ORDIN nr. 761 din 30 octombrie 2001pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea în munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 27 decembrie 2001    Ministrul sănătăţii şi familiei,în temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale art. 18 lit. k) şi l) din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 9.9C2 din 29 octombrie 2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind examenul medical la angajarea în munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Examenul medical la angajarea în munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii reprezintă supravegherea activa a sănătăţii angajaţilor în relaţie cu determinantii profesionali specifici postului/locului de muncă.  +  Articolul 3În sensul prezentului ordin, determinantii profesionali sunt factori fizici, chimici şi biologici, prezenţi în mediul de muncă, actionand independent sau în interrelatie, precum şi orice element relevant din organizarea activităţii pentru care exista dovezi ştiinţifice de asociere pozitiva semnificativă între expunere şi modificarea reversibila sau ireversibila a structurii ori functionalitatii unui organ, sistem, aparat sau a organismului în ansamblul lui.  +  Articolul 4Angajatorii din sectoarele public, privat şi cooperatie, inclusiv cu capital străin, sunt obligaţi să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaţilor în relaţie cu locul/postul de muncă, prin servicii de medicina muncii.  +  Articolul 5Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările privind examenul medical la angajarea în munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii.  +  Articolul 6Examenul medical la angajarea în munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.În cazuri argumentate medical, ştiinţific sau statistic, metodologia se va modifica anual prin includerea reglementărilor de supraveghere medicală specifică noilor riscuri profesionale.Înregistrările medicale vor fi păstrate o perioadă cel puţin egala cu durata medie de expunere-afectare a sănătăţii pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:- serviciul de medicina muncii va păstra dosarul medical individual;- angajatorul va păstra sinteza examinarilor medicale;- angajatul va păstra concluzia examinării medicale;- direcţia de sănătate publică teritorială va stoca indicatorii operationali (morbiditate profesională, morbiditate cu incapacitate temporară de muncă etc.).  +  Articolul 7Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, serviciile de medicina muncii şi angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din cel privat, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Angajaţii nu vor fi implicaţi în costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, imbolnavirilor profesionale şi accidentelor de muncă, reabilitării profesionale după boala profesională sau accident de muncă.  +  Articolul 9Agenţii economici şi celelalte persoane juridice sunt obligate să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a examenului medical de adaptare, a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea muncii.  +  Articolul 10Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/1982 pentru stabilirea Normelor tehnice privind examenul medical la angajare şi controlul medical periodic, precum şi alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 11Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  AnexăMETODOLOGIE 30/10/2001