ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 27 decembrie 2001privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifica în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt: a) bunurile mobile, precum şi titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoreşti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea; b) bunurile mobile, imobile, precum şi titlurile de valoare care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari şi/sau din donaţii; c) bunurile mobile părăsite, ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliţie, sau bunurile mobile descoperite de organele poliţiei de frontieră în zonele de competenţa, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării de către destinatari şi a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeaşi categorie intra şi bunurile ai căror proprietari sunt cunoscuţi, însă exista indicii temeinice din care rezultă intenţia proprietarilor de a renunţa la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora; d) sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către aceia care erau îndreptăţiţi să le ridice în termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare."2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) sunt obligate să le declare la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescripţie."3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare. (6) Bunurile prevăzute la alin. (5) vor fi distruse de către deţinător, pe cheltuiala acestuia, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba în procedura judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei ordonanţe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora. (2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sanctionarii contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuşi procesul-verbal de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat, contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri: a) medicamentele şi aparatura medicală, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale din patrimoniu, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, hârtiile de valoare, materialele lemnoase, metalele şi pietrele preţioase sau semipretioase, precum şi bijuteriile din aceste materiale, documentele istorice, materialele de arhiva, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; b) mijloacele de plată în valută liber convertibilă/neconvertibila, care se depun la Banca Naţionala a României, şi mijloacele de plată în lei care se depun la trezoreriile statului ori la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, în contul bugetului de stat; c) armele de foc, munitiile, materiile explozive şi diferitele bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Ministerului Apărării Naţionale."6. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(4) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifica de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele sale teritoriale - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti -, denumite în continuare organe de valorificare. (2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, denumite în continuare organe de valorificare. (3) Sunt considerate organe de valorificare şi structurile de specialitate care au atribuţii în acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se găsesc pe teritoriul României. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe."8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populaţie. Valorificarea acestor bunuri se face numai după obţinerea avizului de calitate, potrivit legii, în situaţia în care pe ambalaj nu este inscripţionat termenul de valabilitate, la preţuri cu ridicată practicate în zona, fără efectuarea procedurilor de evaluare. În acest caz procesele-verbale de predare-primire se predau în termen de 48 de ore organelor de valorificare."9. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preţurilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz."10. Alineatul (2^1) al articolului 7 se abroga.11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, care va avea următoarea componenta: a) directorul general adjunct al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti - şeful comisiei; b) şeful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat; c) şeful serviciului control investigari, valorificare acţiuni ori o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurenta judeţean sau al municipiului Bucureşti; d) un reprezentant din partea oficiului pentru protecţia consumatorilor judeţean sau al municipiului Bucureşti; e) reprezentantul instituţiei publice care deţine bunurile respective. (2) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiei de distrugere vor primi o indemnizaţie fixa lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (3) În cazul bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care se valorifica de către administraţiile financiare de sector, comisia de evaluare şi comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti."12. Alineatul (2^1) al articolului 11 se abroga.13. La articolul 13, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;"14. La articolul 13, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"d) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicaţie, tehnica de calcul şi birotica, rechizite, bunuri de folosinţă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreţinere şi reparaţii, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare;"15. La articolul 13, la alineatul (1) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) Ministerului Afacerilor Externe, bunuri mobile şi imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului."16. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Ministerul Finanţelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziţionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului."17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, se vărsa la bugetul de stat. (2) Bunurile confiscate de către organele autorităţii administraţiei publice locale se predau direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 10% din veniturile încasate. (3) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local. (4) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere."  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aflate în cadrul direcţiilor vamale interjudetene, se vor transfera către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu excepţia bunurilor care se găsesc în diferite stadii de valorificare. (2) La aceeaşi dată personalul cu atribuţii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din cadrul direcţiilor regionale vamale interjudetene, se transfera în interesul serviciului la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. (3) Spaţiile de depozitare şi de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se transfera din administrarea direcţiilor regionale vamale interjudetene în administrarea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;- art. II, III şi IV din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000.  +  Articolul 4Cantităţile de produse din tutun, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pe care organele care au procedat la confiscare le-au predat în custodie agenţilor economici producători interni de tigarete, în vederea distrugerii, şi existente în stoc, se vor distruge în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Distrugerea se va efectua în prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de poliţie şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic, care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.  +  Articolul 5În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de stat---------