HOTĂRÂRE nr. 1.258 din 13 decembrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 20 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, înfiinţat potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, prin reorganizarea Oficiului Naţional pentru Protejarea Patrimoniului, funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi este finanţat din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. (2) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Oficiu, are sediul în municipiul Bucureşti, str. Enachita Văcărescu nr. 16, sectorul 4.  +  Articolul 2Oficiul are următoarele atribuţii principale: a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării şi expertizarii, în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare-restaurare şi de punere în valoare a monumentelor istorice; b) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; propune priorităţile şi evaluarea documentaţiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobânda, cu dobânda redusă sau cu dobânda pieţei, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute; c) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim extrabugetar, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 422/2001, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plati din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop; d) administrează, în numele Ministerului Culturii şi Cultelor, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor; propune concesionarea sau închirierea acestora în condiţiile legii; e) editează pe orice tip de suport şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; f) organizează şi realizează alte activităţi specifice atribuţiilor sale, aducatoare de venituri, conform prevederilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestionează în regim extrabugetar; g) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor, şi supune aprobării acestuia Planul naţional de restaurare şi asigura atribuirea contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii; h) verifica şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate; i) asigura asistenţa tehnica de specialitate pentru Ministerul Culturii şi Cultelor în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice; j) colaborează cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice în vederea realizării obiectivelor privind protecţia monumentelor istorice; k) îndeplineşte şi alte atribuţii în vederea realizării obiectului sau de activitate, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, potrivit legii.  +  Articolul 3Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin Oficiul este abilitat să solicite şi sa primească de la instituţii publice şi persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date şi documente necesare exercitării competentelor sale.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului se finanţează din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare. (2) Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de Oficiu, şi anume: a) gestionarea timbrului monumentelor istorice; b) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize, în domeniul protejării monumentelor istorice; c) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării monumentelor istorice; d) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; e) alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Oficiului, numărul maxim de posturi, în limita celui prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului, precum şi relaţiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului din instituţiile bugetare.  +  Articolul 6 (1) Oficiul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul general al Oficiului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţara sau din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general al Oficiului emite dispoziţii.  +  Articolul 7 (1) Oficiul are dreptul la un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri. (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Oficiul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri şi la 3 autoturisme de teren, de producţie autohtona. Consumul lunar maxim de carburant este stabilit conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 8Oficiul preia la data infiintarii, pe bază de procese-verbale de predare-primire, întreaga evidenta şi baza materială de execuţie, bunuri mobile şi imobile, care au aparţinut Direcţiei patrimoniului cultural naţional, Direcţiei monumentelor, ansamblurilor şi siturilor Istorice, Centrului pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiului Naţional pentru Protejarea Patrimoniului.  +  Articolul 9 (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se va realiza în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în cadrul fostului Oficiu Naţional pentru Protejarea Patrimoniului este preluat de Oficiu pe bază de examen.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Oficiul va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl va supune spre aprobare ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 11 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 21 şi pct. 51 din cap. III "Instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri la cap. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 47 se introduce nr. crt. 47^1 cu următorul cuprins:
           
      "471.Oficiul Naţional al Monumentelor Istoricevenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat"
    PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------------