ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 13 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Ordonanţa Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învăţământului de stat şi art. VI din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, se abroga începând cu data de 1 ianuarie 2002. (2) Începând cu anul 2002 manualele şcolare acordate potrivit prevederilor art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bursele studenţilor din Republica Moldova care studiază în România, acordate potrivit dispoziţiilor legale, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată şi metroul se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, începând cu data de 1 ianuarie 2002, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 2 (1) Cota de 3% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce la 2% începând cu data de 1 ianuarie 2002. (2) Pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap se acordă bugetelor locale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 3 (1) Cota de 5% prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi de 6% începând cu data de 1 ianuarie 2002. (2) Sumele datorate de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România, aferente trimestrului IV 2001, precum şi cele neachitate la termenele legale de plată începând cu data de 1 ianuarie 2002 se fac venit la bugetul de stat, iar eventualele sume virate necuvenit către Fondul România se regularizează cu bugetul de stat. (3) Disponibilităţile Fondului România existente la data de 31 decembrie 2001 se virează la bugetul de stat pe anul 2002 până la data de 25 ianuarie 2002. (4) Strategia şi priorităţile anuale pentru imaginea externa a tarii se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externa, denumit în continuare Consiliul interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informaţiilor publice, ministrul integrării europene, ministrul culturii şi cultelor, ministrul turismului, ministrul tineretului şi sportului, ministrul educaţiei şi cercetării, ministrul finanţelor publice şi preşedintele Fundaţiei Culturale Române. (5) Preşedintele Consiliului interministerial este primul-ministru. (6) Secretarul executiv al Consiliului interministerial este ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (7) În cadrul Consiliului interministerial funcţionează Comisia de evaluare, formată din secretarii de stat cu atribuţii în domeniul imagine-comunicare din cele 8 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi vicepreşedintele Fundaţiei Culturale Române. (8) Consiliul interministerial funcţionează în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de Secretariatul General al Guvernului în colaborare cu celelalte ministere reprezentate în Consiliul interministerial şi aprobat prin decizie a primului-ministru. (9) Evaluarea proiectelor se face în raport cu criteriile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului interministerial. (10) Proiectele evaluate potrivit alin. (9) vor fi supuse de către secretarul executiv spre aprobare Consiliului interministerial, care decide ce proiecte vor primi finanţare. (11) Din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finanţează: a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române şi străine; b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din străinătate şi a unor emisiuni pe posturi de televiziune; c) proiecte de prezentare a economiei româneşti în ansamblu sau a unor sectoare economice şi informări periodice destinate agentiilor de rating, băncilor de investiţii, mediilor economice occidentale în general; d) susţinerea editării de material documentar cu tematici diverse - prezentare generală a tarii, economie, turism, cultura - pe suporturi diferite, cum sunt tipariturile, compact-discurile, casetele video etc.; e) organizarea de acţiuni comune cu grupuri de reflectie prestigioase din Statele Unite ale Americii şi din Europa pe teme de integrare europeană şi euroatlantica; f) proiecte de programe culturale şi de informare, precum şi de investiţii în echipamente informatice şi de comunicare, vizând susţinerea activităţii institutelor şi centrelor culturale şi de informare româneşti din străinătate; g) proiecte de sprijinire a activităţii consulatelor onorifice şi a asociaţiilor comunităţilor româneşti; h) sprijinirea apariţiei unor ziare şi publicaţii ale comunităţilor româneşti din ţările vecine şi finanţarea unor programe de învăţământ la distanta pentru ţinerii de origine română din comunitatile româneşti de pretutindeni; i) proiecte de avengura prezentate în centre de interes politic şi economic; cicluri sub genericul "Festivalul/Anul/Luna/Săptămâna/Zilele României"; mari evenimente aniversare româneşti, manifestări culturale complementare pentru reuniuni politice, diplomatice, economice, internaţionale, din ţara şi din străinătate; participari la expoziţii mondiale; candidaturi româneşti pentru Capitala Europeană a Culturii; j) realizarea şi amplasarea în străinătate a unor monumente care omagiaza personalităţi şi evenimente româneşti. (12) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2001, aprobată prin Legea nr. 635/2001, se abroga începând cu data de 1 ianuarie 2002.  +  Articolul 4 (1) Prevederile art. I, II şi III se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2002. (2) Controlul pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea obligaţiilor menţionate la alin. (1) al art. I, art. II şi alin. (2) al art. III, aferente anului 2001 şi perioadelor precedente, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Apărării Naţionale este autorizat pentru anul 2001 să efectueze în cadrul capitolului "Apărare naţionala" virari de credite bugetare la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în limita sumei de 100,0 miliarde lei din economiile ce se pot realiza la titlul "Cheltuieli de personal" şi la alineatul "Plati de dobânzi şi comisioane". (2) Cheltuielile ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii, se suplimenteaza cu suma de 562,25 miliarde lei în anul 2001 prin diminuarea cu 196,17 miliarde lei a cheltuielilor cu stimularea producţiei de export şi a exportului şi cu 366,08 miliarde lei a Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (3) În bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei pe anul 2001 transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului se diminuează cu suma de 30.714.343 mii lei, iar transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap se majorează cu suma de 30.714.343 mii lei. Repartizarea pe judeţe este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului, prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie pe anul 2001, modificate pe judeţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (5) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 se diminuează cu 500 mii lei şi în mod corespunzător şi deficitul bugetului de stat pe anul 2001 prevăzut în anexele nr. 1 şi 2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, descentralizate începând cu anul 2001, prevăzute în coloana 3, nivelul III din anexa nr. 5a) la Ordonanţa Guvernului nr. 27/2001, la judeţele Bistrita-Nasaud şi Neamt sunt de 350.872.538 mii lei şi, respectiv, de 609.424.373 mii lei. (6) Anexa "Veniturile, alocaţiile şi cheltuielile instituţiilor publice" la bugetul Ministerului Administraţiei Publice pe anul 2001 este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (7) Taxele poştale pentru restituirea prin mandat poştal a diferenţelor de impozit pe venit se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (8) Veniturile şi cheltuielile modificate ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (9) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul de stat pe anul 2001, cu respectarea echilibrului bugetar. (10) În situaţia în care veniturile gestionate în regim extrabugetar depăşesc prevederile aprobate pe anul 2001, acestea pot fi utilizate, prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la nivelul realizat, pentru destinatiile prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2001.  +  Articolul 6Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este autorizat ca în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 să efectueze virari de credite bugetare la titlul "Transferuri" al capitolului "Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii" de la celelalte capitole ale bugetului, titlurile "Cheltuieli de personal", "Cheltuieli materiale şi servicii", "Cheltuieli de capital", inclusiv din sumele blocate care se deblocheaza potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de necesitaţi, numai pentru aceasta acţiune, precum şi de la alineatul "Dobânda datorată trezoreriei statului", fără afectarea echilibrului bugetar.  +  Articolul 7Prevederile art. 3 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 593/2001, se abroga.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEITRANSFERURIdin bugetul de stat către bugetele localepentru susţinerea sistemului de protecţie adrepturilor copilului, pe anul 2001
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgramInfluenţeProgram actualizat
      TOTAL132.000.000-30.714.343101.285.657
    1BIHOR6.978.372   6.978.372
    2BRAŞOV2.969.520   2.969.520
    3DÂMBOVIŢA10.541.796   10.541.796
    4GORJ4.500.000   4.500.000
    5MUREŞ20.786.640-4.042.69016.743.950
    6NEAMŢ37.815.660-17.500.14320.315.517
    7PRAHOVA4.454.280   4.454.280
    8SĂLAJ10.690.272-3.171.5107.518.762
    9SIBIU9.947.892   9.947.892
    10TIMIŞ9.502.464-6.000.0003.502.464
    11MUNICIPIUL BUCUREŞTI13.813.104   13.813.104
   +  Anexa 2MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEITRANSFERURIdin bugetul de stat către bugetele localepentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelorcu handicap, pe anul 2001
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgramInfluenţeProgram actualizat
      TOTAL1.749.200.00030.714.3431.779.914.343
    1ALBA47.365.848400.00047.765.848
    2ARAD26.906.390026.906.390
    3ARGEŞ58.931.707300.00059.231.707
    4BACĂU82.511.448400.00082.911.448
    5BIHOR46.776.119046.776.119
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD17.386.146200.00017.586.146
    7BOTOŞANI56.920.083450.00057.370.083
    8BRAŞOV34.822.146034.822.146
    9BRĂILA25.179.445200.00025.379.445
    10BUZĂU38.544.897400.00038.944.897
    11CARAŞ-SEVERIN47.328.026047.328.026
    12CĂLĂRAŞI25.864.748300.00026.164.748
    13CLUJ32.133.631032.133.631
    14CONSTANŢA57.826.016057.826.016
    15COVASNA14.238.828100.00014.338.828
    16DÂMBOVIŢA45.261.347045.261.347
    17DOLJ51.506.930051.506.930
    18GALAŢI19.148.715019.148.715
    19GIURGIU43.222.266150.00043.372.266
    20GORJ27.075.622027.075.622
    21HARGHITA21.111.653021.111.653
    22HUNEDOARA27.410.292027.410.292
    23IALOMIŢA24.247.156024.247.158
    24IAŞI64.099.445200.00064.299.445
    25ILFOV24.084.400300.00024.384.400
    26MARAMUREŞ41.784.602100.00041.884.602
    27MEHEDINŢI17.576.866017.576.866
    28MUREŞ52.557.1014.042.69056.599.791
    29NEAMŢ47.816.89517.500.14365.317.038
    30OLT37.869.087300.00038.169.087
    31PRAHOVA71.896.886071.896.886
    32SATU MARE35.222.289035.222.289
    33SĂLAJ23.986.1203.271.51027.257.630
    34SIBIU54.244.770054.244.770
    35SUCEAVA82.376.063082.378.063
    36TELEORMAN21.524.123200.00021.724.123
    37TIMIŞ55.873.8363.000.00058.873.836
    38TULCEA17.817.329350.00018.167.329
    39VASLUI34.953.995300.00035.253.995
    40VÂLCEA56.232.633056.232.633
    41VRANCEA48.012.895250.00048.262.895
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTI82.394.814-2.000.00080.394.814
    43Sume care se vor repartiza pe bază de ordin al ministrului7.156.39207.156.392
   +  Anexa 3AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIACOPILULUI ŞI ADOPTIITRANSFERURIdin bugetul de stat către bugetele localepentru susţinerea sistemului de protecţie adrepturilor copilului, pe anul 2001
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgramInfluenţeProgram actualizat
      TOTAL1.580.200.00001.580.200.000
    1ALBA26.762.880   26.762.880
    2ARAD39.738.800   39.738.800
    3ARGEŞ33.115.720   33.115.720
    4BACĂU40.513.8782.000.00042.513.878
    5BIHOR48.408.866230.00048.638.866
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD27.726.980   27.726.980
    7BOTOŞANI47.365.332   47.365.332
    8BRAŞOV36.507.3002.000.00038.507.300
    9BRĂILA38.844.122   38.844.122
    10BUZĂU35.265.6202.000.00037.265.620
    11CARAŞ-SEVERIN42.746.643-2.350.00040.396.643
    12CĂLĂRAŞI11.948.269   11.948.269
    13CLUJ53.477.564   53.477.564
    14CONSTANŢA34.641.1531.370.00036.011.153
    15COVASNA11.715.840   11.715.840
    16DÂMBOVIŢA24.937.897   24.937.897
    17DOLJ37.368.260   37.368.260
    18GALAŢI46.778.2402.000.00048.778.240
    19GIURGIU9.921.3471.500.00011.421.347
    20GORJ18.786.8722.000.00020.786.872
    21HARGHITA21.477.057   21.477.057
    22HUNEDOARA29.827.497   29.827.497
    23IALOMIŢA16.920.971   16.920.971
    24IAŞI98.503.9704.500.000103.003.970
    25ILFOV13.981.263   13.981.263
    26MARAMUREŞ42.791.213   42.791.213
    27MEHEDINŢI13.638.6401.000.00014.638.640
    28MUREŞ35.025.212   35.025.212
    29NEAMŢ46.572.888-11.750.00034.822.888
    30OLT31.652.878   31.652.878
    31PRAHOVA41.812.156   41.812.156
    32SATU MARE36.332.013   36.332.013
    33SĂLAJ20.656.116   20.656.116
    34SIBIU53.107.948-26.000.00027.107.948
    35SUCEAVA71.053.1132.000.00073.053.113
    36TELEORMAN24.828.0661.000.00025.828.066
    37TIMIŞ69.625.0486.500.00076.125.048
    38TULCEA23.127.4202.000.00025.127.420
    39VASLUI37.793.7646.000.00043.793.764
    40VÂLCEA35.436.3802.000.00037.436.380
    41VRANCEA23.993.0902.000.00025.993.090
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTI125.471.714   125.471.714
   +  Anexa 4MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI - Program actualizatII - InfluenteIII - Program rectificatVENITURILE, ALOCAŢIILE ŞICHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
     
    - mii lei -
                   
    Instituţia publicăProgram 2001
    VenituriAlocaţiiCheltuielidin care:
    Cheltuieli de personalCheltuieli materiale şi serviciiCheltuieli de capital
    A123456
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICEI70.000.000162.942.442232.942.442169.883.30451.127.08911.932.049
      II   25.000.00025.000.000   20.000.0005.000.000
      III70.000.000187.942.442257.942.442169.883.30471.127.08916.932.049
    Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi CartografieI50.000.000154.864.065204.864.065150.230.00043.065.46511.568.600
      II17.146.04910.690.14727.836.1965.953.30417.019.4434.863.449
      III67.146.049165.554.212232.700.261156.183.30460.084.90816.432.049
    Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi CartografieI20.000.0008.078.37728.078.37719.653.3048.061.624363.449
      II-17.146.04914.309.853-2.836.196-5.953.3042.980.557136.551
      III2.853.95122.388.23025.242.18113.700.00011.042.181500.000
  Numărul maxim de personal în anul 2001 = 2800
   +  Anexa 5CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                                    BUGETUL                   FONDULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE                                  pe anul 2001                                                                 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub ca- pi- tol Tit- lu/ Ar- ti- col Ali- ne- at Denumirea indicatorilor Program Influente Program actualizat
  A B 1 2 3
  1216 2216 3516 3616 6216 7316 9516 01 02 03 30 01 02 03 01 01 25 06 07 01 02 20 70 01 20 01 20 25 01 02 20 70 01 02 10 11 12 13 13 13 14 20 24 25 26 27 28 29 30 70 72 01 02 VENITURI TOTAL I.VENITURI CURENTE A.VENITURI FISCALE A1.IMPOZITE DIRECTE CONTRIBUŢIA LA FONDUL DE ASIGU- RARI SOCIALE DE SĂNĂTATE Contribuţii de la persoane ju- ridice sau fizi- ce, care angajea za personal salariat Contribuţia per- soanelor asigu- rate Contribuţii fa- cultative la asigurările so- ciale de sănătă- te B.VENITURI NEFISCALE DIVERSE VENITURI Încasări din al- te surse IV.SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANE- LE ASIGURATE PRIN EFECTUL LE- GII Persoane care satisfac servi- ciul militar în termen Persoane care executa o pedeap sa privativă de libertate sau arest preventiv Persoane care fac parte dintr- o familie care beneficiază de ajutor social SUME DE LA BUGETUL ASIGURA- RILOR SOCIALE DE STAT PENTRU PERSOANELE ASI- GURATE PRIN EFEC TUL LEGII Persoane aflate în concediu me- dical sau în con cediu medical pentru îngriji- rea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATE- RIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL Partea a III-a CHELTUIELI SOCI- AL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATE- RIALE ŞI SERVI- CII SERVICII MEDICA- LE ŞI MEDICAMEN- TE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Materiale şi prestări servi- cii cu caracter medical Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATE- RIALE ŞI SERVI- CII CHELTUIELI DE CAPITAL CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contribuţii pen- tru asigurări sociale de stat Cheltuieli pen- tru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj Deplasări, deta- sari, transfe- rari Deplasări, deta- sari, transfe- rari în ţara Deplasări în străinătate Contribuţii pen- tru constituirea Fondului de asi- gurari sociale de sănătate CHELTUIELI MATE- RIALE ŞI SERVICII Cheltuieli pen- tru întreţinere şi gospodărie Materiale şi prestări de ser- vicii cu carac- ter funcţional Obiecte de inven tar de mica va- loare sau scurta durata şi echipament Reparaţii curente Reparaţii capitale Cărţi şi publicaţii Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL Investiţii ale instituţiilor publice din total capitol: Administraţie centrala Servicii publice descentralizate FONDURI DE REZERVA Fondul de rezer- va al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Fondul de rezer- va la dispoziţia caselor de asigu rari de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti EXCEDENT/DEFICIT 41.434.247.094 40.715.766.000 40.048.903.020 40.048.903.020 40.048.903.020 16.050.515.590 23.986.061.270 12.326.160 666.862.980 666.862.980 666.862.980 718.481.094 568.717.214 195.948.410 121.468.804 251.300.000 149.763.880 149.763.880 37.220.972.243 36.864.572.243 494.985.353 36.369.586.890 356.400.000 36.188.759.293 36.188.759.293 36.188.759.293 36.188.759.293 *) 36.188.759.293 36.188.759.293 36.188.759.293 1.032.212.950 675.812.950 494.985.353 180.827.597 356.400.000 1.032.212.950 675.812.950 494.985.353 342.376.950 95.523.168 17.118.848 16.000.000 13.000.000 3.000.000 23.966.387 180.827.597 83.623.230 29.292.629 22.756.943 15.383.413 18.036.868 3.101.003 8.633.511 356.400.000 356.400.000 206.442.590 825.770.360 501.651.462 501.651.462 3.711.623.389 303.797.000 303.797.000 303.797.000 303.797.000 303.797.000 303.797.000 300.000.000 383.000.000 -108.200.000 491.200.000 -83.000.000 502.700.000 502.700.000 502.700.000 502.700.000 502.700.000 502.700.000 502.700.000 -202.700.000 -119.700.000 -108.200.000 -11.500.000 -83.000.000 -202.700.000 -119.700.000 -108.200.000 -79.952.708 -18.652.967 -3.997.635 -5.596.690 -11.500.000 -5.500.000 -5.000.000 -1.000.000 -83.000.000 -83.000.000 -40.540.000 -162.160.000 3.797.000 3.797.000 41.738.044.094 41.019.563.000 40.352.700.020 40.352.700.020 40.352.700.020 16.050.515.590 24.289.858.270 12.326.160 666.862.980 666.862.980 666.862.980 718.481.094 568.717.214 195.948.410 121.468.804 251.300.000 149.763.880 149.763.880 37.520.972.243 37.247.572.243 386.785.353 36.860.786.890 273.400.000 36.691.459.293 36.691.459.293 36.691.459.293 36.691.459.293 *) 36.691.459.293 36.691.459.293 36.691.459.293 829.512.950 556.112.950 386.785.353 169.327.597 273.400.000 829.512.950 556.112.950 386.785.353 262.424.242 76.870.201 13.121.213 16.000.000 13.000.000 3.000.000 18.369.697 169.327.597 83.623.230 29.292.629 17.256.943 10.383.413 17.036.868 3.101.003 8.633.511 273.400.000 273.400.000 165.902.590 663.610.360 505.448.462 505.448.462 3.711.623.389
      *) Se detaliază pe subcapitole de către Casa Naţionala de Asigurări de        Sănătate la propunerile caselor de asigurări de sănătate judeţene şi,       respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi ale Casei de Asigurări       de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi        Autorităţii Judecătoreşti şi ale Casei de Asigurări de Sănătate a       Transporturilor.       
  Cod capitol Denumire capitol de cheltuieli Număr maxim de posturi
  1 2 3
  7316 Cheltuieli de administrare a fondului 4.413
  -----------