LEGE nr. 743 din 6 decembrie 2001bugetului de stat pe anul 2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 11 decembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse, al alocării cheltuielilor, pe destinaţii, pentru bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale, a sumelor provenite din credite externe, venituri extrabugetare şi fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2002, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie bugetară.  +  Articolul 2Bugetul de stat autorizeaza fluxurile financiare publice de formare a veniturilor şi de repartizare a acestora pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a tarii şi ale politicii financiare specifice anului 2002.  +  Articolul 3 (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2002 a fost realizată pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici. (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2002, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi pe alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Bugetul de stat pe anul 2002 se stabileşte la venituri în suma de 178.422,0 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 237.832,1 miliarde lei, cu un deficit de 59.410,1 miliarde lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (5) Bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).------------ Notă *) Anexa nr. 3 va fi publicată ulterior. (6) Veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, intrările de credite externe, precum şi cheltuielile din fonduri externe nerambursabile sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite. (7) Bugetele fondurilor speciale sunt prevăzute în anexele nr. 12-15, veniturile şi cheltuielile acestora nefiind cuprinse în veniturile şi cheltuielile bugetului de stat menţionate la alin. (3).  +  Capitolul 2 Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 4Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.  +  Articolul 5Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, de orice natura şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 6 (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2002 la bugetul de stat, bugetele locale şi la bugetele fondurilor speciale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operaţiunilor supuse controlului.  +  Articolul 7Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2001, se încasează şi se înregistrează în anul 2002 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.  +  Articolul 8Veniturile bugetului de stat pe anul 2002 sunt în suma de 178.422,0 miliarde lei şi se prezintă astfel:
                   
      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL,178.422,0
    din care:  
      Venituri curente177.622,3
      din acestea:  
      a)venituri fiscale:168.008,1
      -impozite directe,45.685,0
      din care:  
      -impozitul pe profit32.905,0
      -impozitul pe venit43.863,0
      -cote şi sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)-38.843,3
      -impozite indirecte,122.323,1
      din care:  
        -taxa pe valoarea adăugată62.163,3
      -taxa pe valoarea adăugată încasată93.382,0
      -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)-31.218,7
      -accize38.252,0
      -taxe vamale9.506,0
      b)venituri nefiscale:9.614,2
    Venituri din capital170,0
    Donaţii şi sponsorizări2,0
    Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate627,7
   +  Capitolul 3 Regimul şi destinatiile cheltuielilor bugetare  +  Articolul 9Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 10În vederea încadrării în nivelul deficitului aprobat prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la sfârşitul anului.  +  Articolul 11În structura economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002, în suma de 237.832,1 miliarde lei, se prezintă astfel:
           
      - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,237.832,1
    din care:  
    1.Cheltuieli curente198.391,2
      din acestea:  
      a)cheltuieli de personal35.472,8
      b)cheltuieli materiale şi servicii24.476,0
      c)subvenţii10.828,6
      d)prime acordate producătorilor agricoli701,0
      e)transferuri64.121,0
      f)dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli61.473,8
      g)rezerve1.318,0
    2.Cheltuieli de capital14.600,1
    3.Împrumuturi acordate102,7
    4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite24.738,1
      din acestea:  
      a)rambursări de credite externe17.870,2
      b)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe6.867,9
   +  Articolul 12 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de baza, indemnizaţiilor de conducere şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) Sumele aferente cresterilor salariale în raport cu rata inflaţiei sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale" şi se vor utiliza în condiţiile stabilite potrivit legii. (3) În limita cheltuielilor de personal şi a numărului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de funcţii numai cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Un exemplar din statele de funcţii ale ordonatorilor principali de credite şi din statele de personal centralizate, pentru instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplică în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaţilor, Senat şi Administraţia Prezidentiala. (4) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, aprobată şi modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002. (5) Plata premiului anual aferent anului 2002 pentru personalul din instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, precum şi din alocaţii din bugetul de stat şi din bugetele locale se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2003, începând cu luna ianuarie 2003. (6) Din bugetele pe anul 2002 ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (5) se asigura plata premiului anual aferent anului 2001.  +  Articolul 13Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virarilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 14În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii: a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depăşească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva; c) vor raporta lunar plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 14.244,6 miliarde lei, din care: 8.994,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.734,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 34,2 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 770,1 miliarde lei transferuri, 944,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 766,5 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în suma de 1.146,5 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 528,0 miliarde lei pentru Senat, 106,5 miliarde lei pentru Administraţia Prezidentiala, 52,4 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 472,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 4.689,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 34,6 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 21,8 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 74,5 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 34,9 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 7.083,8 miliarde lei pentru administraţia publică centrala, din care: 265,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 6.818,2 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Administraţia Prezidentiala poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suporta de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidentiala poate solicita instituţiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplaseaza în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suporta din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suporta din bugetul acestuia. (6) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor, respectiv de Senat, vor fi reţinute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii. (7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate din anii precedenti, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru. (8) Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român sunt cuprinse fonduri în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului şi Serviciului de Protecţie şi Paza. (9) Personalul aferent cabinetelor de lucru ale persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român nu este cuprins în numărul maxim de posturi pe anul 2002 aferent Administraţiei Prezidenţiale.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 48.148,5 miliarde lei, din care: 20.278,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 13,202,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.442,1 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 1.651,3 miliarde lei transferuri, 1.446,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 9.127,5 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţionala se stabilesc în suma de 23.231,1 miliarde lei, în care se cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni aprobate în condiţiile legii. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţionala se stabilesc în suma de 24.917,4 miliarde lei. (4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suporta de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala din care face parte personalul militar şcolarizat. (5) Preluarea activităţilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor se va face în cursul anului 2002 pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului. Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea justificată a celor două ministere, sa introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora. (6) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, scadente până la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate de către Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A., se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor şi lubrifiantilor livraţi de societatea respectiva Ministerului de Interne, precum şi unităţilor subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2002, în limita sumei de până la 200,0 miliarde lei. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor acestui alineat, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002 se stabilesc în suma de 53.652,5 miliarde lei, din care: 3.801,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.646,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.071,3 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 33.841,6 miliarde lei transferuri, 3.303,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 4.988,6 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 12.770,7 miliarde lei pentru învăţământ, 9.807,9 miliarde lei pentru sănătate, 3.795,4 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 27.278,5 miliarde lei pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării la capitolul 57.01 "Învăţământ", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" sunt prevăzute sume ce se acordă sub forma de ajutoare, cu ocazia începerii anului şcolar 2002/2003, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse şi pentru asigurarea manualelor şcolare în condiţiile prevăzute la art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, iar la titlul "Cheltuieli de capital" sunt prevăzute sume pentru achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor şi pentru dotarea cu calculatoare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, care vor fi transferate unităţilor beneficiare. (4) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se suporta şi bursele studenţilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale. (5) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior de stat pe bază de proiecte, în condiţiile legii. (6) În bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sunt cuprinse şi fonduri pentru plata contribuţiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistenţa medicală. (7) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informaţiilor Publice se utilizează pe destinatiile prevăzute în anexa nr. 3/33. (8) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de la capitolul 60.01 "Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii" titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" se finanţează cheltuielile aferente gratuitatilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. (9) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de la capitolul 60.01 "Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului. (11) Suma de 20,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se aloca pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Române. (12) Taxele poştale percepute de Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii în anul 2002 nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite.  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 6.774,7 miliarde lei, din care: 231,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 83,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.751,0 miliarde lei transferuri, 2.679,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 2.028,6 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 4.637,3 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi de 2.137,4 miliarde lei pentru mediu şi ape.  +  Articolul 19 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 44.688,5 miliarde lei, din care: 1.136,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.716,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 6.192,4 miliarde lei subvenţii, 701,0 miliarde lei prime, 21.710,8 miliarde lei transferuri, 5.512,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 7.719,1 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 7.484,5 miliarde lei pentru industrie, 11.617,2 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 18.469,1 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi de 7.117,7 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. (3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei Publice. (4) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 1.000,0 miliarde lei, din care: a) 500,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la credite pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A. şi de bănci pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2001 şi 2002, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior; b) 400,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, şi în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) şi c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 300,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobânda, 50,0 miliarde lei fondul de garanţii de export şi 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung a garanţiilor de export şi a investiţiilor române în străinătate; c) 100,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului de mărfuri generale, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000. (5) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sunt cuprinse şi sume pentru majorarea capitalului social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi suma de 88,0 miliarde lei pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a infiintarii de noi întreprinderi şi de sustinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit legii.  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în suma de 5.528,9 miliarde lei, din care: 1.029,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.092,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 88,7 miliarde lei subvenţii, 2.496,1 miliarde lei transferuri, 713,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 107,9 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 3.035,2 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi de 2.493,7 miliarde lei pentru alte acţiuni. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este autorizat, conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, sa angajeze pentru perioada 2002-2005 sume de până la 1.000,0 miliarde lei, în vederea finanţării multianuale a programelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.  +  Articolul 21La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 700,0 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 500,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale; c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 118,0 miliarde lei, din care: 83,0 miliarde lei pentru proiecte economice şi culturale dintre România şi Republica Moldova, 3,0 miliarde lei pentru sprijinirea revistelor "Literatura şi arta", "Glasul naţiunii", "Limba română" şi "Florile dalbe" şi 32,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune.  +  Articolul 22În anul 2002, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 102,7 miliarde lei, din care: 50,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 2,2 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducatoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.
   +  Capitolul 4 Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 23Deficitul bugetului de stat se stabileşte în suma de 59.410,1 miliarde lei.  +  Articolul 24 (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în suma de 61.473,8 miliarde lei, din care: 28.705,6 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 7.345,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 10.753,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 12.259,4 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plati şi pentru ajustare structurală şi 2.410,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate în anul 2002 de stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate. (3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice ca pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, sa stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal Cacica - Solonetu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor. (4) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuţia părţii române în anul 2002 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de Polonia. (5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2002, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an. (6) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2002 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului. (7) Fondurile necesare pentru plata în anul 2002 a sumelor rezultate din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretenţiilor suedeze nesolutionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001, se vor asigura din sumele încasate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001. (8) În situaţia neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (7) se vor avansa sume de la bugetul de stat, subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii", urmând ca pe măsura încasării sumelor potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 să se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat. (9) În cazul în care până la data de 31 decembrie 2002 nu se pot reconstitui integral sumele alocate de la bugetul de stat, acestea rămân cheltuieli ale acestui buget. (10) Veniturile din privatizare şi din dividende, precum şi cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor aprobate în bugetele instituţiilor publice implicate şi a celor prevăzute la alin. 7, se vor utiliza în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, cu excepţia celor reglementate prin Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.  +  Capitolul 5 Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 25 (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 9.277,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5, din care: a) 4.374,8 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Sumele respective se repartizează în cursul anului pe unităţi administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de numărul de beneficiari şi de nivelul ajutoarelor aprobate. Consiliile locale au obligaţia să asigure, cu prioritate, din bugetele locale, fonduri pentru plata ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei; b) 594,6 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultura descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţara, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultura care trec în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 6; c) 1.092,4 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judeţelor; d) 3.216,1 miliarde lei se repartizează pe comune, oraşe şi municipii, prin hotărâre a consiliului judeţean, cu prioritate acelor unităţi administrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice. (2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat începând cu 1 ianuarie 2002 la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 16% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi, în mod excepţional, judeţului. (3) Pentru municipiul Bucureşti cota este de 62,5% şi se repartizează în condiţiile prevăzute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 8% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector. (4) Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligaţi să solicite înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla punctul de lucru. (5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) se face în termen de 15 zile de la data infiintarii pentru punctele de lucru nou-înfiinţate. (6) Plătitorii prevăzuţi la alin. (4) au obligaţia sa organizeze evidenţa contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reţinut şi vărsat.  +  Articolul 26Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în suma de 2.151,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 7, se repartizează de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei şi subvenţia aferentă, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie. Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, se utilizează pentru majorarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei acordate populaţiei sau pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice.  +  Articolul 27Criteriul de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. d) şi a celor din cota de 16% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 28 (1) În anul 2002 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în suma de 1.900,0 miliarde lei. (2) Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, va repartiza transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (3) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia sa analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, sa propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.  +  Articolul 29 (1) Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu excepţia manualelor şi a celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată prin Legea nr. 374/2001, creselor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolă se asigura din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea. (2) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creselor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolă, precum şi a celor aferente sustinerii sistemului de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap, din taxa pe valoarea adăugată se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în suma de 31.218,7 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9, 9a) şi 9b). (3) Sumele destinate pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creselor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolă, precum şi a celor aferente sustinerii sistemului de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor cu handicap se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, judeţ şi municipiul Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau a inspectoratului judeţean pentru persoane cu handicap. (4) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, prevăzute pentru judeţul Dambovita, se asigura şi sumele necesare în vederea aplicării prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000. (5) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creselor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolă şi cultura, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele proprii ale acestora. (6) Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 10. (7) Din bugetele locale se suporta şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.  +  Articolul 30Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 31 (1) Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta şi de evidenta a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi se vor finanta din bugetele acestora, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului, a protocoalelor de predare-primire a activităţilor respective. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările rezultate în urma acţiunii de predare-primire a acestor activităţi în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor Ministerului de Interne şi Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 32Regiile autonome de interes local care în anul 2002 se transforma, în condiţiile legii, în societăţi comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcţionează ca societăţi comerciale. În anii următori transformarii în societăţi comerciale impozitul pe profit se plăteşte la bugetul de stat, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 6 Bugetele fondurilor speciale  +  Articolul 33 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12. (2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere şi cheltuielile aferente instalării aparaturii de înaltă performanta achiziţionate din credite externe cu garanţia statului. (3) Prevederile art. 12 şi 14 se aplică şi bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 34 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 13. (2) Sumele prevăzute în bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, reprezentând transferuri către bugetele locale, defalcate pe judeţe conform anexei nr. 13a), se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale de către consiliul judeţean, prin hotărâre, cu consultarea primarilor.  +  Articolul 35 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 14. (2) Repartizarea pe judeţe a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinată drumurilor judeţene şi celor de interes local, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea preşedinţilor consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, sunt prevăzute în anexa nr. 15. (2) Gestionarea şi utilizarea Fondului de protejare a asiguraţilor se fac de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. (3) Pentru exerciţiul financiar din anul 2002 cota procentuală ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate de societăţile comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare este stabilită la 1,5%. (4) Fondul de protejare a asiguraţilor se păstrează în contul general al trezoreriei statului, iar dobânzile la disponibilităţile fondului vor fi utilizate ca sursa de venit a fondului pentru plata despăgubirilor şi sumelor asigurate în caz de faliment al societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. (5) Disponibilităţile rămase neutilizate din Fondul de protejare a asiguraţilor la sfârşitul anului financiar se reportează în anul financiar următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul 7 Dispoziţii referitoare la agenţii economici  +  Articolul 37 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi celelalte societăţi comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin. (1) unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. De asemenea, unităţile menţionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din şcoli şi din centrele de plasament. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care obţin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea cu salariaţi cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariaţii în cauza, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinatiile prevăzute la alin. (2). (4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate de către regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum şi de către societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora la nivelul stabilit şi aprobat de către Guvern. (5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) şi (3), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării şi completează prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit. (6) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi pentru societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi societăţile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează şi se aproba de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 38 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Capitolul 8 Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 39Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situaţia financiară pe economie, execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz.  +  Articolul 40Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. Prevederile din anexa nr. 3 privind intrările de credite externe reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.  +  Articolul 41Fondurile externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite au caracter previzional şi se vor derula potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.  +  Articolul 42 (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, sa aprobe, până la data de 31 octombrie 2002, modificări în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", la care se pot aproba modificări numai la cheltuielile privind proiectarea şi execuţia consolidarilor şi interventiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale, cuprinse la aceasta poziţie, cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificaţiei functionale. (2) Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica pentru anul 2002 conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 16.  +  Articolul 43 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii unor credite bugetare potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 şi de a propune Ministerului Finanţelor Publice anularea creditelor respective. (2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 44 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internationala. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2002, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internationala, inclusiv cele pentru integrarea în Uniunea Europeană şi N.A.T.O. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabila", "Programe comunitare" şi "Programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluia şi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanţare nerambursabilă" pentru cofinantarea acţiunilor aferente Programului Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în program. (5) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 45Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".  +  Articolul 46 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare internaţionale, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor eferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".  +  Articolul 47 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale societăţilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere în actul constitutiv.  +  Articolul 48Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept ai acestora, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 49 (1) În anul 2002 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masa repartizate de către unităţile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, şi acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 1.126.000 salariaţi în trimestrul I, 1.226.000 salariaţi în trimestrul II, 1.326.000 salariaţi în trimestrul III şi 1.426.000 salariaţi în trimestrul IV. (2) Unităţile emitente pot elibera tichete de masa pentru un număr de salariaţi mai mare decât cel prevăzut în autorizaţie numai în cazul în care aceştia aparţin unor categorii de angajatori care realizează activităţi nonprofit. (3) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate sau din venituri extrabugetare şi alocaţii din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului de asigurări de sănătate nu pot să-şi prevadă în bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masa. (4) În cazul instituţiilor de învăţământ superior, al unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi al unităţilor sanitare se pot acorda personalului propriu tichete de masa din veniturile realizate în condiţiile legii. (5) În anul 2002 cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, care au dreptul la hrana potrivit normelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, republicată, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc în locul acestora contravaloarea drepturilor de hrana, indexata corespunzător creşterii salariilor, aprobată pentru sectorul bugetar în anul 2002.  +  Articolul 50 (1) Până la data de 15 decembrie 2002 contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compensează cu obligaţiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate de către societăţile comerciale furnizoare, iar majorările de întârziere aferente acestor obligaţii datorate până la data compensării se scutesc la plata. Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul Industriei şi Resurselor, prin care să se prevadă obligaţia expresă a acestor societăţi de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, într-o noua garanţie care să expire o dată cu garanţia externa. Ministerul Industriei şi Resurselor va confirma suma garanţiilor reţinute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data compensării. (2) Dacă societăţile comerciale care au beneficiat de compensarea obligaţiilor bugetare conform alin. (1) nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în convenţie, acestea vor restitui contravaloarea garanţiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data restituirii garanţiei. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie titlu executoriu. (3) În procedura de compensare prevăzută la alin. (1) nu sunt cuprinse societăţile comerciale debitoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară şi faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Industriei şi Resurselor sunt autorizate sa elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 51 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2002. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 52 (1) Pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internatioala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele - echivalentul în valută împrumutului al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unităţilor beneficiare de împrumut extern. (2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale, menţionate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din credite externe şi, după caz, alocaţiile din bugetele locale, reprezentând parţial contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte vor fi asigurate în continuare, în măsura în care Ministerul Finanţelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic. (3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor dispoziţii legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finanţează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.  +  Articolul 53 (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeti, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru aceste unităţi exclusiv din venituri extrabugetare. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1), din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.  +  Articolul 54Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2002, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.  +  Articolul 55Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 15 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU  +  Anexa 1               BUGETUL DE STAT PE ANUL 2002                        - Sinteza -
    - mii lei -
               
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ar- ticolAli- neatDenumire indicatorProgram 2002
    ABC
    0001       VENITURI178.422.025.400
    0002       I. VENITURI CURENTE177.622.325.400
    0003       A. VENITURI FISCALE168.008.125.400
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE45.685.022.400
    0101       IMPOZITUL PE PROFIT32.905.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII500.000.000
      01     Impozitul pe salarii - total500.000.000
    0601       IMPOZITUL PE VENIT43.863.000.000
      01     Impozit pe venituri din activităţi independente850.000.000
      02     Impozit pe venituri din salarii38.559.000.000
      03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor625.000.000
      04     Impozit pe venituri din dividende2.120.000.000
      05     Impozit pe venituri din dobânzi260.000.000
      06     Impozit pe alte venituri100.000.000
      07     Impozit pe venit din pensii30.000.000
      08     Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi  
            din prime în bani şi/sau natură90.000.000
      09     Impozitul pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vânzarea părţilor sociale40.000.000
      10     Regularizări850.000.000
      11     Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală50.000.000
      12     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente271.000.000
      13     Impozit pe veniturile din activităţi agricole18.000.000
    0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)-38.843.277.600
      01     Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-27.414.375.000
      02     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-9.277.902.600
      03     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-2.151.000.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE2.265.300.000
      01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente1.733.300.000
      02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor25.000.000
      03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale300.000.000
      08     Cote din taxe de şcolarizare200.000.000
      30     Alte încasări din impozite directe7.000.000
    0901       CONTRIBUŢII4.995.000.000
      04     Contribuţia pentru pensia suplimentară559.000.000
      09     Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap4.436.000.000
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE122.323.103.000
    1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ62.163.303.000
      01     T.V.A. încasată93.382.000.000
      03     Sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele locale (se scad)-31.218.697.000
    1401       ACCIZE38.252.000.000
    1601       TAXE VAMALE9.506.000.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice9.306.000.000
      02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale200.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE12.401.800.000
      01     Taxe pentru jocurile de noroc600.000.000
      03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare330.000.000
      04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale1.697.800.000
      10     Taxe judiciare de timbru950.000.000
      12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială950.000.000
      13     Taxe extrajudiciare de timbru6.000.000
      15     Amenzi judiciare20.000.000
      16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat40.000.000
      18     Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor650.000.000
      21     Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc325.000.000
      22     Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import15.000.000
      23     Contribuţia agenţilor economici din turism170.000.000
      24     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale3.460.000.000
      25     Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei248.000.000
      26     Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale600.000.000
      27     Venituri cu destinaţie specială din cotele aplicate asupra veniturilor  
            realizate în domeniul aviaţiei civile210.000.000
      28     Impozit pe veniturile microîntreprinderilor2.080.000.000
      30     Alte încasări din impozite indirecte50.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE9.614.200.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME2.000.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE1.996.200.000
      01     Taxe de metrologie200.000
      03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional18.000.000
      04     Taxe consulare650.000.000
      05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii15.000.000
      12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate4.000.000
      13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate29.000.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice1.280.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI5.618.000.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive90.000.000
      03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale1.100.000.000
      04     Încasări din cota reţinută conform Codului penal3.000.000
      05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi545.000.000
      06     Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar5.000.000
      07     Venituri din concesiuni3.200.000.000
      08     Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe5.000.000
      09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului11.000.000
      11     Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate60.000.000
      12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate, şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii250.000.000
      19     Venituri din dividende55.000.000
      20     Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii şi asigurări sociale militare5.000.000
      30     Încasări din alte surse289.000.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL170.000.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI170.000.000
      01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice150.000.000
      02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare15.000.000
      08     Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare5.000.000
    4000       VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI2.000.000
    4001       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI2.000.000
      01     Donaţii2.000.000
    4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE627.700.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE627.700.000
      01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale900.000
      05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000
      09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ331.000.000
      10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară277.700.000
      11     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism5.000.000
      15     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale3.000.000
      17     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit5.000.000
      18     Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili5.000.000
    5001       CHELTUIELI237.832.147.648
        01   CHELTUIELI CURENTE198.391.203.712
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL35.472.837.275
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.476.001.415
        34   SUBVENŢII10.828.604.439
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.735.568.199
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.188.516.240
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.904.520.000
        36   PRIME701.000.000
        38   TRANSFERURI64.120.950.474
        39   Transferuri consolidabile4.845.921.519
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen234.963.767
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv154.066.752
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1.705.536.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000
        40   Transferuri neconsolidabile59.275.028.955
        4001Locuinţe525.000.000
        4002Burse1.159.557.087
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii9.681.310.511
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane11.686.430.776
        4008Ajutoare sociale40.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii302.975.895
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale776.763.832
        4015Plăţi compensatorii644.180.056
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare586.846.481
        4017Fondul pentru stimularea inovării321.633.400
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii887.800.000
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare830.954.961
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor500.000.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier714.338.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.060.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare3.343.200.000
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială45.300.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale849.974.540
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal15.220.000
        4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor70.000.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii130.898.435
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare30.000.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora7.700.000
        4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.500.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei2.666.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii26.400.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.200.000
        4041Asociaţii şi fundaţii33.756.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial233.100.000
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război63.000.000
        4044Programe pentru sănătate1.082.755.655
        4045Programe pentru tineret25.500.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român45.400.000
        4047Cadastru imobiliar35.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie144.966.395
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor400.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită50.000.000
        4051Cooperare economică internaţională165.158.934
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli5.295.486.193
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496
        4055Programe cu finanţare rambursabilă3.853.653.716
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.050.000.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior4.373.850.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor5.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)89.839.340
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate1.146.255.194
        4061Susţinerea cultelor44.000.000
        4062Stimularea exporturilor1.000.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult525.104.833
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap27.500.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului251.830.910
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor27.984.828
        4080Alte transferuri278.273.558
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii144.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare143.250.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.059.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul595.000.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină3.800.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat182.099.860
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.482.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri42.000.000
        4091Rentă viageră29.540.000
        4093Programe comunitare641.958.989
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă243.267.080
        49   DOBÂNZI61.473.825.000
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne28.705.625.000
        5002Dobânzi aferente datoriei publice externe7.345.000.000
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii10.753.800.000
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe12.259.400.000
        5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne2.410.000.000
        60   REZERVE1.317.985.109
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL14.600.132.166
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale50.000.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă2.233.440
        8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE24.738.096.410
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite24.738.096.410
        8501Rambursări de credite externe17.870.194.110
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.867.902.300
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE14.244.553.666
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE14.244.553.666
        01   CHELTUIELI CURENTE12.534.056.222
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.994.880.901
        10   Cheltuieli cu salariile6.245.702.636
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.364.618.235
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj292.465.063
        13   Deplasări, detaşări, transferări678.804.104
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară446.909.250
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate231.894.854
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate413.290.863
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.734.873.368
        21   Drepturi cu caracter social15.328.802
        22   Hrană35.419.233
        23   Medicamente şi materiale sanitare5.500.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.299.162.457
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional401.946.627
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament80.315.632
        27   Reparaţii curente149.159.729
        28   Reparaţii capitale358.942.896
        29   Cărţi şi publicaţii39.500.581
        30   Alte cheltuieli339.197.411
        32   Fondul Preşedintelui5.400.000
        33   Fondul primului-ministru5.000.000
        34   SUBVENŢII34.170.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice34.170.000
        38   TRANSFERURI770.131.953
        40   Transferuri neconsolidabile770.131.953
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale606.719.864
        4041Asociaţii şi fundaţii456.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă51.862.430
        4093Programe comunitare5.768.119
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă105.325.540
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL944.047.304
        72   Investiţii ale instituţiilor publice944.047.304
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE766.450.140
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite766.450.140
        8501Rambursări de credite externe627.918.280
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane138.531.860
      01     Administraţia Prezidenţială106.493.000
      02     Autorităţi legislative1.674.518.000
      03     Autorităţi judecătoreşti4.689.093.246
      04     Alte organe ale autorităţilor publice690.697.450
      05     Autorităţi executive7.083.751.970
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ48.148.498.421
        01   CHELTUIELI CURENTE37.574.221.214
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL20.278.612.027
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII13.202.211.704
        34   SUBVENŢII2.442.068.898
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.442.068.898
        38   TRANSFERURI1.651.328.585
        39   Transferuri consolidabile384.572.784
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen230.506.032
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv154.066.752
        40   Transferuri neconsolidabile1.266.755.801
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii4.050.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale11.134.594
        4015Plăţi compensatorii644.180.056
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate516.453.431
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă90.543.180
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.446.788.187
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE9.127.489.020
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite9.127.489.020
        8501Rambursări de credite externe7.690.956.440
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.436.532.580
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ23.231.105.604
        01   CHELTUIELI CURENTE15.562.810.100
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.420.059.327
        10   Cheltuieli cu salariile7.034.173.706
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat571.891.882
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj122.565.770
        13   Deplasări, detaşări, transferări282.000.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară107.000.000
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate175.000.000
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate409.427.969
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.216.826.803
        21   Drepturi cu caracter social708.394.524
        22   Hrană2.745.173.151
        23   Medicamente şi materiale sanitare17.076.500
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie750.199.715
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.325.007.028
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament346.703.577
        27   Reparaţii curente90.254.637
        28   Reparaţii capitale49.949.975
        29   Cărţi şi publicaţii2.870.945
        30   Alte cheltuieli181.196.751
        38   TRANSFERURI925.923.970
        39   Transferuri consolidabile101.033.110
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen101.033.110
        40   Transferuri neconsolidabile824.890.860
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.688.160
        4015Plăţi compensatorii644.180.056
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate175.022.644
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL502.674.504
        72   Investiţii ale instituţiilor publice502.674.504
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE7.165.621.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite7.165.621.000
        8501Rambursări de credite externe6.136.551.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.029.070.000
      01     Administraţie centrală239.989.510
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii14.936.150.963
      03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă7.177.392.896
      04     Parteneriat pentru pace165.741.958
      05     Plăţi compensatorii711.830.277
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ24.917.392.817
        01   CHELTUIELI CURENTE22.011.411.114
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.858.552.700
        10   Cheltuieli cu salariile9.082.274.748
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat282.968.700
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj66.741.276
        13   Deplasări, detaşări, transferări160.678.570
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară118.717.310
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate41.961.260
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate568.054.485
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.985.384.901
        21   Drepturi cu caracter social385.739.026
        22   Hrană3.060.112.183
        23   Medicamente şi materiale sanitare38.546.839
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie528.473.864
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional407.088.682
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament968.749.918
        27   Reparaţii curente61.567.004
        28   Reparaţii capitale55.741.747
        29   Cărţi şi publicaţii3.077.209
        30   Alte cheltuieli187.995.134
        34   SUBVENŢII2.442.068.898
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.442.068.898
        38   TRANSFERURI725.404.615
        39   Transferuri consolidabile283.539.674
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen129.472.922
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv154.066.752
        40   Transferuri neconsolidabile441.864.941
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii4.050.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.446.434
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale174.540
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal220.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate341.430.787
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă90.543.180
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL944.113.683
        71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare1.700.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice942.413.683
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE  
            LA CREDITE1.961.868.020
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.961.868.020
        8501Rambursări de credite externe1.554.405.440
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane407.462.580
      01     Administraţie centrală1.235.943.015
      02     Poliţie7.075.347.379
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.058.687.164
      04     Paza şi supravegherea frontierei2.428.825.648
      05     Jandarmerie3.309.112.496
      06     Siguranţă naţională5.959.991.071
      07     Penitenciare2.641.201.135
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională1.208.284.909
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE53.652.480.790
        01   CHELTUIELI CURENTE45.360.381.888
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.801.018.128
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.646.535.622
        34   SUBVENŢII2.071.242.652
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.071.242.652
        38   TRANSFERURI33.841.585.486
        39   Transferuri consolidabile1.708.327.394
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.791.394
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1.705.536.000
        40   Transferuri neconsolidabile32.133.258.092
        4002Burse1.131.237.087
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii9.681.310.511
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane11.686.430.776
        4008Ajutoare sociale40.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii298.925.895
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale47.568.938
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii887.800.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii130.898.435
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare30.000.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora7.700.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.500.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei2.666.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii26.400.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.200.000
        4041Asociaţii şi fundaţii33.300.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial233.100.000
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război63.000.000
        4044Programe pentru sănătate1.082.755.655
        4045Programe pentru tineret25.500.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român45.400.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă245.041.280
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior4.373.850.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor5.000.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate629.801.763
        4061Susţinerea cultelor44.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult525.104.833
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap27.500.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului251.830.910
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor27.984.828
        4080Alte transferuri57.854.024
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.059.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat182.099.860
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.482.000
        4091Rentă viageră29.540.000
        4093Programe comunitare245.590.197
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă6.326.100
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.303.541.442
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.988.557.460
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite4.988.557.460
        8501Rambursări de credite externe3.601.062.740
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.387.494.720
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT12.770.709.059
        01   CHELTUIELI CURENTE10.318.917.524
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.217.922.404
        10   Cheltuieli cu salariile1.671.142.631
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat293.812.037
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj62.944.514
        13   Deplasări, detaşări, transferări54.884.741
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară44.717.913
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate10.166.828
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate112.299.738
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.411.476.433
        21   Drepturi cu caracter social421.484.223
        22   Hrană247.990.970
        23   Medicamente şi materiale sanitare3.340.488
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie145.578.623
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional42.354.311
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament64.610.027
        27   Reparaţii curente29.093.988
        28   Reparaţii capitale167.414.957
        29   Cărţi şi publicaţii13.355.590
        30   Alte cheltuieli58.134.298
        31   Manuale191.729.800
        34   SUBVENŢII710.530.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice710.530.000
        38   TRANSFERURI5.978.988.687
        39   Transferuri consolidabile2.728.858
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.728.858
        40   Transferuri neconsolidabile5.976.259.829
        4002Burse1.131.237.087
        4055Programe cu finanţare rambursabilă245.041.280
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior4.373.850.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor5.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult8.243.221
        4080Alte transferuri2.170.944
        4093Programe comunitare209.203.197
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă1.514.100
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.891.746.905
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.891.746.905
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE560.044.630
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite560.044.630
        8501Rambursări de credite externe203.272.880
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane356.771.750
      01     Administraţie centrală44.068.530
      02     Învăţământ preşcolar162.258.641
      03     Învăţământ primar şi gimnazial1.211.661.945
      04     Învăţământ liceal662.877.241
      09     Învăţământ superior7.208.107.563
      10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice176.274.135
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi455.230.742
      25     Servicii publice descentralizate782.216.475
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ2.068.013.787
    5801       SĂNĂTATE9.807.876.580
        01   CHELTUIELI CURENTE4.250.862.560
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.091.104.224
        10   Cheltuieli cu salariile803.472.720
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat185.891.543
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj39.811.978
        13   Deplasări, detaşări, transferări5.862.265
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.997.265
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate865.000
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate56.065.718
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.377.691.240
        21   Drepturi cu caracter social650.046
        22   Hrană421.362.952
        23   Medicamente şi materiale sanitare206.973.331
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie144.784.102
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional403.149.479
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament38.213.691
        27   Reparaţii curente74.374.614
        28   Reparaţii capitale7.780.792
        29   Cărţi şi publicaţii1.766.940
        30   Alte cheltuieli78.635.293
        34   SUBVENŢII54.250.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice54.250.000
        38   TRANSFERURI1.727.817.096
        39   Transferuri consolidabile22.740
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen22.740
        40   Transferuri neconsolidabile1.727.794.356
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.236.938
        4044Programe pentru sănătate1.082.755.655
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate629.801.763
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.194.632.390
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.194.632.390
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE  
            LA CREDITE4.362.381.630
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite4.362.381.630
        8501Rambursări de credite externe3.383.867.060
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane978.514.570
      01     Administraţie centrală750.000.000
      03     Spitale1.267.346.910
      05     Creşe1.966.524
      07     Centre de transfuzii sanguine450.000.000
      09     Centre de sănătate131.230.597
      25     Servicii publice descentralizate3.245.387.994
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare3.961.944.555
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET3.795.411.629
        01   CHELTUIELI CURENTE3.628.650.231
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL197.629.500
        10   Cheltuieli cu salariile128.194.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat29.909.000
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj6.410.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări24.141.500
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară9.190.701
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate14.950.799
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate8.975.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.013.159.313
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie29.557.669
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional693.115.117
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.788.509
        27   Reparaţii curente2.256.914
        28   Reparaţii capitale1.451.819
        29   Cărţi şi publicaţii8.285.359
        30   Alte cheltuieli275.703.926
        34   SUBVENŢII1.288.182.887
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.288.182.887
        38   TRANSFERURI1.129.678.531
        39   Transferuri consolidabile39.796
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen39.796
        40   Transferuri neconsolidabile1.129.638.735
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale29.364.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii130.898.435
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea  
            imaginii şi intereselor româneşti peste hotare30.000.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora7.700.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.500.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei2.666.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii26.400.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.200.000
        4045Programe pentru tineret25.500.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român45.400.000
        4061Susţinerea cultelor44.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult516.861.612
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor27.984.828
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat182.099.860
        4093Programe comunitare36.387.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă2.177.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL156.321.398
        72   Investiţii ale instituţiilor publice156.321.398
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.440.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.440.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.440.000
      01     Administraţie centrală144.700.767
      02     Biblioteci publice naţionale84.782.856
      04     Muzee209.906.257
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte290.190.908
      15     Culte religioase588.846.440
      20     Activitatea sportivă863.548.085
      21     Activitatea de tineret70.000.000
      25     Servicii publice descentralizate89.413.929
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret1.454.022.387
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII27.278.483.522
        01   CHELTUIELI CURENTE27.161.951.573
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL294.362.000
        10   Cheltuieli cu salariile212.433.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat46.646.000
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj9.998.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări10.413.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară6.500.000
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate3.913.000
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate14.872.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.844.208.636
        21   Drepturi cu caracter social1.253.842.192
        22   Hrană357.700
        23   Medicamente şi materiale sanitare77.800
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie60.370.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional416.092.158
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.280.500
        27   Reparaţii curente8.797.500
        28   Reparaţii capitale17.700.000
        29   Cărţi şi publicaţii2.225.000
        30   Alte cheltuieli79.465.786
        34   SUBVENŢII18.279.765
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice18.279.765
        38   TRANSFERURI25.005.101.172
        39   Transferuri consolidabile1.705.536.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1.705.536.000
        40   Transferuri neconsolidabile23.299.565.172
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii9.681.310.511
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane11.686.430.776
        4008Ajutoare sociale40.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii298.925.895
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.968.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii887.800.000
        4041Asociaţii şi fundaţii33.300.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial233.100.000
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război63.000.000
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap27.500.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului251.830.910
        4080Alte transferuri55.683.080
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.059.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.482.000
        4091Rentă viageră29.540.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă2.635.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL60.840.749
        72   Investiţii ale instituţiilor publice60.840.749
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE55.691.200
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite55.691.200
        8501Rambursări de credite externe13.922.800
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane41.768.400
      01     Administraţie centrală182.789.800
      08     Centre de primire a minorilor2.644.250
      09     Ajutor social40.000.000
      14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial237.800.000
      15     Alocaţia de stat pentru copii9.893.960.447
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen7.348.320
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat10.312.059
      19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii957.847.000
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari5.378.392.412
      21     Pensii militari5.278.804.132
      25     Servicii publice descentralizate247.864.665
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani3.674.160
      37     Ajutoare speciale1.255.634.477
      38     Indemnizaţii nevăzători salariaţi9.389.520
      43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului251.830.910
      48     Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap27.500.000
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii3.492.691.370
    6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE6.774.663.921
        01   CHELTUIELI CURENTE2.066.272.840
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL231.918.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII83.382.920
        38   TRANSFERURI1.750.971.920
        39   Transferuri consolidabile822.000.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile928.971.920
        4001Locuinţe525.000.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale10.546.520
        4047Cadastru imobiliar35.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă227.100.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare54.750.000
        4093Programe comunitare76.575.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.679.839.121
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.028.551.960
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.028.551.960
        8501Rambursări de credite externe1.427.087.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane601.464.960
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE4.637.307.375
        01   CHELTUIELI CURENTE1.609.100.000
        38   TRANSFERURI1.609.100.000
        39   Transferuri consolidabile822.000.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile787.100.000
        4001Locuinţe525.000.000
        4047Cadastru imobiliar35.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă227.100.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.129.833.595
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.129.833.595
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.898.373.780
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.898.373.780
        8501Rambursări de credite externe1.427.087.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane471.286.780
      08     Locuinţe2.039.833.595
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe2.597.473.780
    6401       MEDIU ŞI APE2.137.356.546
        01   CHELTUIELI CURENTE457.172.840
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL231.918.000
        10   Cheltuieli cu salariile166.247.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat38.786.000
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj8.313.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări6.935.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.435.000
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate2.500.000
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate11.637.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII83.382.920
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie43.586.764
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional24.768.843
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.397.880
        27   Reparaţii curente2.560.976
        29   Cărţi şi publicaţii1.632.686
        30   Alte cheltuieli9.435.771
        38   TRANSFERURI141.871.920
        40   Transferuri neconsolidabile141.871.920
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale10.546.520
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare54.750.000
        4093Programe comunitare76.575.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.550.005.526
        72   Investiţii ale instituţiilor publice100.000.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat1.450.005.526
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE130.178.180
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite130.178.180
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane130.178.180
      01     Administraţie centrală80.808.750
      02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.395.529.336
      03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării647.227.910
      04     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă1.020.750
      05     Controlul activităţilor nucleare12.769.800
    6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE44.688.534.513
        01   CHELTUIELI CURENTE31.457.227.300
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.136.476.814
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.716.480.095
        34   SUBVENŢII6.192.416.124
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.175.593.884
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.112.302.240
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.904.520.000
        36   PRIME701.000.000
        38   TRANSFERURI21.710.854.267
        39   Transferuri consolidabile29.355.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000
        40   Transferuri neconsolidabile21.681.499.267
        4002Burse28.320.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale42.126.488
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare830.954.961
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor500.000.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier714.338.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.060.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare3.343.200.000
        4048Meteorologie şi hidrologie144.966.395
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor400.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită50.000.000
        4051Cooperare economică internaţională4.000.000
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli5.295.486.193
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496
        4055Programe cu finanţare rambursabilă3.329.650.006
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.050.000.000
        4062Stimularea exporturilor1.000.000.000
        4080Alte transferuri92.419.534
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii144.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare88.500.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul595.000.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină3.800.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri42.000.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă41.072.260
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.512.158.823
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE7.719.148.390
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite7.719.148.390
        8501Rambursări de credite externe4.475.484.060
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.243.664.330
    6601       INDUSTRIE7.484.466.514
        01   CHELTUIELI CURENTE5.070.440.764
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL109.461.000
        10   Cheltuieli cu salariile75.505.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat17.616.000
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj3.776.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări7.278.500
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.628.500
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate5.650.000
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate5.285.500
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.647.376
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie36.527.825
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.076.825
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament936.743
        27   Reparaţii curente1.867.849
        28   Reparaţii capitale65.727
        29   Cărţi şi publicaţii312.270
        30   Alte cheltuieli158.860.137
        34   SUBVENŢII3.089.611.600
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.339.500
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.087.152.100
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.120.000
        38   TRANSFERURI1.669.720.788
        40   Transferuri neconsolidabile1.669.720.788
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.685.380
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor500.000.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier714.338.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită50.000.000
        4051Cooperare economică internaţională161.158.934
        4055Programe cu finanţare rambursabilă145.718.940
        4080Alte transferuri3.319.534
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare88.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.335.710.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice110.000.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor  
            naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat2.225.710.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE78.315.750
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite78.315.750
        8501Rambursări de credite externe14.618.940
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane63.696.810
      01     Administraţie centrală303.919.654
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale130.000.000
      03     Combustibili minerali solizi1.820.708.000
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili2.900.549.534
      07     Industrie prelucrătoare535.995.129
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei1.793.294.197
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ11.617.196.149
        01   CHELTUIELI CURENTE10.779.104.123
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL700.759.000
        10   Cheltuieli cu salariile507.248.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat118.342.000
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj25.362.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări14.300.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară12.100.000
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate2.200.000
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate35.507.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII993.223.937
        22   Hrană1.200.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare65.829.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie59.520.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional825.723.937
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.655.000
        27   Reparaţii curente2.500.000
        28   Reparaţii capitale31.374.489
        29   Cărţi şi publicaţii1.287.511
        30   Alte cheltuieli3.134.000
        34   SUBVENŢII2.863.400.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice960.000.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.903.400.000
        36   PRIME701.000.000
        37   Prime acordate producătorilor agricoli701.000.000
        38   TRANSFERURI5.520.721.186
        40   Transferuri neconsolidabile5.520.721.186
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale13.302.277
        4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor70.000.000
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli5.295.486.193
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496
        4055Programe cu finanţare rambursabilă8.753.960
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri42.000.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă41.072.260
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL648.045.806
        72   Investiţii ale instituţiilor publice193.045.806
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat455.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE190.046.220
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite190.046.220
        8501Rambursări de credite externe114.863.100
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane75.183.120
      01     Administraţie centrală109.564.515
      02     Amendare soluri acide şi alcaline50.000.000
      03     Acoperire sume fixe la seminţe409.400.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal281.606.260
      05     Reproducţie şi selecţie animale199.992.598
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole83.188.730
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli120.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.996.486.193
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului1.686.227.330
      15     Silvicultură348.874.969
      17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor517.223.937
      25     Servicii publice descentralizate1.405.161.472
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii409.470.145
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII18.469.158.742
        01   CHELTUIELI CURENTE9.246.038.083
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL172.255.512
        10   Cheltuieli cu salariile115.706.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat28.465.000
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj5.786.000
        13   Deplasări, detaşări, transferări14.198.512
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.207.203
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate9.991.309
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate8.100.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII128.632.736
        21   Drepturi cu caracter social440.000
        22   Hrană1.082.400
        23   Medicamente şi materiale sanitare23.234
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie40.603.889
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional32.246.647
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.728.842
        27   Reparaţii curente15.277.833
        28   Reparaţii capitale28.000.000
        29   Cărţi şi publicaţii2.495.268
        30   Alte cheltuieli5.734.623
        34   SUBVENŢII25.150.140
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi25.150.140
        38   TRANSFERURI8.919.999.695
        39   Transferuri consolidabile29.355.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000
        40   Transferuri neconsolidabile8.890.644.695
        4002Burse28.320.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.582.731
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.060.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă3.143.641.964
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.050.000.000
        4080Alte transferuri1.100.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul595.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.397.816.029
        72   Investiţii ale instituţiilor publice119.973.734
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat2.277.842.295
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.825.304.630
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.825.304.630
        8501Rambursări de credite externe3.823.897.020
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.001.407.610
      01     Administraţie centrală644.427.002
      02     Aviaţie civilă2.618.138.016
      03     Navigaţie civilă1.041.259.862
      05     Drumuri şi poduri5.413.637.930
      06     Transport feroviar6.930.044.184
      07     Transport în comun1.634.381.850
      08     Aeroporturi de interes local29.355.000
      09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială148.966.153
      10     Comunicaţii7.848.745
      50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor1.100.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE7.117.713.108
        01   CHELTUIELI CURENTE6.361.644.330
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL154.001.302
        10   Cheltuieli cu salariile109.329.855
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat25.508.403
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj5.467.227
        13   Deplasări, detaşări, transferări6.042.100
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.024.500
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate3.017.600
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate7.653.717
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII392.976.046
        22   Hrană27.500
        23   Medicamente şi materiale sanitare1.100
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie127.309.340
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional40.184.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.994.534
        27   Reparaţii curente21.411.400
        28   Reparaţii capitale18.055.000
        29   Cărţi şi publicaţii973.332
        30   Alte cheltuieli177.019.840
        34   SUBVENŢII214.254.384
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice214.254.384
        38   TRANSFERURI5.600.412.598
        40   Transferuri neconsolidabile5.600.412.598
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale9.556.100
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare830.954.961
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare3.343.200.000
        4048Meteorologie şi hidrologie144.966.395
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor400.000
        4051Cooperare economică internaţională4.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă31.535.142
        4062Stimularea exporturilor1.000.000.000
        4080Alte transferuri88.000.000
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi  
            mijlocii144.000.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină3.800.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL130.586.988
        71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare92.574.205
        72   Investiţii ale instituţiilor publice37.908.624
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat104.159
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE625.481.790
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite625.481.790
        8501Rambursări de credite externe522.105.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane103.376.790
      01     Administraţie centrală1.188.208.008
      02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare351.219.636
      03     Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri1.474.939
      04     Meteorologie şi hidrologie757.221.525
      05     Stimulare producţie de export şi a exportului1.000.000.000
      06     Acţiuni de cooperare economică internaţională4.000.000
      07     Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii144.000.000
      10     Sistemul Naţional Antigrindină3.800.000
      13     Promovarea şi dezvoltarea turismului179.589.000
      18     Fondul Naţional de Preaderare3.343.200.000
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice145.000.000
    7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI5.528.890.868
        01   CHELTUIELI CURENTE4.707.234.139
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.029.931.405
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.092.517.706
        34   SUBVENŢII88.706.765
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice12.492.765
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi76.214.000
        38   TRANSFERURI2.496.078.263
        39   Transferuri consolidabile1.666.341
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.666.341
        40   Transferuri neconsolidabile2.494.411.922
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale58.667.428
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare586.846.481
        4017Fondul pentru stimularea inovării321.633.400
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială45.300.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale849.800.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal15.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)89.839.340
        4080Alte transferuri128.000.000
        4093Programe comunitare314.025.273
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL713.757.289
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE107.899.440
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite107.899.440
        8501Rambursări de credite externe47.685.590
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane60.213.850
    7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ3.035.243.925
        01   CHELTUIELI CURENTE2.882.652.127
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL553.490.813
        10   Cheltuieli cu salariile416.835.238
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat87.423.147
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj18.714.864
        13   Deplasări, detaşări, transferări1.966.695
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.098.430
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate868.265
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate28.550.869
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII890.500.286
        21   Drepturi cu caracter social5.257.093
        22   Hrană10.685.794
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie25.949.478
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional28.758.794
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament882.795
        27   Reparaţii curente1.996.940
        28   Reparaţii capitale1.982.750
        29   Cărţi şi publicaţii666.607
        30   Alte cheltuieli814.320.035
        34   SUBVENŢII12.492.765
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice12.492.765
        38   TRANSFERURI1.426.168.263
        39   Transferuri consolidabile156.341
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen156.341
        40   Transferuri neconsolidabile1.426.011.922
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale58.667.428
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare586.846.481
        4017Fondul pentru stimularea inovării321.633.400
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)89.839.340
        4080Alte transferuri55.000.000
        4093Programe comunitare314.025.273
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL152.591.798
        72   Investiţii ale instituţiilor publice152.591.798
      01     Administraţie centrală111.211.556
      02     Cercetare fundamentală442.478.213
      03     Cercetare aplicativă şi experimentală2.197.682.668
      50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică283.871.488
    7201       ALTE ACŢIUNI2.493.646.943
        01   CHELTUIELI CURENTE1.824.582.012
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL476.440.592
        10   Cheltuieli cu salariile362.315.311
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat66.667.045
        12   Contribuţii pentru asigurările pentru şomaj14.268.890
        13   Deplasări, detaşări, transferări8.500.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.955.000
        1302- deplasări, detaşări, transferări în străinătate3.545.000
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate24.689.346
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII202.017.420
        21   Drepturi cu caracter social2.500.000
        22   Hrană26.690.140
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie14.825.160
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.487.120
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament16.035.000
        27   Reparaţii curente1.400.000
        28   Reparaţii capitale33.000
        29   Cărţi şi publicaţii40.141.000
        30   Alte cheltuieli95.906.000
        34   SUBVENŢII76.214.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi76.214.000
        38   TRANSFERURI1.069.910.000
        39   Transferuri consolidabile1.510.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.510.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.068.400.000
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială45.300.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare  
            derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului,  
            potrivit dispoziţiilor legale849.800.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal15.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
        4080Alte transferuri73.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL561.165.491
        72   Investiţii ale instituţiilor publice561.165.491
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE107.899.440
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite107.899.440
        8501Rambursări de credite externe47.685.590
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane60.213.850
      01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale373.109.000
      05     Sistemul naţional de decoraţii20.000.000
      06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale3.768.732
      07     Protecţie civilă172.804.892
      08     Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
      10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale849.800.000
      11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal15.000.000
      12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale555.829.440
      13     Programe de informare şi prezentare a imaginii României215.000.000
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului2.500.000
      19     Zboruri speciale76.214.000
      20     Fondul Român de Dezvoltare Socială86.370.000
      50     Alte cheltuieli108.250.879
    8500       Partea a XI-a - TRANSFERURI1.900.000.000
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.900.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE1.900.000.000
        38   TRANSFERURI1.900.000.000
        39   Transferuri consolidabile1.900.000.000
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
    8600       Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360
    8601       ÎMPRUMUTURI102.715.360
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale50.000.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă2.233.440
        8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920
      02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale50.000.000
      05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă2.233.440
    11     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920
    8800       Partea a XIII-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI61.473.825.000
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI61.473.825.000
        01   CHELTUIELI CURENTE61.473.825.000
        49   DOBÂNZI61.473.825.000
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne28.705.625.000
        5002Dobânzi aferente datoriei publice externe7.345.000.000
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii10.753.800.000
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe12.259.400.000
        5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne2.410.000.000
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne28.705.625.000
      02     Dobânzi aferente datoriei publice externe7.345.000.000
      03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii10.753.800.000
      04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe12.259.400.000
      05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne2.410.000.000
    9500       Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ1.317.985.109
    9501       FONDURI DE REZERVĂ1.317.985.109
          60REZERVE1.317.985.109
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului699.985.109
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului500.000.000
      03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova118.000.000
    9901       DEFICIT-59.410.122.248
   +  Anexa 2    ANEXA 2                                    SINTEZA           cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de                            cheltuieli pe anul 2002
               mii lei
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ar- ticolAli- neatDenumire indicatorProgram 2002
    ABC
    5000       TOTAL GENERAL301.483.738.852
        01   CHELTUIELI CURENTE236.959.628.818
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL36.985.699.957
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.979.581.123
        34   SUBVENŢII10.933.025.439
        36   PRIME701.000.000
        38   TRANSFERURI90.568.512.190
        49   DOBÂNZI61.473.825.000
        60   REZERVE1.317.985.109
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL39.323.298.264
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE25.098.096.410
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite24.738.096.410
        8501Rambursări de credite externe17.870.194.110
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.867.902.300
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000
        8801Rambursări de credite interne300.000.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000
    5001       BUGET DE STAT237.832.147.648
        01   CHELTUIELI CURENTE198.391.203.712
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL35.472.837.275
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.476.001.415
        34   SUBVENŢII10.828.604.439
        36   PRIME701.000.000
        38   TRANSFERURI64.120.950.474
        49   DOBÂNZI61.473.825.000
        60   REZERVE1.317.985.109
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL14.600.132.166
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE  
            DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE24.738.096.410
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite24.738.096.410
        8501Rambursări de credite externe17.870.194.110
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.867.902.300
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE14.244.553.666
        01   CHELTUIELI CURENTE12.534.056.222
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.994.880.901
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.734.873.368
        34   SUBVENŢII34.170.000
        38   TRANSFERURI770.131.953
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL944.047.304
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE766.450.140
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite766.450.140
        8501Rambursări de credite externe627.918.280
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane138.531.860
      01     Administraţia Prezidenţială106.493.000
      02     Autorităţi legislative1.674.518.000
      03     Autorităţi judecătoreşti4.689.093.246
      04     Alte organe ale autorităţilor publice690.697.450
      05     Autorităţi executive7.083.751.970
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ23.231.105.604
        01   CHELTUIELI CURENTE15.562.810.100
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.420.059.327
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.216.826.803
        38   TRANSFERURI925.923.970
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL502.674.504
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE  
            DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE7.165.621.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite7.165.621.000
        8501Rambursări de credite externe6.136.551.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.029.070.000
      01     Administraţie centrală239.989.510
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii14.936.150.963
      03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă7.177.392.896
      04     Parteneriat pentru pace165.741.958
      05     Plăţi compensatorii711.830.277
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ24.917.392.817
        01   CHELTUIELI CURENTE22.011.411.114
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.858.552.700
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.985.384.901
        34   SUBVENŢII2.442.068.898
        38   TRANSFERURI725.404.615
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL944.113.683
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.961.868.020
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.961.868.020
        8501Rambursări de credite externe1.554.405.440
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane407.462.580
      01     Administraţie centrală1.235.943.015
      02     Poliţie7.075.347.379
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.058.687.164
      04     Paza şi supravegherea frontierei2.428.825.648
      05     Jandarmerie3.309.112.496
      06     Siguranţă naţională5.959.991.071
      07     Penitenciare2.641.201.135
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională1.208.284.909
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT12.770.709.059
        01   CHELTUIELI CURENTE10.318.917.524
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.217.922.404
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.411.476.433
        34   SUBVENŢII710.530.000
        38   TRANSFERURI5.978.988.687
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.891.746.905
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE560.044.630
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite560.044.630
        8501Rambursări de credite externe203.272.880
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane356.771.750
      01     Administraţie centrală44.068.530
      02     Învăţământ preşcolar162.258.641
      03     Învăţământ primar şi gimnazial1.211.661.945
      04     Învăţământ liceal662.877.241
      09     Învăţământ superior7.208.107.563
      10     Biblioteci centrale, universitare şi  
            pedagogice176.274.135
      14     Internate, cămine şi cantine pentru  
            elevi şi studenţi455.230.742
      25     Servicii publice descentralizate782.216.475
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ2.068.013.787
    5801       SĂNĂTATE9.807.876.580
        01   CHELTUIELI CURENTE4.250.862.560
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.091.104.224
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.377.691.240
        34   SUBVENŢII54.250.000
        38   TRANSFERURI1.727.817.096
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.194.632.390
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.362.381.630
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite4.362.381.630
        8501Rambursări de credite externe3.383.867.060
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane978.514.570
      01     Administraţie centrală750.000.000
      03     Spitale1.267.346.910
      05     Creşe1.966.524
      07     Centre de transfuzii sanguine450.000.000
      09     Centre de sănătate131.230.597
      25     Servicii publice descentralizate3.245.387.994
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare3.961.944.555
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET3.795.411.629
        01   CHELTUIELI CURENTE3.628.650.231
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL197.629.500
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.013.159.313
        34   SUBVENŢII1.288.182.887
        38   TRANSFERURI1.129.678.531
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL156.321.398
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE  
            DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.440.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.440.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.440.000
      01     Administraţie centrală144.700.767
      02     Biblioteci publice naţionale84.782.856
      04     Muzee209.906.257
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte290.190.908
      15     Culte religioase588.846.440
      20     Activitatea sportivă863.548.085
      21     Activitatea de tineret70.000.000
      25     Servicii publice descentralizate89.413.929
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret1.454.022.387
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII27.278.483.522
        01   CHELTUIELI CURENTE27.161.951.573
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL294.362.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.844.208.636
        34   SUBVENŢII18.279.765
        38   TRANSFERURI25.005.101.172
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL60.840.749
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE55.691.200
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite55.691.200
        8501Rambursări de credite externe13.922.800
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane41.768.400
      01     Administraţie centrală182.789.800
      08     Centre de primire a minorilor2.644.250
      09     Ajutor social40.000.000
      14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial237.800.000
      15     Alocaţia de stat pentru copii9.893.960.447
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen7.348.320
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat10.312.059
      19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii957.847.000
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari5.378.392.412
      21     Pensii militari5.278.804.132
      25     Servicii publice descentralizate247.864.665
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani3.674.160
      37     Ajutoare speciale1.255.634.477
      38     Indemnizaţii nevăzători salariaţi9.389.520
      43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului251.830.910
      48     Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap27.500.000
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii3.492.691.370
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE4.637.307.375
        01   CHELTUIELI CURENTE1.609.100.000
        38   TRANSFERURI1.609.100.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.129.833.595
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.898.373.780
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.898.373.780
        8501Rambursări de credite externe1.427.087.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane471.286.780
      08     Locuinţe2.039.833.595
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe2.597.473.780
    6401       MEDIU ŞI APE2.137.356.546
        01   CHELTUIELI CURENTE457.172.840
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL231.918.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII83.382.920
        38   TRANSFERURI141.871.920
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.550.005.526
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE130.178.180
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite130.178.180
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane130.178.180
      01     Administraţie centrală80.808.750
      02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.395.529.336
      03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării647.227.910
      04     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă1.020.750
      05     Controlul activităţilor nucleare12.769.800
    6601       INDUSTRIE7.484.466.514
        01   CHELTUIELI CURENTE5.070.440.764
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL109.461.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.647.376
        34   SUBVENŢII3.089.611.600
        38   TRANSFERURI1.669.720.788
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.335.710.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE78.315.750
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite78.315.750
        8501Rambursări de credite externe14.618.940
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane63.696.810
      01     Administraţie centrală303.919.654
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale130.000.000
      03     Combustibili minerali solizi1.820.708.000
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili2.900.549.534
      07     Industrie prelucrătoare535.995.129
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei1.793.294.197
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ11.617.196.149
        01   CHELTUIELI CURENTE10.779.104.123
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL700.759.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII993.223.937
        34   SUBVENŢII2.863.400.000
        36   PRIME701.000.000
        38   TRANSFERURI5.520.721.186
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL648.045.806
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE190.046.220
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite190.046.220
        8501Rambursări de credite externe114.863.100
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane75.183.120
      01     Administraţie centrală109.564.515
      02     Amendare soluri acide şi alcaline50.000.000
      03     Acoperire sume fixe la seminţe409.400.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal281.606.260
      05     Reproducţie şi selecţie animale199.992.598
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole83.188.730
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli120.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.996.486.193
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului1.686.227.330
      15     Silvicultură348.874.969
      17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor517.223.937
      25     Servicii publice descentralizate1.405.161.472
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii409.470.145
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII18.469.158.742
        01   CHELTUIELI CURENTE9.246.038.083
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL172.255.512
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII128.632.736
        34   SUBVENŢII25.150.140
        38   TRANSFERURI8.919.999.695
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.397.816.029
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI  
        ŞI   COMISIOANE LA CREDITE6.825.304.630
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.825.304.630
        8501Rambursări de credite externe3.823.897.020
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.001.407.610
      01     Administraţie centrală644.427.002
      02     Aviaţie civilă2.618.138.016
      03     Navigaţie civilă1.041.259.862
      05     Drumuri şi poduri5.413.637.930
      06     Transport feroviar6.930.044.184
      07     Transport în comun1.634.381.850
      08     Aeroporturi de interes local29.355.000
      09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială148.966.153
      10     Comunicaţii7.848.745
      50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor1.100.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE7.117.713.108
        01   CHELTUIELI CURENTE6.361.644.330
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL154.001.302
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII392.976.046
        34   SUBVENŢII214.254.384
        38   TRANSFERURI5.600.412.598
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL130.586.988
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE625.481.790
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite625.481.790
        8501Rambursări de credite externe522.105.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane103.376.790
      01     Administraţie centrală1.188.208.008
      02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare351.219.636
      03     Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri1.474.939
      04     Meteorologie şi hidrologie757.221.525
      05     Stimulare producţie de export şi a exportului1.000.000.000
      06     Acţiuni de cooperare economică internaţională4.000.000
      07     Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii144.000.000
      10     Sistemul naţional antigrindină3.800.000
      13     Promovarea şi dezvoltarea turismului179.589.000
      18     Fondul naţional de preaderare3.343.200.000
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice145.000.000
    7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ3.035.243.925
        01   CHELTUIELI CURENTE2.882.652.127
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL553.490.813
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII890.500.286
        34   SUBVENŢII12.492.765
        38   TRANSFERURI1.426.168.263
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL152.591.798
      01     Administraţie centrală111.211.556
      02     Cercetare fundamentală442.478.213
      03     Cercetare aplicativă şi experimentală2.197.682.668
      50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică283.871.488
    7201       ALTE ACŢIUNI2.493.646.943
        01   CHELTUIELI CURENTE1.824.582.012
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL476.440.592
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII202.017.420
        34   SUBVENŢII76.214.000
        38   TRANSFERURI1.069.910.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL561.165.491
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI  
            ŞI COMISIOANE LA CREDITE107.899.440
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite107.899.440
        8501Rambursări de credite externe47.685.590
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane60.213.850
      01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale373.109.000
      05     Sistemul naţional de decoraţii20.000.000
      06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale3.768.732
      07     Protecţie civilă172.804.892
      08     Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
      10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale849.800.000
      11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal15.000.000
      12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale555.829.440
      13     Programe de informare şi prezentare a imaginii României215.000.000
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului2.500.000
      19     Zboruri speciale76.214.000
      20     Fondul Român de Dezvoltare Socială86.370.000
      50     Alte cheltuieli108.250.879
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.900.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE1.900.000.000
        38   TRANSFERURI1.900.000.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
    8601       ÎMPRUMUTURI102.715.360
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE102.715.360
      02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale50.000.000
      05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi care sunt lipsite de mijloace de existenţă2.233.440
      11     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI61.473.825.000
        01   CHELTUIELI CURENTE61.473.825.000
        49   DOBÂNZI61.473.825.000
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne28.705.625.000
      02     Dobânzi aferente datoriei publice externe7.345.000.000
      03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii10.753.800.000
      04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe12.259.400.000
      05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne2.410.000.000
    9501       FONDURI DE REZERVĂ1.317.985.109
        60   REZERVE1.317.985.109
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului699.985.109
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului500.000.000
      03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova118.000.000
    9901       DEFICIT-59.410.122.248
    5050       FONDURI SPECIALE - TOTAL11.864.904.511
        01   CHELTUIELI CURENTE6.064.904.511
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.964.904.511
        38   TRANSFERURI100.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.440.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE360.000.000
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000
        8801Rambursări de credite interne300.000.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000
    5011       FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC4.300.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE100.000.000
        38   TRANSFERURI100.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.840.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE360.000.000
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000
        8801Rambursări de credite interne300.000.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000
    6611       INDUSTRIE4.200.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.840.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE360.000.000
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora360.000.000
        8801Rambursări de credite interne300.000.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane60.000.000
      05     Electricitate şi alte forme de energie finanţate din venituri cu destinaţie specială4.200.000.000
    8411       TRANSFERURI CĂTRE BUGETELE LOCALE100.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE100.000.000
        38   TRANSFERURI100.000.000
      23     Transferuri din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic către bugetele locale100.000.000
    5012       FOND SPECIAL DRUMURI PUBLICE7.564.904.511
        01   CHELTUIELI CURENTE5.964.904.511
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.964.904.511
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.600.000.000
    6812       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII7.564.904.511
        01   CHELTUIELI CURENTE5.964.904.511
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.964.904.511
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.600.000.000
      05     Drumuri şi poduri7.564.904.511
    5014       CREDITE EXTERNE29.182.754.824
        01   CHELTUIELI CURENTE12.932.498.619
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL19.943.576
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII187.216.591
        34   SUBVENŢII104.421.000
        38   TRANSFERURI12.620.917.452
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL16.250.256.205
    5114       AUTORITĂŢI PUBLICE600.420.751
        01   CHELTUIELI CURENTE175.618.719
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL278.456
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII31.778.791
        38   TRANSFERURI143.561.472
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL424.802.032
      05     Autorităţi executive600.420.751
    5414       APĂRARE NAŢIONALĂ4.255.223.972
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL4.255.223.972
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii4.255.223.972
    5514       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ2.350.979.703
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.350.979.703
      02     Poliţie1.740.350.000
      06     Siguranţă naţională610.629.703
    5714       ÎNVĂŢĂMÂNT1.819.013.820
        01   CHELTUIELI CURENTE571.530.940
        38   TRANSFERURI571.530.940
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.247.482.880
      02     Învăţământ preşcolar62.374.145
      03     Învăţământ primar şi gimnazial873.238.015
      04     Învăţământ liceal311.870.720
      09     Învăţământ superior571.530.940
    5814       SĂNĂTATE3.485.110.047
        01   CHELTUIELI CURENTE59.171.900
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL17.403.500
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII41.768.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.425.938.147
      03     Spitale3.425.938.147
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare59.171.900
    5914       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND73.090.000
            ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET  
        01   CHELTUIELI CURENTE73.090.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII73.090.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret73.090.000
    6014       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII172.612.682
        01   CHELTUIELI CURENTE153.226.923
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL400.977
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII13.276.546
        38   TRANSFERURI139.549.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL19.385.759
      01     Administraţie centrală6.640.000
      25     Servicii publice descentralizate26.423.282
      43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului139.549.400
    6314       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE2.540.911.000
        01   CHELTUIELI CURENTE1.496.701.000
        38   TRANSFERURI1.496.701.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.044.210.000
      08     Locuinţe1.044.210.000
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe1.496.701.000
    6414       MEDIU ŞI APE1.044.210.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.044.210.000
      02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.044.210.000
    6614       INDUSTRIE396.799.800
        01   CHELTUIELI CURENTE396.799.800
        38   TRANSFERURI396.799.800
      01     Administraţie centrală396.799.800
    6714       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ184.129.030
        01   CHELTUIELI CURENTE44.901.030
        38   TRANSFERURI44.901.030
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL139.228.000
      15     Silvicultură139.228.000
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii44.901.030
    6814       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII11.615.245.270
        01   CHELTUIELI CURENTE9.408.444.460
        38   TRANSFERURI9.408.444.460
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.206.800.810
      01     Administraţie centrală1.322.666.000
      02     Aviaţie civilă133.310.810
      03     Navigaţie civilă1.029.280.000
      05     Drumuri şi poduri5.737.350.170
      06     Transport feroviar2.348.428.290
      07     Transport în comun1.044.210.000
    6914       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE349.810.350
        01   CHELTUIELI CURENTE349.810.350
        34   SUBVENŢII104.421.000
        38   TRANSFERURI245.389.350
      01     Administraţie centrală106.161.350
      04     Meteorologie şi hidrologie243.649.000
    7214       ALTE ACŢIUNI295.198.399
        01   CHELTUIELI CURENTE203.203.497
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.860.643
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII27.302.854
        38   TRANSFERURI174.040.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL91.994.902
      12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale97.459.601
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului23.698.798
      20     Fondul Român de Dezvoltare Socială174.040.000
    5003       SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE8.730.288.312
        01   CHELTUIELI CURENTE6.353.253.317
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.473.715.388
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.873.087.929
        38   TRANSFERURI1.006.450.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.377.034.995
    5103       AUTORITĂŢI PUBLICE461.800.000
        01   CHELTUIELI CURENTE378.500.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL153.750.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII224.750.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL83.300.000
      03     Autorităţi judecătoreşti90.000.000
      04     Alte organe ale autorităţilor publice3.000.000
      05     Autorităţi executive368.800.000
    5403       APĂRARE NAŢIONALĂ883.539.001
        01   CHELTUIELI CURENTE499.634.001
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL130.041.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII369.593.001
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL383.905.000
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de  
            menţinere a păcii883.539.001
    5503       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ894.331.805
        01   CHELTUIELI CURENTE806.731.805
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL134.810.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII671.921.805
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL87.600.000
      02     Poliţie303.775.000
      04     Paza şi supravegherea frontierei21.000.000
      05     Jandarmerie275.500.000
      06     Siguranţa naţională13.556.805
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională280.500.000
    5703       ÎNVĂŢĂMÂNT4.148.678.000
        01   CHELTUIELI CURENTE2.735.428.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL925.145.960
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.809.832.040
        38   TRANSFERURI450.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.413.250.000
      04     Învăţământ liceal235.000
      06     Învăţământ postliceal1.955.700
      09     Învăţământ superior2.166.180.000
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi274.660.600
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ1.705.646.700
    5803       SĂNĂTATE103.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE97.000.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.300.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII95.700.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL6.000.000
      01     Administraţie centrală15.000.000
      03     Spitale88.000.000
    5903       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND  
            ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET384.614.750
        01   CHELTUIELI CURENTE253.307.755
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL32.144.230
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII221.163.525
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL131.306.995
      20     Activitatea sportivă200.000.000
      25     Servicii publice descentralizate5.000.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind  
            cultura, religia şi activitatea sportivă  
            şi de tineret179.614.750
    6003       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,  
            AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII423.720
        01   CHELTUIELI CURENTE313.720
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL266.398
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII47.322
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL110.000
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii423.720
    6303       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE50.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL50.000.000
      08     Locuinţe50.000.000
    6403       MEDIU ŞI APE120.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE57.500.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL18.450.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII39.050.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL62.500.000
      03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării103.000.000
      05     Controlul activităţilor nucleare17.000.000
    6603       INDUSTRIE18.500.000
        01   CHELTUIELI CURENTE15.500.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.500.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.000.000
      01     Administraţie centrală18.500.000
    6703       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ1.019.070.000
        01   CHELTUIELI CURENTE1.016.070.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL830.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.240.000
        38   TRANSFERURI1.006.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli1.006.000.000
      15     Silvicultură13.070.000
    6903       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE205.831.000
        01   CHELTUIELI CURENTE144.943.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL39.727.800
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII105.215.200
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL60.888.000
      02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare42.307.200
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice163.523.800
    7103       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ25.500.000
        01   CHELTUIELI CURENTE19.125.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.950.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.175.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL6.375.000
      01     Administraţie centrală150.000
      02     Cercetare fundamentală18.850.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică6.500.000
    7203       ALTE ACŢIUNI415.000.036
        01   CHELTUIELI CURENTE329.200.036
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL22.800.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII306.400.036
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL85.800.000