ORDIN nr. 531 din 12 decembrie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Clauze Abuzive
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 7 ianuarie 2002    Secretarul de stat, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,în conformitate cu:- prevederile art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 574/2001 pentru aprobarea Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 2001-2004,în temeiul art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înfiinţează Comisia pentru Clauze Abuzive, organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, din reprezentanţi ai agenţilor economici şi din reprezentanţi ai consumatorilor, în vederea reprezentării organizaţiilor neguvernamentale în procesul decizional, precum şi a obţinerii celor mai bune opinii fundamentate privind eliminarea clauzelor abuzive din contractele încheiate cu consumatorii.  +  Articolul 2Organizarea şi funcţionarea comisiei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREAComisiei pentru Clauze Abuzive  +  Articolul 1Comisia pentru Clauze Abuzive este un organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, din reprezentanţi ai agenţilor economici şi din reprezentanţi ai consumatorilor, în vederea reprezentării organizaţiilor neguvernamentale în procesul decizional, precum şi a obţinerii celor mai bune opinii fundamentate privind clauzele abuzive din contractele încheiate cu consumatorii.  +  Articolul 2 (1) Comisia pentru Clauze Abuzive este compusa din 9 (noua) membri cu drept de vot, după cum urmează: a) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor; b) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor; c) un reprezentant în calitate de membru, desemnat de Oficiul Concurentei; d) un reprezentant în calitate de membru, cadru didactic, desemnat de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice; e) 2 reprezentanţi în calitate de membri, desemnaţi de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti; f) 3 reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari constituite în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai consumatorilor, în calitate de membri, desemnaţi de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în conformitate cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (2) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive vor desemna prin vot un preşedinte şi un vicepreşedinte. (3) Nominalizarea membrilor se face de către instituţiile şi asociaţiile menţionate, la solicitarea secretarului de stat, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (4) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive au un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (5) Comisia pentru Clauze Abuzive se întruneşte trimestrial, la convocarea preşedintelui ori a vicepreşedintelui acesteia, sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 3 (1) Modalitatea de constituire, organizare şi funcţionare a secretariatului Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare a acesteia. Secretariatul Comisiei pentru Clauze Abuzive este format din 3 persoane care nu au calitatea de membru al acesteia. (2) Comisia pentru Clauze Abuzive poate fi sprijinita de raportori permanenţi, desemnaţi de instituţiile şi organizaţiile menţionate la art. 2. (3) Pot fi cooptati şi alţi raportori, desemnaţi de preşedinte sau vicepreşedinte, în funcţie de nevoile Comisiei pentru Clauze Abuzive, de specialitatea şi de competenţa acestora.  +  Articolul 4 (1) Comisia pentru Clauze Abuzive are atribuţii de a analiza şi de a evalua contractele preformulate pentru servicii de interes public sau care se adresează unui număr mare de consumatori, în vederea emiterii unui punct de vedere consultativ. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Comisia pentru Clauze Abuzive analizează şi emite punctul de vedere consultativ în ceea ce priveşte: a) eliminarea sau modificarea clauzelor şi condiţiilor contractuale pe care le considera ca pot crea un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorilor; b) includerea în contracte a unor clauze, condiţii, menţiuni şi precizări pe care le considera necesare pentru informarea consumatorilor sau a căror lipsa se considera ca poate crea un dezechilibru între obligaţiile şi drepturile părţilor, în detrimentul consumatorilor; c) formularea clara a clauzelor şi condiţiilor contractuale, astfel încât să permită consumatorilor înţelegerea corecta a sensului şi a dimensiunii efectelor acestora asupra lor.  +  Articolul 5Comisia pentru Clauze Abuzive poate fi consultata de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, precum şi de către instanţele de judecată, cărora urmează sa li se transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării sesizării, punctul de vedere al Comisiei pentru Clauze Abuzive, care are caracter consultativ.  +  Articolul 6 (1) Raportorii întocmesc pentru fiecare sesizare repartizata de Comisia pentru Clauze Abuzive un raport în care prezintă punctul propriu de vedere privind problemele menţionate în sesizare, raport încheiat în urma cercetării documentelor şi audierii persoanelor pe care le considera necesare. (2) Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive şi raportorii răspund de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care iau cunoştinţa în decursul cercetării documentelor şi audierii persoanelor invitate.  +  Articolul 7Punctul de vedere al Comisiei pentru Clauze Abuzive se transmite, dacă este cazul, şi organelor de specialitate ale administraţiei publice competente.  +  Articolul 8 (1) Deliberarea se face în plenul Comisiei pentru Clauze Abuzive, la care trebuie să fie prezenta cel puţin jumătate din numărul membrilor acesteia, prezenta preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui fiind obligatorie, în urma analizarii punctului de vedere al raportorului, după caz. (2) În cazul unui vot paritar votul preşedintelui sau, în lipsa acestuia, al vicepreşedintelui este hotarator. (3) Şedinţele Comisiei pentru Clauze Abuzive nu sunt publice.  +  Articolul 9Membrii Comisiei pentru Clauze Abuzive nu pot delibera într-o problemă în care sunt direct interesaţi sau sunt reprezentanţi ai unei părţi interesate.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de membru al Comisiei pentru Clauze Abuzive poate fi pierdută în următoarele cazuri:- lipsa nejustificată, în mod repetat, de la şedinţele acesteia;- deliberarea într-o problemă în care era direct interesat sau reprezentant al unei părţi interesate- a fost dispusă începerea urmăririi penale;- nu mai este membru sau angajat al instituţiei care l-a desemnat;- retragerea calităţii de reprezentant al instituţiei care l-a desemnat;- deces. (2) În locul persoanei care a pierdut calitatea de membru va fi desemnat un alt reprezentant.  +  Articolul 11Procesul-verbal al şedinţei va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comisiei pentru Clauze Abuzive. Punctul de vedere al acesteia va fi formulat în scris, va fi înregistrat şi indosariat de către secretariat în urma consemnarii în procesul-verbal al şedinţei în care a fost adoptat.  +  Articolul 12 (1) Convocarea Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi facuta de secretariatul acesteia în termen de 5 (cinci) zile de la data înregistrării cererii de consultare, formulată de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, sau de la data sesizării Comisiei pentru Clauze Abuzive de către instanţa de judecată. (2) Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În convocarea la şedinţa se vor preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării acesteia.  +  Articolul 13Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Clauze Abuzive va fi elaborat şi adoptat de către membrii săi, în termen de 45 de zile de la data primei şedinţe a acesteia.--------