LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 15 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41 din 26 noiembrie 1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Asistenţa medicală a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigura, de regula, de către unităţile sanitare din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Asistenţa psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigura de către laboratoarele psihologice din reţeaua sanitară proprie, iar pentru transportul rutier, şi de către alte laboratoare psihologice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi agreate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (3) Examinarea medicală şi psihologică, efectuată conform prevederilor alin. (1) şi (2), este obligatorie pentru personalul cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, constituind condiţia pentru acordarea licenţelor de transport emise de către autorităţile naţionale de transport aflate în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (4) Ministerul Sănătăţii şi Familiei este autoritatea responsabilă de organizarea şi funcţionarea activităţii sanitare pe teritoriul României."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei funcţionează cabinete medicale, policlinici, laboratoare psihologice, centre de medicina preventivă, centre de diagnostic şi tratament, centre de recuperare, spitale şi clinici universitare."4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin avize de aptitudine medicală şi psihologică, eliberate în urma examinării medicale şi/sau psihologice efectuate în unităţile aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau agreate de acesta."5. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Controlul psihologic pentru aceste funcţii se realizează în laboratoarele de psihologie, auto, feroviare şi navale, din reţeaua sanitară proprie, precum şi de către laboratoarele psihologice agreate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Finanţarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi de către agenţii economici şi celelalte persoane juridice, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică. (2) Pentru serviciile de asistenţa medicală şi psihologică acordate agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice menţionate la alin. (1) unităţile sanitare pot percepe tarife care se constituie în venituri proprii şi care vor fi utilizate, în principal, pentru cheltuieli de investiţii în unităţile sanitare."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, asemenea caselor de asigurări de sănătate judeţene, ca instituţie publică fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări de sănătate în principal pentru personalul angajat, precum şi pentru pensionării care au lucrat în sistemul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, instituţiilor publice din subordine, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi al societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, cat şi pentru membrii de familie ai acestora, respectiv soţ/sotie şi copii, care folosesc reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se acordă asiguraţilor dreptul alegerii libere a medicului, a unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate, se pot asigura la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi alte categorii de asiguraţi. (3) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are sediul în municipiul Bucureşti şi se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile art. 89 din Legea nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe bază de statut propriu aprobat de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, cu acordul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi conform prevederilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (4) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei finanţează unităţile sanitare ale reţelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care sunt dispersate pe mai multe judeţe administrative ale tarii, alcatuind o reţea naţionala a tuturor modurilor de transport (feroviare, rutiere, aeriene, navale), care are o specificitate deosebită, în sensul asigurării strategice la nivel naţional a siguranţei circulaţiei călătorilor şi bunurilor materiale. În acelaşi timp Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei decontează către unităţile sanitare proprii serviciile medicale prestate pentru toţi asiguraţii, indiferent de casa la care aceştia virează contribuţia. (5) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei întocmeşte proiectul de buget de venituri şi cheltuieli propriu, care se avizează de consiliul de administraţie şi se aproba de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, cu acordul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."8. La articolul 11, litera c) va avea următorul cuprins: "c) alte venituri."9. La articolul 12, literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) contribuţia persoanelor juridice prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2); b) contribuţia personalului în activitate şi a persoanelor pensionate din unităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) şi a membrilor de familie ai acestora, respectiv soţ/sotie şi copii;............................................................ d) contribuţiile suportate de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b), care se afla în concediu medical, concediu pentru sarcina ori lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Prin furnizori de servicii medicale şi psihologice se înţelege: spitalele, centrele medicale de diagnostic şi tratament, cabinetele medicale, laboratoarele psihologice, serviciile de ambulanta din reţeaua sanitară proprie, precum şi alte unităţi sanitare potrivit dispoziţiilor legale. (2) Instituţiile sanitare prevăzute la alin. (1) au competenţa în luarea deciziilor privind situaţia medicală a persoanelor cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi a celuilalt personal implicat în activitatea din transporturi. (3) Asiguraţii proprii pot beneficia de asistenţa medicală atât în unităţile medicale ale reţelei sanitare proprii, cat şi în unităţile medicale ale celorlalte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor între Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi unităţile prestatoare de servicii, pe bază de contract. (4) Furnizorii de servicii medicale şi psihologice prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a asigura servicii medicale şi psihologice la cererea asiguraţilor, pe baza principiilor solidarităţii şi subsidiarităţii, urmând ca decontarea cheltuielilor să se facă prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi prin celelalte case de asigurări de sănătate."11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este condusă de consiliul de administraţie. (2) Constituirea consiliului de administraţie se face conform Legii nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare."12. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Acreditarea personalului medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii medicale din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în componenta paritara."13. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru controlul serviciilor medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 14 alin. (1) şi (3) Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România şi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."14. Articolele 20 şi 21 se abroga.15. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul unor dezechilibre financiare Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, conform legii."16. Articolul 24 se abroga.17. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta sintagmele: Ministerul Transporturilor, ministrul transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se înlocuiesc cu sintagmele: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi, respectiv, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/1998, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU────────────────────