ORDIN nr. 2.312 din 19 decembrie 2001pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 28 decembrie 2001    Ministrul finanţelor publice,în temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 28, art. 63 alin. (1) şi (2), art. 66 alin. (6) şi art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, şiîn baza art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:1. "Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;2. "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente", cod 14.13.01.13/4p;3. "Declaraţie privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică", cod 14.13.01.13/1i;4. "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;5. "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;6. "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România", cod 14.13.01.13/6;7. "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/6i;8. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.03.13/3a;9. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii liberale", cod 14.13.03.13/4a.  +  Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute la pct. 8 şi 9, se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală a tehnologiei informatiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.423/1999 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 6 decembrie 1999.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1┌─────────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌─────┐ ││ │ MFP │ ││ └─────┘ ││MINISTERUL FINANŢELOR││ PUBLICE │└─────────────────────┘                                          DECLARAŢIE                 PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR                                    Pentru anul .........    DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ │ │   └───────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.A ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐d │ │ │ │ │ │ │r └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘e Localitate Judeţ Sectors ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐a │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Cont bancar     Banca .......................... Număr cont .............................                                        ┌────────────────────────────────────────────────────┐Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa │ │                                        └────────────────────────────────────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  A. DATE PRIVIND CONTRACTUL ÎNCHEIAT ÎNTRE PĂRŢI  1. Nume şi prenume (denumire) chiriaş/arendaş ..............................................  2. Contract de închiriere/arendare Nr. ............... data ......../...../.........  3. Data începerii realizării venitului: ......./...../......  4. Data încetării realizării venitului: ......./...../......  5. Date de identificare ale bunului: .......................................................                                     .........................................................  6. Natura bunului: Construcţii: [ ]                     Altele: [ ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  B. VENIT ESTIMAT CONFORM CONTRACTULUI - lei -                                                                          ┌────┬───────────┐  1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului: .............. │ 1. │ │                                                                          └────┴───────────┘  2. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina  proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă ┌────┬───────────┐  sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, prevăzute în │ 2. │ │  contract: ............. └────┴───────────┘                                                                          ┌────┬───────────┐  3. Venit brut estimat (rd. 1 - rd. 2): ............................... │ 3. │ │                                                                          └────┴───────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.    Date de identificare ale reprezentantului fiscal  Nume, prenume/Denumire ...................................................  Adresa ...................................................................         ...................................................................                                          ┌────────────────────────────────────────────────────┐  Cod de înregistrare al reprezentantului │ │  fiscal ................. └────────────────────────────────────────────────────┘    Cont bancar     Banca ................. Număr cont ...................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semnatura contribuabil │ data │ |Semnatura data │                        v....... v.... |reprezentant fiscal ................ v.....Număr telefon/fax contribuabil .............|Număr telefon/fax reprezentant fiscal ...........E-mail .....................................|E-mail ..........................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                                              Data ...........................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/3p Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala"┌─────────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌─────┐ ││ │ MFP │ ││ └─────┘ ││MINISTERUL FINANŢELOR││ PUBLICE │└─────────────────────┘                               DECLARAŢIE             PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE                            Pentru anul .........   DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ │ │   └───────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.A ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐d │ │ │ │ │ │ │r └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘e Localitate Judeţ Sectors ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐a │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Cont bancar     Banca .......................... Număr cont .............................                                        ┌────────────────────────────────────────────────────┐Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa │ │                                        └────────────────────────────────────────────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    A. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA 1. Felul activităţii ......................................................................... 2. Forma de organizare ....................................................................... 3. Denumirea ................................................................................. 4. Sediul principal de desfăşurare a activităţii ............................................. 5. Autorizaţie/Contract Nr.: ............. Data ....../..../....... Organ emitent ............ 6. Contract de asociere Nr.: ............. Data ....../..../....... 7. Data începerii activităţii: ......./...../......-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    B. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE  I. Venit net estimat - lei -                                                                      ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat ............................................. │ 1. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile estimate ................................ │ 2. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ...................................... │ 3. │ │                                                                      └────┴───────────┘  II. Declar că venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit [ ] Bifati cu X dacă este cazul-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.   Date de identificare ale reprezentantului fiscal  Nume, prenume/Denumire ...........................................................  Adresa ...........................................................................         ...........................................................................                                          ┌────────────────────────────────────────────────────┐  Cod de înregistrare al reprezentantului │ │  fiscal ................. └────────────────────────────────────────────────────┘    Cont bancar     Banca ................. Număr cont ...................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semnatura contribuabil │ data │ |Semnatura data │                        v....... v.... |reprezentant fiscal ................ v.....Număr telefon/fax contribuabil .............|Număr telefon/fax reprezentant fiscal ...........E-mail .....................................|E-mail ..........................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                                              Data ...........................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/4p Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala"┌─────────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌─────┐ ││ │ MFP │ ││ └─────┘ ││MINISTERUL FINANŢELOR││ PUBLICE │└─────────────────────┘                                  DECLARAŢIE                   PRIVIND VENITUL ESTIMAT PENTRU ASOCIAŢIILE                         FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ                               Pentru anul ...............    DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢIEI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ    Cod de înregistrare al asociaţiei    [][][][][][][][][][][][][]   Denumire   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.A ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐d │ │ │ │ │ │ │r └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘e Localitate Judeţ Sectors ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐a │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Numărul şi data înregistrării contractului    de asociere la organul fiscal: Nr. .......... Data ......./...../........  Tipul asociaţiei fără personalitate juridică: (Se va bifa cu X casuta corespunzătoare situaţiei)            [ ] asociaţie familială            [ ] societate civilă profesională            [ ] altele  Nume şi prenume responsabil asociaţie desemnat prin contract: ................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    A. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA  Obiectul de activitate .....................................................  Perioada de funcţionare de la ..../..../......... la ..../..../..........  Număr asociaţi ...............................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   B. VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE  Venituri comerciale - lei -                                                                      ┌────┬───────────┐  1. Venit brut estimat ............................................. │ 1. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  2. Cheltuieli deductibile fiscal: ................................. │ 2. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ...................................... │ 3. │ │                                                                      └────┴───────────┘  Venituri din profesii liberale                                                                      ┌────┬───────────┐  4. Venit brut estimat ............................................. │ 4. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  5. Cheltuieli deductibile fiscal: ................................. │ 5. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  6. Venit net (rd. 4 - rd. 5) ...................................... │ 6. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  7. Total venit net estimat (rd. 3 + rd. 6) ........................ │ 7. │ │                                                                      └────┴───────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise  în acest formular sunt corecte şi complete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Semnatura responsabil asociaţie │ data │                                  v................ v...............  Număr telefon/fax responsabil asociaţie ................  E-mail .......................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                                              Data ...........................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/1i Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala"┌─────────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌─────┐ ││ │ MFP │ ││ └─────┘ ││MINISTERUL FINANŢELOR││ PUBLICE │└─────────────────────┘                                    DECLARAŢIE            PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE OBŢINUTE DE           CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA CARE DESFĂŞOARĂ           ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA ŞI DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE ANGAJATE ALE            MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE ÎN ROMÂNIA                        Pentru luna ............. anul ...............                                                           Declaraţie rectificativa [ ]                                                           Se bifeaza cu X în cazul                                                           declaraţiilor rectificative    DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ │ │   └───────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.A ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐d │ │ │ │ │ │ │r └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘e Localitate Judeţ Sectors ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐a │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Cont bancar     Banca .......................... Număr cont .............................   Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă: Nr. ....... Data .../.../....   Perioada de activitate: de la ..../..../......... la ..../..../.........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL Cod de înregistrare 1. cod de înregistrare fiscală; [][][][][][][][][][][][][] [ ] Se completează cu: cod unic de înregistrare                                                             2. cod numeric personal;                                                                număr de identificare fiscală    Nume şi prenume/Denumire ..........................................   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.S ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐e │ │ │ │ │ │ │d └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘i Localitate Judeţ Sectoru ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐l │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘   Telefon Fax E-mail   ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐   │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate  obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară  activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor  diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România:                                                                           - lei -                                                                      ┌────┬───────────┐  1. Venit brut: .................................................... │ 1. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii, │ 2. │ │     din care: ...................................................... └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐     2.a. contribuţia individuală de asigurări sociale: ............. │ 2a.│ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐     2.b. contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor: ......... │ 2b.│ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐     2.c. contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate: ....... │ 2c.│ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  3. Cheltuieli profesionale (15% din deducerea │ 3. │ │     personală de baza): ............................................ └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  4. Venit net (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3) .............................. │ 4. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  5. Deduceri personale: ............................................ │ 5. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  6. Venit impozabil (rd. 4 - rd. 5) ................................ │ 6. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  7. Impozit lunar datorat .......................................... │ 7. │ │                                                                      └────┴───────────┘  8. Nr. ......... data .../.../...... documentului de plată a impozitului.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Nume, prenume/Denumire ...........................................................  Adresa ...........................................................................         ...........................................................................                                          ┌────────────────────────────────────────────────────┐  Cod de înregistrare al reprezentantului │ │  fiscal ................. └────────────────────────────────────────────────────┘    Cont bancar     Banca ................. Număr cont ...................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semnatura contribuabil │ data │ |Semnatura data │                        v....... v.... |reprezentant fiscal ................ v.....Număr telefon/fax contribuabil .............|Număr telefon/fax reprezentant fiscal ...........E-mail .....................................|E-mail ..........................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                                              Data ...........................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/5 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala"┌─────────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌─────┐ ││ │ MFP │ ││ └─────┘ ││MINISTERUL FINANŢELOR││ PUBLICE │└─────────────────────┘                                    DECLARAŢIE        INFORMATIVA PRIVIND ÎNCEPEREA/ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE               CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA                 ŞI CARE OBŢIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE    DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL  Cod de înregistrare 1. cod de înregistrare fiscală;  [][][][][][][][][][][][][] [ ] Se completează cu cod unic de înregistrare                                                             2. cod numeric personal;                                                                număr de identificare fiscală   Nume, prenume/Denumire ................................   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.S ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐e │ │ │ │ │ │ │d └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘i Localitate Judeţ Sectoru ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐l │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘   Telefon Fax E-mail   ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐   │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ │ │   └───────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.A ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐d │ │ │ │ │ │ │r └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘e Localitate Judeţ Sectors ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐a │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Cont bancar     Banca .......................... Număr cont .............................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI  1. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă: Nr. .... Data .../.../....  2. Data începerii activităţii: ..../..../.........  3. Data încetării activităţii: ..../..../.........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semnatura contribuabil │ data │ |Semnatura data │                        v....... v.... |reprezentant fiscal ................ v.....Număr telefon/fax contribuabil .............|Număr telefon/fax reprezentant fiscal ...........E-mail .....................................|E-mail ..........................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                                              Data ...........................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/5i Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala"┌─────────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌─────┐ ││ │ MFP │ ││ └─────┘ ││MINISTERUL FINANŢELOR││ PUBLICE │└─────────────────────┘                                     DECLARAŢIE          PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE, OBŢINUTE DE          CĂTRE PERSOANELE FIZICE ROMÂNE FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA ŞI DE CĂTRE             PERSOANELE FIZICE STRĂINE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA                      Pentru luna ........... anul ..........                                                           Declaraţie rectificativa [ ]                                                           Se bifeaza cu X în cazul                                                           declaraţiilor rectificative    DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ │ │   └───────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.A ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐d │ │ │ │ │ │ │r └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘e Localitate Judeţ Sectors ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐a │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Cont bancar     Banca .......................... Număr cont .............................   Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă: Nr. ....... Data .../.../....   Perioada de activitate: de la ..../..../......... la ..../..../.........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL Cod de înregistrare 1. cod de înregistrare fiscală; [][][][][][][][][][][][][] [ ] Se completează cu: cod unic de înregistrare                                                             2. cod numeric personal;                                                                număr de identificare fiscală    Nume şi prenume/Denumire ..........................................   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.S ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐e │ │ │ │ │ │ │d └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘i Localitate Judeţ Sectoru ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐l │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘   Telefon Fax E-mail   ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐   │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate,  obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către  persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România:                                                                           - lei -                                                                      ┌────┬───────────┐  1. Venit brut: .................................................... │ 1. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii: ............... │ 2. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐     2.a. contribuţia individuală de asigurări sociale: ............. │ 2a.│ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐     2.b. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate: ......... │ 2b.│ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ...................................... │ 3. │ │                                                                      └────┴───────────┘                                                                      ┌────┬───────────┐  4. Impozit lunar datorat: ......................................... │ 4. │ │                                                                      └────┴───────────┘  5. Nr. ......... data .../.../...... documentului de plată a impozitului.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele  înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.  Date de identificare ale reprezentantului fiscal  Nume, prenume/Denumire ...........................................................  Adresa ...........................................................................         ...........................................................................                                          ┌────────────────────────────────────────────────────┐  Cod de înregistrare al reprezentantului │ │  fiscal ................. └────────────────────────────────────────────────────┘    Cont bancar     Banca ................. Număr cont ...................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semnatura contribuabil │ data │ |Semnatura data │                        v....... v.... |reprezentant fiscal ................ v.....Număr telefon/fax contribuabil .............|Număr telefon/fax reprezentant fiscal ...........E-mail .....................................|E-mail ..........................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                                              Data ...........................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/6 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala"┌─────────────────────┐│ ROMÂNIA ││ ┌─────┐ ││ │ MFP │ ││ └─────┘ ││MINISTERUL FINANŢELOR││ PUBLICE │└─────────────────────┘                                       DECLARAŢIE       INFORMATIVA PRIVIND ÎNCEPEREA/ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE          FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA ŞI PERSOANELOR FIZICE STRĂINE CARE DESFĂŞOARĂ      ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA ŞI CARE OBŢIN VENITURI SUB FORMA DE SALARII DIN STRĂINĂTATE    DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL  Cod de înregistrare 1. cod de înregistrare fiscală;  [][][][][][][][][][][][][] [ ] Se completează cu cod unic de înregistrare                                                             2. cod numeric personal;                                                                număr de identificare fiscală    Nume, prenume/Denumire ................................    Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.S ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐e │ │ │ │ │ │ │d └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘i Localitate Judeţ Sectoru ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐l │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘   Telefon Fax E-mail   ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐   │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Nume Iniţială Prenume Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală                    tatălui   ┌───────────────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ │ │   └───────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘   Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.A ┌───────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────┐d │ │ │ │ │ │ │r └───────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────┘e Localitate Judeţ Sectors ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐a │ │ │ │   └────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Cont bancar     Banca .......................... Număr cont .............................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI  1. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă: Nr. .... Data .../.../....  2. Data începerii activităţii: ..../..../.........  3. Data încetării activităţii: ..../..../.........-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semnatura contribuabil │ data │ |Semnatura data │                        v....... v.... |reprezentant fiscal ................ v.....Număr telefon/fax contribuabil .............|Număr telefon/fax reprezentant fiscal ...........E-mail .....................................|E-mail ..........................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare ...............                                                              Data ...........................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Cod 14.13.01.13/6i Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala"  D.G.F.P. a ............................ Nr. înregistrare .............  Administraţia Finanţelor Publice ...... Data .........................    Aprobat,  Conducătorul unităţii ................. Verificat ....................  Nume, prenume ......................... Data ..../....................  Data .........../......./..............               DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT                     privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor                                   pe anul ..........  Către:  Nume: .......................................................................  Prenume: ....................................................................  Cod numeric personal/număr de identificare fiscală ..........................  Domiciliul/Reşedinţa: Localitatea ...........................................  Nr. ..... Ap. ....... Judeţul (sectorul) ....................................  Numărul şi data contractului: ...............................................  Data începerii realizării venitului: ............./........./................  Data încetării realizării venitului: ............./........./................  Declaraţia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei  bunurilor înregistrată la nr. ....... din ........./......../................  Nume şi prenume (denumire) chiriaş/arendaş înscrişi în contract: ............  Obiectul contractului (bunul cedat în folosinţă) ............................  Venit lunar (conform contract) ..............................................  Perioada de închiriere: de la data ..../..../.... la data ..../...../........  În baza Legii (Ordonanţa Guvernului) nr. ...../......, art. ......, alin ....  şi a Declaraţiei privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor/Declaraţiei  speciale privind veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pe anul ....../Contractul  nr. ......./Procesul-verbal de Control nr........./Notei de Constatare nr. ........,  se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de impozit după cum urmează:    I. Determinarea venitului impozabil estimat şi a impozitului:                                                                           - lei -   ┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐   │a) venit brut estimat │ │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │b) cota de cheltuieli ..............%, │ │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │c) venit net impozabil estimat (a-b) │ │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │d) impozit │ │   └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:    1. La venitul net impozabil estimat de ________________ lei revine un    impozit de __________________________________________________________________ lei.               Punctul 2 şi 3 se completează numai în cazul modificării impunerii               în cadrul aceluiaşi an:    2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta ____________________ lei.    3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre impozitul de la pct. 2 şi cel de la pct. 1 _______ lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct.1):    ┌──┬───────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐    │ │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │    │ │ │ de impozit │ de la pct. 3 │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │1 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │2 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │3 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │4 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │ │ TOTAL │ │ │    └──┴───────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘  Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.    Întocmit, Am primit un exemplar,    Nume, prenume ________________ Data ______/_________    Data _____/______/____________ Semnatura contribuabil _________    Semnatura ____________________ sau                                             Nr. şi data confirmării de primire: ______    MF cod 14.13.02.13/3a  D.G.F.P. a ............................ Nr. înregistrare .............  Administraţia Finanţelor Publice ...... Data .........................    Aprobat,  Conducătorul unităţii ................. Verificat ....................  Nume, prenume ......................... Data ..../....................  Data .........../......./..............               DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT                     privind venitul din activităţi independente                      - comerciale şi din profesii liberale -                                   pe anul ..........  Către:  Nume: .......................................................................  Prenume: ....................................................................  Cod numeric personal/număr de identificare fiscală ..........................  Domiciliul/Reşedinţa: Localitatea ...........................................  Nr. ..... Ap. ....... Judeţul (sectorul) ....................................  Locul desfăşurării activităţii ..............................................  Felul activităţii: .........................................................  Declaraţia privind veniturile estimate din activităţi independente înregistrată  la nr. .... din ........./......../.........  Nr. autorizaţie (nr. contract de asociere) ..................................  Perioada de activitate: de la data ..../..../.... la data ..../...../........  În baza Legii (Ordonanţa Guvernului) nr. ...../......, art. ......, alin ....  şi a Declaraţiei privind veniturile estimate din activităţi independente/Declaraţiei  speciale privind veniturile din activităţi independente pe anul ....../Procesul-verbal  de Control nr........./Notei de Constatare nr. ........, se stabilesc plăţile  anticipate cu titlu de impozit după cum urmează:    I. Determinarea venitului impozabil estimat şi a impozitului:    a) în sistem real:       ---------------                                                                          - lei -   ┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐   │ - venit brut estimat │ │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - cheltuieli deductibile estimate │ │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - venit net impozabil estimat │ │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   │ - impozit │ │   └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘    b) pe baza normelor de venit:       --------------------------                                                                                       - lei -┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ - poziţia din nomenclatorul activităţilor independente │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - venitul net determinat pe baza normei de venit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - venit net aferent perioadei lucrate │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ - impozit │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘    II. Plati anticipate cu titlu de impozit:    1. La venitul net impozabil estimat de ________________ lei revine un    impozit de __________________________________________________________________ lei.               Punctul 2 şi 3 se completează numai în cazul modificării impunerii               în cadrul aceluiaşi an:    2. Impozitul stabilit la impunerea precedenta ____________________ lei.    3. Diferenţa (de adăugat sau de scăzut) dintre impozitul de la pct. 2 şi cel de la pct. 1 ____ lei.    4. Plati anticipate cu titlu de impozit (pct.1):    ┌──┬───────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐    │ │ Termen de plată │ Plati anticipate cu titlu │ Din care diferenţa │    │ │ │ de impozit │ de la pct. 3 │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │1 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │2 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │3 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │4 │ │ │ │    ├──┼───────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤    │ │ TOTAL │ │ │    └──┴───────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘  Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.  Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.    Întocmit, Am primit un exemplar,    Nume, prenume ________________ Data ______/_________    Data _____/______/____________ Semnatura contribuabil _________    Semnatura ____________________    MF cod 14.13.03.13/4a  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor"Cod 14.13.01.13/3pDeclaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natura, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.Declaraţia se depune de către:- contribuabilii care realizează o sursa noua de venit în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectiv de la data încheierii contractului dintre părţi;- contribuabilii care au încheiat acte adiţionale la contracte aflate în derulare, până la data de 31 martie a anului fiscal;- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plată anticipata cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursa.În situaţia închirierii/arendării bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie privind veniturile estimate, corespunzătoare cotei care îi revine din proprietate.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa venitului, în cazul cedarii folosinţei bunurilor imobile, sau la organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, în cazul cedarii folosinţei bunurilor mobile, după caz;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.Date de identificare a contribuabiluluiAdresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalţi contribuabili, adresa reşedinţei în România.Cod numeric personal/număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România şi al persoanelor fizice române fără domiciliu în România sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice străine, după caz.Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au cont bancar.Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa - se înscrie unitatea fiscală în a carei raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, respectiv reşedinţa, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.A. Date privind contractul încheiat între părţi1. Nume şi prenume (denumire) chiriaş/arendaş - se completează numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice căreia i s-a cedat folosinţă bunului.2. Contract de închiriere/arendare - se înscrie numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi, precum şi data înregistrării acestuia.3. Data începerii realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi.4. Data încetării realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.5. Date de identificare a bunului - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedata. De exemplu: a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completa (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafaţa totală, din care cea închiriată; b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici.6. Natura bunului - se completează cu x casuta corespunzătoare naturii bunului a cărui folosinţă este cedata.B. Venit estimat conform contractului1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului - se înscrie contravaloarea (în lei) a chiriei/arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal în curs.2. Cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, prevăzute în contract - se înscrie suma totală a cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.3. Venit brut estimat - se înscrie suma calculată prin majorarea chiriei/arendei cu suma reprezentând cheltuieli ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, respectiv se aduna datele înscrise la rd. 1, rd. 2 şi rd. 3.Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.Cod de înregistrare a reprezentantului fiscal - se înscrie codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, în situaţia în care reprezentantul fiscal este persoana juridică.În situaţia în care reprezentantul fiscal este o persoană fizica, la declaraţie se ataşează o copie certificată de pe dovada de împuternicire încheiată potrivit legii, cu excepţia cazurilor în care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente"Cod 14.13.01.13/4pDeclaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani sau în natura, provenind din activităţi independente - comerciale şi profesii liberale -, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.Declaraţia se depune de către:- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;- contribuabilii care au realizat pierderi şi cei care au început activitatea în cursul anului fiscal sau au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care din motive obiective estimeaza ca vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaraţia specială;- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plată anticipata cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.Declaraţia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursa (de exemplu, cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală).Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare activitate desfăşurată.Persoanele fizice care realizează venituri dintr-o formă de asociere completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit care le revine din asociere.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa venitului;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.Date de identificare a contribuabiluluiAdresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalţi contribuabili, adresa reşedinţei în România.Cod numeric personal/număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România şi al persoanelor fizice române fără domiciliu în România sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice străine, după caz.Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au cont bancar.Unitatea fiscală de domiciliu/reşedinţa - se înscrie unitatea fiscală în a carei raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul, respectiv reşedinţa, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.A. Date despre activitatea desfăşurată1. Felul activităţii - se înscrie denumirea activităţii generatoare de venituri desfăşurate de contribuabil, înscrisă în autorizaţia de funcţionare care îi atesta dreptul de desfăşurare a unei activităţi independente sau în contractul de asociere.2. Forma de organizare - se înscrie, după caz, forma de organizare prevăzută în autorizaţia de funcţionare sau în contractul de asociere (de exemplu: persoana fizica autorizata, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale, birouri asociate etc.).3. Denumirea - se completează cu denumirea asociaţiei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod independent nu completează aceasta rubrica.4. Sediul principal de desfăşurare a activităţii - se completează cu adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului principal de desfăşurare a activităţii.5. Autorizaţie/contract - se înscriu:- numărul şi data eliberării autorizaţiei de funcţionare, respectiv numărul şi data înregistrării contractului de prestări de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial, precum şi organul emitent, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în mod individual.6. Contract de asociere:- se completează numai de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente într-o formă de asociere;- se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.7. Data începerii activităţii - se înscriu:- data eliberării autorizaţiei de funcţionare sau data încheierii contractului de comision, de mandat de reprezentare şi altele asemenea, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în mod independent;- data înregistrării contractului de asociere la organul fiscal, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în cadrul unei forme de asociere.B. Venit net din activităţi independenteI. Venit net estimat - se completează de către contribuabilii pentru care venitul net din activităţi independente se determina în sistem real, precum şi de către contribuabilii care obţin venituri dintr-o formă de asociere.1. Venit brut estimat - se înscriu veniturile în bani şi în natura estimate a se realiza în anul declarării de către contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual.2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscriu cheltuielile estimate a se efectua în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar. Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi în mod individual.3. Venitul net (rd. 1-rd. 2) - se completează astfel:- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente în mod individual, se înscrie diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate;- în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi independente într-o formă de asociere, se înscrie venitul care le revine din distribuirea venitului net estimat al asociaţiei, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia pe asociaţi a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociaţiei" din Declaraţia privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică.Punctul II - se completează de către contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme anuale de venit. Normele de venit sunt stabilite de organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit şi se comunică contribuabilului până la data de 15 aprilie a anului fiscal.Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.Cod de înregistrare a reprezentantului fiscal - se înscrie codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, în situaţia în care reprezentantul fiscal este persoana juridică.În situaţia în care reprezentantul fiscal este o persoană fizica, la declaraţie se ataşează o copie certificată de pe dovada de împuternicire încheiată potrivit legii, cu excepţia cazurilor în care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică"Cod 14.13.01.13/1iDeclaraţia se completează de către asociatul desemnat prin contract sa răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.Declaraţia se depune de către:- asociaţiile care încep o activitate în cursul anului fiscal, o dată cu înregistrarea contractului de asociere la organul fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia;- asociaţiile care au realizat pierderi şi asociaţiile care au început activitatea în cursul anului fiscal sau au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaraţia anuală de venit;- asociaţiile care solicită modificarea deciziei de plată anticipata cu titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.Declaraţia nu se depune de către asociaţiile care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursa (de exemplu, cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală).Declaraţia se completează, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul asociaţia;- copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia.Date de identificare a asociaţiei fără personalitate juridicăSe completează pe baza datelor din contractul de asociere, respectiv: denumirea asociaţiei, adresa sediului de desfăşurare a activităţii, tipul asociaţiei, numărul şi data înregistrării contractului de asociere la organul fiscal, numele şi prenumele responsabilului asociaţiei desemnat prin contract.Cod de înregistrare a asociaţiei - se înscrie codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare atribuit asociaţiei de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.A. Date despre activitatea desfăşuratăSe completează cu majuscule, citeţ şi corect, pe baza datelor din contractul de asociere.B. Venit net din activităţi independenteRd. 1 şi rd. 4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut estimat a se realiza în anul fiscal în curs, pe tipuri de activităţi.Rd. 2 şi rd. 5 - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile fiscal aferente realizării venitului estimat, pe tipuri de activităţi.Rd. 7 - "Total venit net estimat" - se înscrie suma calculată prin însumarea venitului net pe tipuri de activităţi, respectiv se aduna datele înscrise la rd. 3 şi rd. 6.C. Tabelul "Distribuţia pe asociaţi a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociaţiei"Col. 1 "Nume şi prenume asociat" - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.Col. 2 "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" - se înscrie codul numeric personal în cazul asociaţilor - persoane fizice române cu domiciliul în România şi al asociaţilor - persoane fizice române cu domiciliul în străinătate, sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul asociaţilor - persoane fizice străine, după caz.Col. 3 "Domiciliul/Reşedinţa asociatului" - pentru asociaţii - persoane fizice cu domiciliul în România, se completează adresa de domiciliu, iar pentru ceilalţi asociaţi, adresa reşedinţei în România.Col. 5 "Venit net estimat distribuit pe asociaţi" - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, calculată prin aplicarea cotei procentuale de participare (din col. 4) la suma totală a venitului net estimat a se realiza la nivelul asociaţiei (rd. 7 "Total venit net estimat").Rd. "Total" din tabel - se înscrie suma obţinută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculată trebuie să fie egala cu cea înscrisă la rd. 7 "Total venit net estimat".INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România"Cod 14.13.01.13/5Declaraţia se completează de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.Termen de depunere:- lunar, în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;- ori de câte ori contribuabilul constata erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în casuta special prevăzută în acest scop*).-------------- Notă *) Declaraţia rectificativa se poate depune până în momentul iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul contribuabilul;- copia se păstrează de către contribuabil.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.Date de identificare a contribuabiluluiAdresa - se completează adresa de domiciliu.Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal;Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au cont bancar.Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă (contractul individual de muncă sau convenţia civilă de prestări de servicii).Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare - se completează astfel: a) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană juridică sau alta entitate care, conform reglementărilor în vigoare, trebuie să deţină cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, atunci:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare a acesteia, după caz.Codul de înregistrare fiscală se înscrie fără atributul fiscal "R", care atesta calitatea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare" se va înscrie numărul indicator corespunzător (1); b) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană fizica:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul numeric personal în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice străine;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare" se va înscrie numărul indicator corespunzător (2).Sediul - se completează cu adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura realizate de contribuabil în luna de raportare.Veniturile în valută se vor transforma în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionala a României, conform legii.2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuţiilor obligatorii datorate de contribuabil potrivit legii (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):2a) contribuţia individuală de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată potrivit prevederilor legale;2b) contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor, datorată potrivit prevederilor legale;2c). contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit prevederilor legale.3. Cheltuieli profesionale - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 15% la deducerea personală de baza, stabilită pentru luna la care se referă declaraţia.4. Venit net - se calculează ca diferenţa între venitul brut şi suma totală a contribuţiilor obligatorii datorate conform legii şi a cheltuielilor profesionale (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3).5. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere.6. Venit impozabil - se calculează ca diferenţa între venitul net (rd. 4) şi deducerile personale (rd. 5).7. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, aplicat venitului impozabil (rd. 6).Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de contribuabili.Cod de înregistrare a reprezentantului fiscal - se înscrie codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, în situaţia în care reprezentantul fiscal este persoana juridică.În situaţia în care reprezentantul fiscal este o persoană fizica, se ataşează la declaraţie o copie autentificată de pe dovada de împuternicire, încheiată potrivit legii, cu excepţia cazului în care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate"Cod 14.13.01.13/5iDeclaraţia se completează de către persoanele fizice sau juridice la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice române cu domiciliul în România şi care obţin venituri din străinătate.În categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligaţia să depună declaraţia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub forma de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, se completează şi se depune câte o declaraţie.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul;- copia se păstrează de către persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare - se completează astfel: a) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană juridică sau alta entitate care, conform reglementărilor în vigoare, trebuie să deţină cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, atunci:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al acesteia, după caz.Codul de înregistrare fiscală se înscrie fără atributul fiscal "R" care atesta calitatea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare" se va înscrie numărul indicator corespunzător (1); b) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană fizica:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul numeric personal în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice străine;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare" se va înscrie numărul indicator corespunzător (2).Date de identificare a contribuabiluluiAdresa - se completează adresa de domiciliu.Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal.Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au cont bancar.Date privind situaţia contribuabilului1. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România"Cod 14.13.01.13/6Declaraţia se completează de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de persoanele fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate.Termen de depunere:- lunar, în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;- ori de câte ori contribuabilul constata erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în casuta special prevăzută în acest scop*).------------ Notă *) Declaraţia rectificativa se poate depune până în momentul iniţierii de către organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are reşedinţa contribuabilul;- copia rămâne la contribuabil.Organul fiscal va pune gratuit la dispoziţie contribuabilului declaraţiile necesare pentru întregul an fiscal sau pentru întreaga perioadă de activitate din cursul unui an, după caz.Date de identificare a contribuabiluluiAdresa - se completează adresa de reşedinţa în România.Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal în cazul persoanelor fizice române fără domiciliu în România sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice străine, după caz.Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au cont bancar.Numărul şi data documentului care reglementează raportul de muncă - se înscrie numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate cuprinsă în documentul care reglementează raportul de muncă (contractul individual de muncă sau convenţia civilă de prestări de servicii).Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare - se completează astfel: a) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană juridică sau la alta entitate care, conform reglementărilor în vigoare, trebuie să deţină cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, atunci:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al acesteia, după caz.Codul de înregistrare fiscală se înscrie fără atributul fiscal "R" care atesta calitatea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare" se va înscrie numărul indicator corespunzător (1); b) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană fizica:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul numeric personal în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice străine;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare" se va înscrie numărul indicator corespunzător (2).Sediu - se completează cu adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natura realizate de contribuabil în luna de raportare.Veniturile în valută se vor transforma în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionala a României, potrivit legii.2. Contribuţii obligatorii datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuţiilor obligatorii datorate şi plătite potrivit legii (rd. 2a + rd.2b):2a. contribuţia individuală de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată şi plătită potrivit prevederilor legale;2b. contribuţia pentru asigurări sociale se sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată şi plătită potrivit prevederilor legale.3. Venit net - se calculează ca diferenţa între venitul brut şi contribuţiile obligatorii datorate şi plătite potrivit legii (rd. 1-rd. 2).4. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, aplicat venitului net (rd. 3).Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi de contribuabili.Cod de înregistrare a reprezentantului fiscal - se înscrie codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana fizica, respectiv codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, în situaţia în care reprezentantul fiscal este persoana juridică.În situaţia în care reprezentantul fiscal este o persoană fizica se ataşează la declaraţie o copie autentificată de pe dovada de împuternicire, încheiată potrivit legii, cu excepţia cazului în care reprezentantul fiscal are calitatea de contabil autorizat, expert contabil sau consultant fiscal.INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate"Cod 14.13.01.13/6iDeclaraţia se completează de către persoanele fizice sau juridice la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate.În categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligaţia să depună declaraţia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub forma de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, definit la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, se completează şi se depune câte o declaraţie.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată.Declaraţia se completeaza de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în doua exemplare:- originalul se depune la organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi are sediul persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul;- copia se păstrează de către respectiva persoana fizica sau juridică.Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.Date referitoare la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilulCod de înregistrare - se completează astfel: a) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană juridică sau la alta entitate care, conform reglementărilor în vigoare, trebuie să deţină cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, atunci:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al acesteia, după caz.Codul de înregistrare fiscală se înscrie fără atributul fiscal "R" care atesta calitatea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare" se va înscrie numărul indicator corespunzător (1); b) în cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea la o persoană fizica:- în rubrica "Cod de înregistrare" se înscrie codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România, sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice străine;- în casuta libera din dreapta rubricii "Cod de înregistrare", se va înscrie numărul indicator corespunzător (2).Date de identificare a contribuabiluluiAdresa - se completează adresa de reşedinţa din România.Cod de înregistrare - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală;Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au cont bancar.Date privind situaţia contribuabilului1. Numărul şi data documentului ce reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.  +  Anexa 3                    CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE           1. Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea                       folosinţei bunurilor,                        cod 14.13.01.13/3p    1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor    2. Cod: 14.13.01.13/3p    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: - pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei;                                   - pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit;                - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.            2. Declaraţie privind veniturile estimate din                      activităţi independente,                        cod 14.13.01.13/4p    1. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente    2. Cod: 14.13.01.13/4p    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: - pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei;                                   - pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor independente    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit;                - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.            3. Declaraţie privind venitul estimat pentru               asociaţiile fără personalitate juridică,                         cod 14.13.01.13/1i    1. Denumire: Declaraţie privind venitul estimat pentru asociaţiile fără personalitate juridică    2. Cod: 14.13.01.13/1i    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fete    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate să se realizeze de       către asociaţiile fără personalitate juridică    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: responsabilul desemnat al asociaţiei    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la asociaţie    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociaţiei.           4. Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii        din străinătate obţinute de către persoanele fizice române        cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în        România şi de către persoanele fizice române angajate ale        misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate                           în România,                        cod 14.13.01.13/5    1. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de către       persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi de       către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor       consulare acreditate în România    2. Cod: 14.13.01.13/5    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: - pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei;                                   - pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub forma de salarii din străinătate, obţinute       de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.         5. Declaraţie informativa privind începerea/încetarea      activităţii persoanelor fizice române cu domiciliul în România      care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri sub                   forma de salarii din străinătate,                          cod 14.13.01.13/5i    1. Denumire: Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice române       cu domiciliul în România care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri       sub forma de salarii din străinătate    2. Cod: 14.13.01.13/5i    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: - pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei;                                   - pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetării       activităţii contribuabilului    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.            6. Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii        din străinătate, obţinute de către persoanele fizice române        fără domiciliu în România şi de către persoanele fizice             străine care desfăşoară activitate în România,                       cod 14.13.01.13/6    1. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate,       obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către       persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România    2. Cod: 14.13.01.13/6    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: - pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei;                                   - pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub forma de salarii din străinătate,       obţinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România şi de către        persoanele fizice străine care desfăşoară activitate în România    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: contribuabil    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la contribuabil    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.          7. Declaraţie informativa privind începerea/încetarea         activităţii persoanelor fizice române fără domiciliu în         România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară         activitate în România şi care obţin venituri sub forma                  de salarii din străinătate,                       cod 14.13.01.13/6i    1. Denumire: Declaraţie informativa privind începerea/încetarea activităţii persoanelor       fizice române fără domiciliu în România şi persoanelor fizice străine care desfăşoară       activitate în România şi care obţin venituri sub forma de salarii din străinătate    2. Cod: 14.13.01.13/6i    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: - pe faţa se tipareste conţinutul declaraţiei;                                   - pe verso se tiparesc instrucţiunile de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi       încetării activităţii contribuabilului    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul    8. Circula: - originalul la organul fiscal;                - copia la plătitorul de venit    9. Se arhiveaza: la persoana fizica sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.            8. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu         titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei                            bunurilor,                        cod 14.13.03.13/3a    1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind       venitul din cedarea folosinţei bunurilor    2. Cod: 14.13.03.13/3a    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: calculul impozitului şi al plăţilor anticipate cu titlu de impozit    7. Se întocmeşte în: 3 exemplare                     de: organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit    8. Circula: - un exemplar la contribuabil;                - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;                - un exemplar la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit    9. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.        9. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de      impozit privind venitul din activităţi independente - comerciale                  şi din profesii liberale - pe anul .....,                        cod 14.13.03.13/4a    1. Denumire: Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind      venitul din activităţi independente - comerciale şi din profesii liberale - pe anul ......    2. Cod: 14.13.03.13/4a    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: pe o singura faţa    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: calculul impozitului şi al plăţilor anticipate cu titlu de impozit    7. Se întocmeşte în: 3 exemplare                     de: organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit    8. Circula: - un exemplar la contribuabil;                - un exemplar la organul fiscal de domiciliu;                - un exemplar la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla sursa de venit    9. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.---------