HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. III din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Comisiile comunale, orășenești sau municipale (comisii locale), sub îndrumarea comisiilor județene și a municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări și vor lua măsurile necesare pentru respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Ministerul Administrației Publice, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerul Apelor și Protecției Mediului vor asigură realizarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și vor propune Guvernului măsurile necesare.  +  Articolul 4Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigura, prin grija Ministerului Administrației Publice, de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 180/2000.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
  Ovidiu Natea,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Aurel Constantin Ilie
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  AnexăREGULAMENTprivind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilireadreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuirea titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor