HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 20 decembrie 2001privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 9 alin. (3) şi ale art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ale art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi ale art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei, în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează: a) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite sunt cele care implica existenta unor factori de risc generati de specificul activităţii militare, cu repercusiuni asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a cadrelor militare; b) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii speciale sunt cele care implica existenta unor factori de risc ridicat, generati de specificul activităţii militare, cu repercusiuni grave şi ireversibile asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a cadrelor militare; c) locurile de muncă şi activităţile cu alte condiţii sunt cele care implica pericol permanent de vătămare corporală grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vieţii ori de pierdere a libertăţii - captivitate, terorism, rapiri, luari ca ostateci ori alte asemenea situaţii - şi pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecţie.  +  Articolul 2Cadrele militare în activitate care lucrează în condiţii deosebite şi speciale, stabilite pentru personalul civil în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiază de încadrarea în condiţiile de muncă prevăzute pentru acesta prin ordin al conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 1, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuţii de inspecţie a muncii.  +  Articolul 3 (1) Personalul civil care lucrează în condiţiile de muncă sau activităţile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 19/2000 beneficiază de încadrarea în condiţii speciale de muncă în vederea pensionării. (2) Procedura de stabilire a salariaţilor civili care lucrează în condiţiile prevăzute la alin. (1) va fi reglementată printr-un protocol încheiat între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi instituţiile prevăzute la art. 1. (3) Locurile de muncă în condiţii deosebite, în sensul art. 19 din Legea nr. 19/2000, în care lucrează personalul civil din instituţiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se stabilesc prin ordin al conducătorilor acestora, cu respectarea criteriilor şi metodologiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul structurilor proprii cu atribuţii de inspecţie a muncii, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 4 (1) Încadrarea întregii perioade de muncă a cadrelor militare în activitate în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se face potrivit prevederilor prezentei hotărâri. (2) Locurile de muncă şi activităţile în care au lucrat cadrele militare în activitate, care se incadrau în grupele I şi II de muncă ori similare acestora şi care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre, sunt considerate ca fiind, până la data de 1 aprilie 2001, locuri de muncă în alte condiţii sau condiţii speciale, respectiv deosebite. (3) Dovada încadrării în locurile de muncă şi activităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face cu documente de evidenta de personal specifice fiecărei instituţii sau cu adeverinte eliberate în baza acestor documente, întocmite conform reglementărilor anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Perioada în care un cadru militar în activitate, care lucrează în locuri de muncă sau activităţi cu condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii specifice, a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se considera timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii situaţiilor respective.  +  Articolul 6Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, sunt precizate în anexele nr. 1-6*), corespunzătoare instituţiilor prevăzute la art. 1 şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Stabilirea criteriilor şi a metodologiei de încadrare a personalului militar în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate, procedura de nominalizare a personalului care îşi desfăşoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste condiţii, denumirea locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau a funcţiilor, precum şi evidenta perioadelor de activitate în aceste condiţii se fac prin norme interne de aplicare a prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1.------------- Notă *) Anexele nr. 1-6 se comunică numai instituţiilor interesate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Matache Gheorghe,secretar de statp. Ministru de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Directorul ServiciuluiRoman de Informaţii,Vasile Iancup. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Marcel Alexandrup. Directorul Serviciuluide Protecţie şi Paza,Vasile Dudup. Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Florin Mihalache-----------