HOTĂRÂRE nr. 1.328 din 27 decembrie 2001privind clasificarea structurilor de primire turistice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 15 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi organizare, se clasifica în funcţie de caracteristicile constructive, de calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate. (2) În scopul protecţiei turistilor serviciile de cazare şi alimentaţie publică se asigura numai în structuri de primire turistice clasificate. (3) Prin structuri de primire turistice clasificate, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege orice construcţii şi amenajări destinate, prin proiectare şi execuţie, cazarii sau servirii mesei pentru turişti, împreună cu serviciile specifice aferente. (4) Structurile de primire turistice includ: a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu alta destinaţie, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistica; b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în municipii, pe trasee şi în staţiuni turistice.  +  Articolul 2 (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de către Ministerul Turismului care eliberează certificatul de clasificare. (2) Agentul economic proprietar sau administrator de structuri de primire turistice va solicita Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă. (3) În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii Ministerul Turismului va efectua verificările necesare şi va elibera certificatul de clasificare. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, Ministerul Turismului va comunică agentului economic motivul pentru care structura de primire turistica nu poate fi clasificata. (4) În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificarii, agentul economic este obligat să solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice în cauza în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.  +  Articolul 3 (1) Certificatele de clasificare eliberate vor fi preschimbate din 3 în 3 ani. Agentul economic va solicita preschimbarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia. (2) În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic de preschimbare a certificatelor de clasificare Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauza şi va elibera un nou certificat de clasificare, în măsura în care sunt îndeplinite criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva. În caz contrar structura de primire turistica va fi clasificata la un nivel inferior. Dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedează la retragerea certificatului de clasificare.  +  Articolul 4Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa la certificatul de clasificare.  +  Articolul 5 (1) Placheta cuprinzând menţiunea "clasificat de Ministerul Turismului", sigla acestuia, însemnele privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare se expun, la loc vizibil, în exteriorul clădirii, iar numărul de telefon al Ministerului Turismului şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se afişează la recepţie sau în spaţiul de la intrarea în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turişti. (2) Certificatul de clasificare şi anexa acestuia privind structura spaţiilor se păstrează, în permanenta, în structura de primire turistica în cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.  +  Articolul 6Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului prin norme metodologice în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7În scopul protecţiei turistilor şi al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor agenţii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligaţia să asigure ca activitatea acestor structuri să se desfăşoare cu respectarea următoarelor reguli de baza: a) menţinerea grupurilor sanitare în perfecta stare de funcţionare şi curăţenie; b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit normelor menţionate la art. 6; c) asigurarea unei temperaturi minime de 18°C în timpul sezonului rece în spaţiile de cazare şi de servire a mesei; d) deţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinara, de mediu şi de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI, în cazul unităţilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obţinerea acestora; e) programul de funcţionare a discotecilor sau a altor unităţi cu program muzical, organizate în aer liber, sa nu depăşească ora 1,00 noaptea; f) funcţionarea structurilor de primire turistice numai în clădiri salubre, cu faţade zugravite şi bine întreţinute; g) evitarea poluarii fonice, în sensul respectării nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementări specifice; h) respectarea reglementărilor legale în vigoare ce privesc activitatea desfăşurată prin structura de primire turistica; i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea şi tipul unităţii şi însemnele privind categoria de clasificare.  +  Articolul 8 (1) Certificatul de clasificare şi autorizaţia de funcţionare se retrag de către personalul de specialitate al Ministerului Turismului atunci când nu sunt respectate una sau mai multe din regulile stabilite la art. 7. (2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul de specialitate al Ministerului Turismului constata remedierea deficienţelor semnalate. (3) Ministerul Turismului va publică, periodic, lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare şi, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Publicarea se va face cel puţin într-un cotidian central şi cel puţin în unul local din judeţul în care sunt situate structurile de primire turistice în cauza.  +  Articolul 9Ministerul Turismului va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situaţia în care constata nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare, altele decât cele prevăzute la art. 7.  +  Articolul 10Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare, după depăşirea termenelor prevăzute la art. 2 şi 3; b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificarii; c) neafisarea numărului de telefon al Ministerului Turismului şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; d) înscrierea unor informaţii false privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare în materialele de promovare, pe firme sau pe însemnele prevăzute la art. 5; e) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistica după retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentării, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare.  +  Articolul 11Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. a) şi d), cu amendă de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei; d) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 12Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către persoanele anume împuternicite prin ordin al ministrului turismului.  +  Articolul 13Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 octombrie 1997, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak────────────────────