CONVENŢIE din 3 martie 1973privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie *)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 12 august 1994  Notă *) TraducereStatele contractante, recunoscind ca fauna şi flora sălbatice constituie, prin frumuseţea şi varietatea lor, un element de neinlocuit al sistemelor naturale, care trebuie să fie protejat de către generatiile prezente şi viitoare, constiente de valoarea estetica, ştiinţifică, culturală, recreativa şi economică mereu crescinda a faunei şi florei sălbatice, recunoscind ca popoarele şi statele sunt şi ar trebui să fie cei mai buni protectori ai faunei şi florei lor sălbatice, recunoscind, în plus, ca cooperarea internationala este esenţială pentru protecţia anumitor specii ale faunei şi florei sălbatice împotriva unei exploatări excesive, ca urmare a comerţului internaţional, convinse ca trebuie luate măsuri urgente în acest scop, au convenit asupra următoarelor:  +  Articolul 1Definiţii În temeiul prezentei convenţii şi cu excepţia contextelor care presupun o alta acceptie, expresiile următoare înseamnă: a) specie: orice specie, subspecie sau una dintre populatiile lor izolate geografic; b) individ: (i) orice animal sau planta, vii sau moarte; (îi) în cazul unui animal: pentru speciile înscrise în anexele nr. 1 şi 2, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, uşor de identificat, iar pentru speciile înscrise la anexa nr. 3, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, uşor de identificat, atunci când sunt menţionate în respectiva anexa; (iii) în cazul unei plante: pentru speciile înscrise în anexa nr. 1, orice parte sau orice produs provenit de la o planta, uşor de identificat, iar pentru speciile înscrise în anexele nr. 2 şi 3, orice parte sau orice produs provenit de la o planta, uşor de identificat, atunci când sunt menţionate în anexele respective; c) comerţ: exportul, reexportul, importul şi introducerea de provenienţă marina; d) reexportul: exportul oricărui individ importat în prealabil; e) introducerea de provenienţă marina : transportul într-un stat de indivizi ai speciilor care au fost capturati în mediul marin care nu este sub jurisdicţia unui stat; f) autoritate ştiinţifică: o autoritate ştiinţifică naţionala, desemnată conform art. 9; g) organ de gestiune: o autoritate administrativă naţionala, desemnată conform art. 9; h) parte: un stat pentru care a intrat în vigoare prezenta convenţie.  +  Articolul 2Principii fundamentale 1. Anexa nr. 1 cuprinde toate speciile amenintate de dispariţie, care sunt sau ar putea fi afectate de comerţ. Comerţul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supravietuirea şi nu trebuie autorizat decît în condiţii excepţionale. 2. Anexa nr. 2 cuprinde: a) toate speciile care, cu toate că nu sunt încă neapărat amenintate de dispariţie, ar putea deveni în cazul în care comerţul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementări stricte, având drept scop evitarea unei exploatări incompatibile cu supravietuirea lor; b) anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări, în scopul de a face eficient controlul comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. 2, prin aplicarea prevederilor alin. a). 3. Anexa nr. 3 cuprinde toate speciile pe care o parte le declara supuse, în limitele competentei sale, unei reglementări având ca scop împiedicarea sau restrîngerea lor şi necesitind cooperarea celorlalte părţi pentru controlul comerţului. 4. Părţile nu permit comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexele nr. 1, 2 şi 3 decît în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.  +  Articolul 3Reglementarea comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. 1 1. Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. 1 trebuie să fie conform dispoziţiilor prezentului articol. 2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 1 necesita eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) o autoritate ştiinţifică a statului exportator va emite avizul ca acest export nu dauneaza supravietuirii speciei în cauza; b) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada ca individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei, în vigoare în acest stat; c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în asa fel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever; d) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada ca s-a acordat un permis de import pentru individul respectiv. 3. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 1 necesita eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de import şi fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) o autoritate ştiinţifică a statului importator va emite avizul ca obiectivele importului nu dauneaza supravietuirii speciei respective; b) o autoritate ştiinţifică a statului importator va deţine dovada ca, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalaţiile adecvate pentru a-l păstra şi a-l îngriji corespunzător; c) un organ de gestiune al statului importator va deţine dovada ca individul nu va fi utilizat în scopuri mai ales comerciale. 4. Reexportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 1 necesita eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui sa satisfacă următoarele condiţii: a) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada ca individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii; b) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada ca orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în asa fel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever; c) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada ca s-a acordat un permis de import pentru orice individ viu. 5. Introducerea de provenienţă marina a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 1 necesita eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) o autoritate ştiinţifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective; b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deţine dovada ca, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalaţiile adecvate pentru a-l păstra şi îngriji corespunzător; c) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deţine dovada ca individul nu va fi folosit în scopuri în special comerciale.  +  Articolul 4Reglementarea comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. 2 1. Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. 2 trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. 2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 2 necesita eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) o autoritate ştiinţifică a statului exportator va emite avizul ca acest export nu dauneaza supravietuirii speciei în cauza; b) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada ca individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei în vigoare în acest stat; c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în asa fel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever. 3. Pentru fiecare parte, o autoritate ştiinţifică va supraveghea continuu eliberarea, de către partea respectiva, a permiselor de export pentru indivizii speciilor înscrise în anexa nr. 2, precum şi exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci când o autoritate ştiinţifică constata ca exportul uneia dintre specii ar trebui să fie limitat, pentru a conserva în întreaga ei arie de distribuţie, la un nivel care să fie, în acelaşi timp, conform cu rolul sau în ecosistemele în care ea este prezenta şi net superior celui care ar duce la înscrierea acestei specii în anexa nr. 1, autoritatea va informa organul de gestiune competent în legătură cu măsurile corespunzătoare care trebuie să fie luate pentru limitarea eliberării permiselor de export pentru comerţul cu indivizi din specia respectiva. 4. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 2 necesita prezentarea, în prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. 5. Reexportul uni individ al unei specii înscrise în anexa nr. 2 necesita eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui sa satisfacă următoarele condiţii: a) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada ca individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii; b) un organ de gestiune al statului reexportator va deţine dovada ca orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în asa fel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever. 6. Introducerea de provenienţă marina a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 1 necesita eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) o autoritate ştiinţifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective; b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus va deţine dovada ca orice individ viu va fi tratat în asa fel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever. 7. Certificatele la care face referire paragraful 6 de mai sus pot fi eliberate cu avizul autorităţii ştiinţifice, luat după consultarea celorlalte autorităţi ştiinţifice naţionale şi, dacă este cazul, a autorităţilor ştiinţifice internaţionale pentru numărul total de indivizi a căror introducere este autorizata pentru perioade ce nu vor depăşi un an.  +  Articolul 5Reglementarea comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. 3 1. Orice comerţ cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. 3 trebuie să fie conform dispoziţiilor prezentului articol. 2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 3, de către orice stat care a înscris specia respectiva în anexa nr. 3, necesita eliberarea şi prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada ca individul nu a fost obţinut prin contravenţie la legile privind ocrotirea faunei şi florei, în vigoare în acest stat; b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se afla într-o stare corespunzătoare şi va fi transportat în asa fel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever. 3. Cu excepţia cazurilor prevăzute în paragraful 4 al prezentului articol, importul oricărui individ al unei specii înscrise în anexa nr. 3 necesita prezentarea, în prealabil, a unui certificat privind originea şi, în cazul unui import care provine de la un stat care a înscris specia respectiva în anexa nr. 3, a unui permis de export. 4. Atunci când este vorba de un reexport, un certificat eliberat de către organul de gestiune al statului reexportator, care să precizeze ca individul a fost transformat în acest stat sau ca va fi reexportat în aceeaşi stare, va face dovada pentru statul importator ca dispoziţiile prezentei convenţii au fost respectate pentru indivizii respectivi.  +  Articolul 6Permise şi certificate 1. Permisele şi certificatele eliberate în baza dispoziţiilor din art. 3, 4 şi 5 trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. 2. Un permis de export trebuie să conţină informaţiile precizate în modelul reprodus în anexa nr. 4; el nu va fi valabil pentru export decît pentru o perioadă de 6 luni, cu începere de la data eliberării. 3. Orice permis sau certificat se referă la titlu prezentei convenţii; el conţine numele şi ştampila organului de gestiune care l-a eliberat şi un număr de control atribuit de către organul de gestiune. 4. Orice copie a unui permis sau a unui certificat, eliberata de către un organ de gestiune, trebuie să fie clar specificată ca atare şi nu poate fi folosită în locul originalului unui permis sau al unui certificat decît dacă se stipulează acest lucru pe copie. 5. Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de indivizi. 6. Dacă este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ păstrează şi anulează permisul de export sau certificatul de reexport şi orice permis de import corespunzător, prezentat cu ocazia importului individului respectiv. 7. Atunci când se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. În acest scop, termenul marcaj desemnează orice amprenta de nesters, plumb sau alt mijloc corespunzător, care să permită identificarea unui individ şi care să fie concepută în asa fel încât orice contrafacere să fie cît mai dificila posibil.  +  Articolul 7Derogări şi alte dispoziţii speciale privind comerţul 1. Dispoziţiile art. 3, 4 şi 5 nu se aplică la tranzitul sau transbordarea indivizilor pe teritoriul unei părţi atunci când aceşti indivizi rămân sub controlul vamal. 2. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator deţine dovada ca individul a fost achiziţionat înainte ca dispoziţiile prezentei convenţii să se aplice individului respectiv, dispoziţiile art. 3, 4 şi 5 nu se aplică acestui individ, cu condiţia ca organul de gestiune respectiv sa elibereze un certificat în acest scop. 3. Dispoziţiile art. 3, 4 şi 5 nu se aplică indivizilor care sunt obiecte personale sau cu folosinţă casnica. În consecinţa, aceste derogări nu se aplică: a) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. 1, atunci când ei au fost achizitionati de către proprietarul lor în afară statului sau de reşedinţa permanenta şi sunt importaţi în acest stat; b) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. 2, (i) atunci când ei au fost achizitionati de către proprietarul lor în timpul unui sejur în afară statului sau de reşedinţa obişnuită, într-un stat cu mediu salbatic, unde a avut loc capturarea sau recoltarea; (îi) atunci când ei sunt importaţi în statul de reşedinţa obişnuită a proprietarului; şi (iii) atunci când statul în care a avut loc capturarea sau recoltarea solicita eliberarea prealabilă a unui permis de export, în afară cazului în care un organ de gestiune deţine dovada ca aceşti indivizi au fost achizitionati înainte ca dispoziţiile prezentei convenţii să se aplice indivizilor respectivi. 4. Indivizii unei specii animale înscrise în anexa nr. 1, crescuti în captivitate în scopuri comerciale, sau ai unei specii de planta înscrisă în anexa nr. 1, reprodusa în mod artificial în scopuri comerciale, vor fi consideraţi ca indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. 2. 5. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator va deţine dovada ca un individ al unei specii animale a fost crescut în captivitate sau ca un individ al unei specii de planta a fost reprodus în mod artificial sau ca este vorba de o parte a unui astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un certificat eliberat de către organul de gestiune în acest scop va fi acceptat în locul permiselor şi certificatelor necesare, conform dispoziţiilor art. 3, 4 şi 5. 6. Dispoziţiile art. 3, 4 şi 5 nu se aplică la împrumuturi, donaţii şi schimburi în scopuri necomerciale între oameni de ştiinţa şi instituţii ştiinţifice care sunt înregistrate de către un organ de gestiune al statului lor, de indivizi de ierbar şi de alţi indivizi de muzeu, conservati, uscati etc. şi de plante vii, care poarta o eticheta eliberata sau aprobată de către un organ de gestiune. 7. Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogări de la obligaţiile prevăzute în art. 3, 4 şi 5 şi poate autoriza, fără permise sau certificate, mutarea indivizilor care fac parte dintr-o gradina zoologica, dintr-un circ, dintr-o menajerie, dintr-o expoziţie de animale sau de plante, care se deplaseaza, cu condiţia ca: a) exportatorul sau importatorul sa declare caracteristicile complete ale acestor indivizi organului de gestiune; b) aceşti indivizi să între într-una dintre categoriile specificate la paragraful 2 al prezentului articol; c) organul de gestiune să deţină dovada ca orice individ viu va fi transportat şi tratat în asa fel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.  +  Articolul 8Măsuri ce vor fi luate de către părţi 1. Părţile vor lua măsurile corespunzătoare în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii, precum şi pentru interzicerea comerţului cu indivizi care încalcă aceste dispoziţii. Aceste măsuri includ: a) sancţiuni penale privind fie comerţul, fie deţinerea unor astfel de indivizi sau amindoua; b) confiscarea sau returnarea în statul exportator a unor astfel de indivizi. 2. În afară măsurilor luate în baza paragrafului 1 al prezentului articol, o parte poate, atunci când considera necesar, sa prevadă orice procedura de rambursare interna a cheltuielilor pe care le-a riscat şi care rezultă din confiscarea indivizilor care au făcut obiectul unui comerţ ce încalcă măsurile luate prin aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii. 3. În limitele posibilului, părţile vor proceda în asa fel încât formalităţile necesare pentru comerţul cu indivizi să fie efectuate în termen cît mai scurt. În vederea facilitării acestor formalităţi, fiecare parte va putea desemna porturi de ieşire şi porturi de intrare, unde indivizii trebuie prezentaţi pentru a fi scoşi din vreme. Părţile vor proceda, de asemenea, în asa fel încât orice individ viu, în timpul tranzitului, manipulării sau transportului, să fie tratat corespunzător, astfel încât să se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever. 4. În cazul confiscării unui individ viu, rezultind din aplicarea dispoziţiilor din paragraful 1 al prezentului articol, se aplică modalităţile următoare: a) individul este încredinţat unui organ de gestiune al statului care a procedat la aceasta confiscare; b) organul de gestiune, după ce a consultat statul exportator, îi returnează individul, pe cheltuiala lui, sau îl trimite la un centru de ocrotire sau în orice loc pe care acest organ îl considera adecvat şi compatibil cu obiectivele prezentei convenţii; c) organul de gestiune poate lua avizul de la o autoritate ştiinţifică sau poate consulta Secretariatul de fiecare data când considera necesar, în scopul facilitării deciziei la care se referă alin. b) de mai sus, inclusiv alegerea unui centru de ocrotire. 5. Un centru de ocrotire, la care se face referire la paragraful 4 al prezentului articol, este o instituţie desemnată de către un organ de gestiune pentru a îngriji indivizii vii, în special pe cei care au fost confiscati. 6. În legătură cu comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexele nr. 1, 2 şi 3, fiecare parte va deţine un registru care să conţină: a) numele şi adresa importatorilor şi exportatorilor; b) numărul şi natura permiselor şi certificatelor eliberate; statele cu care a avut loc comerţul; numărul sau cantităţile şi tipurile de indivizi, numele speciilor acelora înscrise în anexele nr. 1, 2 şi 3 şi, dacă este cazul, dimensiunile şi sexul indivizilor respectivi. 7. Fiecare parte va întocmi rapoarte periodice privind punerea în aplicare de către aceasta parte a convenţiei şi va transmite Secretariatului: a) un raport anual care să conţină un rezumat al informărilor menţionate la alin. b) din paragraful 6 al prezentului articol; b) un raport bianual asupra măsurilor legislative, regulamentare şi administrative luate pentru aplicarea prezentei convenţii. 8. Informaţiile la care se face referire la paragraful 7 al prezentului articol vor fi ţinute la dispoziţia publicului, în măsura în care acest lucru nu este incompatibil cu dispoziţiile legislative şi regulamentare ale părţii interesate.  +  Articolul 9Organe de gestiune şi autorităţi ştiinţifice 1. În termenii prezentei convenţii, fiecare parte va desemna: a) unul sau mai multe organe de gestiune competente pentru a elibera permise şi certificate în numele acestei părţi; b) una sau mai multe autorităţi ştiinţifice. 2. În momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de aderare, de aprobare sau de acceptare, fiecare stat va comunică guvernului depozitar numele şi adresa organului de gestiune însărcinat sa comunice cu organele de gestiune desemnate de celelalte părţi, precum şi cu Secretariatul. 3. Orice modificare la specificarile făcute, privind aplicarea dispoziţiilor prezentului articol, trebuie să fie comunicată de către partea interesată Secretariatului şi transmisă celorlalte părţi. 4. Organul de gestiune citat la paragraful 2 al prezentului articol trebuie, la cererea Secretariatului sau a organului de gestiune al uneia dintre părţi, să le comunice amprenta sigiliilor şi stampilelor pe care le foloseşte pentru autentificarea certificatelor şi a permiselor sale.  +  Articolul 10Comerţul cu state care nu fac parte din prezenta convenţie În cazul exportului sau reexportului către un stat care nu este parte a prezentei convenţii sau al importului provenind de la un astfel de stat, părţile pot, în locul permiselor şi certificatelor cerute prin prezenta convenţie, sa accepte documente similare, eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv; aceste documente trebuie, în esenta, să se conformeze condiţiilor necesare pentru eliberarea permiselor şi a certificatelor respective.  +  Articolul 11Conferinţa părţilor 1. Secretariatul va convoca o sesiune a conferintei părţilor cel mai tirziu la 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii. 2. Apoi Secretariatul va convoca sesiuni ordinare ale conferintei, cel puţin o dată la 2 ani, cu excepţia cazului în care conferinţa nu va decide altfel, şi sesiuni extraordinare atunci când a fost facuta cererea, în scris, în acest sens, de către cel puţin o treime din numărul părţilor. 3. În timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare ale acestei conferinţe, părţile vor proceda la un examen de ansamblu al aplicării prezentei convenţii şi pot: a) sa ia orice dispoziţie necesară pentru a permite Secretariatului să-şi îndeplinească funcţiile; b) sa examineze amendamentele la anexele nr. 1 şi 2 şi să le adopte în conformitate cu art. 15; c) sa examineze progresele realizate pe calea restaurarii şi conservării speciilor care figurează în anexele 1, 2 şi 3; d) să permită şi sa examineze orice raport prezentat de către Secretariat sau de către orice parte; e) dacă este cazul, să facă recomandări care să vizeze ameliorarea aplicării prezentei convenţii. 4. La fiecare sesiune, părţile pot fixa data şi locul pentru viitoarea sesiune ordinară care se va tine conform dipozitiilor din paragraful 2 al prezentului articol. 5. În fiecare sesiune, părţile pot stabili şi adopta regulamentul interior al sesiunii. 6. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate, Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, precum şi orice stat care nu face parte din prezenta convenţie pot fi reprezentate la sesiunile conferintei prin observatori care au dreptul sa participe la sesiune fără drept de vot. 7. Orice organism sau orice instituţie calificată din punct de vedere tehnic în domeniul protecţiei, conservării sau administrării faunei şi florei sălbatice, care au informat Secretariatul în legătură cu dorinţa lor de a fi reprezentate la sesiunile conferintei prin observatori, vor fi admise - cu excepţia cazului în care cel puţin o treime din numărul părţilor se opune la acest lucru - cu condiţia ca ele sa apartina uneia dintre următoarele categorii: a) organisme sau instituţii internaţionale, fie guvernamentale, fie neguvernamentale, sau organisme sau instituţii naţionale guvernamentale; b) organisme sau instituţii naţionale neguvernamentale, care au fost aprobate în acest scop de către statul în care acestea sunt stabilite. O dată admişi, aceşti observatori au dreptul sa participe la sesiuni fără drept de vot.  +  Articolul 12Secretariatul 1. Din momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii, un secretariat va fi asigurat de către directorul general al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător. În măsura în care acesta considera oportun, el poate beneficia de concursul organismelor internaţionale sau naţionale corespunzătoare, guvernamentale sau neguvernamentale, competente în materie de protecţie, conservare şi administrare a faunei şi florei sălbatice. 2. Atribuţiile Secretariatului sunt următoarele: a) sa organizeze conferinţele părţilor şi sa furnizeze serviciile aferente acestora; b) sa îndeplinească funcţiile care îi sunt încredinţate în virtutea dispoziţiilor art. 15 şi 16 ale prezentei convenţii; c) sa întreprindă în conformitate cu programele fixate de către conferinţa părţilor, studiile ştiinţifice şi tehnice care vor contribui la aplicarea prezentei convenţii, inclusiv studiile referitoare la normele care trebuie respectate pentru starea corespunzătoare şi transportul adecvat al indivizilor vii şi la mijloacele de identificare a acestor indivizi; d) sa studieze rapoartele părţilor şi sa ceara părţilor orice informaţie suplimentară pe care o considera necesară pentru asigurarea aplicării prezentei convenţii; e) sa atragă atenţia părţilor asupra oricărei probleme ce ar avea legătură cu obiectivele prezentei convenţii; f) sa publice periodic şi sa comunice părţilor listele aduse la zi ale anexelor nr. 1, 2 şi 3, precum şi orice alte informaţii scrise la aceste anexe; g) sa întocmească rapoarte anuale pentru părţi asupra propriilor lucrări şi asupra aplicării prezentei convenţii, precum şi orice alt raport pe care părţile respective l-ar putea solicita în timpul sesiunilor conferintei; h) să facă recomandări pentru urmărirea obiectivelor şi punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii, inclusiv schimburile de informări de natura ştiinţifică sau tehnica; i) sa îndeplinească orice alta funcţie pe care părţile i-ar putea-o incredinta.  +  Articolul 13Măsuri internaţionale 1. Atunci când, în urma informaţiilor primite, Secretariatul considera ca o specie înscrisă în anexele nr. 1 sau 2 este ameninţată prin comerţul cu indivizi ai speciilor respective sau ca dispoziţiile prezentei convenţii nu sunt de fapt aplicate, acesta va avertiza organul de gestiune competent al părţii sau părţilor interesate. 2. Când o parte, primeşte comunicarea faptelor indicate la paragraful 1 al prezentului articol, ea va informa Secretariatul, cît mai urgent posibil şi în măsura în care legislaţia sa permite acest lucru, în legătură cu toate faptele la care se referă şi, dacă este cazul, va propune măsuri corective. Când partea apreciază ca ar fi cazul să se deschidă o ancheta, aceasta poate fi efectuată de către una sau mai multe persoane special împuternicite de către partea respectiva. 3. Informaţii furnizate de către o parte sau care rezultă din orice ancheta, prevăzută în paragraful 2 al prezentului articol, vor fi examinate în timpul următoarei sesiuni a conferintei părţilor care poate adresa părţii respective orice recomandare pe care aceasta ar considera-o adecvată.  +  Articolul 14Incidenţa convenţiei asupra legislatiilor interne şi asupra convenţiilor internaţionale 1. Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează dreptul părţilor de a adopta: a) măsuri interne mai stricte în legătură cu condiţiile la care sunt supuse: comercializarea, capturarea sau recoltarea, deţinerea sau transportarea indivizilor din speciile înscrise în anexele nr. 1, 2 şi 3, aceste măsuri putind merge până la interzicerea totală a acestora; b) măsuri interne care limitează sau interzic comercializarea, capturarea sau recoltarea, deţinerea sau transportarea speciilor înscrise în anexele nr. 1, 2 şi 3. 2. Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează măsurile interne şi obligaţiile părţilor care rezultă din tratate, convenţii sau acorduri internaţionale referitoare la alte aspecte ale comercializării indivizilor, care sunt sau vor putea intră în vigoare privitor la fiecare parte, în special, toate măsurile referitoare la vami, igiena publică, ştiinţa veterinara sau la carantina plantelor. 3. Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează dispoziţiile sau obligaţiile care rezultă dintr-un tratat, convenţie sau acord internaţional, încheiate sau în curs de a fi încheiate între state, care au ca scop crearea unei uniuni sau a unei zone comerciale regionale, care permit instituirea sau menţinerea controalelor comune vamale externe şi suprimarea contractelor vamale interne, în măsura în care ele se referă la comerţul dintre statele membre ale respectivei uniuni sau zone. 4. Un stat parte la prezenta convenţie, care este în acelaşi timp parte la un alt tratat, convenţie sau acord internaţional în vigoare în momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii, ale căror dispoziţii acorda protecţie speciilor marine înscrise în anexa nr. 2, va fi absolvit de obligaţiile impuse în virtutea dispoziţiilor prezentei convenţii în ceea ce priveşte comerţul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. 2 care sunt capturate de nave înmatriculate în acest stat şi conform dispoziţiilor respectivului tratat, acord sau convenţii internaţionale. 5. În pofida dispoziţiilor art. 3, 4 şi 5 ale prezentei convenţii, exportul unui individ deţinut la bord conform paragrafului 4 al prezentului articol nu necesita decît un certificat eliberat de un organ al administraţiei statului în în care acesta a fost transportat, din care să reiasă ca individul a fost prins conform dispoziţiilor altor tratate, convenţii sau acorduri internaţionale. 6. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu prejudiciază codificarea şi elaborarea dreptului marii de către Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Dreptului Marii convocată în virtutea Rezoluţiei nr. 2750 (XXV) a Adunării generale a Naţiunilor Unite, nici revendicarile şi funcţiile juridice prezente sau viitoare ale oricărui stat interesat de dreptul marii şi de natura şi întinderea jurisdicţiei sale de coasta şi de jurisdicţia pe care o exercită asupra navelor aflate sub pavilionul sau.  +  Articolul 15Amendamente la anexele nr. 1 şi 2 1. Dispoziţiile următoare se aplică referitor la amendamentele aduse anexelor nr. 1 şi 2, în momentul desfăşurării sesiunilor conferintei părţilor: a) Fiecare parte poate propune în amendament la anexele nr. 1 şi 2, spre examinare, în cadrul sesiunii următoare a conferintei. Textul propunerii amendamentului este comunicat Secretariatului cu cel puţin 150 de zile înainte de a avea loc sesiunea conferintei. Secretariatul consulta celelalte părţii şi organe interesate de subiectul amendamentului, conform dispoziţiilor alin. b) şi c) al paragrafului 2 al prezentului articol şi comunică răspunsul tuturor părţilor cu cel puţin 30 de zile înaintea sesiunii conferintei. b) Amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi votante. Părţi prezente şi votante înseamnă părţile prezente şi care se pronunţa afirmativ sau negativ. Nu se tine cont de abtineri în calculul majorităţii celor două treimi necesare pentru adoptarea amendamentului. c) Amendamentele adoptate la o sesiune a conferintei intră în vigoare la 90 de zile după respectiva sesiune pentru toate părţile, cu excepţia celor care au o rezervă, conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol. 2. Dispoziţiile următoare se aplică referitor la amendamentele aduse anexelor nr. 1 şi 2 în intervalul dintre sesiunile conferintei părţilor: a) Fiecare parte poate să propună un amendament la anexele nr. 1 şi 2, spre examinare, în intervalul dintre sesiunile conferintei părţilor prin procedura de vot prin corespondenta, stipulată în prezentul paragraf. b) Pentru speciile marine, Secretariatul, imediat ce primeşte textul cu propunerea amendamentului, îl comunică tuturor părţilor. Consulta, totodată, organismele interguvernamentale competente, mai ales în vederea obţinerii tuturor datelor ştiinţifice pe care acestea sunt în măsura să le furnizeze şi pentru a asigura coordonarea oricărei măsuri de conservare, îndeplinită de aceste organisme. Secretariatul comunică părţilor în timp util punctele de vedere exprimate şi datele furnizate de aceste organisme, precum şi propriile sale concluzii şi recomandări. c) Pentru alte specii decît cele marine, Secretariatul, imediat ce primeşte textul cu propunerea de amendament, îl comunică părţilor şi apoi le transmite propriile sale recomandări în timp util. d) Fiecare parte poate, în termen de 60 de zile de la data la care Secretariatul a transmis recomandările sale părţilor, prin aplicarea dispoziţiilor alin. b) sau c) de mai sus, sa transmită numitului Secretariat toate comentariile referitoare la subiectul propunerii de amendament, precum şi toate datele şi informaţiile ştiinţifice necesare. e) Secretariatul comunică părţilor, în timp util, răspunsurile primite, însoţite de propriile recomandări. f) Dacă Secretariatul nu a primit nici o obiectie la propunerea de amendament într-un termen de 30 de zile de la data la care a transmis răspunsurile şi recomandările primite, în virtutea dispoziţiilor alin. e) al prezentului paragraf, amendamentul intră în vigoare după 90 de zile pentru toate părţile, cu excepţia celor care au avut o rezervă, conform dispoziţiilor paragrafului 4 al prezentului articol. g) Dacă Secretariatul a primit o obiectie a unei părţi, propunerea de amendament trebuie să fie supusă unui vot prin corespondenta conform dispoziţiilor alin. h), i) şi j) ale prezentului paragraf. h) Secretariatul anunta părţile ca s-a primit o obiectie. i) În cazul în care Secretariatul n-a primit voturile afirmative sau negative sau obiecţiile a cel puţin jumătate din numărul părţilor în termen de 60 de zile de la data notificării, conform dispoziţiilor alin. h) al prezentului paragraf, propunerea de amendament va fi trimisa spre o noua examinare în cadrul sesiunii următoare a conferintei părţilor. j) Dacă numărul voturilor primite rezultă din partea a cel puţin jumătate din numărul părţilor, propunerea de amendament este adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor care şi-au exprimat un vot afirmativ sau negativ. k) Secretariatul informează părţile asupra rezultatului scrutinului. l) Dacă propunerea de amendament este adoptată, ea intră în vigoare după 90 de zile de la data notificării de către Secretariat a acceptării sale, pentru toate părţile, cu excepţia celor care au o rezervă, conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol. 3. În timpul perioadei de 90 de zile prevăzută la alin. c) al paragrafului 1 sau la alin. 1) al paragrafului 2 al prezentului articol, fiecare parte poate, prin notificare scrisă trimisa guvernului depozitar, sa exprime o rezervă asupra subiectului amendamentului. Atât timp cît respectiva rezerva nu este retrasă, aceasta parte este considerată ca stat care nu se constituie ca parte la prezenta convenţie în ceea ce priveşte comerţul cu speciile vizate.  +  Articolul 16Anexa nr. 3 şi amendamentele la aceasta anexa 1. Fiecare parte poate oricând să depună la Secretariat o lista cu speciile pe care aceasta le declara ca făcând obiectul, în limitele competentei sale, al unei reglementări în termenii vizati în paragraful 3 al art. 2. Anexa nr. 3 cuprinde numele părţii care a făcut înscrierea speciei, denumirile ştiinţifice ale respectivelor specii, părţile (organele) animalelor şi plantelor respective şi produsele obţinute din acestea, care sunt expres menţionate conform dispoziţiilor alin. b) al art. 1. 2. Fiecare lista înaintată conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol este comunicată părţilor imediat după primirea sa la Secretariat. Lista va intra în vigoare, ca parte integrantă a anexei nr. 3 la 90 de zile de la data comunicării. După comunicarea listei respective, fiecare parte poate, prin notificarea scrisă trimisa guvernului depozitar, sa formuleze o rezervă în legătură cu o anumită specie, parte sau produs obţinut din animalele sau plantele respective şi, atita vreme cît aceasta rezerva nu a fost retrasă, statul nu este considerat ca stat parte la prezenta convenţie în ceea ce priveşte comerţul cu speciile, părţile sau produsele obţinute din animalele sau plantele respective. 3. O parte care a înscris o specie în anexa nr. 3 poate efectua retragerea acesteia prin notificare scrisă, trimisa la Secretariat, care informează toate părţile despre aceasta. Aceasta retragere intră în vigoare la 30 de zile de la data acestei comunicări. 4. Orice parte care supune o lista a speciilor, în virtutea dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol, trimite Secretariatului o copie a tuturor legilor şi reglementărilor interne în vigoare privind protecţia speciilor, însoţită de un comentariu complet, pe care partea le considera necesare sau pe care le poate solicita Secretariatul. Atât timp cît speciile respective rămân înscrise în anexa nr. 3, partea comunică orice amendament adus la aceste legi şi reglementări sau orice nou comentariu, din momentul adoptării lor.  +  Articolul 17Amendamente la convenţie 1. Secretariatul convoacă o sesiune extraordinară a conferintei părţilor, dacă cel puţin o treime din numărul părţilor cere acest lucru în scris, în scopul examinării şi adoptării amendamentelor la prezenta convenţie. Aceste amendamente sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi votante. În termenii prezentei convenţii, părţi prezente şi votante înseamnă părţile prezente şi care se exprima afirmativ sau negativ. Nu se tine seama de abtineri în calculul majorităţii celor două treimi necesare adoptării amendamentului. 2. Textul oricărei propuneri de amendament este comunicat părţilor de către Secretariat cu cel puţin 90 de zile înaintea sesiunii conferintei părţilor. 3. Un amendament intră în vigoare, pentru părţile care l-au adoptat, din a 60-a zi de la depunerea de către cele două treimi din numărul părţilor a unui instrument de aprobare a amendamentului, pe lângă guvernul depozitar. Drept urmare, amendamentul intră în vigoare, pentru celelalte părţi, după 60 de zile de la depunerea de către partea respectiva a actului de aprobare a amendamentului.  +  Articolul 18Reglementarea diferendelor 1. Orice diferend care intervine între doua sau mai multe părţi la prezenta convenţie referitor la interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor respectivei convenţii va face obiectul negocierilor între părţile în discuţie. 2. Dacă acest diferend nu poate fi rezolvat în maniera prevăzută de paragraful 1 de mai sus, părţile pot, de comun acord, sa supună diferendul arbitrajului, în special celui de la Curtea Permanenta de Arbitraj de la Haga; părţile care au supus diferendul vor fi legate de decizia de arbitraj.  +  Articolul 19Semnarea Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare la Washington până la 30 aprilie 1973 şi, după această dată, la Berna, până la 31 decembrie 1974.  +  Articolul 20Ratificarea, acceptarea, aprobarea Prezenta convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Guvernul Confederatiei Elvetiene, care este guvernul depozitar.  +  Articolul 21Aderarea Prezenta convenţie va fi deschisă indefinit pentru aderare. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lângă guvernul depozitar.  +  Articolul 22Intrarea în vigoare 1. Prezenta convenţie va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, pe lângă guvernul depozitar. 2. Pentru fiecare stat care va ratifica, va accepta sau va aproba prezenta convenţie sau care va adera la aceasta după depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea de către acest stat a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.  +  Articolul 23Rezerve 1. Prezenta convenţie nu poate face obiectul unor rezerve generale. Nu pot fi formulate decît rezerve speciale, conform dispoziţiilor prezentului articol şi ale art. 15 şi 16. 2. Fiecare stat poate, în urma depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa formuleze o rezervă specială cu privire la: a) oricare specie înscrisă în anexele nr. 1, 2 sau 3; sau b) oricare parte sau produs animalier sau vegetal aparţinând unei specii înscrise în anexa nr. 3. 3. Atita vreme cît statul parte la prezenta convenţie nu-şi retrage rezerva formulată în virtutea dispoziţiilor acestui articol, statul respectiv nu este considerat ca parte la prezenta convenţie în ceea ce priveşte comerţul cu speciile, părţile sau produsele obţinute dintr-un animal sau dintr-o planta specificate în respectiva rezerva.  +  Articolul 24Retragere Orice parte va putea să se retragă din prezenta convenţie prin notificare scrisă adresată guvernului depozitar. Retragerea va intra în vigoare după 12 luni de la primirea acestei notificări de către guvernul depozitar.  +  Articolul 25Depozitarul 1. Originalul prezentei convenţii, ale cărui texte în limbile engleza, chineza, spaniola, franceza şi rusa sunt egal valabile, va fi depus pe lângă guvernul depozitar, care va transmite copii legalizate statelor care l-au semnat sau care au depus instrumente de aderare la respectiva convenţie. 2. Guvernul depozitar informează statele semnatare şi care au aderat la prezenta convenţie şi Secretariatul, în legătură cu semnăturile, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, despre prezentarea sau retragerea rezervelor, despre intrarea în vigoare a prezentei convenţii, despre amendamentele sale şi despre notificările de retragere. 3. Imediat după intrarea în vigoare a prezentei convenţii, un exemplar legalizat conform respectivei convenţii va fi transmis de către guvernul depozitar Secretariatului Naţiunilor Unite spre înregistrare şi publicare, conform art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite. Pentru conformitate, plenipotenţiarii subsemnati, deplin autorizaţi, am semnat prezenta convenţie. Întocmită la Washington la data de 3 martie 1973.  +  Anexa I și IIValabile începând cu 28 iunie 1979 Interpretare 1. Speciile care figurează în prezentele anexe sunt indicate prin: a) denumirea speciei; sau b) ansamblul speciilor aparţinând unui ordin de clasificare superior sau unei părţi desemnate a respectivului ordin de clasificare. 2. Prescurtarea "spp." se foloseşte pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior. 3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sunt date numai cu titlu informativ sau în scopul clasificarii. 4. Persecutarea "p.e." se foloseşte pentru a desemna specii probabil dispărute. 5. Un asterisc (*) plasat după denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arata ca una sau mai multe populaţii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în anexa nr. 1 şi ca aceste populaţii, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. 2. 6. Doua asteriscuri (**) plasate după denumirea unei specii sau a unui ordin superior arata ca una sau mai multe populaţii izolate din punct de vedere geografic subspecii sau specii ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în anexa nr. 2 şi ca aceste populaţii, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. 1. 7. Semnul (+) urmat de un număr plasat după denumirea unei specii sau clasificari superioare înseamnă ca numai populatiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin sunt înscrise în anexa respectiva, după cum urmează:
         
    +201   Populaţie din America de Sud
    +202(A)Populaţie din Pacificul de Nord
      (B)Populaţie din spaţiul cuprins între 0° şi 70° longitudine estică şi între ecuator şi zona antarctică
    +203   Populaţia din Bhutan, India, Nepal şi Pakistan
    +204   Populaţia italiană
    +205   Toate subspeciile din America de Nord
    +206   Populaţia asiatică
    +207   Populaţia din India
    +208   Populaţia australiană
    +209   Populaţia din Himalaya
    +210   Populaţia din S.U.A.
    +211   Toate speciile din Noua Zeelandă
    +212   Populaţia din Chile
    +213   Toate speciile familiei din cele două Americi
    +214   Populaţii australiene.
  8. Semnul (-) urmat de un numar plasat după denumirea unei specii sau a unui ordin superior înseamnă ca populatiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii, specii, grupe de specii sau familii ale respectivei specii sau ordin sunt excluse din anexa în cauza, după cum urmează:
         
    -101(A)Populaţii din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Islandei
      (B)Populaţii din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Terra Novei
      (C)Populaţia din spaţiul cuprins între 40° latitudine sudică şi Antarctica, şi între 120° şi 60° longitudine vestică
    -102   Populaţiile din Bhutan, India, Nepal şi Pakistan
    -103   Panthera tigris altaica (amurensis)
    -104   Populaţia australiană
    -105   Catharidae
    -106   Populaţii din S.U.A.
    -107   Populaţia australiană
    -108   Populaţia din Papua-Noua Guinee
    -109   Populaţia din Chile
    -110   Toate speciile nesuculente
  9. Orice planta, vie sau moarta, cît şi orice parte sau produs, uşor de identificat, provenind dintr-o planta aparţinând unei specii sau unui ordin de clasificare superior înscris în anexa nr. 2 sunt acoperite prin dispoziţiile prezentei convenţii, cu condiţia ca semnul ( ) urmat de o cifra să fie plasat după denumirea respectivei specii sau ordin. În acest caz, planta vie sau moarta şi părţile sau produsele desemnate după cum urmează sunt singurele cuprinse: 1 - desemnează rădăcinile; 2 - desemnează lemnul; 3 - desemnează trunchiurile.
   +  Anexa IIIvalabilă începând de la data de 28 iunie 1979 Interpretare 1. Speciile care figurează în prezenta anexa sunt indicate prin: a) numele speciei; sau b) ansamblul speciilor aparţinând unui ordin de clasificare superior sau unei părţi desemnate a respectivului ordin de clasificare. 2. Prescurtarea "spp." se foloseşte pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior. 3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sunt date numai cu titlu informativ sau în scopul clasificarii. 4. Un asterisc (*) plasat după denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arata ca una sau mai multe populaţii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în anexa nr. 1 şi ca aceste populaţii, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. 3. 5. Doua asteriscuri (**) plasate după denumirea unei specii sau a unui ordin superior arata ca una sau mai multe populaţii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin, figurează în anexa nr. 2 şi ca aceste populaţii, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. 3. 6. Numele ţărilor plasate după numele speciilor sau ale unor ordine sunt cele ale părţilor care au înscris respectivele specii sau ordine în prezenta anexa. 7. Orice animal şi orice planta, vii sau moarte, care aparţin unei specii sau unui ordin de clasificare superior menţionat în prezenta anexa, ca şi orice parte sau produs, uşor de identificat, provenind din acestea, sunt acoperite de dispoziţiile prezentei convenţii.  +  Anexa I și II ANEXA I ANEXA II
         
    ANEXA Nr. IANEXA Nr. II
    FAUNA    
    MAMMALIA    
    Monotremata    
    Tachyglossidae   Zaglossus spp.
    Marsupialia    
    MacropodidaeBettongia spp.  
        Dendrolagus benetianus
        Dendrolagus lumholtzi
      Caloprymus campestris p.e.  
        Dendrolagus inustus
        Dendrolagus ursinus
      Lagorehestes hirsutus  
      Lagorstrophus fasciatus  
      Onychogalea frenata  
      Onychogalea lunata  
    Phalangeridae   Phalanger maculatus
        Phalanger orientalis
    Burrarnydae   Burramys parvus
    VombatidaeLasiorhinus krefftii  
    PeramelidaeChaeropus ecaudatus p.e.  
      Macrotis lagotis  
      Macrotis leucura  
      Perameles bougainville  
    DasyuridaeSminthopsis longicaudata  
      Sminthopsis psammophila  
    ThylacinidaeThylacinus cynocephalus p.e.  
    Insectivora    
    Erinaceidae   Erinaceus frontalis
    Primates   Primates spp.
    LamuridaeAllocebus spp.  
      Chaerogaleus spp.  
      Hapalemur spp.  
      Lemur spp.  
      Lepilemur spp.  
      Microcebus spp.  
      Phaner spp.  
    IndriidaeAvahi spp.  
      Indrii spp.  
      Propitchecus spp.  
    DaubentoniidaeDaubentonia madagascariensis  
    CallithricidaeCallimico goeldii  
      Callithrix aurita  
      Callithrix flaviceos  
      Leontopitheca (Leontidens) spp.  
      Saguinus bicolor  
      Saguinus leucopus  
      Saguinus oedipus  
    CebidaeAlouatia palliata (villosa)  
      Ateles geoffroyi frontatus  
      Ateles geoffroyi panamensis  
      Brachtyteles arachnoides  
      Cacojao s.p.p.  
      Chiropotes albinasus  
      Saimiri oerstedii  
    CercopithecidaeCercocebus galeritus galeritus  
      Colobus badius kirkii  
      Colobus badius rufomitratus  
      Macaca silenus  
      Nasalis larvatus  
      Presbytis entellus  
      Presbytis geei  
      Presbytis pileatus  
      Presbytis potenziani  
      Pygathrix nemaeus  
      Simias concolor  
    HylobatidaeHylobates s.p.p.  
      Symphalangus syndactylus  
    PongidaePongidae spp.  
    Edentata    
    Myrmecophagidae   Myrmecophaga tridactyla
        Tamandua tetradactyla chapandensis
    Bradypodidae   Bradypus boliviensis
    DasypodidaePriodontes giganteus (= maximus)  
    Pholidota    
    Manidae   Manis crassicaudata
        Manis javanica
        Manis pentadactyla
      Manis temmincki  
    Lagomorpha    
    LeporidaeCaprolagus hispidus  
      Romorolagus diaziNesolagus netscheri
    Rodentia    
    SciuridaeCymomys mexicanus  
        Lariscus hosei
        Ratula spp.
    Heteromyidae   Dipodomys phillipsii phillipsii
    MuridaeLeporillus conditorNotomys spp.
      Pseudomys fumeus  
      Pseudomys preaconisPseudomys shortridgei
      Xeromys myoides  
      Zyzomys pedunculatus  
    ChinchillidaeChinchiUa spp. +201  
    Cetacea   Cetacea spp.
    PlatanistidaeLipotes vexilliier  
      Platanista gangetica  
      Platanista minor  
    DelphindaeSotalia spp.  
      Sousa spp.  
    PhocaenidaeNeophocaena phocaenoides  
      Phocaena sinus  
    EschrichtidaeEschrichitius robustus (glaucus)  
    BalaenopteridaeBalaenoptera borealis** +202  
      Balaenoptera musculus  
      Balaenoptera physalus** -101  
      Megaptera novaeangliae  
    BalaenidaeBalaena mysticetus  
      Eubalaena spp.  
    Carnivora    
    CanidaeCanis lupus** +203Canis lupus* -102
      Speothos venaticusChrysocyon brachyurus
      Vulpes velox hebesCuon alpinus
        Ducieyon culpaeus
        Dusicyon fulripes
        Dusicyon griseus
        Vulpes cana
    UrsidaeHelarctos malayanus  
      Selenarctos thibetanus  
      Tremarctos ornatus  
      Ursus arctos** +204Ursus arctos* +205
      Ursus arctos isabellinus  
      Ursus arctos nelsoni  
      Ursus arctos pruinosus  
        Ursus (Thalarctos) mari timus
    Procyonidae   Ailurus fulgens
    MustelidaeAonyx microdonConepatus humboldti
      Enhydra lutris nereisLutrinae spp.
      Lutra felina  
      Lutra longicaudis (platensis/annectens)  
      Lutra lutra  
      Lutra provocax  
      Mustela nigripes  
      Pteronura brasiliensis  
    ViverridaePrionodon pardicolorCryptoprocta ferox
        Cynogale bennetti
        Eupleres goudotii
        Eupleres major
        Fossa fossa
        Hemigalus derbyanus
        Prionodon linsang
    HyaenidaeHyaena brunnea  
    Felidae   Felidae spp.
      Acinonyx jubatus  
      Felis bengalensis bengalensis  
      Felis caracal +206  
      Felis concolor coryi  
      Felis concolor costaricensis  
      Felis concolor cougar  
      Felis jacobita  
      Felis marmorata  
      Felis nigripes  
      Felis pardalis mearnsi  
      Felis pardalis mitis  
      Felis planiceps  
      Felis rubiginosa** +207  
      Felis (Lynx) rufa escuinapae  
      Felis temmincki  
      Felis tigrina ancilla  
      Felis wiedii nicaraguae  
      Felis wiedii salvinia  
      Felis yagouaroundi cacomitti  
      Felis yagouaroundi fossata  
      Felis yagouaroundi panamensis  
      Felis yagouaroundi tolteca  
      Neofelis nebulosa  
      Panthera leo persica  
      Panthera onca  
      Panthera pardus  
      Panthera tigris** -103  
      Panthera uncia  
    Pinnipedia    
    OtariidaeArctocephalus townsendiArctocephalus spp.
    PhocidaeMonaehus spp.Mirounga angustinostris
        Mirounga leonina
    Tubulidentata    
    Orycteropodidae   Orycteropus afer
    Preboscidea    
    ElephantidaeElephans maximus  
        Loxodonta africana
    Sirenia    
    DugongidaeDugong dugong** -104Dugong dugong +208
    TrichechidaeTrichechus inunguis  
      Trichechus manatus  
    Perissodactyla   Trichechus senegalensis
    EquidaeEquus grevyiEquus hemionus
      Equus hemionus hemionusEquus zebra hartmannae
      Equus hemionus khur  
      Equus przewalskii  
      Equus zebra zebra  
    TapiridaeTapirus bairdiiTapirus terrestris
      Tapirus indicus  
      Tapirus pinchague  
    RhinocerotidaeRhinocerotidae spp.  
    Artlodactyla    
      Babyrousa babyrussa  
      Sus salvanius  
    Hippopotamidae   Choeropsis liberiensis
    CamelidaeVicugna vicugnaLama guanicae
    CervidaeAxis (Hyelaphus) calamianensisCervus elaphus bactrianus
      Axis (Hyelaphus) kuhliiMoschus spp.
      Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticusPudu mephistophiles
      Blastocerus dichotomus  
      Cervus duvauceli  
      Cervus elaphus banglu  
      Cervus eldi  
      Dama mesopotamica  
      Hippocamelus antisensis  
      Hippocamelus bisulcus  
      Moschus moschiferus** +209  
      Ozotoceros bezoarticus  
      Pudu pudu  
    Antilocapridae   Antilocapra americana mexicana
      Antilocapra americana peninsularis  
      Antilocapra americana sonoriensis  
    Bovidae   Addax nasomaculatus
      Bison bison athabascae  
      Bos gaurus  
      Bos (Grunniens) mutus  
      Bubalus (Anoa) depressicornis  
      Bubalus (Anoa) mindorensis  
      Bubalus (Anoa) guarlesi  
        Capra falconeri
      Capra falconeri chiltanensis  
      Capra falconeri jerdoni  
      Capra falconeri megaceros  
      Capricornis sumatraensis  
        Cephalopus monticola
      Damaliscus dorcas dorcas  
      Hippotragus niger variani  
        Kobus lecke
      Nemorhardus goral  
      Novibos (bos) sauveli  
      Oryx leucoryxOryx dammah (tao)
      Ovis ammon hodgsoniOvis ammon
      Ovis orientalis ophionOvis canadensis
      Ovis vignei  
      Pantholops hodgsoni  
      Rupicapra rupicapra ornata  
    AVES    
    Rheiformes    
    RheidaePterocnemia pennata  
        Rhea americana albescens
    TinamiformesTinamus solitariusRhynchotus rufescens maculicollis
        Rhynchotus rufescens pallescens
        Rhynchotus rufescens rufescens
    Sphenisciformes    
    Spheniscidae   Spheniscus demersus
    Podicipediformes    
    PodicipedidaePodilymbus gigas  
    Procellariiformes    
    DiomedeidaeDiomedea albastrus  
    Pelecaniformes    
    Pelecanidae   Pelecanus crispus
    SulidaeSula abbotti  
    FregatidaeFregata andrewsi  
    Ciconiiformes    
    CiconiidaeCiconia ciconia boyciana  
        Ciconia nigra
    ThreskiornithidaeGeronticus eremitaGeronticus calus
      Nipponia nipponPlatalea leucorodia
    Phoenicopteridae   Phoenicoparrus andinus
        Phoenicoparrus jamesi
        Phoenicopterus-ruber chilensi
        Phoenicopterus ruber ruber
    Anseriformes    
    AnatidaeAnas aucklandica nesiotisAnas aucklandica aucklandica
      Anas laysanensis  
        Anas aucklandica chlorotis
      Anas oustaleti  
      Branta canadensis leucopareiaAnas bernieri
        Anser albifrons gambelli
      Branta sandvicensisBranta ruficollis
        Coscoroba coscoroba
      Cairina scutulataCygnus bewickii jankowskii
      Rhodonessa caryophyllaceaCygnus melancoryphus
        Dendrocygna arborea
        Sarkidiornis melanotos
    Falconiformes   Falconiformes spp. -105
    CatharidaeVultur gryphus  
      Gymnogyps californianus  
    AccipitridaeAquila heliaca  
      Chondrohierax wilsonii  
      Halaeetus albicilla  
      Halaeetus leucocephalus  
      Harpia harpyia  
      Pithecophaga jefferyi  
    FalconidaeFalco araea  
      Falco newtoni aldabranus  
      Falco peregrinus (pelegrinoides/ babylonicus)  
      Falco punctatus  
      Falco rusticolus  
    Galliformes    
    MegapodiidaeMacrocephalon maleo  
        Megapodius freycinei abbotti
        Megapodius freycinei nicobariensis
    CracidaeCrax blumenbachii  
      Mitu mitu mitu  
      Creophasis derbianus  
      Pipile jacutinga  
      Pipile pipile pipile  
    TetraonidaeTympanuchus cupido attioateriLyniras mlokosiewiczi
    PhasianidaeCatreus wallichiArgusianus argus
      Colinus virginianus ridgwayiCyrtonix montezumae mearnsi -106
      Crossoptilon crossoptilonCyrtonix montezumae montezumae
      Crossoptilon mantchuricumFancolinus ochropectus
      Lophophorus impejanusFancolinus swierstrai
      Lophophorus lhuysii  
        Gallus sonneratii
      Lophophorus sclateri  
        Ithaginis cruentus
      Lophura edwardsi  
        Pavo muticus
      Lophura imperialis  
        Polyplectron bicalcaratum
      Lophura swinhoii  
        Polyplectron germaini
      Polyplectron emphanum  
        Polyplectron malacense
      Syrmaticus ellioti  
      Syrmaticus humiae  
      Syrmaticus mikado  
      Tetraogallus caspius  
      Tetraogallus tibetanus  
      Tragopan hlythii  
      Tragopan caboti  
      Tragopan melanocephalus  
    Gruiformes    
    Turnicidae   Turnix melanogaster
    Pedionomidae   Pedionomus torquatus
    GruidaeGrus americanaBalearica regulorum
      Grus canadensis nesiolesGrus canadensis pratensis
      Grus canadensis pulla  
      Grus japonensis  
      Grus leucogeranus  
      Grus monacha  
      Grus nigricollis  
      Grus vipio  
    RallidaeTricholimnas sylvestrisGallirallus australis hectori
    RhynochetidaeRhynocetos jubatus  
    OtididaeChlamytotis undulataOtis tarda
      Choriotis nigriceps  
      Eupodotis bengalensis  
    Charadriiformes    
    SoolopacidaeNumenius borealisNumenius minutus
      Tringa guttiferNumenius tenuirostris
    LaridaeLarus relictusLarus brunneicephalus
    Colombiformes    
    ColumbidaeCaloenas nicobaricaCallicolumba luzonica
      Ducula mindorensisGoura cristata
        Goura scheepmakeri
        Goura victoria
    Psittaciformes    
    PsittacidaeAmazona guilddingiiCarcatua (Kakatoe) tenuirostris
      Amazona imperialisCalyptorhynchus lathami
      Amazona leucocephalaCoracopsis barklyi
      Amazona pretrei pretreiCynaoliseus patagonus byroni
      Amazona rhodocorythaCyanoramphus malherbi
      Amazona versicolorCyanoramphus unicolor
      Amazona vinaceaEunymphicus cornutus
      Amazona vittata  
      Anodorhynchus glaucus  
      Anodorhynchus leari  
      Aratinga guaruba  
      Cyanopsitta spixii  
      Cyanoramphus auriceps forbesi  
      Cyanoramphus novaezelandiae  
      Geopsittacus occidentalis p.e.  
      Neophema chrysogaster  
      Pezoporus wallicusNeophema splendida
      Pionopsitta pileateaOpopsitta diophtalma coxeni
      Psephotus chrysopterygiusPoicepahlus robustus
      Psephotus pulcherrimus p.e.Polytelis alexandrae
      Psittacula krameriechoProbosciger aterrmus
      Psittacus erithacus princepsProsopeia personata
      Pyrrhura cruentataPsephotus (Northiella) haemalogaster
      Rhyncopsitta pachyrhynchaTanygnathus lucionensis
      Strigops habroptilus  
    Cuculiformes    
    Musophagidae   Gallirex porphyreolophus
        Tauraco corythaix
    Strigiformes   Strigiformes spp.
    TytonidaeTyto soumagnei  
      Athene blewitti  
    StrigidaeNinox novaeseelandiae royana  
      Ninox squamipila natalis  
      Otus gurrneyi  
    Apodiformes    
    TrochilidaeRamphodon dohrnii  
    Trogoniformes    
    TrogonidaePharomaxis mocinno costaricensis  
      Pharomacrus mocinno mocinno  
    Coraciiformes    
    BucerotidaeBuceros bicornis homrai  
      Rhinoplax vigilAceros narcondami
        Buceros bicornis
        Buceros hydrocorax hydrocorax
        Buceros rhinoceros rhinoceros
    Piciformes    
    PicidaeCampephilus imperialis  
      Dryocopus javensis richardsi  
        Picus squamatus flavi rostris
    Passeriformes    
    PittidaePitta kochiPitta brachyura nympha
    CotingidaeCotinga maculataRupicola peruviana
      Xiphonela atropurpureaRupicola rupucola
    AtrichornithidaeAtrichornis clamosa  
    Hirundinidae   Pseudochelidon sirintarae
    MuscicapidaeDasyornis brachypterus longirostrisMuscicapa ruecki
        Psophodes nigrogularis
      Dasyornis broadbenti littoralis p.e.  
      Picathartes gymnocephalus  
      Picathartes oreas  
    ZosteropidaeZosterops albogularis  
    MeliphagidaeMeliphaga cassidix  
    FringillidaeSpinus cucullatusSpinus yarelli
    Estriididae   Emblema oculata
    SturnidaeLeucopsar rothshildi  
    Paradisaeidae   Paradisaeidae spp.
    AMPHIBIA    
    Urodela    
    CryptobranchidaeAndrias (= Megalobatrachus) davidianus  
      Andrias (= Megalobatrachus) japonicus  
    Ambystomidae   Ambystoma dumerilii
        Ambystoma lermaensis
        Ambystoma mexicanurn
    Salientia    
    BufonidaeBufo perigleiiesBufo retiformis
      Bufo superciliaris  
      Nectophrynoides spp.  
    AtelopodidaeAtelopus varius zeteki  
    REPTILIA    
    Testudinata    
    EmydidaeBalagur baskaClemmys muhlenbergii
      Geoclemys (= Damonia) hamiltonii  
      Geomyda (= Nicotia) tricarinata  
      Kaqhuga tecta tecta  
      Morenia ocellata  
      Terrapene coahuila  
    TestudinidaeGeochelone (= Testudo) elephantopusTestudinidate spp.
      Geochelone (= Testudo) radiata  
      Geochelone (= Testudo) yniphora  
      Gophetus flovomarginatus  
      Psammobates geometrica  
    CheloniidaeCaretta carettaCheloniidae spp.*
      Chelonia mydas* -107  
      Eretmochelys imbricata  
      Lepidochelys kempii  
      Lepidochelys olivacea  
    DermochelyidaeDermochelys coriacea  
    TrionychidaeLissemys punctata punctata  
      Trionyx afer  
      Trionyx gangeticus  
      Trionyx hurum  
      Trionix nigricans  
    Polomedusidae   Podocnemis spp.
    ChelidaePseudemydura umbrina  
    Crocodylia    
    Alligatoridae   Alligatoridae spp.
      Alligator sinensis  
      Caiman crocodilus apaporiensis  
      Caima latirostris  
      Melanosuchu niger  
    CrocodylidaeCrocodylus acutus ** +210Crocodylidae spp.
      Crocodylus catapharctus  
      Crocodylus intermedius  
      Crocodylus moreletti  
      Crocodylus niloticus  
      Crocodylus novaeguineae mindorensis  
      Crocodylus palustris  
      Crocodylus rhombifer  
      Crocodylus siamensis  
      Osteolaemus tetraspis  
      Tomistoma schlegelii  
    GavialidaeGavialis gangeticus  
    Rhyncocephalia    
    SphenodentidaeSphenodon punctatus  
    Sauria    
    Gekkonidae    
      Cyrtodactylus serpensinsula  
        Phelsuma spp.
    Pygopodidae   Paradelma orientalis
    Agamidae   Uromastyx spp.
    Chamaeleonidae   Chamaeleo spp.
    Iguanidae   Conolophus spp.
        Amblyrhynchus cristatus
        Cyclura spp.
        Iguana spp.
        Phrynosoma coronatum blainvillei
    Telide   Cnemidophorus hyperythrus
        Crocodilurus lacertinus
        Dracaena guianensis
        Tupinambis spp.
    Helodermatidae   Heloderrna spp.
    VaranidaeVaranus bengalensisVaranus spp.
      Varanus flavescens  
      Varanus griseus  
      Varanus komodoensis  
    Serpentes    
    BoidaeAcrantophys spp.Boidae spp.
      Bolyeria spp.  
      Casarea spp.  
      Epicrates inornatus  
      Epicrates subflavus  
      Python molurus molurus  
      Sanzinia madagascariensis  
    Colubridae   Cyclargas gigas
        Elachistodon weslermanni
        Pseudoboa cloelia
        Thamnophis elegans hammondi
    PISCES    
    Acipenseriformes    
    AcipenseridaeAcipenser brevirostrum  
        Acipenser fulvescens
        Acipenser oxyrhynchus
        Acipenser sturio
    Osteoglossiformes    
    OsteoglossidaeScleropages formosusArapaima gigas
    Salmoniformes    
    SalmonidaeCoregonus alpenaeSalmo chrysogaster
    Cypriniformes   Stenodus leucichthys leucichthys
    Catostomidae    
      Chasmistes cujus  
    CyprinidaeProbarbus jullieniPlagopterus argentissimus
        Ptychocheilus lucius
    Siluriformes    
    SchilbeidaePangasianodon gigas  
    Atheriniformes    
    Cyprinodontidae   Cynolebias constanciae
        Cynolebias marmoratus
        Cynolebias minimus
        Cynolebias opalescens
        Cynolebias splendens
    Poeciliidae   Xiphophorum couchianus
    Perciformes    
    PercidaeStizostedion vitreum glaucum  
    SciaenidaeCynoscion macdonaldi  
    Coelacanthiformes    
    Coelacanthidae   Latimeria chalumnae
    Ceratodiformes    
    Ceratodidae   Neoceratodus forsieri
    MOLLUSCA    
    Anisomyaria    
    Mytilidae   Mytilus chorus
    Naiadoida    
    UnionidaeConradilla caelataCyprogenis aberti
      Dromus droniasEpioblasma (= Dysnomia)
      Epioblasma (= Dysnomia)torulosa tangiana
      florentina curtisiFusconia subrotunda
      Epioblasma (= Dysnomia)  
      florentina florentina  
      Epioblasma (= Dysnomia)Lampsilis brevicula
      sampsoniLexingtonia dolabelloi des
      Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliquaPleoroberna clava
      Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum  
      Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa  
      Epioblasma (= Dysnomia) turgidula  
      Epioblasma (= Dysnomia) walkeri  
      Fusconaia cuneolus  
      Fusconaia edgariana  
      Lampsilus higginsi  
      Lampsilis orbiculata orbiculata  
      Lampsilis satura  
      Lampsilis virescens  
      Plethobasis cicatricosus  
      Plethobasis cooperianus  
      Pleurobema plenum  
      Potamilus (= Proptera) capax  
      Quadrula sparsa  
      Taxolasma (= Carunculina) cylindrella  
      Unio (Megalonais/?/) nikliniana  
      Unio (Lampsili/?/) tampicoensis tecomatensis  
      Villosa (= Micromya) trabalis  
    Stylommatophora    
    Camaenidae   Papustyla (= Papuina) pulcherrima
    Paraphantidae   Paraphanta spp. +211
    Prosobranchia    
    Hydrobiidae   Coabuilix hubbsi
        Cochiliopira milleri
        Durangonrlla coahuilae
        Mexipyrgus cayanzae
        Mexipyrgus churinceanus
        Mexipyrgus escobedae
        Mexipyrgus fugoi
        Mexipyrgus mojarallis
        Mexipyrgus multileantus
        Mexithauma quadripaludium
        Nymphophilus monckleyi
        Paludiscala caramba
    INSECTA    
    Lepidoptera    
    Papilionidae   Ornithoptera spp.
        Trogonoptera spp.
        Troides spp.
        Parnassius apollo
    FLORA    
    Apocynaceae   Pachypodium spp.
    AraceaeAlocasia sanderana  
      Alocasia zebrina  
    Araliaceae   Panax quinqutfolius > 1
    AraucariaceaeAraucaria araucana** +212Araucaria araucana* +109 > 2
    Asclepiadaceae   Ceropegia spp.
    Byblidaceae   Byblis spp.
    Cactaceae   Cactaceae spp. +213
        Rhipsalis spp.
    CaryocaraceaeCaryocar costaricense  
    CaryophyllaceaeGymnocarpos przewalskii  
      Melandrium mongolicus  
      Silene mongolica  
      Stellaria pulvinata  
    Cephalotaceae   Cephalotus follicularis
    Chloarithaceae    
    Compositae   Saussurea lappa > 1
    CupressaceaeFitzroia cuppresoides  
      Pilgerodendron uviferum  
    Cyatheaceae   Cyatheaceae spp. > 3
    CycadaceaeMicrocycas calocomaCycadaceae spp.*
    Dicksoniaceae   Dicksoniaceae spp. > 3
    Didieraceae   Didieraceae spp.
    Dioscoreaceae   Dioscorea deltoidea > 1
    Euphorbiaceae   Euphorbia spp. -110
    Fagaceae   Qercus copeyensis > 2
    GentianaceaePrepusa hookeriana  
    Haemodoraceae   Anigozathus spp.
        Macropidia fuliginosa
    HumiriaceaeVantanea barbourii  
    JuglandaceaeEngelhardtia pterocapra  
    LeguminosaeAmmonpiptanthus mongolicumThermopsis mongolica
      Cynometra hemitomophylla  
      Platimiscium pleiostachyum  
      Tachigalia versicolor  
    LiliaceaeAloe albidaAloe spp.*
      Aloe pillansii  
      Aloe polyphylla  
      Aloe thorncroftii  
      Aloe vossii  
    MelastomataceaeLavoisiera itambana  
    MelicaceaeGuarea longipetiola  
        Swietenia humilis > 2
    MoraceaeBatocarpus costaricensis  
    Myrtaceae   Verticordia spp.
    OrhidaceaeCattleya skinneriOrhidaceae spp.
      Cattleya trianae  
      Didiecieia cunninghamii  
      Laelia jungheana  
      Laelia lobata  
      Lycaste virginalis var. alba  
      Peristeria elata  
      Renanthera imschooliana  
    Palmae   Aceea ipot
        Chrysalidocarpus decipiems
        Chrysalidocarpus lutescens
        Neodypsis decaryii
        Phoenix hanceana var. philippinensis
        Zalacca clemensiana
    PinaceaeAbies guatemalensis  
      Abies nebrodensis  
    PodocarpaceaePodocarpus costalis  
      Podocarpus parlatorei  
    Portulacaceae   Anacampseros spp.
    Primulaceae   Cyclamen spp.
    ProteaceaeOrothamnus zeheriBanksia spp.
      Protea odorata  
        Conospermum spp.
        Dryandra formosa
        Dryandra polycephala
    RubiaceaeBalnea stormaeXylomelum spp.
    Rutaceae   Boronia spp.
        Crowea spp.
        Geleznowia verrucosa
    Saxifragaceae (Grossulariaceae)Ribes sardoum  
    Solanaceae   Solanura sylvestre
    StangeriaceaeStangeria eriopusStangeria spp.
    Sterculiaceae   Basiloxylon excelsum > 2
    Thymeleaceae   Pimelea physodea
    UlmaceaeCeltis aetnensis  
    Verbenaceae   Caryopteris mongolica
    WelwitschiaceaeWelwitschia bainesiiWelwitschiaceae spp.
    ZamiaceaeEncephalartos spp.Zamiaceae spp.
    ZiniberaceaeHedychium philipinense  
    Zygophylaceae   Guiacum sanctum > 2
   +  Anexa III
         
    FAUNA    
    MAMMALIA    
    Chiroptera    
    PhyllostomatidaeVampyrops lineatusUruguay
    Edentata    
    BradypodidaeBradypus griseusCosta Rica
      Choloepus hoffmanniCosta Rica
    DasypodidaeCabassous centralisCosta Rica
      Cabassous gymnurus (tatouay)Uruguay
    Pholidota    
    ManidaeManis giganteaGhana
      Manis longicaudataGhana
      Manis tricuspisGhana
    Rodentia    
    SciuridaeEpixerus ebilGhana
      Sciurus deppeiCosta Rica
    AnomaluridaeAnomalurus spp.Ghana
      Idiurus spp.Ghana
    HystricidaeHystris spp.Ghana
    ErethizontidaeCoendou spinosusUruguay
    Carnivora    
    CanidaeFennecus zebraTunisia
    ProcyonidaeBassaricyon gabiiCosta Rica
      Bassariscus sumucharastiCosta Rica
      Nasua nasua solitariaUruguay
    MustelidaeGalictis allamandiCosta Rica
      Mellivora capensisGhana, Botswana
    ViverridaeViverra civettaBotswana
    HyaenidaeProteles cristatusBotswana
    Pinnipedia    
    OdobenidaeOdobenus rosmarusCanada
    Artiodactyla    
    HippopotamidaeHippopotamus amphibiusGhana
    TragulidaeHyernoschus aquaticusGhana
    CervidaeCervus elaphus barbatusTunisia
    BovidaeAmmotragus lerviaTunisia
      Antilope cervicapraNepal
      Boocercus (Taurotragus) eurycerosGhana
      Bubalus bubalisNepal
      Damaliscus lunatusGhana
      Gazella dorcasTunisia
      Gazella gazella cuvieriTunisia
      Gazella leptocerosTunisia
      Hippotragus equinusGhana
      Tetracerus quadricornisNepal
      Tragelaphus spekeiGhana
    AVES    
    Rheiformes    
    RheidaeRhea americana**Uruguay
    Ciconiiforme    
    ArdeidaeArdea goliathGhana
      Bubulcus ibisGhana
      Casmerodius albusGhana
      Egretta garzettaGhana
    CiconiidaeEphippiorhynchus senegalensisGhana
      Leptoptilos crumeniferusGhana
    ThreskiornithidaeHagedashia hagedashiaGhana
      Lambribis raraGhana
      Threskiornis aethiopicaGhana
    Anseriformes    
    AnatidaeAnatidae spp.***Ghana
    Galliformes    
    CracidaeCrax rubraCosta Rica
    RhasianidaeAngelastes meleagridesGhana
      Tragopan satyraNepal
    Columbiformes    
    ColumbidaeColumbidae spp.***Ghana
      Nesoianas nayeriMauritius
    Psittaciformes    
    PsittacidaePsittacidae spp.***Ghana
      Ara ambiguaCosta Rica
      Ara macaoCosta Rica
    Cuculiformes    
    MusophagidaeMusophagidae spp.**Ghana
    Passeriformes    
    MuscicapidaeBebrornis rodericanusMauritius
      Tchitrea (terpsiphone) bourbonnensisMauritius
    EmberizidaeGubernatrix cristataUruguay
    IcteridaeXanthopsar flaviusUruguay
    FringillidaeFringillidae spp.***Ghana
    PloceidaePloceidae spp.Ghana
    REPTILLA    
    Testudinata    
    TrionychidaeTrionyx triunguisGhana
    PelomedusidaePelomedusa subrufaGhana
      Pelusios spp.Ghana
    FLORA    
    GnetaceaeGnetum montanumNepal
    MagnoliaceaeTalauma hodgsoniiNepal
    PapaveraceaeMeconopsis regiaNepal
    PodocarpaceaePodocarpus nerifoliusNepal
    TetracentraceaeTetracentron spp.Nepal
   +  Anexa IV                     LISTA DE CONTROL Lista de control trebuie să fie completată de persoana desemnată C.I.T.E.S. şi să fieataşată la documentul C.I.T.E.S. care însoţeşte livrarea specimenelor vii.Portul şi ţara de export: ...................................Portul şi ţara de import: ...................................Permisul de export C.I.T.E.S./Certificatul de reexport nr. ...... Valabil până la .............Permisul de import C.I.T.E.S. nr. ........ Valabil până la .................................... Acest spaţiu trebuie completat înainte de export şi/sau import Export Import Explicaţii în cazul când nu se poate răspunde cu "Da" sau "Nu" Da Nu Da Nu Dacă "nu", explicaţi1. Sunt complete toate documentele C.I.T.E.S. pentru export/import?2. Dacă numărul şi speciile livrate sunt în concordanţă cu documentele C.I.T.E.S. şi cu Certificatul pentru livrarea animalelor vii I.A.T.A., care le însoţesc?3. Dacă furnizorul/agentul a realizat în avans înţelegerile, inclusiv hrănirea, în cazul în care există mai mult de un transportator implicat?4. Dacă forma şi construcţia conteinerului(-elor) corespund cu cerinţele regulamentelor privind conteinerele pentru animale vii I.A.T.A.?5. Are (au) conteinerul(-ele) mărimea adecvată pentru evitarea supraaglomerării speciilor şi specimenelor livrate?6. Este (sunt) deteriorat(e) conteinerul(-ele)?7. Sunt numele, adresa şi numărul de telefon ale destinatarului clar evidenţiate pe fiecare conteiner?8. Sunt afişate pe fiecare conteiner inscripţiile "Animale vii" şi "Partea aceasta în sus" indicând conţinutul şi poziţia corectă?9. Sunt specimenele în viaţă şi nevătămate?─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Semnătura/ştampila persoanei autorizate Semnătura/ştampila persoanei autorizate din portul de import din portul de export .................................. .................................. Data şi ora Data şi ora--------------------------------