HOTĂRÎRE Nr. 880 din 16 iulie 1973pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 108 din 20 iulie 1973*)    * H.C.M. nr. 880/1973 a fost modificată prin H.C.M. nr. 756 publicată în B. Of. nr. 95 din 8 iulie 1974, prin Decretul nr. 1 publicat în B.Of. nr. 2 din 22 ianuarie 1976 şi prin Decretul nr. 93 publicat în B. Of. nr. 33 din 22 aprilie 1977.Prevederile referitoare la casele de odihnă proprietate personală au fost abrogate prin Legea nr. 5/1980 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973. A se vedea textul Legii nr. 4/1973, republicat cu noua numerotare.Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori celelalte organe de conducere colectivă din unităţile socialiste, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 4/1973 vor transmite, anual, comitetelor executive ale consiliilor populare municipale sau birourilor executive ale consiliilor populare orăşeneşti şi comunale, listele cu persoanele încadrate cu contract de muncă aprobate sa primească credite pentru construirea de locuinţe proprietate personală.Listele vor fi întocmite pe baza consultării largi a colectivelor de muncă din unităţile socialiste în care persoanele încadrate cu contract de muncă îşi desfăşoară activitatea ţinînd seama de aportul în producţie, de necesitatea asigurării stabilitatii lor în unitate şi de condiţiile de locuit, în ordinea de prioritate stabilită de lege.  +  Articolul 2Abrogat.  +  Articolul 3În vederea încadrării costului locuinţelor în preţurile stabilite potrivit normelor prevăzute în prezenta hotărîre, comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru alegerea judicioasă a amplasamentelor şi a regimului de înălţime a clădirilor, pentru aplicarea unor soluţii tehnice de execuţie care să sigure un consum redus de materiale deficitare, pentru evitarea executării unor fundaţii costisitoare şi stabilirea unor surse avantajoase de aprovizionare cu materiale şi prefabricate; de asemenea, în cel mult un an vor lua măsuri pentru organizarea unor balastiere care să asigure aprovizionarea, în condiţii de preţ avantajos, a santierelor de locuinţe cu produse de balastiera.  +  Articolul 4Pentru realizarea de locuinţe proprietate personală pe terenuri izolate - plombe - se vor atribui beneficiarilor numai terenurile pentru care cheltuielile necesare eliberării amplasamentelor se înscriu în preţurile locuinţelor, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărîri.  +  Articolul 5Unităţile consiliilor populare care contractează locuinţe proprietate personală cu cetăţenii în condiţiile Legii nr. 4/1973, la cererea acestora, vor mobila total sau parţial apartamentele contractate. Preţul mobilierului va fi suportat de beneficiarul locuinţei, putind fi plătit în rate, potrivit reglementărilor în vigoare privind vînzarea de mărfuri către populaţie prin comerţul de stat şi cooperatist.  +  Articolul 6În executarea dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 4/1973, comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori celelalte organe de conducere colectivă, în urma consultării largi a colectivelor de muncă din unităţile socialiste în care persoanele încadrate cu contract de muncă îşi desfăşoară activitatea, vor întocmi lista cu persoanele care doresc şi pe care organele de conducere colectivă îi propun sa primească sprijinul statului în credite, pentru a cumpara locuintele ce le ocupa în calitate de chiriaşi, pe care o vor inainta comitetelor executive sau birourilor executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 7În executarea art. 43 alin. 2 din Legea nr. 4/1973, Consiliul de Miniştri aproba anual numărul de apartamente ce se propun a fi vîndute, precum şi lista clădirilor altele decît blocuri, avînd un număr restrîns de apartamente cu un confort sporit. Aceasta lista va fi avizată de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat pentru Preţuri.  +  Articolul 8(Alin. 1 abrogat).Sumele rezultate din vînzarea locuinţelor se vor vira de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni la bugetul republican, astfel: avansurile din mijloacele proprii, pe măsura încasării lor, iar ratele, trimestrial.  +  Articolul 9Odată cu locuintele vor fi vîndute dependintele, anexele gospodăreşti, garajele şi instalaţiile aferente.  +  Articolul 10Avansul pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe proprietate personală, prevăzute de lege, se constituie la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în conturi curente personale.În vederea stimulării acţiunii de economisire pentru cumpărarea de locuinţe din fondul locativ de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va introduce: "libretul de economii pentru cumpărarea de locuinţe proprietate personală". La depunerile pe acest libret se acordă o dobinda de 5% pe an, pînă la data cumpărării locuinţei. În cazul folosirii depunerilor în alt scop, dobinda ce se acordă este de 3% pe an.  +  Articolul 11(Abrogat).  +  Articolul 12Creditele şi dobinzile aferente pentru construcţii de locuinţe în antrepriza şi regie, cu excepţia celor prevăzute la art. 33*) din Legea nr. 4/1973, se rambursează începînd cu luna următoare termenului prevăzut în contract pentru terminarea construirii locuinţei, respectiv cumpărarea locuinţei. Dobinzile la creditele acordate se calculează pe perioada de rambursare a acestora.Plata dobinzilor şi restituirea creditelor, inclusiv a creditelor pentru constituirea avansurilor, reprezentind diferenţa dintre preţul de contractare al locuinţelor şi creditul maxim prevăzut la art. 23 din Legea nr. 4/1973, precum şi a creditelor pentru completarea preţului integral al locuinţelor prevăzute la art. 33*) din aceeaşi lege, se face în rate lunare, egale, prin reţinerea şi vărsarea la Casa de Economii şi Consemnaţiuni de către unităţile socialiste de la care beneficiarii primesc drepturile băneşti sau conform clauzelor prevăzute în contractul de împrumut pentru ceilalţi beneficiari.În cazul plăţii anticipate a creditului, dobinda se recalculează în mod corespunzător.----------------- Notă *) În urma republicarii devenit art. 32.  +  Articolul 13Creditele pentru construirea de locuinţe ce se executa în regie pe terenuri proprietate personală sau atribuite de stat se acordă numai cu condiţia ca cetăţenii respectivi sa termine construcţia locuinţei în termenul prevăzut în autorizaţia de construcţie, dar nu mai mult de 2 ani. Locuinta se considera terminată dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţia de construcţie.Pentru neconstruirea locuinţei din culpa beneficiarului în termenul prevăzut la alineatul precedent, la dobinda din contract se va aplica o penalitate de 6% pe an la sumele eliberate, calculată de la data cînd trebuia terminată locuinta pînă la terminarea ei completa.  +  Articolul 14În cazul cînd contractele se încheie cu mai multe persoane sau numai cu unul dintre soţi, care îndeplinesc condiţiile legii pentru construirea de locuinţe proprietate personală, se va lua în considerare retributia, pensia sau venitul mediu brut lunar cel mai mare al uneia dintre aceste persoane sau al soţului.  +  Articolul 15Pentru membrii organizaţiilor cooperatiste şi ai altor organizaţii obşteşti cu caracter economic şi social, precum şi pentru cetăţenii care nu realizează venituri din retributie sau pensie, avansul minim şi durata maxima de rambursare a creditului prevăzut la art. 22 din Legea nr. 4/1973, se stabilesc în funcţie de venitul mediu brut lunar realizat în ultimele 12 luni.  +  Articolul 16În cazul nepredarii locuinţei la termenul stabilit prin contractul de construire, unitatea contractantă, fiind de drept în întîrziere, va plati beneficiarului, pe fiecare zi de întîrziere, o penalitate calculată la preţul locuinţei prevăzut în contract, astfel: de 0,03% pentru zilele din primele 2 luni de depasire, de 0,04% pentru zilele din luna a treia de depasire şi de 0,05% pentru zilele care depăşesc termenele de peste 3 luni.Penalităţile stabilite potrivit alineatului precedent vor fi recuperate de la unităţile sau persoanele vinovate de nepredarea în termen a locuinţelor.Suma penalitatilor va fi virata de către unitatea contractantă în contul ratelor curente de împrumut acordat beneficiarului de locuinta.  +  Articolul 17Atribuirea terenurilor în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, potrivit art. 49*) din Legea nr. 4/1973, se face în raport cu tipurile de clădiri şi în limitele suprafeţelor prevăzute în anexa nr. 4.--------------------- Notă *) În prezent art. 45.  +  Articolul 18Formularele tip privind contractele de construire, vînzare şi împrumut sînt cele prevăzute în anexele nr. 5-8 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 19Evaluarea locuinţelor care se trec în proprietatea statului, potrivit art. 56**) din Legea nr. 4/1973, se face în conformitate cu prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1676/1959 pentru aplicarea art. 6 al Decretului nr. 545/1958***).Plata sumelor rezultate din evaluare se va face din bugetele locale de la capitolul 15 "Cheltuieli pentru alte acţiuni economice".----------------------- Notă **) În prezent art. 52. Notă ***) În prezent sînt aplicabile dispoziţiile decretului nr. 467/1979, publicat în B. Of. nr. 3 din 4 ianuarie 1980.  +  Articolul 20Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor introduce, în planurile economice şi financiare pe anul 1973 ale întreprinderilor care au în administrare fondul locativ, modificările ce decurg din vînzarea locuinţelor proprietate de stat către populaţie şi vor comunică Ministerului Finanţelor, pînă la data de 15 noiembrie 1973, influentele respective.Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă în structura şi volumul bugetului de stat pe anul 1973 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor de la alineatul precedent, inclusiv regularizarea bugetelor locale.  +  Articolul 20^1Localităţile din jurul oraşelor mari, definite prin Legea nr. 5/1973, la care se referă alin. 4****) al art. 25 din Legea nr. 4/1973, se vor stabili de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.------------------------- Notă ****) În prezent alin. 3.  +  Articolul 21Inspectoratul General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat pentru Preţuri şi Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, vor elabora metodologia de întocmire a devizelor, pe baza cărora se vor încheia contractele pentru construirea de locuinţe proprietate personală între organizaţiile de construcţii şi unităţile contractante de specialitate ale consiliilor populare.  +  Articolul 22În executarea art. 64*) din Legea nr. 4/1973, prin alte acte încheiate în baza Decretului nr. 445/1966, Decretului nr. 713/1967, precum şi a Legii nr. 9/1968, care rămîn valabile, se înţeleg:- deciziile de atribuire în folosinţă a terenurilor pe care a început construcţia de locuinţe pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/1973. În cazul cînd pe terenul atribuit nu a început construcţia pînă la această dată, comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare vor reconsidera deciziile respective, aplicind prevederile Legii nr. 4/1973 şi ale prezentei hotărîri;- listele de prioritate stabilite de comisiile constituite în baza Legii nr. 9/1968 pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/1973, în vederea contractării apartamentelor prevăzute în plan pe anul 1973, care rămîn valabile pînă la terminarea contractării apartamentelor cu termene de execuţie în anul 1973;- contractele de construire pentru apartamentele prevăzute a fi date în folosinţă în anul 1973, înregistrate şi aflate în curs de perfectare pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/1973, care vor fi definitivate potrivit prevederilor Legii nr. 9/1968. Contractele de împrumut avînd la baza aceste contracte de construire vor avea regimul stabilit prin Legea nr. 4/1973.----------------------- Notă *) În prezent art. 60.  +  Articolul 23Hotărîrea nr. 26/1966 privind sprijinirea de către stat a cetăţenilor de la oraşe în construirea de locuinţe proprietate personală, cu excepţia art. 14; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1735/1968 de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism, cu excepţia art. 2; art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 789/1969 privind reglementarea timpului de lucru şi a transportului angajaţilor din unităţile miniere subordonate Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, precum şi acordarea de credite acestor angajaţi pentru construcţii de locuinţe proprietate personală; art. 1 şi art. 4 alin. 1 şi 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2256/1969 privind acordarea de credite populaţiei pentru locuinţe proprietate personală de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi stabilirea nivelului dobinzilor la unele categorii de operaţiuni de credit; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 663/1970 privind reglementarea sistemului de acordare de credite populaţiei pentru construirea de locuinţe proprietate personală, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri, se abroga.-------------------------