LEGE Nr. 91 din 30 decembrie 1993privind datoria publică
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 10 ianuarie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Datoria publică reprezintă totalitatea obligaţiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din împrumuturi interne şi externe, pe termen mediu sau lung, contractate de stat în nume propriu sau garantate de acesta.  +  Articolul 2Activităţile privind contractarea şi garantarea de împrumuturi interne şi externe rambursabile, pe termen mediu sau lung, şi gestionarea datoriei publice se exercită de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 3Stabilirea condiţiilor în care se pot contracta împrumuturi publice, interne şi externe, negocierea şi încheierea de acorduri şi convenţii, precum şi utilizarea altor instrumente juridice generatoare de datorie publică se fac în cadrul instituţional reglementat prin această lege.  +  Capitolul 2 Datoria publică interna  +  Articolul 4Guvernul poate contracta, în limita sumei aprobate de Parlament, împrumuturi de stat de pe piaţa financiară interna, de la persoane juridice sau fizice, în vederea asigurării resurselor băneşti necesare.  +  Articolul 5Împrumuturile de stat pot fi angajate pentru acoperirea unor necesitaţi determinate de: a) deficitul bugetar prevăzut prin legea anuală de aprobare a bugetului de stat; b) cheltuieli publice de interes naţional pentru obiective de investiţii, care nu se pot finanta din resursele curente ale bugetului de stat; c) refinantarea datoriei publice interne; d) alte necesitaţi, aprobate prin legi speciale.  +  Articolul 6Împrumuturile pentru necesitaţi ale administraţiei publice locale pot fi angajate de către aceasta, în condiţiile prevederilor din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, din Legea nr. 69/1991 privind administrarea publică locală, precum şi ale dispoziţiilor din prezenta lege. Ministerul Finanţelor este împuternicit sa avizeze contractarea împrumuturilor de către administraţiile publice locale după constatarea existenţei posibilităţilor de rambursare.  +  Articolul 7Împrumuturile de stat se realizează şi prin emisiuni de valori mobiliare: obligaţiuni, bonuri de tezaur, titluri de renta sau alte înscrisuri de stat. Emisiunile de valori mobiliare reprezentind împrumuturi de stat, vânzarea şi răscumpărarea acestora, precum şi plata dobinzilor şi a altor speze aferente se fac direct de către Ministerul Finanţelor sau prin intermediul altor instituţii financiare specializate, care dobândesc calitatea de agent al statului, în baza convenţiilor încheiate. ART. 8Valorile mobiliare reprezentind împrumuturi de stat se plaseaza prin subscripţie publică sau prin alte procedee tehnice specifice.  +  Articolul 9Plăţile datorate pentru rambursarea datoriei publice interne, reprezentind ratele scadente într-o perioadă de un an, dobinzile şi comisioanele aferente, precum şi cheltuielile ocazionate de emisiunea şi plasarea valorilor mobiliare, formează serviciul datoriei publice interne.  +  Articolul 10Rambursarea împrumuturilor contractate se asigura, după caz, din excedentele bugetului de stat, din împrumuturile de stat pentru refinantarea datoriei publice interne, precum şi din alte resurse stabilite prin dispoziţii legale. Dobinda aferentă datoriei publice interne, precum şi cheltuielile ocazionate de emisiunea şi plasarea valorilor mobiliare reprezintă cheltuieli în bugetul de stat, dacă prevederile legale nu stabilesc altfel.  +  Articolul 11Gestionarea datoriei publice interne se asigura de către Ministerul Finanţelor şi consta în contractarea împrumuturilor de stat, organizarea şi ţinerea evidentei prin conturi specifice, rambursarea datoriei publice, calculul şi plata dobinzii, comisioanelor şi spezelor datorate, precum şi în efectuarea de alte operaţiuni specifice.  +  Capitolul 3 Datoria publică externa  +  Articolul 12Guvernul poate angaja, în condiţiile legii, împrumuturi externe pe termen mediu sau lung, contractate direct sau de către societăţile comerciale, regiile autonome şi autorităţile publice locale cu garanţia statului, pentru realizarea programelor de dezvoltare, restructurare economică, realizarea altor obiective sau acţiuni de interes public, crearea şi menţinerea rezervei valutare a statului, asigurarea resurselor necesare inlaturarii efectelor determinate de calamitati naturale sau în alte cazuri de forta majoră. ART. 13Necesarul de împrumuturi externe se determina pe baza strategiei privind datoria publică externa, în limita plafonului de credite externe şi de îndatorare externa, propuse de Guvern şi aprobate de Parlament.  +  Articolul 14Garantarea în numele şi contul statului de către Ministerul Finanţelor a unor credite externe pentru realizarea de obiective de investiţii de către societăţile comerciale, regiile autonome şi autorităţile publice locale se face pe baza analizelor de proiect ale Băncii de Export-Import a României - S.A. şi cu aprobarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.  +  Articolul 15Emisiunea de titluri de valoare lansate pe pieţele financiare externe se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, solicitindu-se şi avizul consultativ al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 16Derularea operaţiunilor privind realizarea angajamentelor de datorie publică externa se efectuează de către Ministerul Finanţelor care, în acest scop, încheie convenţii cu băncile comerciale şi cu beneficiarii împrumuturilor contractate.  +  Articolul 17Supravegherea generală a execuţiei de casa a angajamentelor de datorie publică externa se exercită de către Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, conform normelor metodologice elaborate în temeiul acestei legi.  +  Articolul 18Răspunderea pentru gestionarea şi utilizarea împrumuturilor externe contractate de societăţile comerciale, regiile autonome şi autorităţile publice locale cu garanţia statului, precum şi pentru constituirea resurselor necesare rambursarii ratelor scadente şi plăţii dobinzilor, spezelor şi comisioanelor aferente revine beneficiarilor de împrumut. Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României şi băncile comerciale poarta răspunderea pentru respectarea întocmai a destinaţiei creditelor angajate sau/şi garantate la extern.  +  Articolul 19Plăţile datorate pe o perioadă de un an pentru rambursarea datoriei publice externe, reprezentind ratele scadente, dobinzile, spezele şi comisioanele aferente, constituie serviciul datoriei publice externe. Rambursarea ratelor scadente şi plata dobinzilor, spezelor şi comisioanelor aferente angajamentelor de datorie publică externa se realizează din resursele cu aceasta destinaţie prevăzute în bugetul de stat, în bugetul local şi în bugetul propriu al beneficiarului de împrumut, după caz.  +  Articolul 20Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor asigura prevederea în balanţa de plati externe a resurselor necesare rambursarii împrumuturilor externe, a plăţii dobinzilor, spezelor şi comisioanelor aferente.  +  Articolul 21Pentru riscurile financiare decurgind din garantarea de către stat a împrumuturilor externe contractate de societăţile comerciale şi regiile autonome, Ministerul Finanţelor va constitui fondul de risc, care se va administra pe regim extrabugetar şi se va alimenta din sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate, dobinzile încasate din plasamentele pe piaţa ale sumelor temporar disponibile din fondul de risc şi alte resurse, potrivit prevederilor legale. Sumele datorate la fondul de risc de către beneficiarul împrumutului extern garantat se determina de către Ministerul Finanţelor prin aplicarea unor cote procentuale negociabile, diferenţiate în funcţie de bonitatea financiară a beneficiarului, perioada de graţie şi cuantumul ratei medii de rambursare. Cuantumul sumelor datorate la fondul de risc, termenele de vărsare şi celelalte obligaţii care revin beneficiarului împrumutului se prevăd în contractul încheiat de acesta cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 22Orice angajament de datorie publică externa se înregistrează în Registrul datoriei publice externe, instituit, prin această lege, la Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 23Ministerul Finanţelor urmăreşte constituirea resurselor de rambursare de către beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat, tine evidenta creanţelor statului provenite din executarea garanţiilor acordate şi acţionează pentru recuperarea lor de la debitori.  +  Articolul 24În calitate de garant al împrumuturilor externe în numele statului, Ministerul Finanţelor evalueaza riscurile financiare, oportunitatea şi condiţiile de emitere a garanţiei pentru a nu afecta credibilitatea financiară a statului român pe plan internaţional, participa la negocierea acordurilor şi a altor instrumente juridice internaţionale prin care se contractează împrumuturi externe garantate de stat.  +  Articolul 25Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României urmăresc sistematic evoluţia resurselor valutare ale tarii, analizează eventualele dificultăţi în rambursarea datoriei publice externe şi propun Guvernului măsuri de soluţionare a acestora.  +  Articolul 26Guvernul analizează, când situaţia o impune, oportunitatea şi condiţiile de reesalonare sau refinantare a datoriei publice externe şi prezintă propuneri Parlamentului în vederea aprobării.  +  Articolul 27Ministerul Finanţelor, în colaborare cu Banca Naţionala a României, elaborează anual proiectul balanţei de plati externe. Banca Naţionala a României urmăreşte în execuţie balanţa de plati externe şi transmite trimestrial Ministerului Finanţelor situaţia drepturilor şi angajamentelor externe ale statului. Ministerul Finanţelor împreună cu Banca Naţionala a României prezintă semestrial Guvernului informări asupra modului de realizare a prevederilor balanţei de plati externe şi propune soluţii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balanţei de plati externe. Guvernul prezintă spre aprobare Parlamentului, până la 30 iunie, execuţia anuală a balanţei de plati externe.  +  Articolul 28Ministerul Finanţelor întocmeşte şi prezintă Guvernului rapoarte semestriale privind evoluţia datoriei publice externe şi transmite organismelor financiar-bancare internaţionale date statistice privind datoria externa, conform obligaţiilor decurgind din calitatea României de membru al acestor organisme.  +  Articolul 29Datele privind realizarea fiecărui împrumut în contul datoriei publice externe se raportează la Ministerul Finanţelor de către beneficiarii împrumuturilor şi de către băncile comerciale prin care acestea se derulează, potrivit normelor metodologice elaborate în aplicarea prezentei legi.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 30În aplicarea prezentei legi, Ministerului Finanţelor îi revin următoarele atribuţii: a) elaborează strategia atragerii şi utilizării capitalului disponibil pe piaţa interna şi externa; b) acţionează pentru aplicarea prevederilor oricăror legi vizind contractarea împrumuturilor de stat; c) elaborează şi propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul împrumuturilor de stat; d) încheie, în numele statului, contracte de împrumut de pe piaţa financiară interna; analizează, avizează şi participa la negocierea contractării sau garantarii de împrumuturi externe; e) asigura, împreună cu Banca Naţionala a României, resursele necesare rambursarii împrumuturilor; f) urmăreşte evoluţia creditului şi a dobinzii pe piaţa financiară şi face propuneri pentru operaţiuni de conversiune a datoriei publice; g) organizează şi tine evidenta tuturor angajamentelor de plată interne şi externe asumate prin contracte, acorduri, convenţii şi alte instrumente juridice şi urmăreşte execuţia acestor angajamente; h) informează Guvernul, Parlamentul şi organismele internaţionale cu care are încheiate înţelegeri în acest sens asupra evoluţiei şi utilizării împrumuturilor de stat şi a datoriei publice; i) supraveghează utilizarea împrumuturilor generatoare de datorie publică conform destinaţiei aprobate; j) angajează şi reprezintă statul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti, în domeniul împrumuturilor de stat; k) evalueaza riscurile financiare decurgind din garantarea împrumuturilor externe, oportunitatea şi condiţiile de emitere a garanţiei; l) tine evidenta garanţiilor acordate şi urmăreşte ca angajamentele decurgind din acordarea de garanţii sa nu afecteze credibilitatea financiară a statului român pe plan internaţional.  +  Articolul 31Ministerul Finanţelor, prin organe de control specializate, exercita controlul folosirii resurselor împrumutate, potrivit destinaţiilor aprobate, în condiţiile legii.  +  Articolul 32Banca Naţionala a României, regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile şi alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale sunt obligate sa transmită informaţiile necesare, solicitate, în legătură cu datoria publică.  +  Articolul 33Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni: a) neprezentarea documentelor juridice prin care s-au contractat împrumuturi generatoare de datorie publică externa sau împrumuturi externe cu garanţia statului, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor; b) neraportarea datelor referitoare la execuţia împrumuturilor privind datoria publică interna şi externa; c) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control documentele, datele şi informaţiile solicitate privind datoria publică interna şi externa. Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.  +  Articolul 34Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale împuternicite în acest scop. În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 33 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26, 27.  +  Articolul 35Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte: a) utilizarea fondurilor în lei şi în valută provenite din angajamente de datorie publică externa în alte scopuri decît cele pentru care s-a aprobat contractarea sau garantarea acestora; b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea garanţiei publice la contractarea de împrumuturi externe. Constatarea faptelor prevăzute la alineatul precedent se face de către Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale, precum şi de către alte organe abilitate în acest scop prin lege.  +  Articolul 36În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor va elabora normele metodologice de aplicare.  +  Articolul 37Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION RATIUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN------------