LEGE nr. 755 din 27 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, emisă în temeiul art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) resurse turistice - componente ale mediului natural şi antropic, care prin calităţile şi specificul lor sunt recunoscute, înscrise şi valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecţie integrală.Resursele turistice pot fi:- naturale: elemente geologice, geomorfologice, de clima, de flora şi de fauna, peisaje, zăcăminte de substanţe minerale şi alţi factori;- antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri memoriale, monumente tehnice şi de arta, muzee, elemente de folclor şi arta populara etc.;................................................................................. d) structura de primire turistica - orice construcţie şi amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, cazarii turistilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turistilor, tratamentului balnear pentru turişti, împreună cu serviciile aferente.Structurile de primire turistice includ:- structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistica;- structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetarii, patiserii şi care sunt atestate conform legii;- structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic;- structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport:1. transport rutier: autocare etc.;2. transport feroviar: trenulete, trenuri de cremaliera etc.;3. transport fluvial şi maritim: ambarcatiuni cu scop turistic;4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;- structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.Complexuri de turism balnear: clădiri care includ în acelaşi edificiu ori în edificii legate fizic sau funcţional structuri de primire turistice (de cazare, de alimentaţie şi de tratament balnear, eventual de agrement);"2. La articolul 2, după litera n) se introduce litera o) cu următorul cuprins:"o) export de servicii turistice - prestarea de servicii turistice către turişti străini, în ţara sau în străinătate, a căror contravaloare se încasează în valută, indiferent de modalitatea de încasare - numerar, ordin de plată, cărţi de credit."3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Omologarea partiilor de schi şi a traseelor turistice se face de către Ministerul Turismului împreună cu consiliile judeţene şi, după caz, Ministerul Tineretului şi Sportului, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora se afla acestea, conform metodologiei elaborate de Ministerul Turismului."4. La finalul articolului 20 se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins:"- organizarea de centre de informare turistica în localităţile cu activitate turistica."5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Pregătirea profesională din domeniul activităţilor de turism se realizează în unităţile de învăţământ de stat sau private autorizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu avizul Ministerului Turismului."6. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Persoana fizica însărcinată să asigure conducerea operativă a unei agenţii de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie să deţină brevet de turism prin care i se atesta capacitatea profesională."7. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-----------