generală prin vot, care reprezintă interesele organizaţiei interprofesionale în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice. (2) Reprezentarea organizaţiilor profesionale în cadrul adunării generale a organizaţiei interprofesionale se face pe bază de mandat, prin vot uninominal.  +  Articolul 12Pentru produsele agroalimentare se constituie consilii pe produs, ca persoane juridice cu statut de uniune, în condiţiile legii în vigoare la data constituirii, formate din reprezentanţi ai organizaţiilor interprofesionale pe produs.  +  Articolul 13Produsele agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în urma consultării organizaţiilor interprofesionale pe produs, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 14 (1) Consiliul pe produs armonizeaza solicitarile organizaţiilor interprofesionale pe produs reprezentate şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul pe care îl reprezintă. (2) Pentru analiza propunerilor consiliului pe produs şi a proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se constituie comisii de lucru formate din 3 reprezentanţi, desemnaţi de ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, şi din câte 2 reprezentanţi desemnaţi de ministrul finanţelor publice şi de ministrul industriei şi resurselor. (3) Comisiile de lucru armonizeaza punctele de vedere ale reprezentanţilor consiliului pe produs şi ale ministerelor implicate. (4) Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor legate de reglementarea pieţei produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor încheie cu consiliul pe produs acorduri, care vor fi făcute publice în doua cotidiene de interes naţional. (5) Acordurile vor cuprinde, în principal, prevederi referitoare la: a) îmbunătăţirea sistemului informaţional privitor la cererea, oferta şi preţurile principalelor produse agroalimentare; b) stabilirea programului anual de producţie pentru principalele culturi agricole şi specii de animale; c) consultarea consiliilor pe produse cu privire la proiectele de acte normative pe care le iniţiază Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru domeniul respectiv.  +  Articolul 15În cazul în care una dintre organizaţiile interprofesionale pe produs nu respecta clauzele acordurilor încheiate de consiliul pe produs cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, reprezentarea acesteia în consiliul pe produs încetează de drept.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu ministerele reprezentate în comisiile de lucru vor asigura elaborarea proiectelor de acte normative, potrivit convenţiilor încheiate cu consiliul pe produs. (2) Convenţiile încheiate vor cuprinde, în principal, clauze prevăzute la art. 14 alin. (5).  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2001.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU----------