ORDIN nr. 532 din 12 decembrie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 7 ianuarie 2002    Secretarul de stat, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,în conformitate cu:- prevederile art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 574/2001 pentru aprobarea Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 2001-2004,în temeiul art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înfiinţează Comisia pentru Securitatea Produselor, organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi din reprezentanţi ai consumatorilor, în vederea reprezentării organizaţiilor neguvernamentale în procesul decizional, precum şi a obţinerii celor mai bune opinii fundamentate privind produsele periculoase pentru viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.  +  Articolul 2Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREAComisiei pentru Securitatea Produselor  +  Articolul 1Comisia pentru Securitatea Produselor este un organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi din reprezentanţi ai consumatorilor, în vederea reprezentării organizaţiilor neguvernamentale în procesul decizional şi a obţinerii celor mai bune opinii fundamentate privind produsele periculoase pentru viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.  +  Articolul 2 (1) Comisia pentru Securitatea Produselor este compusa din 11 (unsprezece) membri cu drept de vot, după cum urmează: a) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor; b) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; c) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie; d) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; e) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti; f) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnica - S.A. Bucureşti; g) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Institutul de Chimie Alimentara Bucureşti; h) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti; i) 3 reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari constituite în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai consumatorilor, în calitate de membri, desemnaţi de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în conformitate cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (2) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor vor desemna prin vot un preşedinte şi un vicepreşedinte. (3) Nominalizarea membrilor se face de către instituţiile şi asociaţiile menţionate, la solicitarea secretarului de stat, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (4) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor au un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (5) Comisia pentru Securitatea Produselor se întruneşte trimestrial, la convocarea preşedintelui ori a vicepreşedintelui acesteia, sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 3 (1) Modalitatea de constituire, organizare şi funcţionare a secretariatului Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare a acesteia. Secretariatul Comisiei pentru Securitatea Produselor este format din 3 persoane care nu au calitatea de membru al acesteia. (2) Comisia pentru Securitatea Produselor poate fi sprijinita de raportori permanenţi, desemnaţi de instituţiile şi organizaţiile menţionate la art. 2. (3) Pot fi cooptati şi alţi raportori, desemnaţi de preşedinte sau vicepreşedinte, în funcţie de nevoile Comisiei pentru Securitatea Produselor, de specialitatea şi de competenţa acestora.  +  Articolul 4 (1) Comisia pentru Securitatea Produselor analizează sesizările privind riscurile pe care le pot prezenta produsele destinate consumatorilor pentru evaluare, în vederea emiterii unui punct de vedere consultativ. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Comisia pentru Securitatea Produselor analizează şi emite punctul de vedere consultativ în ceea ce priveşte: a) caracteristicile produsului, ale ambalarii şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţinere; b) efectul asupra altor produse împreună cu care acesta poate fi folosit; c) modul se prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicaţii şi informaţii furnizate de producător; d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului. (3) Evaluarea securităţii produselor se face în conformitate cu cerinţele minime de securitate prevăzute în actele normative specifice. În lipsa acestora, în procesul de evaluare se au în vedere cerinţele generale de securitate cuprinse în standardele române, europene sau internaţionale, iar dacă acestea nu exista, se au în vedere cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice din domeniu. (4) Comisia pentru Securitatea Produselor îşi creează o baza de date prin inventarierea informaţiilor din domeniu referitoare la pericolele prezentate de produse.  +  Articolul 5Comisia pentru Securitatea Produselor poate fi consultata de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, precum şi de către instanţele de judecată, cărora urmează sa li se transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării sesizării, punctul de vedere al Comisiei pentru Securitatea Produselor, care are caracter consultativ.  +  Articolul 6 (1) Raportorii întocmesc pentru fiecare sesizare repartizata de către Comisia pentru Securitatea Produselor un raport în care prezintă punctul propriu de vedere privind problemele menţionate în sesizare, raport încheiat în urma cercetării documentelor şi audierii persoanelor pe care le considera necesare. (2) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor şi raportorii răspund de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care iau cunoştinţa în decursul cercetării documentelor şi audierii persoanelor invitate.  +  Articolul 7Punctul de vedere al Comisiei pentru Securitatea Produselor se transmite, dacă este cazul, şi organelor de specialitate ale administraţiei publice competente.  +  Articolul 8În caz de pericol grav şi imediat, la sesizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, Comisia pentru Securitatea Produselor constituie un grup de urgenta care analizează produsele în cauza şi îşi formulează şi comunică punctul de vedere în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul 9 (1) Deliberarea se face în plenul Comisiei pentru Securitatea Produselor, la care trebuie să fie prezenta cel puţin jumătate din numărul membrilor acesteia, prezenta preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui fiind obligatorie, în urma analizarii punctului de vedere al raportorului, după caz. (2) În cazul unui vot paritar votul preşedintelui sau, în lipsa acestuia, al vicepreşedintelui este hotarator. (3) Şedinţele Comisiei pentru Securitatea Produselor nu sunt publice.  +  Articolul 10Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor nu pot delibera într-o problemă în care sunt direct interesaţi sau sunt reprezentanţi ai unei părţi interesate.  +  Articolul 11 (1) Calitatea de membru al Comisiei pentru Securitatea Produselor poate fi pierdută în următoarele cazuri:- lipsa nejustificată, în mod repetat, de la şedinţele acesteia;- deliberarea într-o problemă în care era direct interesat sau reprezentant al unei părţi interesate;- a fost dispusă începerea urmăririi penale;- nu mai este membru sau angajat al instituţiei care l-a desemnat;- retragerea calităţii de reprezentant al instituţiei care l-a desemnat;- deces. (2) În locul persoanei care a pierdut calitatea de membru va fi desemnat un alt reprezentant.  +  Articolul 12Procesul-verbal al şedinţei este semnat de toţi membrii prezenţi ai Comisiei pentru Securitatea Produselor. Punctul de vedere al acesteia va fi formulat în scris, va fi înregistrat şi indosariat de către secretariat în urma consemnarii în procesul-verbal al şedinţei în care a fost adoptat.  +  Articolul 13 (1) Convocarea Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi facuta de secretariatul acesteia în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de consultare, formulată de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, sau de la data sesizării Comisiei pentru Securitatea Produselor de către instanţa de judecată. (2) Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În convocarea la şedinţa se vor preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării acesteia.  +  Articolul 14Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi elaborat şi adoptat de către membrii săi în termen de 45 de zile de la data primei şedinţe a acesteia.-----------