LEGE nr. 751 din 27 decembrie 2001privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 27 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2001 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2002, sa emita ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Aderarea şi ratificarea unor acorduri şi înţelegeri internaţionale, cu excepţia tratatelor încheiate în numele României:1. ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modernizarea alimentarii cu apa şi a reţelei de canalizare în zona municipiului Cluj-Napoca";2. ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea sistemului de canalizare şi a statiei de tratare a apelor uzate în Oradea";3. ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a statiei de epurare în Focsani";4. ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a oraşului Sibiu la standard de autostrada";5. ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de tratare a apei uzate, a statiei de epurare a apei potabile şi îmbunătăţirea sistemului de canalizare în municipiul Timişoara";6. ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea alimentarii cu apa şi a colectării şi epurarii apelor uzate în oraşul Targu Mures";7. modificarea unor acte normative de ratificare a unor memorandumuri de finanţare convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare;8. aderarea la convenţii internaţionale şi ratificarea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-6.II. Crearea cadrului juridic necesar aplicării Programului de relansare a economiei naţionale:1. reglementări privind datoria publică externa;2. reglementări în domeniul înregistrării fiscale a plătitorilor de impozite şi taxe;3. perfecţionarea cadrului legislativ impusa de implementarea în România a Programului pentru agricultura şi dezvoltare rurală (SAPARD) şi a Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA);4. reglementări privind achiziţiile publice ca urmare a continuării transpunerii acquisului comunitar în materia achiziţiilor publice;5. modificarea şi completarea reglementărilor în domeniul asigurărilor;6. modificarea şi completarea reglementărilor privind taxa pe valoarea adăugată;7. măsuri pentru reducerea datoriei publice;8. măsuri de organizare a activităţii de evaluare postprivatizare a societăţilor comerciale;9. măsuri pentru asigurarea derulării procesului de privatizare/restructurare a societăţilor comerciale incluse în programele PSAL I şi PSAL II;10. acordarea unor facilităţi şi înlesniri la plata societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, care se privatizează sau care s-au privatizat;11. reglementări privind unele probleme financiare rezultate din contractele de privatizare;12. perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislaţia comunitara; reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii sistemului naţional de transport la sistemul european; introducerea unor noi tarife de utilizare a drumurilor;13. măsuri privind amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabila, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor, cu precădere a construcţiei de locuinţe, şi armonizarea cadrului legislativ impus de procesul de integrare europeană; reglementarea regimului pentru construcţii de locuinţe destinate închirierii, în special construcţiile de locuinţe pentru tineri, în baza unor programe la nivel naţional;14. reglementarea Contractului de parteneriat special.III. Puterea judecătorească:1. reglementări privind editarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, editia oficială, a codurilor şi a altor legi complexe;2. reglementări pentru modificarea unor dispoziţii referitoare la executarea creanţelor bugetare;3. reglementări privind executarea prin poprire a conturilor instituţiilor publice deschise la Trezoreria statului;4. modificarea reglementărilor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.IV. Administraţie publică centrala şi locală:1. reglementări privind obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale cetăţenilor privind gospodărirea localităţilor;2. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi canalizare;3. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica;4. aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi a consiliilor judeţene;5. reglementări privind impozitele şi taxele locale;6. reglementări privind eliberarea certificatelor şi adeverintelor de către autorităţile publice centrale şi locale;7. reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;8. măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat";9. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;10. stabilirea baremelor valorice pentru echipamente şi cazarmament din unităţile de ocrotire a copiilor.V. Apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala:1. modificarea şi completarea cadrului legislativ privind regimul şi statutul refugiatilor în România;2. echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ cu studiile din instituţiile civile de învăţământ, precum şi echivalarea unor funcţii militare cu funcţii civile;3. corelarea unor reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul militar şi civil din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.VI. Comunicaţii şi tehnologia informatiei:Reglementări privind îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea acestuia cu legislaţia comunitara europeană, pentru:1. reglementarea serviciilor de telecomunicaţii şi posta;2. asigurarea serviciului universal în domeniul telecomunicatiilor şi al poştei;3. importul şi comercializarea echipamentelor de telecomunicaţii;4. stimularea industriei naţionale de tehnologie a informatiei atât în domeniul hardware, cat şi în software;5. reglementări referitoare la sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta.VII. Educaţie, învăţământ, cercetare şi cultura:1. activităţile unităţilor conexe din sistemul naţional de învăţământ;2. educaţia permanenta;3. parteneriatul social în educaţie;4. reglementări cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii;5. reglementări privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea parcurilor tehnologice şi ştiinţifice;6. crearea cadrului legislativ de finanţare şi organizare a colaborării dintre universităţi şi unităţi angajatoare;7. crearea cadrului legislativ privind protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale;8. stabilirea unor măsuri cu privire la producerea şi comercializarea publicaţiilor pornografice.VIII. Sănătate şi familie:1. măsuri pentru relansarea reformei sanitare, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;2. reglementări privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor sanitare.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2002. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------