HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 27 decembrie 2001pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 15 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1-41*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Anual, în termen de 90 de zile de la data depunerii bilanţurilor contabile, inventarul va fi reactualizat în funcţie de rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului, care nu au depus inventarele acestor bunuri, au obligaţia să le întocmească şi să le depună potrivit prevederilor legale, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea metodologiei şi modelului transmise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 4Transferurile sau miscarile bunurilor din domeniul public al statului, survenite de la data depunerii inventarelor reactualizate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se transmit Ministerului Finanţelor Publice de către ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Până la inventarierea anuală a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare, modificările care intervin în timpul anului în inventarele depuse şi aprobate prin hotărâre a Guvernului se transmit Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului au obligaţia ca în hotărârile Guvernului de trecere a bunurilor din domeniul public al statului în domeniul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv în domeniul privat al statului şi/sau invers, ori de dare în administrare regiilor autonome, prefecturilor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale altor instituţii publice de interes naţional, judeţean sau local sa precizeze numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice fiecărui bun din domeniul public al statului.  +  Articolul 7 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2-6 constituie contravenţie, iar persoana vinovata de aceasta se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia.  +  Articolul 9Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2000 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare.──────────── Notă *) Anexele nr. 1-41 se comunică instituţiilor interesate de către Ministerul Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────