ORDIN nr. 1.985 din 8 octombrie 2001privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activitatea de trezorerie, bugetară, de control şi sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002  Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995, şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, referitoare la identificarea contribuabililor după codul numeric personal, ale Hotărârii Guvernului nr. 251/2001 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, care stabilesc ordinea la plata creanţelor bugetare, precum şi penalităţi de întârziere pentru unele obligaţii bugetare, menţionate de ordonanţa, ţinând seama de necesitatea organizării evidentei fiscale analitice a plătitorilor persoane fizice pe conturi fiscale personale, prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 46/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea evidentei pe plătitori persoane fizice şi procedura de închidere şi deschidere a evidentei fiscale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înlocuiesc modelul şi conţinutul formularelor "Adresa de confirmare", cod 14.13.17.99, "Nota de plată", cod 14.13.10.99, "Nota privind compensarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului de stat, conform art. 86 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996", cod 14.13.41.99 [din anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare] cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu următoarea poziţie:"Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită", cod 14.13.39.99.  +  Articolul 3Anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu modelul, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului cuprins în anexa nr. 4 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE REGIM SPECIALDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Seria ....... / Anul 200 ..........A JUDEŢULUI .......................... Nr. ...............................Administraţia finanţelor publice .....Str. ............... nr. .............Nr. ............. / ..................                                                     Către,                                         .........................                                         .........................                                         .........................ADRESA DE CONFIRMARELa adresa dvs. nr. ............ din ............ 200.......... va confirmam primirea obligaţiilor de plată reprezentând:1. .................... în suma de........... (...................)2. .................... în suma de .......... (...................)3. .................... în suma de .......... (...................)4. .................... în suma de .......... (...................)(se va scrie şi în litere)privind pe ......., cod numeric personal .........,din ........, str. ........ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., cu sediul principal de desfăşurare a activităţii*): ................................................ va facem cunoscut ca obligaţiile sus-menţionate au fost înregistrate în fişele "Cont fiscal personal" ale contribuabilului mai sus menţionat (s-a întocmit Înştiinţarea de plată nr. .................. din ..................... 200.......... .)Conducătorul unităţii,         Contabil,.......................           ....................────────────── Notă *) Se completează numai în cazul confirmării obligaţiilor de plată între unităţile fiscale teritoriale.M.F. cod 14.13.17.99 Format A4/t1  +  Anexa 2
                       
    NOTĂ DE PLATĂ
     
    Pentru impozite, taxe
    Numele şi prenumele plătitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Natura debituluiNr. contuluiDebiteMajorări de întârzierePenalităţi de întârziereTotal - lei -
        R   R   R   R  
    C   C   C   C  
        R   R   R   R  
    C   C   C   C  
        R   R   R   R  
    C   C   C   C  
        R   R   R   R  
    C   C   C   C  
    Total general   R   R   R   R  
    C   C   C   C  
      Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    M.F.P. 14.13.10.99Format A6/t1
   +  Anexa 3MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Aprobat/data ...............Administraţia finanţelor publice Director,Str. ..................................... nr. ...............Localitatea ................................................Nr. ............... data ...................................NOTAprivind compensarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului de stat, conform art. 86 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996Prin Referatul nr. .....................................din .....................................s-a aprobat compensarea veniturilor cu obligaţiile de plată scadente şi neachitate de către:- denumirea plătitorului ..............................................- adresa ..............................................................- codul fiscal/codul numeric personal .................................I. Veniturile care se compensează în contul altor obligaţii de plată la bugetul de stat:
         
    Denumirea venitului care se compenseazăContul venituluiLei
         
         
         
     
    II. Veniturile care se sting prin compensare:
         
    Denumirea venitului stins prin compensareContul venituluiLei
         
         
         
        Şef serviciu colectare, Întocmit/data ................
                                                  Inspector,
  Administrarea veniturilor statului Director adjunct/Şef administraţie, Şef serviciu (birou), Trezoreria judeteana ......... Înregistrat operaţiunile aprobate la pct. I şi II din nota Data ........................ Director adjunct trezorerie, Şef serviciu (birou) încasarea şi evidenta veniturilor,
   M.F.P. cod 14.13.41.99 Format A4/t1
   +  Anexa 4MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Aprobat/data .............Administraţia finanţelor publiceStr. .......................... nr. ......... Director,Localitatea .................................Nr. ......... data .......................... Avizat────────Serviciu (Birou) juridic,PROCES - VERBALde constatare a implinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silităÎncheiat astăzi, .......... luna .......... anul ......., în baza art. 97 şi 98 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Având în vedere ca debitorul ............, cu domiciliul/sediul în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....., cod numeric personal/cod fiscal .............., a fost înscris în evidenta fiscală cu obligaţii de plată către bugetul de stat, constând în ..........., conform titlului executoriu .......... emis de ............, din care a achitat suma de ................ prin .............., termenul de prescripţie a fost întrerupt sau suspendat, după caz, în perioada .................... prin ............... .În urma verificărilor efectuate s-a constatat ca pentru debitul provenind din ......................... s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:
                     
    Natura obligaţiilor bugetare restanteÎnceperea termenului de prescripţie (scadenţa sau titlul executoriu)Suma datoratăPerioada de întrerupere/ suspendare a termenului de prescripţieSuma pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită
      anullunaziuaDebitulMajorarea de întârziereDebitulMajorarea de întârziere
                     
                     
                     
                     
  Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ......................... exemplare, din care ................... .Conducătorul unităţii,..............................Şef serviciu evidenta,          Şef serviciu colectare,........................               ............................Întocmit/data.....................Inspector,......................Se anexează următoarele documente justificative:........................................................................1. Denumirea: Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită2. Codul: 14.13.39.993. Formatul: A4/t24. Caracteristici de tipărire: se tipareste pe ambele fete, în blocuri de 100 de file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: pentru cunoaşterea implinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită conform art. 97 şi 98 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: organul de executare8. Circula: 1 exemplar la debitor9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.M.P.P. cod 14.13.39.99 Format A4/t2──────────────────