HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 27 decembrie 2001pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera C a articolului 14 va avea următorul cuprins:"C. În domeniul asistenţei sociale şi politicilor familiale:1. coordonează şi controlează funcţionarea sistemului naţional de asistenţa socială;2. elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice şi reglementări privitoare la funcţionarea sistemului de asistenţa socială;3. elaborează, implementeaza şi evalueaza programele naţionale de asistenţa socială;4. îndrumă şi controlează activitatea instituţiilor de asistenţa socială, publice şi private, în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de asistenţa socială;5. îndrumă şi controlează activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor care derulează programe de asistenţa socială, în vederea respectării drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;6. asigura îndrumarea metodologică, coordonează şi controlează activitatea căminelor pentru persoane varstnice;7. realizează programe în parteneriat cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul asistenţei sociale;8. finanţează programele naţionale de asistenţa socială;9. administrează şi gestionează fondurile alocate, conform legii, pentru asistenţa socială;10. acorda subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, în condiţiile prevăzute de lege;11. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege;12. organizează prelucrarea datelor şi elaborează indicatorii din domeniul asistenţei sociale."2. După punctul 7 al literei E a articolului 14 se introduc punctele 7^1 , 7^2 , 7^3 , 7^4 şi 7^5 cu următorul cuprins:"7^1. participa şi coordonează participarea compartimentelor din cadrul ministerului şi a instituţiilor din subordine la programele de asistenţa financiară acordate de Uniunea Europeană în domeniul politicii sociale şi ocupării forţei de muncă;7^2. monitorizează derularea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană pe care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale le are în pregătire sau în desfăşurare şi ia măsuri pentru respectarea întocmai a termenilor de referinţa şi a calendarului implementarii acestora;7^3. asigura administrarea, coordonarea şi monitorizarea implementarii programelor finanţate din Fondul Social European;7^4. prestează servicii gratuite de informare, orientare şi documentare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale pentru investitorii străini şi autohtoni;7^5. colaborează cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu şi participa la elaborarea strategiei comune de promovare a investiţiilor străine;"3. După punctul 17 al literei E a articolului 14 se introduce punctul 17^1 cu următorul cuprins:"17^1. exercita controlul prin compartimentele specializate din direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti privind agenţii economici, persoane juridice şi fizice, în legătură cu constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;"4. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale este de 288, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 286 de posturi finanţate de la bugetul de stat şi 2 posturi finanţate din veniturile extrabugetare realizate din comisioanele încasate potrivit Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu încadrarea în cheltuielile prevăzute cu aceasta destinaţie din veniturile extrabugetare. (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (3) Personalul aferent activităţii de control privind constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, organizată la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, va fi preluat din aparatul propriu al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi al unităţilor teritoriale ale acestora. (4) Personalul prevăzut la alin. (3) va fi preluat în urma sustinerii unui test profesional, care să ateste pregătirea persoanei respective pentru desfăşurarea activităţii de control. Persoanele care promovează testul se considera transferate. Pentru persoanele care sunt încadrate ca urmare a transferului în funcţii de execuţie corespunzătoare aceleiaşi categorii, clase şi grade profesionale deţinute anterior se păstrează nivelul de salarizare avut. (5) Persoanele nepreluate ca urmare a testarii vor fi redistribuite în cadrul instituţiilor respective pe posturi, corespunzător pregătirii lor profesionale. (6) Cheltuielile curente aferente activităţii de control privind constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, organizată la nivelul direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a muncipiului Bucureşti, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, corespunzător numărului de posturi prevăzute la lit. A pct. I din anexa nr. 2. (7) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trecerea din funcţiile de director şi de director adjunct ai direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene în funcţiile de director general şi de director general adjunct, după caz, se va face în urma promovării unui test profesional, potrivit procedurilor stabilite prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale."5. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2002.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 4/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALENumărul maxim de posturi: 288(exclusiv demnitarii şi posturile aferentecabinetului ministrului)                             ┌──────────────────┐                             │ MINISTRU │                             ├──────────────────┤                             │ CABINET MINISTRU │                             └─────────┬────────┘                                       │ ┌────────────────────────────┐                                       │ │ DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL │                                       │ │CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI│┌----------------------------┐ │ │ SOCIALE ŞI FOND PENTRU │| COLEGIUL MINISTERULUI |─────────┼──────────┤ PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ │└----------------------------┘ │ └────────────────────────────┘┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ├─────────┼──────────────┤ Direcţia audit intern ││ INVESTIŢII ŞI FINANŢARE │ │ │ şi control financiar │├──────────────┬─────────────┤ │ │ propriu*) ││ Direcţia │ Direcţia │ │ └────────────────────────┘│ investiţii │ buget │ ││ şi patrimoniu│ finanţare │ │ ┌───────────────────────┐└──────────────┴─────────────┘ │ │ Direcţia juridică │┌────────────────────────────┐ ├───────────────┤ ││ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU │ │ │ ││ FUNDAMENTAREA BUGETELOR │ │ └───────────────────────┘├──────────────┬─────────────┤ │ ┌──────────────────────┐│Direcţia buget│ │ │ │ Purtător de cuvânt ││de stat, buget│ │ ├────────────────┤ şi relaţii cu ││ asigurări │ │ │ │ mass media**) ││ sociale şi │ Direcţia ├─────────┤ └──────────────────────┘│ buget Fond │ coordonare │ ││ pentru plata │proiecte cu │ ││ ajutorului de│ finanţare │ ││ şomaj │ externa │ │└──────────────┴─────────────┘ │         ┌────────────────┬────────────┼───────────┬───────────────────┐         │ │ │ │ │┌────────┴────────┐┌──────┴─────────┐ │ ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┴───────┐│ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT-│ │SECRETAR DE STAT │└──────┬──────────┘└──────┬─────────┘ │ │ Preşedintele │ │ Preşedintele │       │ │ │ │ A.N.O.F.M. │ │ C.N.P.A.S. │       │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘       │ │ │ | |       │ │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐       │ │ │ │Agenţia Naţionala│ │ Casa Naţionala │       │ │ │ │ pentru │ │ de Pensii şi │ ┌────┬┴───┐ ┌─────┬┴───┐ │ │Ocuparea Forţei │ │Alte Drepturi de │┌┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐ │ │ de Muncă │ │Asigurări Sociale││A ││ B ││ C │ │ D │ │ E ││ F │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘└──┘└───┘└───┘ └───┘ └───┘└───┘ │                              ┌────────┴─────────┐                              │ SECRETAR GENERAL │                              └────────┬─────────┘                                ┌──────┴────┬───────────┬─────┬────┬───┬────┐                                │ │ │ │ │ │ │                             ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌┴─┐┌─┴┐                             │ G │ │ H │ │ I ││ J ││ K ││ L││M │                             └─────┘ └──┬──┘ └─┬───┘└┬──┘└───┘└──┘└──┘                                            │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐                                            ├┤h1│ ├┤i1│ ├┤j1│                                            │└──┘ │└──┘ │└──┘                                            │┌──┐ │┌──┐ │┌──┐                                            ├┤h2│ └┤i2│ ├┤j2│                                            │└──┘ └──┘ │└──┘                                            │┌──┐ │┌──┐                                            └┤h3│ └┤j3│                                             └──┘ └──┘    A = Direcţia relaţii cu Parlamentul    B = Direcţia coordonarea relatiei Guvernului cu patronatul şi societatea        civilă    C = Direcţia coordonarea relatiei Guvernului cu sindicatele    D = Direcţia coordonarea asistenţei financiare nerambursabile a Uniunii        Europene    E = Direcţia integrare europeană    F = Direcţia relaţii internaţionale    G = Direcţia generală resurse umane    H = Direcţia generală forta de muncă    h1 = Direcţia ocuparea forţei de muncă    h2 = Direcţia formare profesională    h3 = Direcţia pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi    I = Direcţia generală asigurări sociale    i1 = Direcţia metodologie pensii    i2 = Direcţia metodologie contribuţii şi alte drepturi de asigurări         sociale    J = Direcţia generală asistenţa socială    j1 = Direcţia finanţare prestaţii şi servicii de asistenţa socială    j2 = Direcţia programe    j3 = Direcţia metodologie    K = Direcţia venituri salariale    L = Direcţia strategie indicatori sociali şi informatica    M = Direcţia securităţii şi sănătăţii în munca----------    *) Include şi corpul de control al ministrului.    **) Organizat la nivel de direcţie.  +  Anexa 2INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea MinisteruluiMuncii şi Solidarităţii SocialeA. În subordine:I. Instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj (2.282 de posturi):- direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii descentralizate, din care cu finanţare din:- bugetul de stat - 1.821 de posturi;- bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj - 148 de posturi;- bugetul asigurărilor sociale de stat - 313 posturi.II. Instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat:1. Oficiul Muncii (20 de posturi);2. Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială pentru Copii (20 de posturi).III. Instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat:1. Inspecţia Muncii, din care: a) aparat propriu - 239 de posturi; b) inspectoratele teritoriale de muncă - 3.166 de posturi;2. Oficiul Naţional pentru Recrutare şi Plasare a Forţei de Muncă în Străinătate*) (20 de posturi).IV. Instituţii de asistenţa socială cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat (80 de posturi):1. Căminul pentru persoane varstnice Alba Iulia;2. Căminul pentru persoane varstnice Sibiu.V. Unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare:- Revista "Obiectiv".B. În coordonareInstitute naţionale de cercetare:1. Institutul Naţionala de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti;2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti.NOTĂ:Numărul de posturi prevăzut să fie finanţat din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj potrivit prezentei anexe se va stabili prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, astfel încât împreună cu aparatul central să asigure încadrarea în numărul total de posturi aprobat să fie finanţat prin legile bugetare anuale.----------- Notă *) Finanţarea în anul 2002 se face integral de la bugetul de stat.------------