ACORD EUROPEAN din 1 februarie 1993instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 12 aprilie 1993    România, pe de o parte, şi Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,părţi contractante la Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Carbunelui şi Otelului şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,denumite în continuare state membre, şiComunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului,denumite în continuare Comunitatea, pe de altă parte,luând în considerare importanţa legăturilor traditionale existente între România, Comunitate, statele sale membre, precum şi valorile comune pe care le impartasesc,recunoscind voinţa României şi Comunităţii de a întări aceste legături şi de a stabili relaţii strinse şi durabile, bazate pe reciprocitate, care să permită României sa ia parte la procesul de integrare europeană, intarind şi amplificind, în acest fel, relaţiile stabilite în trecut îndeosebi prin Acordul de comerţ şi cooperare comercială şi economică, semnat la 22 octombrie 1990,luând în considerare oportunitatile pentru o relaţie de o noua calitate, oferite de apariţia unei noi democratii în România,luând în considerare angajamentul României, al Comunităţii şi al statelor sale membre de a întări libertăţile politice şi economice, care constituie însăşi baza asocierii,recunoscind necesitatea de a continua şi finaliza, cu asistenţa din partea Comunităţii, procesul de tranzitie al României spre un nou sistem politic şi economic care să respecte regulile statului de drept şi drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor, sa practice un sistem pluripartid, bazat pe alegeri libere şi democratice şi să asigure liberalizarea economică, în scopul instituirii unei economii de piaţa,luând în considerare angajamentul ferm al României, al Comunităţii şi al statelor sale membre privind aplicarea deplina a tuturor principiilor şi prevederilor conţinute în Actul final al Conferintei pentru securitate şi cooperare în Europa (C.S.C.E.), în documentele finale de la Viena şi Madrid, în Carta de la Paris pentru o noua Europa, în Documentul final al reuniunii C.S.C.E. de la Helsinki, intitulat "The Chalanges of Change", şi în Carta europeană a energiei,constiente de importanţa acestui acord în stabilirea şi întărirea unui sistem de stabilitate în Europa, bazat pe cooperare, având Comunitatea ca una din pietrele unghiulare ale acestui sistem,convinse ca trebuie stabilită o legătură între deplina aplicare a asocierii, pe de o parte, şi continuarea în România a reformelor politice, economice şi juridice în curs de realizare, pe de altă parte, ca şi introducerea factorilor necesari pentru cooperarea şi apropierea reală între sistemele părţilor, mai ales în lumina concluziilor Conferintei C.S.C.E. de la Bonn,dorind sa stabilească şi sa dezvolte un dialog politic regulat în probleme bilaterale şi multilaterale de interes comun,ţinând seama de voinţa Comunităţii de a acorda un sprijin decisiv pentru realizarea reformei şi de a ajuta România să facă faţa consecinţelor economice şi sociale ale reajustarii structurale,ţinând seama, de asemenea, de voinţa Comunităţii de a stabili instrumente de cooperare şi de asistenţa economică, tehnica şi financiară pe o baza globală şi multianuala,luând în considerare angajamentul României şi al Comunităţii de a liberaliza comerţul, în concordanta, în special, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ,constiente de necesitatea de a stabili condiţiile necesare pentru libertatea de stabilire, pentru libertatea de a furniza servicii şi pentru libera circulaţie a capitalurilor,ţinând seama de disparitatile economice şi sociale dintre Comunitate şi România şi recunoscind astfel ca obiectivele acestei asocieri trebuie realizate prin prevederi adecvate ale prezentului acord,convinse ca prezentul acord va crea un nou climat pentru relaţiile lor economice şi în special pentru dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor, instrumente indispensabile pentru restructurarea economică şi modernizarea tehnologică,dorind sa stabilească o cooperare culturală şi sa dezvolte schimbul de informaţii,recunoscind faptul ca obiectivul final al României este sa devină membru al Comunităţii şi ca, în viziunea părţilor, aceasta asociere va ajuta România sa realizeze acest obiectiv,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Se stabileşte, prin cele ce urmează, o asociere între România, pe de o parte, Comunitatea şi statele sale membre, pe de altă parte.Obiectivele acestei asocieri sunt următoarele:- să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic între părţi, care să permită dezvoltarea unor legături politice strinse;- sa promoveze dezvoltarea comerţului, precum şi relaţii economice armonioase între părţi, sprijinind astfel dezvoltarea economică în România;- să asigure o baza pentru cooperarea economică, socială, financiară şi culturală;- sa sprijine eforturile României de dezvoltare a economiei, de desăvârşire a tranzitiei într-o economie de piaţa şi de consolidare a democraţiei;- sa stabilească instituţii adecvate pentru a face asocierea efectivă;- să asigure un cadru pentru integrarea graduala a României în Comunitate.În acest scop, România va acţiona pentru îndeplinirea condiţiilor necesare.  +  Titlul I - DIALOGUL POLITIC  +  Articolul 2Între părţi se va institui un dialog politic regulat pe care ele intenţionează sa-l dezvolte şi sa-l intensifice. El va însoţi şi va consolida apropierea dintre România şi Comunitate, va sprijini schimbările politice şi economice în curs de desfăşurare în aceasta ţara şi va contribui la stabilirea de noi legături de solidaritate şi de noi forme de cooperare.Dialogul politic:- va facilita integrarea deplina a României în comunitatea naţiunilor democratice şi apropierea progresiva între România şi Comunitate. Apropierea economică prevăzută în acest acord va conduce la o mai mare convergenta politica;- va conduce la o convergenta crescinda a poziţiilor în probleme internaţionale, în special în cazul celor de natura a avea efecte substanţiale asupra uneia sau alteia dintre părţi;- va contribui la apropierea poziţiilor părţilor în probleme de securitate şi va întări securitatea şi stabilitatea în întreaga Europa.  +  Articolul 31. În funcţie de necesitaţi se vor organiza consultări, la cel mai înalt nivel politic.2. La nivel ministerial, dialogul politic va avea loc în cadrul Consiliului de Asociere. Acesta va avea responsabilitate generală pentru toate problemele pe care părţile ar dori să le ridice.  +  Articolul 4Alte proceduri şi mecanisme pentru dialogul politic vor fi stabilite între părţi, în special în următoarele forme:- intilniri la nivel oficial superior (directori politici) între oficiali ai României, pe de o parte, şi Preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene şi Comisia Comunităţilor Europene, pe de altă parte;- folosirea deplina a canalelor diplomatice;- includerea României în grupul ţărilor care primesc cu regularitate informaţii în problemele legate de Cooperarea Politica Europeană şi efectuarea de schimburi de informaţii în scopul atingerii obiectivelor stabilite la art. 2;- orice alte mijloace care ar contribui la consolidarea, dezvoltarea şi accelerarea dialogului.  +  Articolul 5Dialogul politic la nivel parlamentar va avea loc în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere.  +  Titlul II - PRINCIPII GENERALE  +  Articolul 6Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului stabilite în Actul final de la Helsinki şi Carta de la Paris pentru o noua Europa, precum şi a principiilor economiei de piaţa, inspira politicile interne şi externe ale părţilor şi constituie elemente esenţiale ale prezentei asocieri.  +  Articolul 71. Asocierea include o perioadă de tranzitie cu o durată de maximum zece ani, împărţită în doua etape succesive, fiecare durând în principiu cinci ani. Prima etapa va începe o dată cu intrarea în vigoare a acordului.2. Consiliul de Asociere, ţinând seama de faptul ca principiile economiei de piaţa şi sprijinul Comunităţii prin acest acord sunt esenţiale pentru prezenta asociere, va proceda cu regularitate la examinarea aplicării acestui acord şi la realizarea de către România a reformelor economice pe baza principiilor stabilite în preambul.3. În cursul celor 12 luni care preced expirarea primei etape, Consiliul de Asociere se va întruni pentru a decide trecerea la a doua etapa, ca şi posibilele modificări de adoptat cu privire la prevederile care reglementează a doua etapa. În abordarea acestei probleme vor fi luate în considerare rezultatele examinării menţionate în paragraful 2.4. Cele doua etape menţionate la paragrafele 1 şi 3 nu se aplică titlului III.  +  Titlul III - LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR  +  Articolul 81. Pe durata perioadei de tranzitie menţionată în art. 7, România şi Comunitatea vor stabili gradual o zona de liber schimb bazată pe obligaţii reciproce şi echilibrate, în concordanta cu prevederile prezentului acord şi în conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.).2. Nomenclatura combinata a mărfurilor va fi aplicată la clasificarea mărfurilor în comerţul dintre cele doua părţi.3. Pentru fiecare produs, taxa vamală de baza la care se vor aplica reducerile succesive prevăzute în prezentul acord va fi cea aplicată efectiv "erga omnes" în ziua care precede intrarea în vigoare a acordului.4. Dacă, după intrarea în vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o baza "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor înlocui taxele vamale de baza la care se face referire în paragraful 3, începând cu data de la care asemenea reduceri se aplică.5. România şi Comunitatea vor comunică reciproc taxele vamale de baza respective.  +  Capitolul 1 PRODUSE INDUSTRIALE  +  Articolul 91. Prevederile prezentului capitol se aplică produselor originare din România şi din Comunitate incluse în cap. 25-97 din Nomenclatura combinata, cu excepţia produselor cuprinse în anexa nr. I.2. Prevederile art. 10-14 inclusiv nu se aplică produselor menţionate în art. 16 şi 17.  +  Articolul 101. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, altele decît cele cuprinse în anexele nr. II a, II b şi III, vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.2. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, care sunt cuprinse în anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv în concordanta cu următorul calendar:- la data intrării în vigoare a acordului, fiecare taxa vamală va fi redusă la 50% din taxa vamală de baza;- la un an de la data intrării în vigoare a acordului taxele vamale care mai rămân vor fi eliminate.Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, cuprinse în anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrării în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamală de baza, astfel încât să se ajungă la abolirea lor totală până la sfârşitul celui de-al patrulea an de la data intrării în vigoare a acordului.3. Produsele de origine română cuprinse în anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import în limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunităţii, care vor creşte progresiv conform condiţiilor definite în acea anexa, astfel încât să se ajungă la abolirea totală a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai tirziu la sfârşitul celui de-al cincilea an.În acelaşi timp, taxele vamale la import care se vor aplica după ce contingentele vor fi epuizate sau după ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse în plafoanele tarifare, vor fi eliminate progresiv, de la intrarea în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamală de baza. Până la sfârşitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.4. Restricţiile cantitative şi măsurile având efect echivalent restrictiilor cantitative la importurile în Comunitate ale produselor originare din România vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.  +  Articolul 111. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.2. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi reduse progresiv în concordanta cu următorul calendar:- la data intrării în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de baza;- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 40% din taxa vamală de baza;- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de baza.3. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. VI, vor fi abolite în concordanta cu calendarul stabilit în acea anexa.4. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, altele decît cele cuprinse în anexele nr. IV, V şi VI, vor fi reduse progresiv în concordanta cu următorul calendar:- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de baza;- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 60% din taxa vamală de baza;- după 6 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 50% din taxa vamală de baza;- după 7 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 35% din taxa vamală de baza;- după 8 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 20% din taxa vamală de baza;- după 9 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de baza.5. Produsele originare din Comunitate, cuprinse în anexa nr. VII, vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul în România, în limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv asa cum sunt prevăzute în respectiva anexa. Taxele vamale aplicabile cantităţilor care depăşesc contingentele mai sus menţionate vor fi abolite progresiv în conformitate cu calendarul menţionat în paragraful 4.6. Restricţiile cantitative la importul în România a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.7. Măsurile având un efect echivalent restrictiilor cantitative la importul în România a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia celor cuprinse în anexa nr. VIII, care vor fi abolite în concordanta cu calendarul prevăzut în acea anexa.  +  Articolul 12Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se aplică şi taxelor vamale de natura fiscală.  +  Articolul 131. Comunitatea va aboli, la importul sau din România, orice taxa având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului.2. România va aboli, la importul sau din Comunitate, orice impunere, având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalităţi vamale, care va fi abolita în concordanta cu următorul calendar:- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfârşitul celui de-al treilea an;- eliminarea cel mai tirziu la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.  +  Articolul 141. România şi Comunitatea vor aboli progresiv între ele, cel mai tirziu până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, orice taxa vamală la export, precum şi impunerile având un efect echivalent.2. Restricţiile cantitative la exportul în România şi orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de Comunitate la intrarea în vigoare a acordului.3. Restricţiile cantitative la exportul în Comunitate şi orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de România la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia celor cuprinse în anexa nr. IX, care vor fi reduse progresiv şi eliminate cel mai tirziu până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.  +  Articolul 15Fiecare parte îşi declara disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale în comerţul cu cealaltă parte mai rapid decît este prevăzut în art. 10 şi 11, dacă situaţia sa economică generală şi situaţia sectorului economic respectiv o permit.Consiliul de Asociere poate face recomandări în acest sens.  +  Articolul 16Protocolul nr. 1 stabileşte aranjamentele aplicabile produselor textile menţionate în respectivul document.  +  Articolul 17Protocolul nr. 2 stabileşte aranjamentele aplicabile produselor care cad sub incidenţa Tratatului de constituire a Comunităţii Europene a Carbunelui şi Otelului.  +  Articolul 181. Prevederile prezentului capitol nu exclud menţinerea de către Comunitate a unei componente agricole în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din România.2. Prevederile prezentului capitol nu exclud introducerea unei componente agricole de către România în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Comunitate.  +  Capitolul 2 AGRICULTURA  +  Articolul 191. Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor agricole originare din România şi din Comunitate.2. Termenul produse agricole se referă la produsele cuprinse în cap. 1-24 din Nomenclatura combinata şi la produsele cuprinse în anexa nr. I, cu excepţia produselor piscicole definite ca atare de Reglementarea C.E.E. nr. 3687/1991.  +  Articolul 20Protocolul nr. 3 stabileşte aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate, care sunt menţionate în respectivul protocol.  +  Articolul 211. Comunitatea va aboli, la data intrării în vigoare a acordului, restricţiile cantitative la importul produselor agricole originare din România, menţinute în virtutea Reglementării C.E.E. nr. 3420/1983, în forma existenta la data semnării acordului.2. Produsele agricole originare din România, cuprinse în anexele nr. XI a) şi XI b) vor beneficia, de la data intrării în vigoare a acordului, de o reducere de prelevări, în limita contingentelor Comunităţii sau de o reducere de taxe vamale, în condiţiile stabilite în acele anexe.3. România va aboli restricţiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate, la intrarea în vigoare a acordului.4. Comunitatea şi România îşi vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XII a), XII b) şi XIII, pe o baza armonioasă şi reciprocă, în concordanta cu condiţiile stipulate în respectivele anexe.5. Ţinând seama de volumul comerţului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebită a acestui sector, de regulile Politicii agricole comune a Comunităţii, de rolul agriculturii în economia României, precum şi de consecinţele negocierilor comerciale multilaterale, desfăşurate în cadrul Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ, România şi Comunitatea vor examina în Consiliul de Asociere, produs cu produs şi pe o baza ordonată şi reciprocă, posibilitatea de a-şi acorda noi concesii.6. Ţinând cont de necesitatea unei armonizari crescânde între politicile agricole ale României şi Comunităţii, ca şi de obiectivul României de a deveni membru al Comunităţii, ambele părţi vor avea consultări, în mod regulat, în cadrul Consiliului de Asociere, cu privire la strategia şi modalităţile de aplicare a politicilor lor respective.  +  Articolul 22Indiferent de alte prevederi ale Acordului, şi în special ale art. 31, dacă, datorită sensibilităţii deosebite a pieţelor agricole, importurile de produse originare din teritoriul uneia dintre părţi, care sunt supuse concesiilor acordate la art. 21, cauzează perturbari serioase pieţelor celeilalte părţi, ambele părţi vor intra imediat în consultări pentru a găsi o soluţie adecvată. Până la găsirea unei astfel de soluţii, partea în cauza poate lua măsurile pe care le considera necesare.  +  Capitolul 3 PRODUSE PISCICOLE  +  Articolul 23Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor piscicole originare din România şi din Comunitate, care sunt supuse Reglementării C.E.E. nr. 3687/1991 privind organizarea comuna a pieţei în sectorul produselor piscicole.  +  Articolul 241. Comunitatea şi România îşi vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XIV şi XV pe o baza armonioasă şi reciprocă, în concordanta cu condiţiile stipulate în acele anexe. Prevederile art. 21 paragraful 5 se vor aplica "mutatis mutandis" produselor piscicole.2. Consiliul de asociere va examina posibilitatea încheierii între părţi a unui acord privind produsele piscicole, atunci când condiţiile necesare o vor permite.  +  Capitolul 4 PREVEDERI COMUNE  +  Articolul 25Prevederile prezentului capitol se vor aplica comerţului cu toate produsele, excepţind cazurile când se stipulează altfel în prezentul acord sau în protocoalele nr. 1, 2 sau 3.  +  Articolul 261. De la data intrării în vigoare a acordului, în comerţul dintre România şi Comunitate nu vor fi introduse noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent, iar cele care se aplică nu vor fi majorate.2. De la data intrării în vigoare a acordului, în comerţul dintre România şi Comunitate nu vor fi introduse noi restrictii cantitative la import sau la export sau măsuri având un efect echivalent, iar cele care exista nu vor fi făcute mai restrictive.3. Orice noi taxe vamale la import sau la export şi taxe având efect echivalent sau majorări ale acestor taxe, precum şi orice noi restrictii cantitative, taxe având efect echivalent ori majorări ale acestora, introduse de România după începerea negocierilor, vor fi abolite cel mai tirziu la intrarea în vigoare a acordului.4. Fără a prejudicia concesiile acordate conform art. 21, prevederile paragrafului 1 şi 2 ale prezentului acord nu vor restrictiona în nici un fel continuarea politicilor agricole respective ale României şi Comunităţii sau adoptarea oricăror măsuri în cadrul acestor politici.  +  Articolul 271. Cele doua părţi se vor abţine de la orice măsuri sau practici de natura fiscală interna, care ar introduce, direct sau indirect, o discriminare între produsele unei părţi şi produsele similare originare din teritoriul celeilalte părţi.2. Produsele exportate în teritoriul uneia dintre cele doua părţi nu pot beneficia de rambursarea taxelor interne peste suma taxelor directe sau indirecte care le-au fost aplicate.  +  Articolul 281. Prezentul acord nu va exclude menţinerea sau stabilirea de uniuni vamale, zone de liber schimb sau aranjamente privind comerţul de frontieră, cu excepţia situaţiilor în care ele modifica aranjamentele comerciale prevăzute în acest acord.2. Părţile vor avea consultări în cadrul Consiliului de Asociere cu privire la acordurile de stabilire de astfel de uniuni vamale sau zone de liber schimb şi, la cerere, cu privire la alte probleme majore legate de politicile lor comerciale faţă de ţările terţe. În situaţia specială în care o ţara terta adera la Comunitate, asemenea consultări vor avea loc cu luarea în considerare a intereselor comune ale României şi Comunităţii, stipulate în prezentul acord.  +  Articolul 29Măsuri excepţionale de durata limitată, care constituie derogări de la prevederile art. 11 şi 26 paragraful 1, pot fi luate de România sub forma taxelor vamale majorate.Aceste măsuri pot viza numai industriile nou-apărute, anumite sectoare aflate în curs de restructurare sau care se confrunta cu serioase dificultăţi, în special când aceste dificultăţi cauzează importante probleme sociale.Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste măsuri nu pot depăşi 25% "ad valorem" şi vor menţine un element de preferinta pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totală a importurilor de produse supuse unor asemenea măsuri nu poate depăşi 15% din totalul importurilor de produse industriale din Comunitate, asa cum sunt ele definite în cap. I, efectuate în ultimul an pentru care exista statistici vamale disponibile.Aceste măsuri vor fi aplicate pe o perioadă care nu va depăşi cinci ani, cu excepţia cazurilor în care Consiliul de Asociere autorizeaza o perioadă mai mare. Ele vor inceta să se aplice cel mai tirziu la expirarea perioadei de tranzitie.Nici o astfel de măsura nu se poate introduce pentru un produs, dacă au trecut mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor, a restrictiilor cantitative, a altor impuneri sau măsuri cu efect echivalent referitoare la acest produs.România va informa Consiliul de Asociere asupra oricăror măsuri excepţionale pe care intenţionează să le adopte şi, la cererea Comunităţii, vor fi organizate consultări în cadrul Consiliului de Asociere cu privire la asemenea măsuri şi la sectoarele implicate, înainte de aplicarea acestor măsuri. La adoptarea unor astfel de măsuri, România va furniza Consiliului de Asociere un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse în baza prezentului articol. Acest calendar va prevedea o eliminare a acestor taxe, în transe anuale egale, cu începere cel mai tirziu după doi ani de la introducerea lor. Consiliul de Asociere poate hotărî asupra unui alt calendar.  +  Articolul 30Dacă una dintre părţi constata ca se practica dumping în comerţul cu cealaltă parte, în sensul art. VI din Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ, ea poate adopta măsuri adecvate împotriva acestei practici, în concordanta cu acordul referitor la aplicarea art. VI al Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ, cu legislaţia interna în materie şi cu condiţiile şi procedurile prevăzute de art. 34.  +  Articolul 31În cazul în care un produs a fost importat în cantităţi atât de mari şi în asemenea condiţii încât cauzează sau ameninta sa cauzeze:- un prejudiciu serios producătorilor naţionali de produse similare sau direct concurente pe teritoriul uneia dintre părţi; sau- perturbari serioase în oricare sector al economiei sau dificultăţi care ar putea conduce la o serioasă deteriorare a situaţiei economice a unei regiuni.România sau Comunitatea, după cum este cazul, poate adopta măsuri adecvate în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 34.  +  Articolul 32În cazul în care aplicarea prevederilor art. 14 şi 26 conduce la:(i) reexportul spre o ţara terta faţă de care partea exportatoare menţine, pentru produsul respectiv, restrictii cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri având efect echivalent; sau(îi) o lipsa serioasă sau o ameninţare cu lipsa unui produs esenţial pentru partea exportatoare, şi dacă situaţiile de mai sus conduc sau sunt de natura sa conducă la dificultăţi majore pentru partea exportatoare, acea parte poate lua măsuri adecvate în condiţiile şi în concordanta cu procedurile stabilite în art. 34. Măsurile vor fi nediscriminatorii şi vor fi eliminate atunci când situaţia nu mai justifica menţinerea lor.  +  Articolul 33România şi statele membre vor ajusta progresiv orice monopol de stat cu caracter comercial astfel încât să se asigure ca, până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, nu va mai exista nici o discriminare între cetăţenii României şi ai statelor membre, referitoare la condiţiile în care mărfurile se achiziţionează şi se comercializează. Consiliul de Asociere va fi informat în legătură cu măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv.  +  Articolul 341. România sau Comunitatea va informa cealaltă parte în cazul în care se confrunta cu importuri de produse susceptibile de a da naştere la dificultăţile prevăzute în art. 31, situaţie în care se instituie o procedură administrativă având ca scop furnizarea rapida de informaţii privind tendinta fluxurilor comerciale.2. În situaţiile menţionate la art. 30, 31 şi 32, înainte de a se adoptă măsurile prevăzute în aceste articole sau în cazurile în care se aplică paragraful 3 lit. d), România şi Comunitatea, după caz, vor furniza, cît mai repede posibil, Consiliului de Asociere, toate informaţiile relevante în scopul cautarii unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi.În selectarea măsurilor trebuie acordată prioritate acelora care perturba cel mai puţin funcţionarea acordului.Măsurile de salvgardare vor fi notificate imediat Consiliului de Asociere şi vor face obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, cu scopul principal de a stabili un calendar de abolire a lor, cît mai repede posibil, pe măsura ce situaţia o permite.3. În scopul aplicării paragrafului 2 se vor aplica următoarele prevederi: a) Referitor la art. 31, dificultăţile apărute ca urmare a situaţiei prevăzute în acel articol vor fi înaintate spre examinare Consiliului de Asociere, care poate adopta orice decizie necesară pentru încetarea unor asemenea dificultăţi.În situaţia în care Consiliul de Asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să stopeze dificultăţile sau nici o alta soluţie satisfăcătoare nu a fost convenită în termen de 30 de zile de la data sesizării cazului, partea importatoare poate adopta măsuri adecvate pentru remedierea problemei. Aceste măsuri nu trebuie să meargă dincolo de ceea ce este necesar pentru remedierea dificultăţilor apărute. b) Referitor la art. 30, Consiliul de Asociere va fi informat asupra cazului de dumping de îndată ce autorităţile părţii importatoare au initiat o investigatie. Când dumpingul nu a încetat sau nici o alta soluţie satisfăcătoare nu a fost gasita pentru problema respectiva în termen de 30 de zile de la data inaintarii cazului Consiliului de Asociere, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate. c) Referitor la art. 32, dificultăţile apărute ca urmare a situaţiilor prevăzute în acel articol vor fi înaintate spre examinare Consiliului de Asociere.Consiliul de Asociere poate adopta orice decizie necesară pentru a stopa dificultăţile. Dacă nu a luat o astfel de decizie în termen de 30 de zile de la data inaintarii problemei, partea exportatoare poate aplica măsuri adecvate cu privire la exportul mărfii în cauza. d) În cazuri excepţionale, care cer o acţiune imediata şi care fac imposibila, după caz, informarea sau examinarea, România sau Comunitatea poate aplica, în situaţiile prevăzute în art. 30, 31 şi 32, măsurile preventive şi provizorii strict necesare pentru a stăpâni situaţia, iar Consiliul de Asociere va fi informat imediat.  +  Articolul 35Protocolul nr. 4 stabileşte regulile de origine pentru aplicarea preferintelor tarifare prevăzute în prezentul acord.  +  Articolul 36Acordul nu va exclude prohibitiile sau restricţiile la import, export sau tranzit, justificate pe temeiurile: moralităţii publice; politicii sau securităţii publice; protecţiei sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor; protecţiei resurselor naturale; protecţiei tezaurelor naţionale de valoare artistică, istorica sau arheologică; protecţiei proprietăţii intelectuale, industriale sau comerciale sau reglementărilor referitoare la aur şi argint. Asemenea prohibiţii sau restrictii nu vor constitui, totuşi, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restrictie deghizată în comerţul dintre părţi.  +  Articolul 37Protocolul nr. 5 stabileşte prevederile specifice care se vor aplica comerţului dintre România, pe de o parte, şi Spania şi Portugalia, pe de altă parte.  +  Titlul IV - CIRCULAŢIA LUCRĂTORILOR, DREPTUL DE STABILIRE, FURNIZAREA DE SERVICII  +  Capitolul 1 CIRCULAŢIA LUCRĂTORILOR  +  Articolul 381. Sub rezerva condiţiilor şi modalităţilor aplicabile în fiecare stat membru:- tratamentul acordat lucrătorilor de naţionalitate română, legal angajaţi pe teritoriul unui stat membru, va exclude orice discriminare bazată pe naţionalitate, în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, remunerarea sau concedierea, în comparatie cu propriii cetăţeni;- sotia şi copiii, legal rezidenţi, ai unui lucrator legal angajat pe teritoriul unui stat membru, cu excepţia lucrătorilor sezonieri şi a lucrătorilor a căror situaţie cade sub incidenţa acordurilor bilaterale în sensul art. 42, vor avea acces la piaţa forţei de muncă a acelui stat membru, dacă respectivele acorduri nu prevăd altfel, pentru perioada în care muncitorul este autorizat să se angajeze.2. România va acorda, sub rezerva condiţiilor şi modalităţilor aplicabile în aceasta ţara, tratamentul la care se referă paragraful 1 pentru lucrătorii care sunt cetăţeni ai unui stat membru şi sunt legal angajaţi pe teritoriul sau, ca şi pentru sotiile şi copiii acestora, legal rezidenţi pe respectivul teritoriu.  +  Articolul 391. În vederea coordonării sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii de naţionalitate română legal angajaţi pe teritoriul unui stat membru şi pentru membrii lor de familie, rezidenţi legali în acea ţara şi sub rezerva condiţiilor şi modalităţilor aplicabile în fiecare stat membru, toate perioadele de asigurare, angajare sau rezidenţă ale acestor lucrători în diferitele state membre vor fi cumulate pentru determinarea pensiilor şi anuităţilor pentru vârsta de pensionare, invaliditate şi deces sau în scopul îngrijirii medicale, pentru aceşti lucrători şi membrii familiilor lor; orice pensii sau anuitati privind vârsta de pensionare, deces, accidentele industriale, bolile profesionale sau invaliditatea rezultată din aceste situaţii, cu excepţia beneficiilor necontributive, vor fi liber transferabile la cursul aplicat în virtutea legii de către statul sau statele membre debitoare; lucrătorii în cauza vor primi alocaţii pentru membrii familiei lor, asa cum sunt ei definiţi mai sus.2. România va acorda lucrătorilor care sunt cetăţeni ai unui stat membru şi legal angajaţi pe teritoriul sau, precum şi membrilor familiilor lor, rezidenţi legali pe acest teritoriu, un tratament similar cu cel prevăzut în subparagrafele 2 şi 3 ale paragrafului 1.  +  Articolul 401. Consiliul de Asociere va adopta, prin decizie, prevederile adecvate pentru realizarea obiectivului stabilit în art. 39.2. Consiliul de Asociere va adopta prin decizie reguli detaliate privind cooperarea administrativă care să asigure administrarea necesară şi garanţiile de control pentru aplicarea prevederilor din paragraful 1.  +  Articolul 41Prevederile adoptate de Consiliul de Asociere în concordanta cu art. 40 nu vor afecta nici un drept sau obligaţie care decurge din acordurile bilaterale dintre România şi statele membre, atunci când aceste acorduri asigura un tratament mai favorabil pentru cetăţenii României sau pentru cei ai statelor membre.  +  Articolul 421. Ţinând cont de situaţia pieţei forţei de muncă din statul membru, sub rezerva legislaţiei sale şi a reglementărilor în vigoare în acel stat membru, referitoare la domeniul mobilitatii forţei de muncă, facilităţile existente pentru accesul la angajare al lucrătorilor români, acordate de statele membre în baza acordurilor bilaterale trebuie să fie menţinute şi, dacă este posibil, îmbunătăţite, celelalte state membre vor examina, de o maniera favorabilă, posibilitatea de a încheia acorduri similare.2. Consiliul de asociere va examina acordarea de alte îmbunătăţiri, inclusiv facilităţi de acces pentru formarea profesională, în conformitate cu regulile şi procedurile în vigoare în statele membre, cu luarea în considerare a situaţiei pieţei forţei de muncă din statele membre şi din Comunitate.  +  Articolul 43Pe durata celei de-a doua etape prevăzute de art. 7 sau mai devreme, dacă se decide astfel, Consiliul de Asociere va examina noi modalităţi de imbunatatire a circulaţiei lucrătorilor, luând în considerare, între altele, situaţia şi cerinţele economice şi sociale din România şi situaţia angajării forţei de muncă în Comunitate. Consiliul de Asociere va face recomandări în acest scop.  +  Articolul 44În scopul facilitării restructurării resurselor de forta de muncă, ca urmare a restructurării economice din România, Comunitatea va furniza asistenţa tehnica pentru crearea, în România, a unui sistem adecvat de asigurări sociale conform art. 89.  +  Capitolul 2 DREPTUL DE STABILIRE  +  Articolul 451. Fiecare stat membru va acorda, pentru stabilirea companiilor şi cetăţenilor români şi pentru operaţiunile desfăşurate de companiile şi cetăţenii români stabiliţi pe teritoriul sau, de la intrarea în vigoare a acordului, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor companii şi cetăţeni, cu excepţia domeniilor sectoarelor descrise în anexa nr. XVI.2. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 3, România va acorda, pentru stabilirea companiilor şi cetăţenilor din Comunitate şi pentru operaţiunile desfăşurate de companiile şi cetăţenii din Comunitate, stabiliţi pe teritoriul sau, de la intrarea în vigoare a acordului, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor companii şi cetăţeni, cu excepţia domeniilor descrise în anexa nr. XVII. Dacă legile şi reglementările existente nu acorda un astfel de tratament companiilor şi cetăţenilor din Comunitate pentru anumite activităţi economice în România de la intrarea în vigoare a acordului, România va amenda legile şi reglementările respective, astfel încât să se asigure un astfel de tratament cel mai tirziu la sfârşitul celui de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a acestui acord.3. Pentru domeniile şi aspectele descrise în anexa nr. XVIII, cu excepţia activităţilor bancare cuprinse în Legea nr. 33/1991, România va acorda, gradual, cel mai tirziu până la sfârşitul perioadei de tranzitie menţionate în art. 7, la stabilirea companiilor şi cetăţenilor din Comunitate, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor companii şi cetăţeni. Referitor la activităţile bancare mai sus menţionate, tratamentul naţional va fi acordat cel mai tirziu până la sfârşitul celui de-al cincilea an după intrarea în vigoare a prezentului acord.4. România nu va adopta, pe durata perioadelor de tranzitie menţionate în paragrafele 2 şi 3, noi reglementări sau măsuri care să introducă discriminări cu privire la stabilirea şi la operaţiunile desfăşurate de companii şi cetăţeni din Comunitate pe teritoriul sau, comparativ cu propriile companii şi cetăţeni.5. Pentru scopurile prezentului acord: a) stabilire va insemna:(i) în ceea ce priveşte pe cetăţeni, dreptul de a iniţia şi dezvolta activităţi economice ca angajaţi proprii şi de a înfiinţa şi conduce întreprinderi, în special companii, pe care le controlează efectiv. Situaţia de angajat propriu şi de întreprindere de afaceri aparţinând cetăţenilor nu se va extinde la căutarea sau preluarea locurilor de muncă pe piaţa forţei de muncă şi nu va conferi un drept de acces pe piaţa forţei de muncă a celeilalte părţi. Prevederile prezentului capitol nu se aplică celor care nu sunt exclusiv angajaţi proprii;(îi) în ceea ce priveşte companiile, dreptul de a iniţia şi desfăşura activităţi economice prin înfiinţarea şi conducerea de filiale, sucursale sau reprezentante; b) filiala a unei companii va insemna o companie care este efectiv controlată de prima companie; c) activităţi economice vor include în special activităţi cu caracter industrial, activităţi cu caracter comercial, meserii şi activităţi ale liberilor profesionisti.6. Consiliul de Asociere va examina în mod regulat posibilitatea accelerarii acordării tratamentului naţional în sectoarele menţionate în anexa nr. XVIII şi a includerii domeniilor şi aspectelor cuprinse în anexele nr. XVI şi XVII în contextul aplicării prevederilor paragrafelor 1, 2, 3 şi 4 ale prezentului articol. Aceste anexe pot fi amendate prin decizia Consiliului de Asociere.După expirarea perioadelor de tranzitie menţionate la paragrafele 2 şi 3, Consiliul de Asociere poate decide, în mod excepţional, la cererea României şi, dacă apare necesar, sa prelungească durata acelor perioade de tranzitie pentru anumite domenii sau aspecte, pentru o perioadă limitată de timp.7. Independent de prevederile prezentului articol, companiile din Comunitate stabilite pe teritoriul României vor avea, de la intrarea în vigoare a acordului, dreptul de a achizitiona, folosi, închiria sau vinde bunuri imobile, iar în ceea ce priveşte drepturile de proprietate publică, pământul şi pădurile, dreptul de a le închiria, dacă acestea sunt direct necesare pentru desfăşurarea activităţilor economice pentru care ele au fost înfiinţate. Acest drept nu include dreptul de stabilire în scopul comercializării şi intermedierii în domeniul proprietăţilor imobiliare şi al resurselor naturale.România va acorda aceste drepturi sucursalelor şi reprezentantelor înfiinţate în România de companii din Comunitate, cel mai tirziu până la sfârşitul primilor cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.România va acorda aceste drepturi cetăţenilor din Comunitate stabiliţi în România ca persoane angajate proprii, cel mai tirziu până la sfârşitul perioadei de tranzitie menţionate în art. 7.  +  Articolul 461. Sub rezerva prevederilor art. 45, cu excepţia serviciilor financiare descrise în anexa nr. XVIII, fiecare parte poate reglementa stabilirea şi operaţiunile desfăşurate de companii şi cetăţeni pe teritoriul sau, astfel încât aceste reglementări sa nu constituie o discriminare împotriva companiilor şi cetăţenilor celeilalte părţi în comparatie cu propriile companii şi propriii cetăţeni.2. Referitor la serviciile financiare descrise în anexa nr. XVIII, prezentul acord nu prejudiciază dreptul părţilor de a adopta măsurile necesare pentru desfăşurarea politicilor monetare ale părţilor sau pentru ratiuni de prudenta cu scopul de a asigura protecţia investiţiilor, depunatorilor, deţinătorilor de titluri şi a persoanelor cărora li se datorează drepturi cu caracter fiduciar sau de a asigura integritatea şi stabilitatea sistemului financiar. Aceste măsuri nu vor discrimina pe motive de naţionalitate companiile şi cetăţenii celeilalte părţi în comparatie cu propriile companii sau propriii cetăţeni.  +  Articolul 47Pentru a facilita cetăţenilor din Comunitate şi din România iniţierea şi desfăşurarea în mod regulat de activităţi profesionale în România şi, respectiv, în Comunitate, Consiliul de Asociere va examina măsurile necesare a fi luate pentru a se asigura recunoaşterea reciprocă a calificarilor. În acest scop el poate lua toate măsurile necesare.  +  Articolul 48Prevederile art. 46 nu includ aplicarea de către o parte a regulilor specifice referitoare la stabilirea şi operaţiunile desfăşurate pe teritoriul sau de sucursalele şi reprezentantele companiilor celeilalte părţi care nu sunt înfiinţate pe teritoriul primei părţi, reguli justificate de diferenţele cu caracter legal sau tehnic între asemenea sucursale şi reprezentante, şi sucursalele şi reprezentantele companiilor înfiinţate pe teritoriul sau, sau referitor la serviciile financiare, din ratiuni de prudenta. Diferenţa de tratament nu va depăşi ceea ce este strict necesar ca rezultat al unor asemenea diferenţe cu caracter legal sau tehnic, sau referitor la serviciile financiare descrise în anexa nr. XVIII, pentru ratiuni de prudenta.  +  Articolul 491. O companie comunitara şi, respectiv, o companie română vor insemna, în sensul prezentului acord, o companie sau o firma înfiinţată în concordanta cu legile unui stat membru sau, respectiv, ale României şi având sediul înregistrat, administraţia centrala sau locul principal de afaceri pe teritoriul Comunităţii sau, respectiv, al României. Totuşi, dacă compania sau firma înfiinţată în concordanta cu legile unui stat membru sau, respectiv, ale României, au doar sediul înregistrat pe teritoriul Comunităţii sau, respectiv, al României, operaţiunile ei trebuie să aibă o legătură reală şi continua cu economia unui stat membru sau, respectiv, a României.2. În privinta transportului maritim internaţional vor fi, de asemenea, beneficiari ai prevederilor prezentului capitol şi ale cap. III al acestui titlu, cetăţenii sau companiile de transport maritim din statele membre sau, respectiv, din România, înfiinţate în afară Comunităţii sau, respectiv, a României şi controlate de cetăţeni dintr-un stat membru sau, respectiv, de cetăţeni ai României, dacă navele lor sunt înregistrate în acel stat membru sau, respectiv, în România, în concordanta cu legislatiile lor respective.3. Cetăţean al Comunităţii şi, respectiv, al României, va insemna, pentru scopurile prezentului acord, o persoană fizica, care este cetăţean al unuia dintre statele membre sau, respectiv, al României.4. Prevederile prezentului acord nu vor prejudicia aplicarea de către fiecare parte a oricăror măsuri necesare sa prevină eludarea măsurilor sale referitoare la accesul ţărilor terţe pe piaţa sa, prin intermediul prevederilor acestui acord.  +  Articolul 50Pentru scopurile prezentului acord servicii financiare vor insemna acele activităţi descrise în anexa nr. XVIII. Consiliul de Asociere poate extinde sau modifica conţinutul anexei nr. XVIII.  +  Articolul 51Pe durata primilor cinci ani următori datei intrării în vigoare a prezentului acord, România poate introduce măsuri derogatorii de la prevederile acestui capitol, în ceea ce priveşte stabilirea companiilor şi cetăţenilor din Comunitate, dacă anumite industrii:- se afla în curs de restructurare sau;- intimpina dificultăţi serioase, în special dacă aceste dificultăţi conduc la probleme sociale deosebite în România; sau- se confrunta cu eliminarea de pe piaţa sau cu o reducere drastica a cotei-părţi din segmentul de piaţa deţinut de companiile sau cetăţenii români într-un anumit sector sau industrie în România; sau- sunt industrii noi, în formare în România.Asemenea măsuri:(i) vor inceta să se aplice cel mai tirziu la doi ani de la expirarea celui de-al cincilea an următor datei intrării în vigoare a prezentului acord; şi(îi) vor fi rezonabile şi necesare în scopul remedierii situaţiei; şi(iii) se vor referi numai la întreprinderile care vor fi înfiinţate în România după intrarea în vigoare a acestor măsuri şi nu vor crea discriminare cu privire la desfăşurarea activităţii companiilor şi cetăţenilor din Comunitate deja stabiliţi în România în momentul introducerii respectivelor măsuri, în comparatie cu companiile sau cetăţenii români.Consiliul de Asociere poate decide, în mod excepţional, la cererea României, şi, dacă se iveşte necesitatea, sa prelungească perioada la care se face referire în alin. (i) de mai sus, pentru un anumit sector şi pentru o durată limitată de timp, care nu poate depăşi perioada de tranzitie menţionată la art. 7.La elaborarea şi aplicarea unor asemenea măsuri, România va acorda, ori de cîte ori este posibil, un tratament preferenţial companiilor şi cetăţenilor din Comunitate şi, în nici un caz, un tratament mai puţin favorabil decît cel acordat companiilor şi cetăţenilor din oricare ţara terta.Înainte de introducerea acestor măsuri, România va consulta Consiliul de Asociere şi nu le va pune în aplicare decît după o luna de la notificarea către Consiliul de Asociere a măsurilor concrete care urmează a fi introduse de România, cu excepţia cazului în care ameninţarea cu un prejudiciu ireparabil cere adoptarea unor măsuri urgente, situaţie în care România va consulta Consiliul de Asociere imediat după introducerea lor.La expirarea celui de-al cincilea an următor intrării în vigoare a acordului, România poate introduce asemenea măsuri numai cu autorizarea Consiliului de Asociere şi în condiţiile stabilite de acesta.  +  Articolul 521. Prevederile prezentului capitol nu se vor aplica serviciilor de transport aerian, serviciilor de transport pe apele interioare şi serviciilor de cabotaj de transport maritim.2. Consiliul de Asociere poate face recomandări pentru ameliorarea dreptului de stabilire şi de operare în sectoarele la care se referă paragraful 1.  +  Articolul 531. Independent de prevederile cap. I al prezentului titlu, beneficiarii drepturilor de stabilire acordate de România şi, respectiv, de Comunitate vor fi îndreptăţiţi sa angajeze direct sau prin una dintre filialele lor, în concordanta cu legislaţia în vigoare din ţara gazda de stabilire, pe teritoriul României sau, respectiv, al Comunităţii, angajaţi care sunt cetăţeni ai statelor membre ai Comunităţii şi, respectiv, ai României, cu condiţia ca aceşti angajaţi să fie persoane-cheie asa cum sunt ele definite în paragraful 2 al prezentului articol şi ca ei să fie angajaţi exclusiv de către astfel de beneficiari sau filialele lor. Permisele de rezidenţă şi de muncă ale acestor persoane vor acoperi numai perioada angajării respective.2. Personalul-cheie al beneficiarilor drepturilor de stabilire, denumiţi aici organizaţii sunt: a) Funcţionari superiori ai unei organizaţii, care conduc direct organizaţia şi sunt supervizati şi condusi, în principal, de consiliul de administraţie sau actionarii afacerii, incluzind:- conducerea organizaţiei sau a unui departament sau subdivizie a organizaţiei;- supravegherea şi controlul activităţii altor persoane de supraveghere, a angajaţilor profesionali sau a persoanelor de conducere;- persoane care au autoritatea personală de a angaja, concedia, recomanda angajarea, concedierea sau alte măsuri vizind personalul. b) Persoane angajate de organizaţie care poseda înalte sau deosebite:- calificări pentru un anumit tip de muncă sau comerţ care necesita cunoştinţe tehnice specifice;- cunoştinţe esenţiale pentru serviciul organizaţiei, echipamentul de cercetare, tehnicile sau managementul.Acestea pot include dar nu se limitează la membri ai profesiunilor acreditate.Fiecare asemenea angajat trebuie să fi fost angajat de organizaţia respectiva cu cel puţin un an înainte de detasarea de către organizaţie.  +  Articolul 541. Prevederile acestui capitol vor fi aplicate cu limitele justificate de ratiuni de politica publică, securitate publică sau sănătate publică.2. Ele nu se vor aplica acelor activităţi care, pe teritoriul fiecărei părţi, sunt în legătură, fie şi ocazional, cu exercitarea autorităţii oficiale.  +  Articolul 55Companiile care sunt controlate şi exclusiv deţinute în comun de companii sau cetăţeni români şi de companii şi cetăţeni din Comunitate vor fi, de asemenea, beneficiare ale prevederilor prezentului capitol şi ale cap. III al acestui titlu.  +  Capitolul 3 FURNIZAREA DE SERVICII ÎNTRE COMUNITATE ŞI ROMÂNIA  +  Articolul 561. În conformitate cu prevederile prezentului capitol, părţile se obliga sa adopte măsurile necesare pentru a permite progresiv furnizarea de servicii de către companiile şi cetăţenii din Comunitate sau din România, stabiliţi pe teritoriul uneia dintre părţi, alta decît cea a persoanei pentru care sunt destinate serviciile, cu luarea în considerare a dezvoltării sectoarelor de servicii ale părţilor.2. În pas cu procesul de liberalizare menţionat în paragraful 1 şi sub rezerva prevederilor art. 59 paragraful 1, părţile vor permite circulaţia temporară a persoanelor fizice care furnizează servicii sau care sunt angajaţi ai furnizorului de servicii în calitate de persoane-cheie, asa cum au fost ele definite în art. 53 paragraful 2, inclusiv persoane fizice care sunt reprezentanţi ai companiilor sau cetăţenilor din Comunitate sau din România şi care cauta sa dobindeasca intrare temporară în scopul negocierii vinzarilor de servicii sau antameaza acorduri pentru vânzarea de servicii în numele furnizorului de servicii, în măsura în care respectivii reprezentanţi nu sunt implicaţi ei înşişi în vinzari directe către publicul larg sau în furnizarea serviciilor.3. Consiliul de Asociere va adopta măsurile necesare pentru aplicarea progresiva a paragrafului 1 al prezentului articol.  +  Articolul 57În privinta furnizarii de servicii de transport între România şi Comunitate, prevederile art. 56 vor fi înlocuite de următoarele:1. Referitor la transportul maritim, părţile se obliga să aplice efectiv principiul accesului nerestrictionat la piaţa şi trafic, pe o baza comercială. a) Prevederile de mai sus nu prejudiciază drepturile şi obligaţiile ce decurg din Codul de conduita al Naţiunilor Unite privind conferinţele de linie, asa cum sunt ele aplicate de una sau de alta dintre părţile contractante ale prezentului acord. Transportatorii de linie care nu participa la Conferinţa vor fi liberi sa opereze în competiţie cu cei din conferinţa atât timp cît ei adera la principiul concurentei loiale, pe o baza comercială. b) Părţile afirma angajamentul lor la un climat de competiţie libera, ca fiind o trasatura esenţială a comerţului cu mărfuri în vrac, solide şi lichide.2. În aplicarea principiilor paragrafului 1, părţile vor trebui: a) sa nu introducă clauze de împărţire a încărcăturii în viitoarele acorduri bilaterale cu tari terţe, decît în acele situaţii excepţionale când companiile de transport de linie ale uneia sau alteia dintre părţile la prezentul acord nu ar avea alta posibilitate efectivă de a se ocupa de comerţ spre şi dinspre ţara terta interesată; b) sa interzică aranjamentele de împărţire a încărcăturii în viitoarele acorduri bilaterale referitoare la comerţul cu mărfuri în vrac, solide şi lichide; c) sa elimine, la intrarea în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale, administrative, tehnice şi alte obstacole care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra furnizarii libere de servicii în transportul maritim internaţional.3. În vederea asigurării unei dezvoltări coordonate şi a unei liberalizari progresive a transportului între părţi, adaptat necesităţilor comerciale reciproce, condiţiile accesului reciproc pe piaţa transportului aerian şi a transportului terestru vor fi stabilite prin acorduri speciale de transport, negociate între părţi după intrarea în vigoare a prezentului acord.4. Înaintea încheierii acordurilor la care se referă pct. 3, părţile nu vor adopta nici o măsura şi nu vor întreprinde nici o acţiune mai restrictiva sau discriminatorie în comparatie cu situaţia existenta în ziua precedenta intrării în vigoare a acordului.5. Pe durata perioadei de tranzitie, România va adapta progresiv legislaţia sa, inclusiv regulile administrative, tehnice sau de alta natura, la legislaţia Comunităţii din domeniul transportului aerian sau terestru, în măsura în care aceasta serveşte scopurilor de liberalizare, de acces reciproc la pieţele părţilor şi facilitează circulaţia călătorilor şi mărfurilor.6. Pe măsura progresului comun în realizarea obiectivelor prezentului capitol, Consiliul de Asociere va examina căile de creare a condiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea libertăţii de a furniza servicii de transport aerian şi terestru.  +  Articolul 58Prevederile art. 54 se vor aplica prevederilor cuprinse în prezentul capitol.  +  Capitolul 4 PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 591. În aplicarea titlului IV al prezentului acord, nici o prevedere a acordului nu va împiedica părţile să aplice legile şi reglementările proprii referitoare la intrarea, şederea, munca, condiţiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice şi furnizarea de servicii, cu condiţia ca, procedând astfel, ele sa nu le aplice de o astfel de maniera încât sa anuleze sau sa slăbească beneficiile decurgind, pentru fiecare dintre părţi, din condiţiile unei prevederi specifice a acordului. Aceasta prevedere nu prejudiciază aplicarea art. 54.2. Prevederile cap. II, III şi IV ale titlului IV vor fi revazute prin decizia Consiliului de Asociere, în lumina rezultatelor negocierilor privind serviciile care se desfăşoară în cadrul Rundei Uruguay şi în special în scopul de a se asigura ca, în conformitate cu orice prevedere a prezentului acord, o parte acorda celeilalte părţi un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat în baza prevederilor unui viitor acord general privind comerţul şi serviciile (G.A.T.S.).3. Excluderea companiilor sau cetăţenilor din Comunitate stabiliţi în România conform prevederilor cap. II al titlului IV, de la acordarea, de către România, de ajutor public în domeniile serviciilor de educaţie publică, serviciilor de sănătate sau sociale şi ale serviciilor culturale, pe durata perioadei de tranzitie la care se referă art. 7, va trebui să fie considerată compatibila cu prevederile titlului IV şi cu regulile de concurenta stipulate în titlul V.  +  Titlul V - PLATI, CAPITAL, CONCURENTA ŞI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC, ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI  +  Capitolul 1 PLATI CURENTE ŞI MISCAREA CAPITALULUI  +  Articolul 60Părţile se obliga sa autorizeze, în valută liber convertibilă, orice plata din contul curent al balanţei de plati, în măsura în care tranzacţiile referitoare la plati se referă la circulaţia mărfurilor, serviciilor sau persoanelor între părţi, care a fost liberalizata în conformitate cu prezentul acord.  +  Articolul 611. Cu privire la tranzacţiile din contul de capital din balanţa de plati, România şi, respectiv, statele membre vor asigura, de la intrarea în vigoare a acordului, circulaţia libera a capitalului legat de investiţiile directe făcute în companii înfiinţate conform legilor în vigoare în ţara gazda şi de investiţiile făcute conform prevederilor cap. II din titlul IV, şi lichidarea sau repatrierea acestor investiţii şi a oricărui profit rezultat din acestea.2. Indiferent de prevederile de mai sus, o astfel de circulaţie libera, lichidare şi repatriere vor fi asigurate până la sfârşitul primei etape prezentate în art. 7, pentru toate investiţiile legate de stabilirea în România a cetăţenilor din Comunitate ca persoane care desfăşoară activităţi proprii, conform cap. II din titlul IV.3. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 1, statele membre, de la intrarea în vigoare a acordului, şi România, de la sfârşitul celui de-al cincilea an următor intrării în vigoare a acordului, nu vor introduce noi restrictii valutare la circulaţia de capital şi la plăţile curente aferente între rezidenţi ai Comunităţii şi ai României şi nu vor face aranjamentele existente mai restrictive.4. Părţile se vor consulta reciproc în scopul de a facilita circulaţia capitalului între Comunitate şi România pentru a promova obiectivele prezentului acord.  +  Articolul 621. Pe durata primilor cinci ani următori datei intrării în vigoare a prezentului acord, părţile vor adopta măsuri care să permită crearea condiţiilor necesare pentru aplicarea graduala, în viitor, a regulilor Comunităţii referitoare la libera circulaţie a capitalului.2. Până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, Consiliul de Asociere va examina căile care să facă posibila aplicarea deplina a regulilor Comunităţii privind circulaţia capitalului.  +  Articolul 63Cu referire la prevederile prezentului capitol şi independent de prevederile art. 65, până la introducerea deplinei convertibilitati a monedei României în sensul art. VIII al Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.), România poate aplica, în circumstanţe excepţionale, restrictii de schimb legate de acordarea sau preluarea de credite pe termen scurt sau mediu, cu condiţia ca aceste restrictii să fie impuse României la acordarea de astfel de credite şi să fie permise în conformitate cu statutul României în cadrul F.M.I.România va aplica aceste restrictii de o maniera nediscriminatorie. Ele se vor aplica astfel încât sa perturbe cît mai puţin prezentul acord. România va informa prompt Consiliul de Asociere asupra introducerii unor astfel de măsuri şi a oricăror modificări ale acestora.  +  Capitolul 2 CONCURENTA ŞI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC  +  Articolul 641. Sunt incompatibile cu buna funcţionare a acordului, în măsura în care ele pot afecta comerţul între România şi Comunitate:(i) orice acorduri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practicile concertate între întreprinderi având ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;(îi) abuzul din partea uneia sau mai multor întreprinderi de a avea o poziţie dominantă, pe teritoriul României sau al Comunităţii, în ansamblu, sau pe o parte substantiala a acestuia;(iii) orice ajutor public care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producţiei unor anumite mărfuri.2. Orice practica contrară prezentului articol va fi examinata pe baza criteriilor care rezultă din aplicarea regulilor din art. 85, 86 şi 92 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene.3. Consiliul de Asociere va adopta, în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a acordului, regulile necesare pentru aplicarea paragrafelor 1 şi 2.4. a) În scopul aplicării prevederii paragrafului 1 pct. (iii), părţile recunosc ca, în perioada primilor cinci ani după intrarea în vigoare a acordului, orice ajutor public acordat de România va fi evaluat luindu-se în considerare faptul ca România va fi considerată o regiune identică cu cele ale Comunităţii descrise în art. 92.3 lit. a) al Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene. Consiliul de Asociere va decide, ţinând cont de situaţia economică din România, dacă perioada respectiva va fi extinsă pentru o noua perioada de cinci ani. b) Fiecare parte va asigura transparenta în domeniul ajutorului public, între altele, prin raportarea anuală către cealaltă parte a sumei totale şi a distribuirii ajutorului acordat şi prin furnizarea, la cerere, de informaţii referitoare la schemele de ajutor. La cererea uneia dintre părţi, va furniza informaţii privind anumite cazuri individuale de ajutor public.5. Referitor la produsele menţionate la cap. II şi III ale titlului III: prevederile paragrafului 1 subparagraful (iii) nu se aplică; orice practica contrară paragrafului 1 subparagraful (i) va fi evaluată conform criteriilor stabilite de Comunitate în baza art. 42 şi 43 ale Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene şi în special a celor stabilite prin Reglementarea Consiliului nr. 26/1962.6. Dacă România sau Comunitatea considera ca o anumită practica este incompatibilă cu prevederile paragrafului 1 şi:- nu este conformă cu regulile menţionate în paragraful 3, sau- în absenta unor asemenea reguli şi dacă asemenea practici cauzează sau ameninta sa cauzeze prejudicii serioase intereselor celeilalte părţi sau pagube materiale industriei sale naţionale, inclusiv industriei serviciilor, ea poate adopta măsuri adecvate după consultări în cadrul Consiliului de Asociere sau după 30 de zile lucrătoare de la solicitarea unor astfel de consultări.În cazul unor practici incompatibile cu paragraful 1 subparagraful (iii) al prezentului articol, asemenea măsuri adecvate vor fi adoptate acolo unde se aplică Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ, numai în conformitate cu procedurile şi în condiţiile stipulate de Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ şi de orice alte instrumente relevante, negociate sub auspiciile sale care sunt aplicabile între părţi.7. Indiferent de orice alte prevederi contrare adoptate în conformitate cu paragraful 3, părţile vor schimba informaţii luând în considerare limitarile impuse de cerinţele păstrării secretului profesional şi de afaceri.8. Acest articol nu se va aplica produselor care intra sub incidenţa Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Carbunelui şi Otelului care formează obiectul Protocolului nr. 2.  +  Articolul 651. Părţile se vor strădui sa evite impunerea de măsuri restrictive, inclusiv măsuri la import pentru scopurile balanţei de plati. În situaţia introducerii lor, partea care a procedat astfel va prezenta celeilalte părţi un calendar al eliminării acestor măsuri.2. Dacă România sau unul sau mai multe state membre se afla în serioase dificultăţi ale balanţei de plati sau exista o ameninţare iminenta a unei astfel de situaţii, România sau Comunitatea, după caz, pot adopta, în conformitate cu condiţiile prevăzute în Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ, măsuri restrictive, inclusiv măsuri referitoare la import, care vor avea o durată limitată şi care nu vor depăşi ceea ce este necesar în vederea remedierii situaţiei balanţei de plati. România sau Comunitatea, după caz, vor informa cealaltă parte despre aceasta.3. Orice măsuri restrictive nu se vor aplica transferurilor legate de investiţii şi în special de repatrierea sumelor investite sau reinvestite sau de orice alt fel de venituri care rezultă din acestea.  +  Articolul 66În privinta întreprinderilor publice şi a întreprinderilor cărora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de Asociere va asigura ca, începând cu cel de-al treilea an de la data intrării în vigoare a acordului, principiile Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene, îndeosebi art. 90 şi principiile Documentului final din aprilie 1990 al reuniunii de la Bonn a Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (în special prevederile referitoare la libertatea de decizie a antreprenorilor) vor fi aplicate în operarea prezentului acord.  +  Articolul 671. România va continua sa imbunatateasca protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, industriala şi comercială, în scopul de a asigura, până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, un nivel de protecţie similar cu cel existent în Comunitate, inclusiv mijloace comparabile de aplicare a acestor drepturi.2. În acelaşi interval de timp, România va solicita sa adere la Convenţia de la Munchen privind acordarea patentelor europene din 5 octombrie 1973. România va adera, de asemenea, la celelalte convenţii multilaterale referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, industriala şi comercială (menţionate în paragraful 1 al anexei nr. XIX), la care statele membre sunt părţi sau pe care statele membre le aplica "de facto".3. După intrarea în vigoare a prezentului acord, România va acorda un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat oricărei tari terţe în baza unui acord bilateral.  +  Articolul 681. Părţile considera ca deschiderea de licitaţii pentru contracte publice pe baza principiilor nediscriminatorii şi reciprocităţii, îndeosebi în contextul G.A.T.T., constituie un obiectiv dezirabil.2. Companiilor din România, asa cum sunt ele definite în art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor în Comunitate în conformitate cu regulile de procedura din Comunitate, acordindu-li-se un tratament nu mai puţin favorabil decît cel aplicat companiilor din Comunitate, de la intrarea în vigoare a acordului.Companiilor din Comunitate, asa cum sunt ele definite în art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor publice, în România, sub un tratament nu mai puţin favorabil decît cel aplicat companiilor din România, cel mai tirziu până la sfârşitul perioadei de tranzitie prevăzute în art. 7.Companiile din Comunitate stabilite în România în conformitate cu prevederile cap. II al titlului IV, sub forma filialelor, asa cum sunt ele descrise în art. 45 şi în art. 55, vor avea acces, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, la procedurile de adjudecare a contractelor sub un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat companiilor din România. Companiilor din Comunitate stabilite în România sub forma sucursalelor sau reprezentantelor, asa cum sunt ele descrise în art. 45, li se va acorda un asemenea tratament, cel mai tirziu la sfârşitul perioadei de tranzitie prevăzute în art. 7.Consiliul de Asociere va examina periodic posibilitatea ca România sa introducă accesul la procedurile de adjudecare în România pentru toate companiile din Comunitate, înainte de sfârşitul perioadei de tranzitie.3. Referitor la dreptul de stabilire, operaţiuni, furnizare de servicii între România şi Comunitate, ca şi la angajarea şi circulaţia forţei de muncă legate de îndeplinirea contractelor publice, vor fi aplicabile prevederile art. 38-59.  +  Capitolul 3 ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI  +  Articolul 69Părţile recunosc ca o condiţie importanţa a integrării economice a României în Comunitate este armonizarea legislaţiei prezente şi viitoare a României cu cea a Comunităţii. România se va strădui să asigure ca legislaţia sa sa devină, gradual, compatibila cu cea a Comunităţii.  +  Articolul 70Armonizarea legislaţiei se va extinde în special în următoarele domenii: legea vamală, legea societăţilor, legea bancară, conturile şi taxele societăţilor, proprietatea intelectuală, protecţia forţei de muncă şi a locurilor de muncă, securitatea socială, serviciile financiare, regulile de concurenta, protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor şi plantelor, protecţia consumatorilor, impozitarea indirecta, standardele şi normele tehnice, legile şi reglementările în domeniul nuclear, transport şi mediu.  +  Articolul 71Comunitatea va furniza României asistenţa tehnica pentru aplicarea acestor măsuri, care poate include, printre altele:- schimb de experţi;- furnizarea ultimelor informaţii, îndeosebi asupra legislaţiei relevante;- organizarea de seminarii;- activităţi de formare;- ajutor pentru traducerea legislaţiei din Comunitate, în sectoarele relevante.  +  Titlul VI - COOPERAREA ECONOMICĂ  +  Articolul 721. Comunitatea şi România vor stabili relaţii de cooperare economică menite să contribuie la dezvoltarea României şi la creşterea potenţialului sau. O astfel de cooperare va întări legăturile economice existente, pe cea mai larga baza posibila, în beneficiul ambelor părţi.2. Politicile şi celelalte măsuri vor fi destinate sa producă dezvoltarea economică şi socială a României şi se vor ghida după principiul dezvoltării durabile. Aceste politici trebuie să cuprindă, de la început, totalitatea considerentelor de mediu şi să fie corelate cu cerinţele unei dezvoltări sociale armonioase.3. În acest scop, cooperarea trebuie să se concentreze, în special, asupra politicilor şi măsurilor legate de industrie, inclusiv de sectorul minier, investiţii, agricultura, energie, transport, dezvoltare regionala şi turism.4. Se va acorda o atenţie specială măsurilor capabile sa stimuleze cooperarea dintre ţările Europei Centrale şi de Est, în scopul unei dezvoltări armonioase în zona.  +  Articolul 73Cooperarea industriala1. Cooperarea va fi menita sa promoveze, în special, următoarele:- cooperarea industriala între agenţii economici ai ambelor părţi, având ca principal obiectiv întărirea sectorului privat;- participarea Comunităţii la eforturile României de modernizare şi restructurare a industriei sale, atât în sectorul public cît şi în cel privat, ceea ce va face efectivă tranzitia de la sistemul centralizarii planificate la economia de piaţa, în condiţii care să asigure protejarea mediului înconjurător;- restructurarea unor sectoare specifice;- înfiinţarea de noi întreprinderi în zone care oferă potenţial de creştere;- transferul de tehnologie şi know-how.2. Initiativele de cooperare industriala vor lua în considerare priorităţile stabilite de România. Initiativele trebuie să urmărească, în special, crearea unui cadru propice pentru întreprinderi, îmbunătăţirea know-how-ului în domeniul managementului şi promovarea transparenţei în privinta pieţelor şi a condiţiilor pentru întreprinderi şi vor cuprinde asistenţa tehnica, atunci când este cazul.  +  Articolul 74Promovarea şi protecţia investiţiilor1. Cooperarea va fi menita sa creeze un climat favorabil pentru investiţiile particulare, atât din ţara cît şi din străinătate, ceea ce este esenţial pentru reconstructia economică şi industriala în România.2. Obiectivele speciale ale cooperării vor fi:- pentru România, stabilirea şi îmbunătăţirea cadrului legal care favorizează şi protejeaza investiţiile;- încheierea de către România şi statele membre, de acorduri de promovare şi protejare a investiţiilor;- punerea în aplicare a unor aranjamente propice transferului de capital;- crearea unei mai bune protecţii a investiţiilor;- continuarea abrogării actelor normative invechite şi îmbunătăţirea infrastructurii economice;- schimbul de informaţii asupra oportunitatilor de investiţii sub forma de tîrguri comerciale, expoziţii, saptamini comerciale şi al altor asemenea acţiuni.  +  Articolul 75Standardele agroindustriale şi aprecierea conformitatii1. Părţile vor coopera în scopul de a reduce diferenţele în domeniul procedurilor privind standardizarea şi aprecierea conformitatii.2. În acest scop, cooperarea va urmări:- promovarea alinierii României la reglementările tehnice comunitare şi la standardele europene privind calitatea produselor alimentare de origine industriala şi agricolă;- promovarea utilizării reglementărilor tehnice comunitare, a standardelor europene şi a procedurilor de apreciere a conformitatii;- încheierea, atunci când este cazul, de acorduri privind recunoaşterea reciprocă în aceste domenii;- încurajarea participării active şi regulate a României la lucrările organizaţiilor specializate (C.E.N., C.E.N.E.L.E.C., E.T.S.I., E.O.T.C.).3. Comunitatea va acorda asistenţa tehnica României, după caz.  +  Articolul 76Cooperarea în ştiinţa şi tehnologie1. Părţile vor promova cooperarea în activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică. Ele vor acorda o atenţie specială următoarelor:- schimbului de informaţii ştiinţifice şi tehnice, inclusiv informaţii privind politicile şi activităţile ştiinţifice şi tehnologice ale fiecăreia dintre părţi;- organizării de reuniuni ştiinţifice comune (seminarii şi ateliere);- activităţilor comune de cercetare şi dezvoltare menite sa încurajeze progresul ştiinţific şi transferul de tehnologie şi know-how;- activităţilor de pregătire profesională şi programe de mobilitate pentru cercetatorii şi specialiştii ambelor părţi;- dezvoltării unei atmosfere propice cercetării şi aplicării de tehnologii noi şi protecţiei corespunzătoare a proprietăţii intelectuale asupra rezultatelor cercetării;- participării României la programele comunitare în conformitate cu paragraful 3. Va fi acordată asistenţa tehnica, după caz.2. Consiliul de Asociere va stabili procedurile adecvate pentru dezvoltarea cooperării.3. Cooperarea în cadrul programului comunitar în domeniul cercetării şi al dezvoltării tehnologice va fi pusă în practica pe baza unor aranjamente specifice care urmează a fi negociate şi încheiate conform procedurilor legale ale fiecăreia dintre părţi.  +  Articolul 77Învăţămînt şi pregătire profesională1. Părţile vor coopera, în scopul de a ridica nivelul general de educaţie şi calificare profesională în România, atât în sectorul public cît şi în cel privat, luând în considerare priorităţile României. Cadrul instituţional şi planurile de cooperare urmează a fi stabilite (începând cu Fundaţia Europeană pentru Pregătire Profesională, atunci când aceasta va fi înfiinţată, şi programul TEMPUS). Participarea României la alte programe comunitare ar putea fi luată, de asemenea, în considerare în acest context.2. Cooperarea se va concentra, în special, asupra următoarelor domenii:- reforma sistemului de învăţământ şi pregătire profesională în România;- pregătirea iniţială, pregătirea la locul de muncă şi recalificarea, inclusiv a directorilor şi a funcţionarilor superiori civili, atât în sectorul public cît şi în cel privat, în special în domenii prioritare, care urmează a fi stabilite;- cooperarea între universităţi, cooperarea între universităţi şi firme şi mobilitatea pentru profesori, studenţi, administratori şi tineret;- promovarea predării în domeniul studiilor europene, în cadrul unor instituţii adecvate;- recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii şi a diplomelor;- predarea limbilor comunitare;- pregătirea translatorilor şi interpreţilor şi promovarea utilizării normelor lingvistice şi a terminologiei comunitare şi dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare pentru traducerea din limba română în limbile comunitare;- dezvoltarea învăţământului de la distanta şi a noilor tehnologii de pregătire;- acordarea de burse de studii;- asigurarea materialelor şi echipamentelor pentru pregătire.Pentru a promova integrarea României la nivelul instituţiilor comunitare de învăţământ şi cercetare, asa cum se prevede în art. 76, Comunitatea va lua măsurile corespunzătoare pentru a facilita cooperarea României cu instituţiile europene pertinente. Aceasta poate cuprinde participarea României la activităţile acestor instituţii, precum şi înfiinţarea de filiale ale acestora în România. Obiectivele instituţiilor menţionate mai sus trebuie să se concentreze asupra pregătirii profesorilor, specialiştilor şi funcţionarilor publici care urmează a fi implicaţi în procesul de integrare şi cooperare europeană cu instituţiile comunitare.  +  Articolul 78Agricultura şi sectorul agroindustrial1. Cooperarea în acest domeniu va avea drept scop modernizarea, restructurarea şi privatizarea agriculturii şi sectorului agroindustrial din România. Se vor depune eforturi mai ales pentru:- dezvoltarea fermelor particulare, a canalelor de distribuire, a metodelor de depozitare, a marketingului şi managementului etc.;- modernizarea infrastructurii rurale (transport, aprovizionarea cu apa, telecomunicaţii);- îmbunătăţirea planificarii utilizării terenului agricol, inclusiv planificarea urbana şi în construcţii;- îmbunătăţirea productivitatii, calităţii şi eficientei prin utilizarea unor metode şi produse adecvate;- asigurarea pregătirii şi îndrumării în utilizarea metodelor de producţie antipoluante;- promovarea complementaritatii în agricultura;- promovarea schimbului de know-how, în special între sectoarele particulare din cadrul Comunităţii şi României;- dezvoltarea şi modernizarea firmelor de prelucrare şi a tehnicilor lor de marketing;- dezvoltarea cooperării în domeniul sănătăţii animalelor, al sănătăţii produselor alimentare agricole (inclusiv ionizarea), al sănătăţii plantelor, în scopul de a se realiza armonizarea graduala cu standardele comunitare, prin asistenţa în domeniul pregătirii cadrelor şi al organizării controlului;- stabilirea şi promovarea cooperării efective în privinta sistemelor informationale în agricultura;- dezvoltarea şi promovarea cooperării efective în privinta sistemelor de asigurare a calităţii, compatibile cu modelele comunitare;- schimbul de informaţii în privinta politicii agricole şi legislaţiei;- acordarea de asistenţa tehnica şi transferul de know-how către România în privinta sistemului de aprovizionare cu lapte a şcolilor.2. Pentru alte scopuri, Comunitatea va acorda asistenţa tehnica, după cum va fi cazul.  +  Articolul 79Energia1. În contextul principiilor economiei de piaţa şi al Cartei Europene a Energiei, părţile vor coopera pentru dezvoltarea integrării treptate a pieţelor energiei în Europa.2. Cooperarea va include, printre altele, asistenţa tehnica, atunci când este cazul, în următoarele domenii:- formularea şi planificarea politicii energetice;- managementul şi pregătirea profesională pentru sectorul energetic;- promovarea economisirii energiei şi a eficientei energetice;- dezvoltarea resurselor de energie;- îmbunătăţirea distribuţiei, precum şi îmbunătăţirea şi diversificarea aprovizionarii;- impactul ecologic al producţiei şi consumului de energie;- sectorul energiei nucleare;- deschiderea într-o mai mare măsura a pieţei energiei, inclusiv facilitarea tranzitului de gaz şi electricitate;- sectoarele de electricitate şi gaz, inclusiv analizarea posibilităţii de interconectare a reţelelor de aprovizionare;- modernizarea infrastructurilor energetice;- formularea condiţiilor-cadru pentru cooperarea dintre întreprinderile din acest sector, ceea ce ar putea cuprinde încurajarea societăţilor mixte;- transferul de tehnologie şi know-how, care poate cuprinde, dacă este cazul, promovarea şi comercializarea de tehnologii energetice eficiente.  +  Articolul 80Cooperare în sectorul nuclear1. Scopul cooperării este asigurarea unei utilizări în condiţii de securitate a energiei nucleare.2. Cooperarea va acoperi, în principal, următoarele subiecte:- măsuri industriale pentru siguranţa în funcţionare a centralelor nucleare româneşti;- perfecţionarea profesională a personalului de conducere şi a altor categorii de personal care lucrează cu instalaţiile nucleare;- perfecţionarea legilor şi reglementărilor române privind securitatea nucleara şi întărirea rolului autorităţilor de supraveghere şi creşterea resurselor lor;- securitatea nucleara, pregătirea şi conducerea în situaţii de urgenta nucleara;- protecţia împotriva radiatiilor, inclusiv controlul radiatiilor din mediul înconjurător;- probleme legate de ciclul combustibilului şi securitatea materialelor nucleare;- gospodărirea deşeurilor radioactive;- retragerea autorizaţiei şi demontarea instalaţiilor nucleare;- decontaminarea.3. Cooperarea va cuprinde schimbul de informaţii şi experienta şi activităţi de cercetare-dezvoltare în conformitate cu art. 76.  +  Articolul 81Mediul înconjurător1. Părţile vor dezvolta şi întări cooperarea în domeniul mediului înconjurător şi al sănătăţii oamenilor, pe care ele o considera a fi o prioritate.2. Cooperarea va avea drept scop combaterea deteriorării mediului înconjurător şi în special:- controlul efectiv al nivelurilor de poluare; sistemul de informaţii privind starea mediului înconjurător;- combaterea locală, regionala şi transfrontiera a poluarii aerului şi a apei;- restaurarea ecologica;- producţia şi utilizarea de energie în mod durabil, eficient şi efectiv din punct de vedere al mediului înconjurător; securitatea uzinelor industriale;- clasificarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a produselor chimice;- calitatea apei, în special a apelor care traverseaza frontiera (Dunarea, Marea Neagra);- reducerea cantităţii de deşeuri, reciclarea şi eliminarea lor în condiţii de siguranţă, aplicarea Convenţiei de la Basel;- impactul ecologic al agriculturii, eroziunii solului şi al poluarii chimice;- protejarea pădurilor;- conservarea biodiversitatii;- planificarea utilizării pământului, inclusiv planificarea urbana şi în construcţii;- utilizarea instrumentelor economice şi fiscale;- schimbarea climatului global;- instruirea şi atenţionarea în privinta problemelor mediului.3. Cooperarea se va desfăşura, în special, prin:- schimbul de informaţii şi de experţi, inclusiv informaţii şi experţi în domeniul transferului de tehnologii curate şi al utilizării sigure şi sanatoase, din punct de vedere al mediului, a biotehnologiilor;- programe de pregătire profesională;- activităţi comune de cercetare;- armonizarea legilor (standarde comunitare);- cooperarea la nivel regional (inclusiv cooperarea în cadrul Agenţiei Europene a Mediului când va fi creata de Comunitate) şi la nivel internaţional;- dezvoltarea de strategii, în special în legătură cu problemele globale şi de clima;- studii privind impactul ecologic.  +  Articolul 82Gospodărirea apelorPărţile vor dezvolta cooperarea în diverse domenii privind gospodărirea apelor, în special în ceea ce priveşte:- utilizarea cu grija faţă de mediu a apei cursurilor transfrontiera şi a râurilor şi lacurilor care traverseaza frontierele;- armonizarea reglementărilor privind gospodărirea apelor şi mijloacele de reglementare tehnica a apei (directive, limite, standarde, normative, logistica);- modernizarea cercetării şi dezvoltării (R and D) şi a bazei ştiinţifice a gospodăririi apelor.  +  Articolul 83Transportul1. Părţile vor dezvolta şi întări cooperarea dintre ele, astfel încât sa dea posibilitatea României sa:- restructureze şi sa modernizeze transportul;- imbunatateasca circulaţia pasagerilor şi a mărfurilor şi accesul la piaţa transporturilor, prin înlăturarea obstacolelor administrative, tehnice şi de alta natura;- faciliteze tranzitul comunitar prin România, pe cai rutiere, feroviare, pe cai navigabile interioare şi transportul combinat;- realizeze funcţionarea unor standarde comparabile cu cele comunitare.2. Cooperarea va cuprinde în special, următoarele:- programe de pregătire economică, juridică şi tehnica;- furnizarea de asistenţa tehnica, consultanţa şi schimbul de informaţii;- furnizarea mijloacelor de dezvoltare a infrastructurii de transport în România.3. Cooperarea va cuprinde următoarele domenii prioritare:- construcţia şi modernizarea transportului rutier, inclusiv uşurarea treptata a condiţiilor de tranzit;- administrarea căilor ferate şi a aeroporturilor, inclusiv cooperarea dintre autorităţile naţionale corespunzătoare;- modernizarea principalelor rute de interes comun şi a legăturilor transeuropene, a infrastructurii rutiere, a celei de navigaţie interioară, feroviare, portuare şi aeroportuare;- planificarea utilizării terenului, inclusiv planificarea urbana şi a construcţiilor legate de transporturi;- modernizarea echipamentului tehnic pentru a corespunde standardelor comunitare, în special, în domeniile transportului rutier şi feroviar, al transportului multimodal şi al transbordarii;- elaborarea unor politici consecvente în domeniul transporturilor, compatibile cu cele aplicate în Comunitate;- promovarea programelor comune tehnologice şi de cercetare, în conformitate cu art. 76.  +  Articolul 84Telecomunicaţii, servicii poştale şi transmisiuni1. Părţile vor extinde şi întări cooperarea în acest domeniu şi, în acest scop, vor iniţia, cu prioritate, următoarele acţiuni:- schimbul de informaţii în privinta politicilor din domeniul telecomunicatiilor, serviciilor poştale şi transmisiunilor;- schimbul de informaţii tehnice şi de alta natura şi organizarea de seminarii, ateliere şi conferinţe pentru experţii ambelor părţi;- efectuarea de acţiuni de pregătire profesională şi de îndrumare;- efectuarea de transferuri de tehnologie;- crearea de organisme adecvate pentru ambele părţi care să elaboreze proiecte comune;- promovarea standardelor europene, a sistemelor de certificare şi a abordarii reglementărilor;- promovarea noilor facilităţi în domeniul comunicaţiilor serviciilor şi instalaţiilor, în special a acelora cu aplicabilitate comercială.2. Aceste activităţi se vor concentra asupra următoarelor domenii prioritare:- modernizarea reţelei de telecomunicaţii din România şi integrarea sa în reţelele europene şi mondiale;- cooperarea în cadrul structurilor europene de standardizare;- integrarea în sistemul transeuropean; aspectele juridice şi de reglementare în domeniul telecomunicatiilor;- administrarea telecomunicatiilor şi a serviciilor poştale şi de transmisiuni în noul climat economic; structuri organizatorice, strategii şi planificare, principii privind achiziţiile;- planificarea utilizării terenului, inclusiv planificarea urbana şi în construcţii;- modernizarea serviciilor poştale şi de transmisiuni ale României, inclusiv aspectele juridice şi de reglementare.  +  Articolul 85Servicii bancare, de asigurări şi alte servicii financiare şi cooperarea în domeniul expertizei1. Părţile vor coopera cu scopul de a stabili şi dezvolta un cadru propice pentru încurajarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurări şi financiare în România. a) Cooperarea se va concentra asupra:- adoptării unui sistem contabil cu standardele europene;- intaririi şi restructurării sistemului bancar şi financiar;- îmbunătăţirii dirijarii şi reglementării serviciilor bancare şi financiare;- pregătirii glosarelor de tehnologii;- schimbului de informaţii privind legile în vigoare sau în curs de pregătire. b) În acest scop, cooperarea va cuprinde prevederi legate de asistenţa tehnica şi pregătirea profesională.2. Părţile vor coopera cu scopul de a dezvolta în România sisteme eficiente de expertiza, bazate pe metode şi proceduri comunitare standard.  +  Articolul 86Politica monetaraLa cererea autorităţilor române, Comunitatea va acorda asistenţa tehnica menita sa sprijine eforturile României de a introduce convertibilitatea deplina a leului şi armonizarea treptata a politicilor sale cu cele ale Sistemului Monetar European. Aceasta va cuprinde schimbul de informaţii privind principiile şi modul de funcţionare a Sistemului Monetar European.  +  Articolul 87Spalarea banilor1. Părţile vor crea cadrul cooperării menite sa prevină utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spalarii cistigurilor provenite din activităţi criminale în general şi din traficul de droguri în special.2. Cooperarea în acest domeniu va cuprinde asistenţa administrativă şi tehnica menita sa stabilească standardele adecvate împotriva spalarii banilor, echivalente cu cele adoptate de către Comunitate şi de către forurile internaţionale în acest domeniu, inclusiv de către Forta de Acţiune în Scopuri Financiare (FATF).  +  Articolul 88Dezvoltarea regionala1. Părţile vor întări cooperarea dintre ele în domeniul dezvoltării regionale şi al planificarii utilizării terenului.2. În acest scop, pot fi întreprinse oricare dintre următoarele măsuri:- schimbul de informaţii de către autorităţile naţionale, regionale sau locale privind politica regionala şi de planificare a utilizării terenului şi, dacă este cazul, acordarea de asistenţa României pentru formularea unei asemenea politici;- acţiuni comune întreprinse de către autorităţile regionale şi locale în domeniul dezvoltării economice;- schimbul de vizite pentru explorarea posibilităţilor de cooperare şi asistenţa;- schimbul de funcţionari civili sau experţi;- acordarea de asistenţa tehnica, cu accent special pe dezvoltarea zonelor dezavantajate;- stabilirea de programe pentru schimbul de informaţii şi experienta, prin metode care cuprind şi seminariile.  +  Articolul 89Cooperarea în domeniul social1. În privinta sănătăţii şi siguranţei, părţile vor dezvolta cooperarea dintre ele cu scopul de a îmbunătăţi nivelul de protecţie a sănătăţii şi securităţii muncitorilor, luând ca punct de referinţa nivelul de protecţie existent în Comunitate.Cooperarea va cuprinde, în special, următoarele:- acordarea de asistenţa tehnica;- schimburi de experţi;- cooperarea dintre firme;- operaţiuni de informare şi pregătire profesională;- cooperarea în domeniul sănătăţii publice.2. În ceea ce priveşte ocuparea locurilor de muncă, cooperarea dintre părţi se va concentra, mai ales, asupra:- organizării pieţei muncii;- modernizării serviciilor de plasare şi de îndrumare a carierei;- planificarii şi aplicării programelor de restructurare regionala;- incurajarii creării de locuri de muncă pe plan local.Cooperarea în aceste domenii va îmbracă forma studiilor, furnizarii de servicii de către experţi şi a informării şi pregătirii profesionale.3. În privinta securităţii sociale, cooperarea dintre părţi va incerca sa adapteze sistemul românesc de securitate socială la noua situaţie economică şi socială, în primul rind, prin furnizarea de servicii de către experţi, de informaţii şi pregătire profesională.  +  Articolul 90TurismulPărţile vor intensifica şi dezvolta cooperarea dintre ele, care va cuprinde:- facilitarea comerţului turistic şi încurajarea schimburilor turistice între tineri;- sporirea fluxului de informaţii prin reţeaua internationala, bazele de date etc.;- transferul de know-how prin pregătire profesională, schimburi şi seminarii;- studierea oportunitatilor pentru operaţiuni comune (proiecte peste frontiera, infratiri de oraşe etc.);- participarea României la organizaţii turistice europene corespunzătoare;- armonizarea sistemelor statistice şi a regulilor privind turismul;- schimbul de ştiri şi asigurarea unor schimburi corespunzătoare de informaţii privind problemele majore de interes comun, care afectează sectorul turistic;- asistenţa tehnica pentru dezvoltarea comercială a infrastructurii de sprijinire a sectorului turistic.  +  Articolul 91Întreprinderile mici şi mijlocii1. Părţile vor urmări dezvoltarea şi întărirea întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperarea dintre acest gen de întreprinderi din România şi din Comunitate.2. Ele vor incuraja schimbul de informaţii şi know-how în următoarele domenii:- crearea condiţiilor de ordin juridic, administrativ, tehnic, fiscal şi financiar, necesare pentru înfiinţarea şi extinderea întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru cooperarea peste frontiera;- acordarea de servicii specializate solicitate de către întreprinderile mici şi mijlocii (pregătirea personalului de conducere, contabilitate, marketing, controlul calităţii etc.) şi întărirea agenţilor care acorda asemenea servicii;- stabilirea unor legături adecvate cu agenţii comunitari în vederea îmbunătăţirii fluxului de informaţii către întreprinderile mici şi mijlocii şi promovarea cooperării peste frontiere (de exemplu: Reţeaua de Cooperare şi Afaceri (BC-NET), Centrele Euro-Info, conferinţe etc.).3. Cooperarea va cuprinde acordarea de asistenţa tehnica, în special pentru stabilirea unui sprijin instituţional adecvat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, la nivel naţional şi regional, în domeniul serviciilor financiare, educaţionale, de îndrumare, tehnologice şi de marketing.  +  Articolul 92Informaţii şi comunicaţiiRomânia şi Comunitatea vor lua măsurile adecvate pentru stimularea unui schimb reciproc efectiv de informaţii. Se va acordă prioritate programelor menite sa pună la dispoziţia publicului larg informaţiile de baza privind Comunitatea, şi cercurile de specialişti din România, informaţii mai specializate inclusiv, când este posibil, accesul la bazele de date comunitare.  +  Articolul 93Protecţia consumatorului1. Părţile vor coopera în vederea realizării compatibilitatii depline dintre sistemele de protecţie a consumatorului din România şi din Comunitate.2. În acest scop, cooperarea va cuprinde, în limita posibilităţilor existente:- schimbul de informaţii şi de experţi;- accesul la bazele de date comunitare;- acţiuni de pregătire profesională şi asistenţa tehnica.  +  Articolul 94Vama1. Scopul cooperării va fi garantarea concordanţei cu toate prevederile programate spre adoptare în legătură cu comerţul şi comerţul loial şi realizarea armonizării sistemului vamal al României cu cel comunitar, ajutind astfel uşurarea pasilor spre liberalizarea prevăzută în acest acord.2. Cooperarea va cuprinde, în special, următoarele:- schimbul de informaţii;- introducerea unui document administrativ unic şi a Nomenclaturii combinate;- interconectarea dintre sistemele de tranzit ale României şi ale Comunităţii;- simplificarea controlului şi a formalităţilor legate de transportul de mărfuri;- organizarea de seminarii şi plasamente pentru cursanţi.După caz, se va acorda asistenţa tehnica.3. Fără a prejudicia cooperarea viitoare prevăzută în acest acord şi, în special, în art. 97, asistenţa reciprocă dintre autorităţile administrative în problemele vamale ale părţilor se va desfăşura în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 6.  +  Articolul 95Cooperarea statistica1. Cooperarea în acest domeniu va avea drept scop dezvoltarea unui sistem statistic eficient, capabil să asigure, în mod rapid şi la timp, date statistice demne de încredere, necesare pentru a sprijini şi îndrumă procesul de reforma economică şi a contribui la dezvoltarea întreprinderilor private în România.2. Părţile vor coopera, în special, pentru:- întărirea aparatului statistic în România;- realizarea armonizării cu metodele, standardele şi clasificarile internaţionale (şi în special comunitare);- punerea la dispoziţie a datelor necesare menţinerii şi îndrumării reformei economice şi sociale;- punerea la dispoziţia agenţilor economici din sectorul particular a unor date macro- şi microeconomice corespunzătoare;- garantarea confidenţialităţii datelor;- schimbul de informaţii statistice;- crearea bazelor de date.3. Se va acorda asistenţa tehnica de către Comunitate în mod adecvat.  +  Articolul 96Probleme economice1. România şi Comunitatea vor facilita procesul de reforma economică şi integrare, cooperind în vederea îmbunătăţirii înţelegerii aspectelor fundamentale ale economiilor lor respective şi a creării şi aplicării politicii economice în economiile de piaţa.2. Pentru aceste scopuri, România şi Comunitatea vor:- schimba informaţii asupra realizarilor şi perspectivelor macroeconomice şi asupra strategiilor de dezvoltare;- analiza în comun problemele economice de interes reciproc, inclusiv crearea cadrului politicii economice şi a instrumentelor pentru implementarea acesteia;- incuraja cooperarea largita dintre economistii şi personalul de conducere din România şi din Comunitate, prin Programul de acţiune pentru cooperarea în domeniul economic (ACE), în vederea accelerarii transferului de know-how pentru a schita politicile economice şi pentru a asigura larga raspindire a rezultatelor cercetării legate de politica.  +  Articolul 97Drogurile1. Cooperarea este menita, în special, sa sporeasca eficienta politicilor şi măsurilor adoptate împotriva aprovizionarii şi traficului ilicit de narcotice şi de substanţe psihotrope şi sa reducă abuzul de aceste produse.2. Părţile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective, inclusiv a modalităţilor de aplicare a acţiunilor comune. Acţiunile lor vor fi bazate pe consultări şi coordonare strinsa asupra obiectivelor şi politicilor de măsuri în domeniile vizate în paragraful 1.3. Cooperarea dintre părţi va cuprinde asistenţa tehnica şi administrativă, care ar putea viza, în special următoarele domenii:- elaborarea şi implementarea legislaţiei naţionale;- crearea de instituţii şi centre de informare şi de centre sociale şi de sănătate;- pregătirea personalului şi cercetare;- prevenirea deturnarii substanţelor precursoare şi a altor substanţe chimice utilizate în scopul producerii ilicite a medicamentelor sau a substanţelor psihotrope.Cooperarea în acest domeniu va cuprinde asistenţa administrativă şi tehnica în scopul stabilirii unor standarde adecvate împotriva utilizării gresite a produselor în cauza, echivalente cu cele adoptate de către Comunitate şi alte organisme internaţionale pertinente, în special Forta de Acţiune în Scop Chimic (C.A.T.F.).Părţile pot conveni asupra includerii şi a altor domenii.  +  Articolul 98Administraţia publicăPărţile vor promova cooperarea dintre autorităţile administraţiei publice, inclusiv iniţierea în programe de schimb, în vederea îmbunătăţirii cunoaşterii reciproce a structurilor şi funcţionarii sistemelor lor respective.  +  Titlul VII - COOPERAREA CULTURALĂ  +  Articolul 991. Luând în considerare Declaraţia Solemna privind Uniunea Europeană, părţile se obliga sa promoveze, încurajeze şi faciliteze cooperarea culturală. După caz, programele comunitare de cooperare culturală sau cele ale unuia sau mai multor state membre pot fi extinse României şi pot fi întreprinse şi alte activităţi de interes pentru ambele părţi.Aceasta cooperare poate acoperi mai ales:- schimbul necomercial de opere de arta şi artişti;- traduceri literare;- conservarea şi restaurarea monumentelor şi aşezărilor (moştenire arhitectonica şi culturală);- pregătirea celor care se ocupa cu problemele culturale;- organizarea de evenimente culturale de orientare europeană;- raspindirea realizarilor culturale deosebite, inclusiv pregătirea specialiştilor români în acest domeniu.2. Părţile vor coopera în promovarea industriei audiovizualului în Europa. Sectorul audiovizualului în România ar putea participa mai ales la activităţi organizate de Comunitate în cadrul programului MEDIA conform procedurilor stabilite de către organismele însărcinate cu conducerea fiecărei activităţi şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Comunităţilor Europene din 21 decembrie 1990, care stabilesc programul. Comunitatea va incuraja participarea sectorului audiovizualului din România la programele EUREKA corespunzătoare.Părţile îşi vor coordona şi, după caz, armoniza politicile lor referitoare la reglementările în domeniul transmisiunilor peste frontiere, al normelor tehnice privind audiovizualul şi al promovării tehnologiei audiovizuale europene.Cooperarea ar putea cuprinde, printre altele, schimbul de programe, burse şi facilităţi pentru pregătirea ziaristilor şi a altor profesionisti în domeniul mass-media.  +  Titlul VIII - COOPERAREA FINANCIARĂ  +  Articolul 100În vederea realizării obiectivelor acestui acord şi în conformitate cu art. 101, 102, 104 şi 105, fără a prejudicia art. 103, România va beneficia de asistenţa financiară temporară din partea Comunităţii, sub forma de donaţii şi împrumuturi, inclusiv împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii, conform prevederilor art. 18 al Statutului Băncii, pentru accelerarea transformarii economice a României şi pentru a ajuta România să facă faţa consecinţelor economice şi sociale ale reajustarii structurale.  +  Articolul 101Aceasta asistenţa financiară va fi acoperită:- fie în cadrul operaţiunii PHARE prevăzută în Reglementarea Consiliului C.E.E. nr. 3906/1989, asa cum a fost modificată, pe baza multianuala sau într-un nou cadru financiar multianual stabilit de către Comunitate în urma consultărilor cu România şi ţinând seama de considerentele prezentate în art. 104 şi 105 ale acestui acord;- prin împrumuturile acordate de către Banca Europeană de Investiţii până la data expirării valabilităţii acestora; urmare consultărilor cu România, Comunitatea va fixa o sumă maxima şi o perioadă de valabilitate a împrumuturilor acordate României de Banca Europeană de Investiţii pentru anii următori.  +  Articolul 102Obiectivele şi domeniile de asistenţa financiară comunitara vor fi stabilite într-un program indicativ care urmează a fi convenit între cele doua părţi. Părţile vor informa Consiliul de Asociere.  +  Articolul 1031. În caz de necesitate specială, luând în considerare directivele de acţiune ale G-24 şi disponibilitatea tuturor resurselor financiare, la cererea României şi în coordonare cu instituţiile financiare internaţionale, în contextul G-24, Comunitatea va examina posibilitatea acordării de asistenţa financiară temporară:- pentru sprijinirea măsurilor menite sa introducă şi sa menţină convertibilitatea monedei româneşti;- pentru sprijinirea stabilizarii pe termen mediu şi a eforturilor de ajustare structurală, inclusiv asistenţa legată de balanţa de plati.2. Aceasta asistenţa financiară este condiţionată de prezentarea de către România a programelor pentru convertibilitate şi/sau pentru restructurarea economiei sale, după caz, sprijinite de F.M.I. în contextul G-24, de acceptarea lor de către Comunitate, de atasamentul continuu al României la aceste programe şi, ca un obiectiv final, de tranzitia rapida spre finanţarea bazată pe surse private.3. Consiliul de Asociere va fi informat cu privire la condiţiile în care aceasta asistenţa se acordă şi la obligaţiile pe care România şi le asuma în cadrul acestei asistente.  +  Articolul 104Asistenţa financiară a Comunităţii va fi evaluată în funcţie de nevoile care apar şi de nivelul de dezvoltare a României şi ţinând cont de priorităţile stabilite şi de capacitatea de absorbţie a economiei României, de posibilitatea de a rambursa creditele şi de a progresa spre un sistem bazat pe economia de piaţa şi în ce priveşte restructurarea în România.  +  Articolul 105Pentru a permite utilizarea optima a resurselor disponibile, părţile vor asigura o strinsa coordonare între contribuţiile Comunităţii, cele din alte surse cum ar fi statele membre, alte tari, inclusiv G-24 şi instituţiile financiare internaţionale, ca Fondul Monetar Internaţional, Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.  +  Titlul IX - PREVEDERI INSTITUŢIONALE, GENERALE ŞI FINALE  +  Articolul 106Se înfiinţează un Consiliu de Asociere care va supraveghea realizarea prevederilor acestui acord. Acesta se va întruni la nivel ministerial, o dată pe an, şi ori de cîte ori este nevoie. El va examina orice probleme importante care au apărut în cadrul acordului, precum şi orice alte probleme bilaterale sau internaţionale de interes reciproc.  +  Articolul 1071. Consiliul de Asociere va fi format din membri desemnaţi de Guvernul României, pe de o parte, şi membri ai Consiliului Comunităţii Europene şi membri ai Comisiei Comunităţilor Europene, pe de altă parte.2. Membrii Consiliului de Asociere pot stabili să fie reprezentaţi, în conformitate cu condiţiile ce se vor stipula în regulile sale de procedura.3. Consiliul de Asociere îşi va stabili propriile reguli de procedura.4. Consiliul de Asociere va fi prezidat, pe rind, de cîte un membru al Guvernului României şi un membru al Consiliului Comunităţilor Europene, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulile sale de procedura.5. După caz, la lucrările Consiliului de Asociere poate să participe, ca observator, şi Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.).  +  Articolul 108În scopul atingerii obiectivelor acordului, Consiliul de Asociere va avea dreptul sa ia decizii cu privire la domeniile expres prevăzute în acest acord. Deciziile luate vor fi obligatorii pentru părţi, care vor lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a deciziilor luate. Consiliul de Asociere poate, de asemenea, să facă recomandări adecvate.Acesta va adopta deciziile şi recomandările sale cu acordul celor două părţi.  +  Articolul 1091. Oricare dintre cele doua părţi poate supune Consiliului de Asociere orice diferend legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.2. Consiliul de Asociere poate soluţiona diferendul printr-o decizie.3. Fiecare parte este obligată sa ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziei prevăzute în paragraful 2.4. În cazul în care nu este posibila rezolvarea unui diferend în conformitate cu cele prevăzute în paragraful 2, fiecare parte poate notifica celeilalte părţi numirea unui arbitru; cealaltă parte trebuie ca în 2 luni sa numească şi ea un al doilea arbitru. În aplicarea acestei proceduri, Comunitatea şi statele membre vor fi considerate ca făcând o singura parte în diferend.Consiliul de Asociere va numi un al treilea arbitru.Deciziile arbitrilor se vor lua cu majoritate de voturi.Fiecare parte implicata în diferend trebuie să ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor arbitrilor.  +  Articolul 1101. În îndeplinirea sarcinilor sale, Consiliul de Asociere va fi asistat de un Comitet de Asociere format din reprezentanţi ai Guvernului României, pe de o parte, şi reprezentanţi ai Consiliului Comunităţilor Europene şi ai membrilor Comisiei Comunităţilor Europene, pe de altă parte, de regula la nivel de funcţionari superiori.Prin regulile sale de procedura Consiliul de Asociere va stabili îndatoririle Comitetului de Asociere, care vor cuprinde şi pregătirea şedinţelor Consiliului de Asociere şi modul de funcţionare a comitetului.2. Consiliul de Asociere poate delega Comitetului de Asociere oricare din prerogativele sale. În acest caz, Comitetul de Asociere va adopta deciziile sale în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 108.  +  Articolul 111Consiliul de Asociere poate decide înfiinţarea oricărui alt comitet sau organ special, care să-l asiste în îndeplinirea sarcinilor sale.Prin regulile sale de procedura, Consiliul de Asociere va stabili componenta şi sarcinile unor asemenea comitete sau organe, precum şi modul lor de funcţionare.  +  Articolul 112Prin prezentul acord se înfiinţează un Comitet Parlamentar de Asociere. El va fi un forum în care membri ai Parlamentului României şi ai Parlamentului European se pot intilni şi face schimb de idei. El se va întruni la intervale stabilite de el însuşi.  +  Articolul 1131. Comitetul Parlamentar de Asociere va cuprinde membri ai Parlamentului României, pe de o parte, şi membri ai Parlamentului European, pe de altă parte.2. Comitetul Parlamentar de Asociere îşi va stabili propriile reguli de procedura.3. Comitetul Parlamentar de Asociere va fi prezidat, pe rind, de Parlamentul României şi Parlamentul European, în conformitate cu prevederile ce se vor stabili prin regulile sale de procedura.  +  Articolul 114Comitetul Parlamentar de Asociere poate solicita informaţii cu privire la aplicarea prezentului acord din partea Consiliului de Asociere care, în acest caz, i le va furniza.Comitetul Parlamentar de Asociere va fi informat cu privire la deciziile Consiliului de Asociere.Comitetul Parlamentar de Asociere poate face recomandări Consiliului de Asociere.  +  Articolul 115În cadrul acestui acord, fiecare parte se obliga să asigure ca persoanele fizice şi juridice ale celeilalte părţi să aibă acces liber, fără discriminare în raport cu propriii cetăţeni, la tribunalele competente şi organele administrative ale părţilor, în vederea apărării drepturilor lor individuale, a dreptului de proprietate, inclusiv a celor privind proprietatea intelectuală, industriala şi comercială.  +  Articolul 116Nimic din prezentul acord nu va împiedica o parte contractantă sa ia măsuri de natura: a) celor pe care le considera necesare sa prevină scurgerea de informaţii contrare intereselor sale majore de securitate; b) celor care se referă la producţia şi/sau comercializarea de arme, muniţii sau materiale de război, la cercetarea, dezvoltarea sau producţia indispensabila scopurilor de apărare, cu condiţia ca aceste măsuri sa nu impieteze asupra condiţiilor de concurenta la produsele care nu sunt destinate unor scopuri militare specifice; c) celor pe care le considera esenţiale pentru propria securitate, în cazul unor serioase tulburări interne ce pot afecta menţinerea legii şi ordinii, pe timp de război sau în cazul unor serioase tensiuni internaţionale ce constituie ameninţarea cu război, sau pentru a îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale.  +  Articolul 1171. Pentru domeniile cuprinse în acest acord şi fără a afecta vreo prevedere specială continuta în el:- aranjamentele aplicate de România faţă de Comunitate nu vor da naştere nici unei discriminări între statele membre, cetăţenii acestora sau companiile ori firmele lor;- aranjamentele aplicate de Comunitate faţă de România nu vor da naştere nici unei discriminări între cetăţenii români sau companiile ori firmele acesteia.2. Prevederile paragrafului 1 nu afectează dreptul părţilor de a aplica prevederi relevante ale legislaţiei lor fiscale contribuabililor care nu sunt în situaţii identice în privinta locului lor de reşedinţa.  +  Articolul 118Produsele originare din România nu se vor bucura la importul în Comunitate de un tratament mai favorabil decît cel pe care statele membre îl aplica între ele.Tratamentul acordat României conform titlului IV şi cap. I al titlului V nu va fi mai favorabil decît cel pe care statele membre şi-l acorda reciproc.  +  Articolul 1191. Părţile vor lua orice măsuri generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acest acord. Ele vor veghea ca obiectivele expuse în acest acord să fie îndeplinite.2. Dacă vreuna dintre părţi considera ca cealaltă parte nu şi-a îndeplinit vreo obligaţie înscrisă în acest acord, ea poate lua măsuri adecvate. Înainte de a proceda astfel, cu excepţia cazurilor de urgenta deosebită, va furniza Consiliului de Asociere toate informaţiile necesare cerute de o examinare aprofundata şi completa a situaţiei, în vederea gasirii unei soluţii acceptabile pentru părţi.La alegerea măsurilor se va da prioritate acelora care impieteaza cel mai puţin funcţionarea acestui acord. Aceste măsuri vor fi imediat notificate Consiliului de Asociere şi vor forma obiectul consultărilor în cadrul Consiliului de Asociere, dacă cealaltă parte cere acest lucru.  +  Articolul 120Până la realizarea, conform prezentului acord, a unor drepturi echivalente pentru persoane fizice şi agenţi economici, acordul nu va afecta drepturile asigurate acestora în baza acordurilor care sunt obligatorii pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, cu excepţia domeniilor de competenţa Comunităţii, şi fără a prejudicia obligaţiile statelor membre rezultind din acest acord în sectoarele care ţin de competenţa lor.  +  Articolul 121Protocoalele*) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 şi anexele*) nr. I-XIX fac parte integrantă din acest acord.------------ Notă *) Protocoalele nr. 1-7 şi anexele nr. I-XIX se vor publică ulterior.  +  Articolul 122Acest acord este încheiat pentru o perioadă nelimitată.Fiecare parte poate denunta prezentul acord prin notificare către cealaltă parte. Acest acord îşi va inceta aplicabilitatea la 6 luni după data unei asemenea notificări.  +  Articolul 123Acest acord se va aplica, pe de-o parte, teritoriului României, şi pe de altă parte, teritoriilor cărora li se aplică tratatele de instituire a Comunităţii Economice Europene, a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi Comunităţii Europene a Otelului şi Carbunelui, în condiţiile cuprinse în aceste tratate.  +  Articolul 124Acest acord este redactat, în dublu exemplar, în limbile română, daneza, olandeza, engleza, franceza, germană, italiana, spaniola, greaca şi portugheză, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice.  +  Articolul 125Acest acord va fi aprobat de părţi în conformitate cu propriile lor proceduri.Acest acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni ce urmează datei la care părţile îşi notifica, una celeilalte, ca procedurile menţionate în primul paragraf au fost îndeplinite.La intrarea sa în vigoare, acest acord va înlocui Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi România cu privire la comerţul şi cooperarea economică şi comercială, semnat la Luxemburg la 22 octombrie 1990.  +  Articolul 1261. În cazul în care, pe durata îndeplinirii procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, prevederile anumitor părţi ale acestui acord, în special cele referitoare la circulaţia mărfurilor, vor deveni efective în 1993 printr-un acord interimar între România şi Comunitate. Părţile contractante sunt de acord ca, în asemenea situaţie, pentru realizarea celor cuprinse în titlul III, art. 64 şi 67 ale acestui acord şi în Protocoalele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale acestuia, expresia data intrării în vigoare a acordului sa însemne:- data intrării în vigoare a Acordului interimar cu privire la obligaţiile care devin efective la acea data, şi- 1 ianuarie 1993, cu privire la obligaţiile care devin efective după intrarea în vigoare, prin referire la data intrării în vigoare.2. În cazul intrării în vigoare după 1 ianuarie, se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.----------