HOTĂRÎREA nr. 124 din 6 aprilie 1993cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada martie-aprilie 1993
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 9 aprilie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru lunile martie-aprilie 1993, valoarea indexării pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, precum şi a creşterii prognozate a preţurilor de consum în aceeaşi perioadă, este de 2.500 lei lunar brut.  +  Articolul 2 (1) La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile sunt negociate, salariile de baza indexate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 94/1993 se pot indexa până la nivelul coeficientului mediu ce va rezultă prin raportarea valorii de 2.500 lei lunar brut la salariul mediu brut realizat, la nivelul fiecărei societăţi comerciale sau regii autonome, în perioada ianuarie-februarie 1993, corectat cu indexarea aferentă acestor luni. (2) La stabilirea salariului mediu, în vederea determinării coeficientului de indexare pe fiecare societate comercială sau regie autonomă, vor fi luate în considerare toate drepturile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/1992, precum şi numărul mediu de personal, realizat în lunile ianuarie-februarie 1993. (3) Coeficientul mediu şi modul concret de indexare în limita celor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de către consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale sau regii autonome, cu consultarea sindicatelor, în funcţie de fondul ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta, unitatea sa înregistreze pierderi. La regiile autonome prevăzute ca subvenţie, indexarea se va face cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre vor fi avute în vedere în mod corespunzător la stabilirea măsurilor ce pot fi luate de Guvern, potrivit legii, pentru frânarea procesului inflationist şi a somajului.  +  Articolul 4 (1) Salariile personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu luna martie 1993, cu coeficientul de 6,0%. Sumele rezultate din indexare se includ în drepturile la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului. (3) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 5 (1) Pentru persoanele care, la data aprobării prezentei hotărâri, beneficiază de ajutor de şomaj sau de alocaţie de sprijin stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 6,0% începând cu luna martie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora. (2) Cu coeficientul de 6,0% se indexează şi ajutorul de şomaj, ce se va stabili, în condiţiile legii pentru persoanele care dobândesc acest drept într-un interval de 15 zile de la data prezentei hotărâri, dacă salariile pe baza cărora s-a stabilit acest drept nu au fost indexate începând cu luna martie 1993.  +  Articolul 6Începând cu luna martie 1993, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 17.600 lei pentru un program complet de 170 ore în medie pe luna, respectiv 103,55 pe ora.  +  Articolul 7Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile lunii martie 1993, stabilite pe baza coeficientului mediu de indexare de 6,0%, sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă de prezenta hotărâre.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda să se aplice şi unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor.  +  Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială, penală sau civilă, conform legii. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna martie 1993
       
    Venitul lunar impozabil - lei -Impozit lunar
    până la 2.1006%
    2.101 - 2.300126 + 10% pentru ceea ce depăşeşte 2.100 lei
    2.301 - 3.100146 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 2.300 lei
    3.101 - 5.200290 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 3.100 lei
    5.201 - 8.500752 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 5.200 lei
    8.501 - 12.6001.511 + 24% pentru ceea ce depăşeşte 8.500 lei
    12.601 - 21.3002.495 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 12.600 lei
    21.301 - 29.7004.670 + 26% pentru ceea ce depăşeşte 21.300 lei
    29.701 - 42.2006.854 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 29.700 lei
    42.201 - 63.40010.354 + 31% pentru ceea ce depăşeşte 42.200 lei
    63.401 - 84.60016.926 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 63.400 lei
    84.601 - 105.80024.346 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 84.600 lei
    peste 105.80032.826 + 45% pentru ceea ce depăşeşte 105.800 lei
  ----------------