HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 27 noiembrie 2001privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 17 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Ioan Alexandru,secretar de stat  +  Anexă                                PLANUL NAŢIONAL            de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane
               
    ObiectiveTipul de activitateResponsabilitatea implementăriiParteneri pentru implementareIndicatori de eficienţăTermene
    Cercetare şi evaluare
    ▪ Identificarea cauzelor de vulnerabilitate a persoanelor faţă de trafic şi ale formelor de trafic cu fiinţe umane▪ Evaluarea cercetărilor existente, identificarea datelor şi a informaţiilor care lipsesc, precum şi stabilirea obiectivelor de cercetareMJ, MI, MAE, MPPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONGAnaliza evaluărilor periodice ale situaţiei privind traficul de persoane la nivel naţionalSemestrial
    ▪ Identificarea lipsurilor din legislaţia în vigoare, precum şi din activitatea instituţiilor care oferă servicii de protecţie a grupurilor cu risc ridicat de a fi traficate▪ Realizarea unei baze de date în domeniul traficului de fiinţe umane      
    ▪ Evaluarea periodică a evoluţiei traficului de fiinţe umane la nivel naţional        
    ▪ Realizarea de cercetări privind incidenţa şi formele de trafic, cauzele de vulnerabilitate, precum şi în ceea ce priveşte legislaţia naţională în materie     Înfiinţarea Centrului de resurse pe trafic, în cadrul MISemestrul II 2001
      ▪ Publicarea unor rapoarte de cercetare relevante, statistici şi informaţii referitoare la traficul cu fiinţe umane pe plan naţional şi internaţional     Buletin de informare antitraficSemestrial
    Conştientizare
    ▪ Realizarea conştientizării de către societate a pericolului pe care îl reprezintă traficul de fiinţe umane▪ Stabilirea codurilor de conduită pentru lucrătorii naţionali din domeniul traficului de fiinţe umaneMI, MJ, MEC, MAP, MAE, MCC, CNAPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONG, mass-mediaCreşterea eficienţei şi a eficacităţii activităţii lucrătorilor naţionali în materieSemestrul I 2002
    ▪ Realizarea şi difuzarea de informaţii, documentare, materiale video, pliante, panouri de informare, la nivel naţionalMAPL, MIP, MI, MP, MJ, MAE, mass-mediaDiversificarea mijloacelor de informare şi sensibilizare a societăţii în privinţa traficului de fiinţe umanePermanent
            O mai bună cunoaştere a fenomenului în rândul societăţii Casete video cu mesajPermanent
      ▪ Organizarea de către membrii reţelei ONG naţionale de profil a unor conferinţe de presă la nivel localReţeaua ONG de profilPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, CentrulO mai bună cunoaştere a problematicii în rândul societăţiiTrimestrial
      ▪ Organizarea de seminarii cu jurnalişti în vederea sensibilizării faţă de tematica traficului   SECI, ONR, ONG, mass-media   Trimestrial
      ▪ Seminarii pe tema traficului de fiinţe umane cu personalul MI, MAE, MJ şi MP     Creşterea eficienţei activităţii de combatere a traficului de fiinţe umaneSemestrial
      ▪ Conştientizarea societăţii şi prin intermediul activităţii cultelor religioase cu privire la consecinţele traficului de fiinţe umane prin intermediul cultelor religioase Antrenarea comunităţilor în lupta împotriva traficului de fiinţe umane     Scăderea traficului de fiinţe umane din cadrul comunităţilorPermanent
    ▪ Educarea persoanelor care aparţin grupurilor cu grad ridicat de risc de a fi traficate, în scopul protecţiei acestora▪ Organizarea unor cursuri şi a unei campanii de informare privind fenomenul traficului de fiinţe umane la nivel naţionalMMSS, MEC, MAE, MI, MJ, MSF, MPPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONG, mass-mediaO mai bună cunoaştere a pericolelor pe care le prezintă fenomenul traficului de fiinţe umanePermanent
          Reducerea numărului persoanelor traficate  
      ▪ Realizarea de programe educative în scopul întăririi sentimentului demnităţii umane şi protecţiei propriei persoaneMI, MJ, MEC, MAP, MAE, MCC, CNAPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, mass-mediaModificarea atitudinilor şi comportamentelor persoanelor care aparţin grupurilor cu grad ridicat de riscPermanent
      ▪ Organizarea de cursuri privind traficul de copiiMI, MJ, MEC, MAP, MAE, MCC, CNAScăderea numărului copiilor traficaţiPermanent
      ▪ Realizarea de programe de educaţie extraşcolară pentru părinţi şi copii, privind combaterea violenţei împotriva fetelor şi femeilorMEC, MI, MJ, MAP, MCC   Scăderea violenţei împotriva femeilor şi fetelor, inclusiv a violenţei în familiePermanent
      ▪ Organizarea unei campanii de informare şi educare în instituţii de învăţământ, precum şi în cadrul comunităţilor vulnerabile, referitoare la bolile cu transmitere sexualăMEC, MSF, MAP, MCC   Reducerea numărului de cazuri de boli cu transmitere sexuală şi HIV/SIDAPermanent
    ▪ Asigurarea protecţiei victimelor traficului▪ Formarea specialiştilor în domeniul migraţiei, drepturilor omului şi al traficului de persoaneMI, MJ, MEC, MAP, MP, MCC, CNAPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONG, mass-media, OIM, Reţeaua ONG AntitraficCreşterea numărului persoanelor calificate în domeniul migraţiei, drepturilor omului şi al traficului de fiinţe umaneSemestrul I 2002
      ▪ Consilierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu privire la riscurile pe care le prezintă traficul de fiinţe umaneMMSS, MEC, MAPCreşterea numărului de persoane care beneficiază de informarePermanent
    Ameliorarea situaţiei sociale şi economice a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate
    ▪ Îmbunătăţirea statutului economic şi social al persoanelor cu risc de a fi traficate▪ Realizarea de statistici diferenţiate pe sexe privind angajările în sectoarele economiei naţionaleMEC, MMSS, Institutul Naţional de StatisticăBanca Mondială, Pactul de Stabilitate, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, ONG de profilStabilirea gradului de implicare în viaţa economică a persoanelor care aparţin unor grupuri vulnerabile, în special a femeilor tinereLunar
      ▪ Organizarea de programe de prevenire a analfabetismului şi abandonului şcolar şi de educare permanentă     Scăderea numărului de copii care abandonează şcoalaPermanent
      ▪ Promovarea de programe pentru combaterea sărăciei şi şomajului     Creşterea numărului de adulţi care se integrează în activităţi economice  
      ▪ Dezvoltarea de programe educaţionale, de sănătate şi psihologice, având drept ţintă grupurile de risc, copiii străzii şi copiii instituţionalizaţiMMSS, MEC, MSFBanca Mondială, Pactul de Stabilitate, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, ONG de profilScăderea numărului de persoane care compun grupurile de risc Scăderea numărului de copii traficaţi din categoria copiilor străzii şi instituţionalizaţiPermanent
    ▪ Identificarea şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea cauzelor care generează traficul de persoane▪ Acţiuni de eliminare a şomajuluiMMSSBanca Mondială, Pactul de Stabilitate, UniuneaScăderea procentului şomajului în RomâniaPermanent
    ▪ Acţiuni pentru dezvoltarea zonelor defavorizate din punct de vedere economic   EuropeanăReducerea zonelor defavorizate din punct de vedere economic  
    ▪ Integrarea egalităţii de gen în sfera protecţiei sociale a familiei şi în programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării▪ Programe pentru combaterea formelor de discriminare şi violenţă la locul de muncăMMSS, MSF, MAPONG, mass-media, comunităţile localeReducerea numărului de femei vulnerabile de a fi traficatePermanent
    ▪ Accesul egal al femeilor şi bărbaţilor la măsuri active de integrare a lor pe piaţa muncii     Scăderea numărului de cazuri de discriminare şi violenţă la locul de muncă  
      ▪ Programe speciale de reconversie profesională a forţei de muncă feminine  
          Scăderea numărului căsătoriilor formaleTrimestrial
      ▪ Stimularea agenţilor economici pentru atragerea forţei de muncă feminine        
      ▪ Măsuri de prevenire a căsătoriilor de convenienţă şi a căsătoriilor sub vârsta legală, încheiate în vederea traficuluiMMSS, ANOFM, AJOFMMEC, MI, societăţile comerciale certificate să recruteze forţa de muncă pentru străinătate, Camera de Comerţ şi IndustrieScăderea numărului de persoane care circulă ilegal în străinătatePermanent
      ▪ Dezvoltarea de programe privind dreptul la libera circulaţie a persoanelorMILiberalizarea forţei de muncă şi reducerea şomajului în rândul persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate  
      ▪ Organizarea de burse periodice cu locuri de muncă, la nivel naţional şi local   Camera de Comerţ şi Industrie, organizaţiile patronale  
      ▪ Acţiuni de identificare a pieţelor de migranţi şi trafic de persoane   Comunităţile locale, ONG de profilDiminuarea activităţii pieţelor de migranţi şi trafic de persoane  
    ▪ Reducerea posibilităţilor de eludare a legii prin activităţi conexe sau susceptibile de a degenera în trafic de fiinţe umane▪ Introducerea obligativităţii eliberării de către Ministerul Culturii şi Cultelor a atestatului pentru derularea activităţii de impresariat artisticMCC, registrul comerţului, MJONG de profilReducerea numărului de persoane traficate prin activitatea de impresariat artisticPermanent
    ▪ Nepublicarea anunţurilor publicitare de natură să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omuluiCNA, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor   Gradul de respectare a drepturilor şi libertăţilor fiecărei persoane  
    Asistarea, returnarea şi reintegrarea socială a victimelor
    ▪ Asigurarea exercitării dreptului de întoarcere în ţara de origine▪ Încheierea şi îmbunătăţirea acordurilor de cooperare bi-/multilaterale pentru returnarea victimelor traficuluiMI, MAE, MJ, MSF, MEC, MMSS, MTSOIM, ONG specializateImplementarea acordurilorPermanent
    ▪ Asigurarea protecţiei victimelor traficului▪ Facilitarea returnării victimelor traficului   Pactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONG, mass-media, cultele religioaseCreşterea capacităţii de asistare a victimelorSemestrul I 2002
      ▪ Asigurarea pentru victimele traficului de fiinţe umane de adăposturi, consiliere socială, psihologică, juridică şi medicală      
      ▪ Dezvoltarea reţelei naţionale a centrelor de informare, consiliere, asistare şi de adăpostire a victimelor traficuluiMI, MAE, MJ, MSF, MEC, MMSS, MTSPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONG, mass- media, cultele religioaseÎmbunătăţirea condiţiilor de asistare a victimelorSemestrul I 2001
      ▪ Formarea de personal specializat care lucrează cu victimele traficului, prin programe de instruire   Pactul de Stabilitate, OSCE, CE, UE, UNDP, UNICEF, OIM, SECI, ONR, ONG, mass-media, culte religioase, RomtelecomÎmbunătăţirea activităţii de asistenţă şi protecţie a victimelorSemestrul I 2001
      Elaborarea unui ghid de lucruÎmbunătăţirea activităţii de asistenţă şi protecţie acordată de ONG  
      ▪ Înfiinţarea unei linii telefonice de urgenţă (hot-line) pentru victime
      ▪ Asigurarea asistenţei juridice şi psihosociale, pe cât posibil în limba maternă a victimei        
    ▪ Sprijinirea femeilor şi copiilor - victime ale traficului - în procesul recuperării fizice şi psihice, precum şi în ceea ce priveşte Integrarea lor în societate▪ Furnizarea de programe alternative pentru victimele traficului care aleg să nu se întoarcă în ţara de origineMAE, MIOIG, ONG de profil, UNHCRintegrarea victimelor în comunităţile localePermanent
    ▪ Educarea familiilor şi a comunităţii împotriva stigmatizării şi învinuirii victimelorMAP, MCC, cultele religioaseOIM, ONG de profil, mass-media    
    Reforma legislativă
    ▪ Evaluarea legislaţiei existente în domeniu▪ Întocmirea unui studiu asupra reglementărilor existente cu privire la traficul de fiinţe umaneMI, MJ, CRJMPStabilirea lipsurilor existente în legislaţia naţionalăSemestrul II 2001
    ▪ Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în materie▪ Elaborarea unui proiect de lege privind combaterea traficului de fiinţe umaneMJ, MI, MP, MIEONG de profil, IRDO, CRJAlinierea legislaţiei naţionale la nivelul legislaţiei şi practicii comunitare şi internaţionale în materieSemestrul I 2002
      ▪ Elaborarea unui proiect de lege pentru combaterea crimei organizate      
      ▪ Elaborarea unui proiect de lege a probaţiunii        
      ▪ Elaborarea unui proiect de lege privind protecţia victimelor        
      ▪ Elaborarea unui proiect de lege privind protecţia martorilor        
      ▪ Elaborarea unui proiect de lege privind utilizarea investigatorilor sub acoperire în domeniul crimei organizate        
    ▪ Incriminarea infracţiunilor complementare traficului de fiinţe umane▪ Elaborarea unui studiu privind legăturile existente între acţiunile de trafic de fiinţe umane şi cele privind spălarea Banilor, corupţia, proxenetismul, lipsirea de libertateMI, MFP, Oficiul Naţional pentru Prevenirea Spălării banilorMJ, MP, ONG de profil, IRDOEvaluarea veniturilor ilicite obţinute în urma săvârşirii infracţiunilor conexe traficului de fiinţe umaneSemestrul II 2002
      ▪ Elaborarea unor reglementări privind controlul prostituţieiMJ, MI, MP, MMSSONG, IRDO, MAPReglementarea privind controlul prostituţieiSemestrul II 2002
    Aplicarea legii
    ▪ Pregătirea personalului însărcinat cu aplicarea noilor instrumente în această materie▪ Derularea de programe de instruire specială pentru lucrătorii sociali, medicali, cadre didactice, în spiritul însuşirii noilor metode de lucru şi al cooperării eficiente cu organele judiciare cu atribuţii antitraficMI, MEC, MMSS, MJ, MAE, MSF, MTS, MCCPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONGFormarea şi specializarea personalului în această materieSemestrial
      ▪ Instruirea diplomaţilor, consulilor şi lucrătorilor de vamă pentru aplicarea rapidă şi eficientă a măsurilor antitrafic de persoane        
      ▪ Programe de instruire pentru îmbunătăţirea cooperării dintre poliţie şi ONG        
      ▪ Instruirea avocaţilor în reprezentarea victimelor traficului        
      ▪ Instruirea ofiţerilor de control al paşapoartelor, de poliţie de frontieră şi din cadrul autorităţilor de imigrări pentru identificarea traficanţilor şi a posibilelor victime ale traficului şi pentru luarea măsurilor necesare        
      ▪ Instruirea ofiţerilor de poliţie, a procurorilor şi judecătorilor în ceea ce priveşte investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor de trafic de persoane        
      ▪ Elaborarea unei noi metodologii de lucru antitrafic şi implementarea acesteia în activitatea centrelor zonale     Noi metodologii şi instrucţiuni în vederea creşterii eficienţei activităţii şi cooperării pentru reintegrarea şi recuperarea postpenală a infractorilorSemestrul II 2002
      ▪ Elaborarea unui ordin de linie către centrele zonale privind modul de lucru cu victimele traficului şi cooperarea cu ONG locale      
      ▪ Instruirea ofiţerilor din echipa naţională antitrafic pentru însuşirea noii metodologii şi a ordinului de linieMI      
      ▪ Programe pentru reintegrarea şi recuperarea infractorilorMJ, MMSS, MI      
    ▪ Modernizarea bazei automate de date din reţeaua DGCCOA şi stabilirea unei conexiuni electronice cu centrele zonale de combatere a crimei organizate▪ Implementarea unui software de analiză a informaţiilor, necesar accesului şi aportului de date operativeMIPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONGModernizarea metodelor şi mijloacelor de muncăSemestrul II 2001
    ▪ Stabilirea unei conexiuni de poştă electronică între centrele zonale şi între acestea şi grupul de coordonare şi conducere de la nivel central      
    ▪ Unificarea bazelor naţionale de date (evidenţa populaţiei, cazier judiciar, evidenţă operativă)MI, MAPPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONG   Permanent
    ▪ Dotarea cu tehnică operativă şi de calcul performantă a echipei naţionale de combatere a traficului din cadrul centrelor zonale▪ Dotarea echipei naţionale cu computere performante, imprimante, scanere, consumabile, precum şi cu orice alte mijloace necesare realizării sarcinilor în acest domeniuMI    
    ▪ Securizarea controlului la trecerea frontierei de stat▪ Analiza urgentă a datelor operative existente privind traficul la frontieră şi punctarea în concret a zonelor vulnerabile la trecerile ilegale ale sectoarelor de frontierăMI   Protecţia frontierei naţionale  
    ▪ Măsuri operative speciale de supraveghere a zonelor vulnerabile identificate        
    ▪ Securizarea controlului la trecerea frontierei de stat▪ Securizarea documentelor de călătorieMI, MAPPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONGDocumente pentru trecerea frontierei securizate  
    ▪ Dotarea materială a formaţiunilor de poliţie de frontieră din sectoarele predispuse traficului    
    Cooperarea şi coordonarea internaţională
    ▪ Realizarea de programe pentru asigurarea cooperării şi coordonării internaţionale împotriva traficului de fiinţe umane▪ Desfăşurarea de acţiuni în comun între Task Force înfiinţat pe problematica traficului de fiinţe umane, SECI şi FBICentrul SECI, MIFBI, OIMRealizarea unei cooperări internaţionale eficiente, precum şi a unui schimb rapid de informaţii operativeSemestrul II 2001
      ▪ Realizarea unui schimb eficient de informaţii operative prin intermediul Centrului SECI la Bucureşti    
      ▪ Cooperarea cu OIM şi cu reţeaua internaţională de ONG în vederea unei circulaţii rapide a informaţiilor operative rezultate din cazurile de victime asistate    
    ▪ Acordarea de asistenţă tehnică, financiară şi de specialitate▪ Asigurarea asistenţei de specialitate pentru elaborarea actelor normativeMI, MJ, MP, MAE, MMSS, MEC, MIE, MFP, Delegaţia Comisiei Europene, SECI, OIM, ONG de profilPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONGObţinerea de asistenţă financiară şi de specialitate pe baza programelor elaborate în baza prezentului planSemestrul II 2001
      ▪ Asigurarea asistenţei financiare pentru realizarea programelor de instruire
      ▪ Asigurarea asistenţei de specialitate pentru expertizarea proiectelor de acte normative
      ▪ Asigurarea asistenţei de specialitate pentru implementarea actelor normative
    ▪ Participarea la acţiunile de cooperare internaţională în domeniul investigării infracţiunilor de trafic de persoane şi al anchetării infractorilor, precum şi la acţiunile de protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane▪ Efectuarea de anchete transfrontaliere în comun cu autorităţile altor state, precum şi de anchete speciale în domeniul traficului de fiinţe umaneMI, MJ, MP, MAE, MMSS, MEC, MIE, MFP, Delegaţia Comisiei Europene, SECI, OIM, ONG de profilPactul de Stabilitate, OSCE, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNDP, UNICEF, OIM, Centrul SECI, ONR, ONGEficientizarea acţiunilor de cooperare internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoaneSemestrul II 2002
    ▪ Încheierea unor acorduri de extrădare pentru cazurile de trafic de fiinţe umaneAsigurarea returnării în condiţii de siguranţă, în ţara de origine, a persoanelor traficatePermanent
      ▪ Încheierea unor acorduri bi-/multilaterale cu statele-sursă, precum şi cu statele de destinaţie ale persoanelor traficate     Punct naţional focal activ  
      ▪ Monitorizarea procesului returnării persoanelor traficate în ţara de origine, precum şi a procesului recuperării şi reintegrării lor sociale     Personal de ambasadă instruit în furnizarea asistenţei juridice reciproce  
      ▪ Nominalizarea unui punct naţional focal MI pentru cercetări şi raportări     Formarea corpului ofiţerilor de legătură ai poliţiei române în problema traficului de fiinţe umane  
      ▪ Organizarea unor întâlniri de lucru privind problematica traficului de fiinţe umane, între procurorii şi poliţiştii din ţările de destinaţie, tranzit şi sursă     Creşterea comunicării, cooperării şi schimbului de informaţii între organele specializate ale acestor ţări  
      ▪ Realizarea unei reţele de ofiţeri de poliţie de legătură din România în ţările în care se manifestă pregnant traficul de fiinţe umane     Participarea la acţiunile internaţionale de prevenire, investigare şi cercetare a cazurilor de trafic de persoane  
      ▪ Includerea în mandatul ofiţerilor de legătură ai poliţiei care desfăşoară activităţi în afara ţării a problematicii traficului de fiinţe umane      
      ▪ Includerea în activitatea misiunilor diplomatice române în străinătate a problematicii traficului de fiinţe umane      
      ANEXA
      --------
      la planul naţional de acţiune
      -----------------------------
                                       LISTA
                 cuprinzând abrevierile folosite în Planul naţional
              de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane
  Nr. crt. Abrevierea folosită
  1. MI Ministerul de Interne
  2. MJ Ministerul Justiţiei
  3. MAE Ministerul Afacerilor Externe
  4. MP Ministerul Public
  5. MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării
  6. MAP Ministerul Administraţiei Publice
  7. MMSS Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
  8. MSF Ministerul Sănătăţii şi Familiei
  9. MCC Ministerul Culturii şi Cultelor
  10. MIE Ministerul Integrării Europene
  11. MTS Ministerul Tineretului şi Sportului
  12. MFP Ministerul Finanţelor Publice
  13. MIP Ministerul Informaţiilor Publice
  14. ONG Organizaţii neguvernamentale
  15. OIM Organizaţia Internationala pentru Migratie
  16. CNA Consiliul Naţional al Audiovizualului
  17. SECI Iniţiativa sud-est europeană
  18. ONR Oficiul Naţional pentru Refugiati
  19. UNDP Programul PHARE Antidrog
  20. ANPCA Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
  21. CRJ Comisia de Resurse Juridice
  22. FBI Biroul Federal de Investigaţii
  23 UNICEF Comitetul Internaţional pentru Copii din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite
  24. ANOFM Autoritatea Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  25. AJOFM Autoritatea judeteana pentru ocuparea forţei de muncă
  26. OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
  27 OIG Organizaţie interguvernamentală
  28. IRDO Institutul Roman pentru Drepturile Omului
  29. UNHCR Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati
  30. DGCCOA Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog
  -----------