CONVENŢIE din 28 ianuarie 1981pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 21 decembrie 2001    PREAMBULStatele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,considerând ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, cu respectarea în special a supremaţiei dreptului şi a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,apreciind ca este de dorit să se extindă protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale pentru fiecare, în special dreptul la respectarea vieţii private, faţă de intensificarea circulaţiei peste frontiere a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării automatizate,reafirmand în acelaşi timp angajamentul lor în favoarea libertăţii de informare, fără a tine seama de frontiere,recunoscând necesitatea concilierii valorilor fundamentale de respectare a vieţii particulare şi de libera circulaţie a informaţiilor între popoare,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiect şi scopScopul prezentei convenţii este de a garanta pe teritoriul fiecărui stat parte, fiecărei persoane fizice, oricare ar fi cetăţenia sa sau reşedinţa sa, respectarea drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale şi, în special, dreptul la viaţa privată, faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal care îl privesc (protecţia datelor).  +  Articolul 2DefiniţiiÎn scopul prezentei convenţii: a) date cu caracter personal reprezintă orice informaţie privind persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); b) fisier automatizat înseamnă orice ansamblu de informaţii care face obiectul unei prelucrari automatizate; c) prelucrarea automatizata înseamnă următoarele operaţiuni efectuate în totalitate sau parţial cu ajutorul procedeelor automatizate: înregistrarea datelor, aplicarea acestor date prin operaţiuni logice şi/sau aritmetice, modificarea lor, ştergerea, extragerea sau difuzarea; d) responsabil de fisier înseamnă persoana fizica sau juridică, autoritate publică, serviciu sau orice alt organism care este competent conform legii naţionale pentru a decide care va fi finalitatea fisierului automatizat, ce categorii de date cu caracter personal trebuie înregistrate şi ce operaţiuni li se vor aplica.  +  Articolul 3Domeniul de aplicare1. Părţile se angajează să aplice prezenta convenţie fisierelor şi prelucrarilor automatizate de date cu caracter personal în sectorul public şi în sectorul privat.2. Orice stat poate, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în orice alt moment ulterior, să facă cunoscut printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei: a) că nu va aplica prezenta convenţie unei anumite categorii de fisiere automatizate de date cu caracter personal, a căror lista va fi depusa. Nu se includ în aceasta lista categoriile de fisiere automatizate de date supuse, potrivit dreptului sau intern, unor dispoziţii de protecţie a datelor. În consecinţa, aceasta lista va fi amendata printr-o noua declaraţie atunci când categorii suplimentare de fisiere automatizate de date cu caracter personal vor fi supuse regimului sau de protecţie a datelor; b) ca va aplica prezenta convenţie în egala măsura informaţiilor aferente grupărilor, asociaţiilor, fundaţiilor, societăţilor, corporaţiilor sau oricărui alt organism care grupează direct ori indirect persoane fizice având sau nu personalitate juridică; c) ca va aplica prezenta convenţie în aceeaşi măsura fisierelor de date cu caracter personal care nu fac obiectul prelucrării automatizate.3. Orice stat care a extins câmpul de aplicare a prezentei convenţii prin una dintre declaraţiile prevăzute la pct. 2 lit. b) sau c) poate să indice în respectiva declaraţie ca extinderile nu se aplică decât anumitor categorii de fisiere cu caracter personal a căror lista va fi depusa.4. Orice stat care a exclus anumite categorii de fisiere automatizate de date cu caracter personal prin declaraţia prevăzută la pct. 2 lit. a) nu poate pretinde aplicarea prezentei convenţii la asemenea categorii de către o parte care nu le-a exclus.5. În acelaşi timp o parte care nu a procedat la una sau la alta dintre extinderile prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) nu se poate prevala de aplicarea prezentei convenţii cu privire la aceste puncte faţă de o parte care a făcut o astfel de extindere.6. Declaraţiile prevăzute la pct. 2 produc efecte juridice în momentul intrării în vigoare a convenţiei faţă de statul care le-a formulat, dacă acest stat le-a făcut în momentul semnării sau la depunerea instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau după trecerea unei perioade de 3 luni de la primirea lor de către secretarul general al Consiliului Europei, dacă ele au fost formulate ulterior. Aceste declaraţii vor putea fi retrase în totalitate sau parţial printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 3 luni de la data primirii unei astfel de notificări.  +  Capitolul 2 Principii de bază pentru protecţia datelor  +  Articolul 4Angajamentele părţilor1. Fiecare parte ia, în dreptul sau intern, măsurile necesare pentru a pune în practica principiile de baza ale protecţiei de date, enunţate în prezentul capitol.2. Aceste măsuri trebuie să fie luate cel mai târziu în momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru statul respectiv.  +  Articolul 5Calitatea datelorDatele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrari automatizate trebuie să fie: a) obţinute şi prelucrate în mod corect şi legal; b) înregistrate în scopuri determinate şi legitime şi nu sunt utilizate în mod incompatibil cu aceste scopuri; c) adecvate, pertinente şi neexcesive în raport cu scopurile pentru care sunt înregistrate; d) exacte şi, dacă este necesar, actualizate; e) păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor în cauza pe o durată ce nu o depăşeşte pe cea necesară scopurilor pentru care ele sunt înregistrate.  +  Articolul 6Categorii speciale de dateDatele cu caracter personal privind originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau de alta natura, precum şi datele cu caracter personal privind sănătatea sau viaţa sexuală nu vor putea fi prelucrate în mod automat, cu excepţia cazului în care normele de drept intern prevăd garanţii adecvate. Aceasta condiţie este valabilă şi în cazul datelor cu caracter personal privind condamnările penale.  +  Articolul 7Asigurarea securităţii datelorPentru protejarea datelor personale înregistrate în fisiere automatizate împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate ori pierderii accidentale, precum şi împotriva accesului în scopul modificării sau difuzării neautorizate vor fi luate măsuri de securitate potrivite.  +  Articolul 8Garanţii complementare pentru persoana în cauzaOrice persoană trebuie: a) să aibă cunoştinţa de existenta unui fisier automatizat de date cu caracter personal, de scopurile sale principale, precum şi de identitatea şi de locul de reşedinţa obişnuit sau de sediul principal de care aparţine proprietarul fisierului; b) să obţină la intervale rezonabile şi fără întârziere sau cu cheltuieli excesive confirmarea existenţei sau inexistentei în fisierul automatizat de date cu caracter personal care o privesc, precum şi comunicarea acestor date sub o formă inteligibila; c) să obţină, dacă este cazul, modificarea acestor date sau ştergerea lor, dacă acestea au fost prelucrate fără a se respecta dispoziţiile din dreptul intern care aplica principiile de baza enunţate la art. 5 şi 6; d) sa dispună de o cale de atac, dacă nu s-a dat curs la o cerere de confirmare, sau, dacă este cazul, de comunicare, de modificare ori de ştergere, prevăzute la lit. b) şi c).  +  Articolul 9Excepţii şi restrictii1. Nici o excepţie la dispoziţiile cuprinse la art. 5, 6 şi 8 nu este admisă decât în limitele definite în prezentul articol.2. Este posibila derogarea de la dispoziţiile prevăzute la art. 5, 6 şi 8 când o astfel de derogare, prevăzută prin legea părţii, constituie o măsura necesară într-o societate democratica pentru: a) protejarea securităţii statului, siguranţei publice, intereselor monetare ale statului sau reprimarea infracţiunilor penale; b) a proteja persoanele în cauza sau drepturile şi libertăţile celorlalţi. 3. Restrictii de la exercitarea drepturilor enunţate la lit. b), c) şi d) ale art. 8 pot fi prevăzute de legea pentru fişierele automatizate de date cu caracter personal utilizate în scopuri statistice sau pentru cercetări ştiinţifice, dacă nu exista evidente riscuri de a se aduce atingere vieţii private a persoanelor în cauza.  +  Articolul 10Sancţiuni şi cai de atacFiecare parte se angajează sa stabilească sancţiuni şi cai de atac adecvate în cazul violarii dispoziţiilor de drept intern care dau efect principiilor de baza pentru protecţia datelor, enunţate în prezentul capitol.  +  Articolul 11Protecţie mai extinsăNici una dintre dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol nu va fi interpretată ca limitand sau aducând atingere capacităţii fiecărei părţi de a acorda persoanelor în cauza o protecţie mai extinsă decât cea prevăzută prin prezenta convenţie.  +  Capitolul 3 Flux transfrontalier de date  +  Articolul 12Flux transfrontalier de date cu caracter personal şi drept intern1. Următoarele dispoziţii se aplică transferurilor dincolo de frontierele naţionale, prin orice mijloace, ale datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrari automatizate sau care sunt colectate în scopul de a le supune unei astfel de prelucrari.2. O parte nu poate decât în scopul protejării vieţii private sa interzică sau sa supună unei autorizaţii speciale fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal destinate sa ajungă pe teritoriul altei părţi.3. Totodată oricare dintre părţi are posibilitatea să facă derogări de la dispoziţiile paragrafului 2: a) în măsura în care legislaţia sa prevede o reglementare specifică pentru anumite categorii de date cu caracter personal sau de fisiere automatizate de date cu caracter personal, în funcţie de natura acestor date ori a acestor fisiere, decât dacă reglementările celeilalte părţi prevăd o protecţie echivalenta; b) când transferul este efectuat plecand de pe teritoriul sau pe teritoriul unui stat ce nu este parte prin teritoriul unei alte părţi, în scopul evitării ca astfel de transferuri sa nu încalce legislaţia părţii vizate la începutul prezentului paragraf.  +  Capitolul 4 Întrajutorare  +  Articolul 13Cooperarea între părţi1. Părţile se angajează să îşi acorde asistenţa mutuala pentru punerea în practica a prezentei convenţii.2. În acest scop: a) fiecare parte desemnează unul sau mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor, cărora le comunică numele şi adresa secretarului general al Consiliului Europei; b) fiecare parte care a desemnat mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor indica, în cazul comunicării vizate la alineatul precedent, şi competenţa fiecărui astfel de reprezentant.3. Un reprezentant al autorităţii desemnat de către o parte la solicitarea reprezentantului autorităţii desemnat de o altă parte: a) va furniza informaţii privind dreptul intern şi practica sa administrativă în domeniul protecţiei datelor; b) va lua conform normelor sale de drept intern şi numai în scopul protejării vieţii private toate măsurile adecvate pentru a furniza informaţii de fapt privind o prelucrare automatizata anume efectuată pe teritoriul sau, cu excepţia totuşi a datelor cu caracter personal care fac obiectul acestei prelucrari.  +  Articolul 14Asistenţa acordată persoanelor în cauza, care îşi au reşedinţa în străinătate1. Fiecare parte asigura asistenţa oricărei persoane care are reşedinţa în străinătate, pentru exercitarea drepturilor prevăzute în normele sale de drept intern, ce dau efect principiilor enunţate la art. 8.2. Dacă o astfel de persoana îşi are reşedinţa pe teritoriul unei alte părţi, ea trebuie să aibă posibilitatea să îşi prezinte solicitarea prin intermediul reprezentantului autorităţii desemnat de către aceasta parte.3. Solicitarea de asistenţa trebuie să conţină toate indicaţiile necesare, privind mai ales: a) numele, adresa şi orice alt element pertinent de identificare care îl priveşte pe solicitant; b) fisierul automatizat de date cu caracter personal la care se referă solicitarea sau proprietarul acestui fisier; c) scopul solicitării sale.  +  Articolul 15Garanţii privind asistenţa furnizată de către reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor1. Un reprezentant al autorităţii desemnat de către o parte care a primit informaţii de la un reprezentant al autorităţii desemnat de o altă parte, fie în sprijinul unei solicitări de asistenţa, fie ca răspuns la o solicitare de asistenţa, pe care a formulat-o el însuşi, nu va putea utiliza aceste informaţii în alte scopuri decât cele specificate în solicitarea de asistenţa.2. Fiecare parte va veghea ca persoanele care aparţin sau care acţionează în numele autorităţii desemnate să fie supuse obligativitatii păstrării secretului sau confidenţialităţii acestor informaţii.3. În nici un caz o autoritate desemnată nu va fi autorizata să facă, potrivit art. 14 paragraful 2, o solicitare de asistenţa în numele unei persoane interesate, cu reşedinţa în străinătate, din proprie iniţiativă şi fără consimţământul expres al acestei persoane.  +  Articolul 16Refuzul solicitărilor de asistenţaO autoritate desemnată, sesizată printr-o solicitare de asistenţa facuta în termenii art. 13 sau 14, nu poate refuza sa îi dea curs decât dacă: a) solicitarea este incompatibilă cu competentele în domeniul protecţiei datelor ale autorităţilor abilitate sa răspundă; b) solicitarea nu este facuta conform dispoziţiilor prezentei convenţii; c) punerea în executare a solicitării ar fi incompatibilă cu suveranitatea, securitatea sau păstrarea ordinii publice ale părţii care a desemnat-o ori cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor înzestrate cu jurisdicţie de către aceasta parte.  +  Articolul 17Cheltuieli şi proceduri de asistenţa1. Asistenţa reciprocă pe care părţile şi-o acorda în termenii art. 13, precum şi asistenţa pe care o asigura persoanelor în cauza, cu reşedinţa în străinătate, în termenii art. 14, nu va lasă loc plăţii unor cheltuieli şi taxe, altele decât cele aferente experţilor şi interpreţilor. Aceste cheltuieli şi taxe vor fi în sarcina părţii care a desemnat autoritatea care a făcut solicitarea de asistenţa.2. Persoana în cauza nu poate fi obligată sa plătească în legătură cu demersurile întreprinse în numele sau, pe teritoriul unei alte părţi, cheltuieli şi taxe, altele decât cele care intră în obligaţia persoanelor cu reşedinţa pe teritoriul acestei părţi.3. Celelalte modalităţi privind asistenţa, mai ales formele şi procedurile, precum şi limbile utilizate, vor fi stabilite direct între părţile implicate.  +  Capitolul 5 Comitet consultativ  +  Articolul 18Componenta comitetului consultativ1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii se va constitui un comitet consultativ.2. Fiecare parte va desemna în acest comitet un reprezentant şi un loctiitor. Oricare stat membru al Consiliului Europei, care nu este parte la convenţie, are dreptul de a fi reprezentat în comitet de către un observator.3. Comitetul consultativ poate, printr-o decizie luată în unanimitate, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte la convenţie, să fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.  +  Articolul 19Funcţiile comitetului consultativComitetul consultativ: a) poate face propuneri în vederea facilitării sau ameliorării aplicării convenţiei; b) poate face propuneri de amendament la prezenta convenţie, conform art. 21; c) formulează un aviz asupra oricărei propuneri de amendament la prezenta convenţie, care îi este supus conform art. 21 paragraful 3; d) poate, la solicitarea unei părţi, sa exprime un aviz asupra oricărei probleme relative la aplicarea prezentei convenţii.  +  Articolul 20Procedura1. Comitetul consultativ este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. Prima reuniune de lucru va avea loc în cursul celor 12 luni ce urmează intrării în vigoare a prezentei convenţii. El se reuneste în continuare cel puţin o dată la 2 ani şi, în orice caz, de fiecare data când o treime din numărul reprezentanţilor părţilor solicita convocarea sa.2. Majoritatea reprezentanţilor părţilor constituie cvorumul necesar pentru a tine o reuniune a comitetului consultativ.3. La încheierea fiecărei reuniuni comitetul consultativ supune Comitetului Ministrilor Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor şi funcţionarii convenţiei.4. Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentei convenţii, comitetul consultativ îşi stabileşte regulamentul sau interior de funcţionare.  +  Capitolul 6 Amendamente  +  Articolul 21Amendamente1. Amendamente la prezenta convenţie pot fi propuse de către o parte, de către Comitetul Ministrilor Consiliului Europei sau de către comitetul consultativ.2. Orice propunere de amendament este comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei şi fiecărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat sa adere la prezenta convenţie, conform dispoziţiilor art. 23.3. În plus, orice amendament propus de către una dintre părţi sau de către Comitetul Ministrilor Consiliului Europei este comunicat comitetului consultativ care supune Comitetului Ministrilor Consiliului Europei avizul sau privind amendamentul propus.4. Comitetul Ministrilor Consiliului Europei examinează amendamentul propus şi orice aviz propus de către comitetul consultativ şi poate aproba amendamentul.5. Pentru acceptare textul oricărui amendament aprobat de Comitetul Ministrilor Consiliului Europei conform paragrafului 4 este transmis părţilor.6. Orice amendament aprobat conform paragrafului 4 va intră în vigoare la a 30-a zi după ce toate părţile vor fi informat secretarul general al Consiliului Europei despre acceptul lor.  +  Capitolul 7 Clauze finale  +  Articolul 22Intrare în vigoare1. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă spre ratificare, acceptare sau aprobare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.2. Prezenta convenţie va intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data la care 5 state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin convenţie, conform dispoziţiilor paragrafului precedent.3. Pentru oricare stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat de prevederile convenţiei, aceasta va intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 23Aderarea statelor nemembre1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul Ministrilor Consiliului Europei va putea sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la prezenta convenţie, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.d al Statutului Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante care au dreptul să facă parte din comitet.2. Pentru fiecare stat care adera convenţia va intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 24Clauza teritorială1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare ori de aderare, sa desemneze teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta convenţie.2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, sa extindă aplicarea prezentei convenţii asupra oricărui teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intră în vigoare în privinta noului teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data primirii declaraţiei de către secretarul general al Consiliului Europei.3. Orice declaraţie facuta în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în aceasta declaraţie, prin notificarea adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea produce efecte juridice în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 25RezerveNu este admisă nici o rezervă de la dispoziţiile prezentei convenţii.  +  Articolul 26Denunţare1. Oricare parte poate în orice moment sa denunţe prezenta convenţie, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va produce efecte juridice cu începere din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 27NotificăriSecretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aderare sau de aprobare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentei convenţii, conform art. 22, 23 şi 24; d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezenta convenţie.Drept care subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, am semnat prezenta convenţie.Semnat la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei şi oricărui stat invitat sa adere la prezenta convenţie.---------------