ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 159 din 27 noiembrie 2001pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Operaţiuni financiar-bancare interzise  +  Articolul 1 (1) Sunt interzise toate operaţiunile financiar-bancare între rezidenţi şi nerezidenti, precum şi între nerezidenti, constând în operaţiuni de cont curent şi de cont de capital, inclusiv operaţiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Naţionala a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Activele persoanelor prevăzute în anexa sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.  +  Articolul 2 (1) Anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă se completează şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informaţiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. (2) Completarea şi actualizarea anexei se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice şi juridice, precum cetăţenia, data şi locul naşterii, în cazul persoanelor fizice, şi sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice. (3) Datele de identificare se solicita Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 3Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de refuza efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi de a sesiza organele competente.  +  Capitolul 2 Operaţiuni financiar-bancare supuse autorizării  +  Articolul 4 (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor întocmesc şi actualizează liste cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Listele se transmit Ministerului Finanţelor Publice. (2) Listele cuprind şi datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (2). (3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanţelor Publice solicita Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe obţinerea informaţiilor necesare.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte o lista unica pe baza listelor prevăzute la art. 4 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului prin hotărâre.  +  Articolul 6Operaţiunile financiar-bancare prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 5, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României, a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz.  +  Articolul 7 (1) Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a sesiza conducerea instituţiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării. (2) Instituţiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentaţia privind operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării.  +  Articolul 8 (1) Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentaţiei, emite autorizarea operaţiunii prevăzute la art. 6 sau, după caz, refuza emiterea autorizării şi sesizează organele judiciare competente. (2) Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, reglementări privind documentaţia necesară operaţiunilor financiar-bancare supuse autorizării.  +  Capitolul 3 Atribuţii specifice ale autorităţilor competente  +  Articolul 9Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de aducere la îndeplinire de către instituţiile supravegheate a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi aplica sancţiunile prevăzute de lege în competenţa acestora.  +  Articolul 10 (1) În vederea confirmării identităţii persoanelor prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi în lista prevăzută la art. 5 Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi organele judiciare cooperează cu Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul de Interne, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe. (2) Termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) se poate prelungi cu 10 zile dacă este necesară confirmarea identităţii persoanelor.  +  Articolul 11Ministerele şi instituţiile cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a sesiza Serviciul Roman de Informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism.  +  Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 12 (1) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi efectuarea fără autorizaţie a operaţiunilor prevăzute la art. 6 de către personalul instituţiilor financiar-bancare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.  +  Articolul 13 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei realizarea de fonduri de către o persoană juridică în scopul finanţării actelor de terorism sau furnizarea de fonduri de către o persoană juridică pentru săvârşirea actelor de terorism. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne. (3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se confisca.  +  Articolul 14Contravenţiilor prevăzute la art. 11 şi 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul 15 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi fapta persoanei de a pune la dispoziţie sau de a colecta fonduri, direct sau indirect, ştiind ca aceste fonduri sunt folosite, în total sau în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi fapta persoanei de a realiza fonduri în scopul finanţării actelor de terorism. (3) Tentativa se pedepseşte. (4) Fondurile puse la dispoziţie sau colectate pentru săvârşirea actelor de terorism ori realizate în scopul finanţării actelor de terorism se confisca.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistru de interne,Ioan Rus  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând persoanele şi/sau entitatileidentificate de comitet*)A. Persoane● Mullah Mohammad Rabbani, preşedinte al Consiliului director, şeful Consiliului de Miniştri;● Mullah Hadji Mohammad Hassan, prim viceprim-ministru al Consiliului Ministrilor, Guvernator al Kandaharului;● Maulavi Abdul Kabir, viceprim-ministru al Consiliului Ministrilor, Guvernator al Provinciei Nangahar, şef al Zonei de Est;● Mullah Mahommed Omar, liderul spiritual (Leader of the Faithful, "Amir al-Mumineen"), Afghanistan;● Mullah Mohammed Tahre Anwari, Administraţia Publică;● Maulavi Sayyed Haggan, ministrul administraţiei publice;● Maulavi Abdul Latif Mansur, ministrul agriculturii;● Maulavi Shams-ur-Rahman, ministrul adjunct al agriculturii;● Maulavi Attiqullah Akhund, ministrul adjunct al agriculturii;● Maulavi Abdul Ghafoor, ministrul adjunct al agriculturii;● Akhtar Mohammad Mansour, ministrul aviaţiei civile şi transporturilor;● Hadji Tahis, ministrul adjunct al aviaţiei civile şi transporturilor;● Mullah Mahommad Naim, ministrul adjunct al aviaţiei civile şi transporturilor;● Hidayatullah Abu Turab, ministrul adjunct al aviaţiei civile şi transporturilor;● Mullah Yar Mahommad Rahimi, ministrul comunicaţiilor;● Mullah Haji Alla Dad Tayeb, ministrul adjunct al comunicaţiilor;● Maulavi Abdul Razaq, ministrul comerţului;● Maulavi Faiz Mohammad Faizan, ministrul adjunct al comerţului;● Maulavi Nik Mohammad, ministrul adjunct al comerţului;● Mullah Matiullah, Custom House, Kabul;● Maulavi Dadullah Akhund, ministrul construcţiilor;● Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, ministrul apărării;● Mullah Fazel M. Mazloom, director adjunct pe probleme de apărare;● Mullah Baradar, ministrul adjunct al apărării;● Mullah Abdul Rauf, comandant al Corpului Central;● Mullah Amir Khan Motagi, ministrul educaţiei;● Mullah Mahommad Nasim Hanafi, ministrul adjunct al educaţiei;● Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, ministrul adjunct al educaţiei;● Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, ministrul finanţelor;● Mullah Arefullah Aref, ministrul adjunct al Ministerului Finanţelor;● Mullah Haji M. Ahmadi, preşedintele Băncii Da Afghanistan;● Abdul Wakil Mutawakil, ministrul afacerilor externe;● Abdul Rahman Zahed, ministrul adjunct al afacerilor externe;● Mullah Abdul Jalil, ministrul adjunct al afacerilor externe;● Dr. Abdul Satar Paktis, Departamentul Protocol, Ministerul Afacerilor Externe;● Maulavi Faiz, Departamentul Informatica, Ministerul Afacerilor Externe;● Shams-us-Safa Aminzai, Centrul de Presa, Ministerul Afacerilor Externe;● Maulavi Abdul Baqi, Direcţia Consulară, Ministerul Afacerilor Externe;● M. Jawaz Waziri, Departamentul O.N.U., Ministerul Afacerilor Externe;● Maulavi Djallalouddine Haqani, ministrul frontierelor;● Maulavi Abdul Hakim Monib, ministrul adjunct al frontierelor;● Alhaj M. Ibrahim Omari, ministrul adjunct al frontierelor;● Qari Din Mohammad, ministrul pentru învăţământul superior;● Maulavi Hamidullah Nomani, oficial de rang superior în Ministerul pentru Învăţământul Superior;● Zabihullah Hamidi, ministrul adjunct pentru învăţământul superior;● Maulavi Arsalan Rahmani, ministrul adjunct pentru învăţământul superior;● Maulavi Qudratullah Jamal, ministrul informaţiilor;● Mullah Abdul Baqi, viceministrul informaţiilor şi culturii;● Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, ministrul adjunct al informaţiilor şi culturii (cultura);● Maulavi Rahimullah Zurmati, ministrul adjunct al informaţiilor şi culturii (publicaţii);● Abdulhai Motmaen, Departamentul Informaţiilor şi Culturii, Kandahar;● Maulavi Mohammad Yaqoub, şeful BIA;● Mullah Abdul Razaq, ministrul afacerilor interne;● Mullah Abdul Samad Khaksar, ministrul adjunct al afacerilor interne (securitate);● Mohammad Sharif, ministrul adjunct al afacerilor interne;● Maulavi Noor Jalal, ministrul adjunct al afacerilor interne (administrativ);● Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamentul pentru paşapoarte şi vize;● Mullah Nooruddin Turabi, ministrul justiţiei;● Maulavi Jalaluddine Shinwari, ministrul adjunct al justiţiei;● Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, ministrul minelor şi industriilor;● Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, ministrul adjunct al minelor şi industriilor;● Mullah Abdul Salam Zaief; ministrul adjunct al minelor şi industriilor;● Maulavi Mohammad Azam Elmi, ministrul adjunct al minelor şi industriilor;● Qari Din Mohammad Hanif, ministrul planificarii;● Maulavi Ezatullah, ministrul adjunct al planificarii;● Maulavi M. Musa Hottak, ministrul adjunct al planificarii;● Mullah Mohammad Abbas Akhund, ministrul sănătăţii publice;● Sher Abbas Stanekzai, ministrul adjunct al sănătăţii;● Maulavi Mohammadullah Mati, ministrul lucrărilor publice;● Maulavi Rostam Nuristani, ministrul adjunct al lucrărilor;● Hadji Molla Atiqullah, ministrul adjunct al lucrărilor;● Maulavi Najibullah Haqqani, ministrul adjunct al lucrărilor publice;● Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, ministrul cultelor şi pelerinajului;● Maulavi Moslim Haqqani, ministrul adjunct al cultelor şi pelerinajului;● Maulavi Qalamudin Momand, ministrul adjunct al pelerinajului;● Maulavi Abdul Raqib Takhari, ministrul repatrierii;● Ramatullah Wahidyar, ministrul adjunct pentru martiri şi repatriere;● Mohammad Sediq Akhundzada, ministrul adjunct pentru martiri şi repatriere;● Maulavi Mohammad Wali, ministrul Departamentului pentru Prevenirea Viciilor şi Propagarea Virtutii;● Maulavi Mohammad Salim Haqqani, ministrul adjunct al Departamentului pentru Prevenirea Viciilor şi Propagarea Virtutii;● Maulavi Sayed Esmatullah Ase, ministrul adjunct al Departamentului pentru Prevenirea Viciilor şi Propagarea Virtutii;● Qari Ahmadulla, ministrul securităţii (servicii secrete);● Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, ministrul adjunct al securităţii (servicii secrete);● Maulavi Ehsanullah, ministrul adjunct al securităţii (servicii secrete);● Mullah Habibullah Reshad, şeful Departamentului Investigaţii;● Mullah Ahmed Jan Akhund, ministrul apelor şi electricitatii;● Ing. Mohammad Homayoon, ministrul adjunct al apelor şi electricitatii;● Maulavi Saiduddine Sayyed, viceministrul muncii şi problemelor sociale;● Maulavi Abdul Jabbar, guvernator al provinciei Baghlan;● Maulavi Nurullah Nuri, guvernator al provinciei Balkh, şef al Zonei de Nord;● Muhammad Islam, guvernator al provinciei Bamiyan;● Mullah Janan, guvernator al Fariab;● Mullah Dost Mohammad, guvernator al provinciei Ghazni;● Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guvernator al provinciei Herat;● Maulavi Abdul Bari, guvernator al Provinciei Helmand;● Maulavi Walijan, guvernator al Provinciei Jawzjan;● Mullah M. Hasan Rahmani, guvernator al Provinciei Kandahar;● Mullah Manan Nyazi, guvernator al Provinciei Kabul;● Maulavi A. Wahed Shafiq, guvernator adjunct al Provinciei Kabul;● Alhaj Mullah Sadudin Sayed, primar al oraşului Kabul;.● Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernator al Provinciei Khost;● Maulavi Nazar Mohammad, guvernator al Provinciei Kunduz;● M. Eshaq, guvernator al Provinciei Laghman;● Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernator al Provinciei Logar;● Maulavi Hamsudin, guvernator al Provinciei Wardak (Maidan);● Maulavi A. Kabir, guvernator al Provinciei Nangarhar;● Mullah M. Rasul, guvernator al Provinciei Nimroz;● Maulavi Tawana, guvernator al Provinciei Paktia;● Mullah M. Shafiq, guvernator al Provinciei Samangan;● Maulavi Aminullah Amin, guvernator al Provinciei Saripul;● Maulavi Abdulhai Salek, guvernator al Provinciei Urouzgan;● Maulavi Ahmad Jan, guvernator al provinciei Zabol;● Noor Mohammad Saqib, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie;● Maulavi Sanani, şef al Dar-ul-Efta;● Maulavi Samiullah Muazen, vicepreşedinte al Înaltei Curţi;● Maulavi Shahabuddin Delawar, vicepreşedinte al Înaltei Curţi;● Abdul Rahman Agha, preşedintele Curţii Militare de Justiţie;● Mullah Mustasaed, preşedintele Academiei de Ştiinţe;● Maulavi Esmatullah Asem, secretar general al Societăţii Afghane a Semilunei Roşii - Afghan Red Crescent Society (ARCS);● Maulavi Qalamuddin, preşedintele Comitetului Olimpic Afghan;● Abdul Salam Zaeef, ambasadorul taliban în Pakistan;● Abdul Hakim Mujahid, reprezentantul taliban la ONU;● Gen. Rahmatullah Safi, reprezentantul taliban în Europa;● Mullah Hamidullah, directorul Companiei Ariana Afghan Airlines;● Alhaj Mullah Sadruddin, primarul oraşului Kabul;● Amir Khan Muttaqi, reprezentantul taliban la discutiile din cadrul O.N.U.;● Mr Jan Mohmmad Madani, însărcinat cu afacerile externe în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;● Mr Shamsalah Kmalzada, secretar II în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;● Mr Azizirahman, secretar III în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;● Mr Mawlawi Abdul Manan, atasat comercial în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;● Malawi Abdul Wahab, însărcinat cu afacerile externe la Riyadh.Ambasada Talibana la Islamabad● Mullah Abdul Salam Zaeef, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar;● Habibullah Fauzi, secretar I, adjunct al şefului misiunii;● Mohammad Sohail Shaheen, secretar II;● Mohammad Sarwar Siddiqmal, secretar III;● Mullah Mohammad Zahid, secretar III;● General Abdul Qadeer, atasat militar;● Maulavi Nazirullah Anafi, atasat comercial;● Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, atasat pentru problemele de repatriere;● Mohammad Daud, atasat cu probleme administrative.Consulatul General Taliban de la Peshawar● Maulavi Najibullah, consul general;● Qari Abdul Wali, secretar I;● Syed Allamuddin, secretar II;● Maulavi Akhtar Mohammad, atasat cu probleme de educaţie;● Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, reprezentant comercial.Consulatul General Taliban de la Karachi● Maulavi Rahamatullah Kakazada, consul general;● Mufti Mohammad Aleem Noorani, secretar I;● Haji Abdul Ghafar Shenwary, secretar III;● Maulavi Gul Ahmad Hakimi, atasat comercial.Consulatul General Taliban de la Quetta● Maulavi Abdullah Murad, consul general;● Maulavi Abdul Haiy Aazem, secretar I;● Maulavi Hamdullah, atasat cu probleme privind repatrierea;● Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (cunoscut şi sub numele de Abu Abdallah Abd Al-Hakim, Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden). Data naşterii: 28/07/57 sau 30/07/1957, locul naşterii: Jeddah, Arabia Saudita sau în Yemen; cetăţenia saudita retrasă, acum cetăţean afghan;● Muhammad 'Atif (cunoscut şi sub numele de Abu Hafs, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). Data naşterii (probabila) 1944, 1951 sau 1956, locul naşterii: Alexandria, Egipt. Se presupune ca este cetăţean egiptean; locotenent al lui Usama Bin Laden;● Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri (cunoscut şi sub numele de Ayman Al-Zawahari Ahmed Fuad Salim). Data naşterii: 19/06/51, locul naşterii: Giza, Egipt. Se presupune ca este cetăţean egiptean. Fost lider al Grupării Jihadului Islamic din Egipt, pasaport nr. 1084010 (Egipt) sau nr. 19820215; acum colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden;● Sa'd Al-Sharif. Data naşterii: 1969, Arabia Saudita. Cumnat şi colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden. Se presupune ca este şeful organizaţiei financiare a lui Usama Bin Laden;● Saif Al-'Adil (cunoscut şi sub numele de Sayf-Al Adl). Data naşterii: 1963; locul naşterii: Egipt. Se presupune ca este cetăţean egiptean. Responsabil cu securitatea lui Usama Bin Laden;● Amin Al-Haq (cunoscut şi sub numele de Muhammad Amin; Al-Haq, Amin; Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin). Data naşterii: 1960, Provincia Nangahar, Afghanistan. Cetăţean afghan; coordonatorul securităţii lui Usama Bin Laden;● Ahmad Sa'id Al-Kadr (cunoscut şi sub numele de Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi, Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data naşterii: 01/03/48; locul naşterii: Cairo, Egipt. Se presupune ca este cetăţean egiptean şi canadian;● Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (cunoscut şi sub numele de Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Abu Zubaydah, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Data naşterii: 12/03/71; locul naşterii: Riyadh, Arabia Saudita. Se presupune ca este cetăţean saudit, palestinian şi iordanian; colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden şi organizator al călătoriilor cu scop terorist;● Saqar Al-Jadawi. Data naşterii: 1965. Se presupune ca este cetăţean yemenit şi saudit. Ajutorul lui Usama Bin Laden;● Bilal Bin Marwan. Data naşterii: 1947; locotenent senior al lui Usama Bin Laden;● Shaykh Săi'id (cunoscut şi sub numele de Mustafa Muhammad Ahmad). Locul naşterii: Egipt;● Abu Hafs the Mauritanian (cunoscut şi sub numele de Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Data naşterii: 1 ianuarie 1975;● Ibn Al-Shaykh Al-Libi;● Abd Al-Hadi Al-Iraqi (cunoscut şi sub numele de Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);● Thirwat Salah Shihata (cunoscut şi sub nunele de Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Data naşterii: 29 iunie 1960; locul naşterii: Egipt;● Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut şi sub numele de Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Data naşterii: 15 martie 1963; locul naşterii: Alexandria, Egipt;● Muhammad Salah (cunoscut şi sub numele Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);● Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut şi sub numele de Saiyid, Abd Al-Man, Am) Pakistan;● Al-Hamati, Muhammad (cunoscut şi sub numele de Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq sau Al-Makki, Abu Asim), Yemen;● Al-Qadi, Yasin (cunoscut şi sub numele de Kadi, Shaykh Yassin Abdullah sau Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudita;● Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut şi sub numele de Ayadi Shafiq, Ben Muhammad sau Ayadi Chafik, Ben Muhammad sau Aiadi, Ben Muhammad sau Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia. Data naşterii: 21 ianuarie 1963; locul naşterii: Safais (Sfax), Tunisia;● Darkazanli, Mamoun; Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; Data naşterii: 4 august 1958; locul naşterii: Aleppo, Syria; Pasaport nr. 1310636262 (Germania);● Hijazi, Riad [cunoscut şi sub numele de Hijazi, Raed M. sau Al-Hawen, Abu-Ahmad sau Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) sau Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) sau Al-Shahid, Abu-Ahmad], Iordania; Data naşterii: 1968; locul naşterii: California, U.S.A.; SSN: 548-91-5411;● Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut şi sub numele de Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad sau Armad, Mufti Rasheed sau Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan;● Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut şi sub numele de Al-Filistini, Abu Qatada sau Takfiri, Abu Umr sau Abu Umar, Abu Omar sau Uthman, Al-Samman sau Umar, Abu Umar sau Uthman, Umar sau Abu Ismail), Londra, Marea Britanie. Data naşterii: 30 decembrie 1960 sau 13 decembrie 1960;● Yuldashev, Tohir (cunoscut şi sub numele de Yuldashev, Takhir), Uzbekistan;● Zia, Mohammad (cunoscut şi sub numele de Zia, Ahmad); C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Shah S/;● Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut şi sub numele de Abu Mariam sau Al-Masri, Abu Mohamed sau Saleh), Afghanistan. Data naşterii: 1963; locul naşterii: Egipt; cetăţean egiptean;● Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut şi sub numele de Abdel Rahman sau Abdul Rahman sau Al-Muhajir, Abdul Rahman sau Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan. Data naşterii: 19 iunie 1964; locul naşterii: Egipt; cetăţean egiptean;● Anas Al-Liby (cunoscut şi sub numele de Al-Libi, Anas sau Al-Raghie, Nazih; sau Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed sau Al-Sabai, Anas), Afghanistan. Data naşterii: 30 martie 1964 sau 14 mai 1964; locul naşterii: Tripoli, Libia; cetăţean libian;● Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut şi sub numele de "Ahmed The Tanzanian" sau "Foopie" sau "Fupi" sau Ahmad, Abu Bakr sau Ahmed, A. sau Ahmed, Abubakar sau Ahmed, Abubakar K. sau Ahmed, Abubakar Khalfan sau Ahmed, Abubakary K. sau Ahmed, Ahmed Khalfan sau Al Tanzani, Ahmad sau Ali, Ahmed Khalfan sau Bakr, Abu sau Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed sau Ghailani, Ahmed sau Ghilani, Ahmad Khalafan sau Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah sau Khabar, Abu sau Khalfan, Ahmed sau Mohammed, Shariff Omar). Data naşterii: 14 martie 1974 sau 13 aprilie 1974 sau 14 aprilie 1974 sau 1 august 1970; locul naşterii: Zanzibar, Tanzania; cetăţean tanzanian.● Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut şi sub numele de Abdurehman, Ahmed Mohammed sau Abu Fatima sau Abu Islam sau Abu Khadiijah sau Ahmed Hamed sau Ahmed The Egyptian sau Ahmed, Ahmed sau Al-Masri, Ahmad sau Al-Surir, Abu Islam sau Ali, Ahmed Mohammed sau Ali, Hamed sau Hemed, Ahmed sau Shieb, Ahmed sau Shuaib); Afghanistan. Data naşterii: 1965; locul naşterii: Egipt; cetăţean egiptean;● Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut şi sub numele de Abdalla, Fazul sau Abdallah, Fazul sau Aisha, Abu sau Al Sudani, Abu Seif sau Ali, Fadel Abdallah Mohammed sau Fazul, Abdalla sau Fazul, Abdallah sau Fazul, Abdallah Mohammed sau Fazul, Haroon sau Fazul, Harun sau Haroon sau Haroun, Fadhil sau Harun sau Luqman, Abu sau Mohammed, Fazul sau Mohammed, Fazul Abdilahi sau Mohammed, Fouad sau Muhamad, Fadil Abdallah.) Data naşterii: 25 august 1972 sau 25 decembrie 1974 sau 25 februarie 1974; locul naşterii: Moroni, Insulele Comore; cetăţean comorean sau kenyan;● Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut şi sub numele de Al Masri, Abd Al Wakil sau Al-Nubi, Abu sau Ali, Hassan sau Anis, Abu sau Elbishy, Moustafa Ali sau Fadil, Mustafa Muhamad sau Fazul, Mustafa sau Hussein sau Jihad, Abu; sau Khalid sau Man, Nu sau Mohammed, Mustafa sau Yussrr, Abu). Data naşterii: 23 iunie 1976; locul naşterii: Cairo, Egipt; cetăţean egiptean sau kenyan; document de identitate kenyan nr. 12773667; nr. seria 1201735161;● Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut şi sub numele de Ahmed The Tall sau Ally, Ahmed sau Bahamad, Sheik sau Bahamadi, Sheikh sau Suweidan, Sheikh Ahmad Salem sau Swedan, Sheikh sau Swedan, Sheikh Ahmed Salem). Data naşterii: 9 aprilie 1969 sau 9 aprilie 1960; locul naşterii: Mombasa, Kenya; cetăţean kenyan;● Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut şi sub numele de Al-Kini, Usama sau Ally, Fahid Mohammed sau Msalam, Fahad Ally sau Msalam, Fahid Mohammed Ali sau Msalam, Mohammed Ally sau Musalaam, Fahid Mohammed Ali sau Salem, Fahid Muhamad Ali). Data naşterii: 19 februarie 1976; locul naşterii: Mombasa, Kenya; cetăţean kenyan;● Abdul Rahman Yasin (cunoscut şi sub numele de Taha, Abdul Rahman S. sau Taher, Abdul Rahman S. sau Yasin, Abdul Rahman Said sau Yasin, Aboud). Data naşterii: 10 aprilie 1960; locul naşterii: Bloomington, Indiană S.U.A.; SSN 156-92-9858 (S.U.A.); Pasaport nr. 27082171 (S.U.A., emis la 21 iunie 1992 în Amman, Iordania); Pasaport nr. MO887925 (Irak); cetăţean american;● Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florenta, Italia;● Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suedia. Data naşterii: 1 iunie 1968;● Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia;● Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suedia. Data naşterii: 1 ianuarie 1955;● Ali, Yusaf Ahhmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia. Data naşterii: 20 noiembrie 1974;● Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia;● Aweys, Hassan Dahir (cunoscut şi sub numele de Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys sau Awes, Shaykh Hassan Dahir). Data naşterii: 1935; cetăţean somalez;● Himmat, Ali Ghaleb, via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Switzerland. Data naşterii: 16 iunie 1938; locul naşterii: Damasc, Siria; cetăţenie elvetiana şi tunisiană;● Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut şi sub numele de Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elvetia. Data naşterii: 1927;● Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, S.U.A.; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada;● Jama, Garad (cunoscut şi sub numele de Nor, Garad K. sau Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis, Minnesota, S.U.A. Data naşterii: 26 iunie 1974;● Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut şi sub numele de Jimale, Ahmed Ali sau Jim'ale, Ahmad Nur Ali sau Jumale, Ahmed Nur sau Jumali, Ahmed Ali), C.P. 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;● Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia;● Mansour, Mohamed (cunoscut şi sub numele de Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Elvetia; Zurich, Elvetia. Data naşterii: 1928; locul naşterii: Egipt sau Emiratele Arabe Unite;● Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elvetia;● Nada, Youssef (cunoscut şi sub numele de Nada, Youssef M. sau Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione D'Italia, Italia; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Elvetia; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Elvetia. Data naşterii: 17 mai 1931 sau 17 mai 1937. Locul naşterii: Alexandria, Egipt; cetăţenia tunisiană.B. Entităţi● Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscută anterior ca Bakhtar Afghan Airlines), Clădirea Administraţiei de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum şi celelalte birouri ale companiei;● Banke Millie Afghan (cunoscută şi sub denumirea de Banca Naţionala Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, precum şi celelalte birouri ale Banke Millie Afghan;● Da Afghanistan Bank (cunoscută şi sub denumirea de Banca Afghanistanului sau Banca Centrala a Afghanistanului sau Banca Afghana de Stat), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, precum şi celelalte birouri ale băncii Da Afghanistan Bank;● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines deschis la Citibank, New Delhi, India;● Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Banca Naţionala a Punjabului, New Delhi, India;● Banca De Afghanistan Momtaz;● Banca pentru Dezvoltare Agricolă a Afghanistanului (ADB), Regatul Unit al Marii Britanii;● Banca Afghana pentru Export (Afghan Export Bank);● Armata Islamica "Al Qa'ida" (cunoscută şi sub numele de "Baza", Al Qaeda, Fundaţia Islamica pentru Salvare - Islamic Salvation Foundation, Grupul pentru păstrarea Locurilor Sfinte - The Group for the Preservation of the Holy Sites, Armata Islamica pentru Eliberarea Locurilor Sfinte - The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, Frontul Islamic Mondial pentru Războiul Sfant împotriva Evreilor şi Cruciatilor - The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Reţeaua Usama Bin Laden, Organizaţia lui Usama Bin Laden);● Grupul Abu Sayyaf (cunoscut şi sub numele de Al Harakat Al Islamiyya);● Grupul Islamic Armat (cunoscut şi sub numele de Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Arme);● Harakat Ul-Mujahidin/HUM (cunoscut şi sub numele de Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);● Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (cunoscut şi sub numele de Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad);● Miscarea Islamica din Uzbekistan - Islamic Movement of Uzbekistan (cunoscută şi sub numele de IMU);● Asbat Al-Ansar;● Salafist Group for Call and Combat/GSPC (cunoscut şi sub numele de Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat);● Grupul Libian Islamic de Lupta - Libyan Islamic Fighting Group;● Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI;● Armata Islamica a Adenului - Islamic Army of Aden;● Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;● Organizaţia Umanitara Wafa - Wafa Humanitarian Organizaţion (cunoscută şi sub numele de Al Wafa, Al Wafa Organizaţion, Wafa Al-Igatha Al-Islamia).IordaniaClădirea nr. 125, Strada 54, Phase IIHayatabad, Peshawar, Pakistan.Birouri în: Arabia Saudita, Kuwait şi Emiratele Arabe Unite;● Trustul Al Rashid - Al Rashid Trust (cunoscut şi sub numele de Al-Rasheed Trust).● Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan.● Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;● Biroul Dha'rbi-M'unin, faţa în faţa cu Banca Khyber, strada Abbottabad, Mansehra, Pakistan;● Biroul Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, strada Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan.● Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, strada Muree, Rawalpindi, Pakistan;● Biroul Dha'rbi-M'unin, ultimul nivel, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan. Operaţiuni în Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. De asemenea, operaţiuni în Kosovo şi Cecenia;● Mamoun Darkazanli Import-Export Company (cunoscută şi sub numele de Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 3411, Hamburg, Germany;● Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen;● Al-Nur Honey Press Shops (cunoscut şi sub numele de Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen;● Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce, C.P. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; în apropierea templului de lângă statia de benzina, strada Jamal, Ta'iz, Yemen; Piaţa Al-Arudh, Khur Maksar, Aden, Yemen; strada Al-Nasr, Doha, Qatar;● Jaish-I-Mohammed (cunoscută şi sub numele de Army of Mohammed), Pakistan;● Jam'yah Ta╒awun Al-Islamia (cunoscută şi sub numele Society of Islamic Cooperation sau Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya sau Jit), oraşul Kandahar, Afghanistan;● Trustul Rabita - Rabita Trust, camera 9a, etaj 2, strada Wahdat, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan;● Export Promotion Bank of Afghanistan;● Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, etaj 2, Minneapolis, Minnesota;● Al Baraka Exchange L.L.C., C.P. 3313 Deira Dubai, Emiratele Arabe Unite; C.P. 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia;● Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss) (cunoscută şi sub numele de Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia;● Grupul financiar "Al-Barakat" - Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;● Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;● Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscută şi sub numele de Barakaat Globetelcompany), C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia;● Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited (cunoscută şi sub numele de Al-Barakat Financial Company), C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;● Al-Barakat Internaţional (cunoscută şi sub numele de Baraco Co.), C.P. 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Al-Barakat Investments, C.P. 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Al-Barakat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408;● Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscută anterior sub numele de Al Taqwa Trade, Property and Industry sau Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment sau Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz F1, Liechtenstein;● Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz F1, Liechtenstein;● Bank Al Taqwa Limited (cunoscută şi sub numele de Al Taqwa Bank sau Bank Al Taqwa), C.P. N-4877, Nassau, Bahamas; C/O Arthur D.Hanna amp; Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;● Barakaat Construction Company, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Barakaat Group Of Companies, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;● Barakaat Internaţional, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia;● Barakaat Internaţional Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suedia;● Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada;● Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia;● Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, S.U.A.;● Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia;● Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia;● Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio, S.U.A.;● Barakat Internaţional Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Barakaat Internaţional, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;● Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia;● Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Barakat Telecommunications Company Limited (cunoscută şi sub numele de Btelco), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, T'veld, Noord-Holland, Olanda;● Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, S.U.A.;● Barako Trading Company, LLC, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Baraka Trading Company, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Global Service Internaţional, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;● Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia;● Nada Management Organizaţion Sa (cunoscută anterior sub numele de Al Taqwa Management Organizaţion Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Elvetia;● Parka Trading Company, C.P. 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;● Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia;● Somali Internaţional Relief Organizaţion, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;● Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia;● Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'Italia I, Elvetia;● Youssef M. Nada amp; Co. Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria.------------ Notă *) Comitetul înfiinţat pentru urmărirea aplicării Rezoluţiei nr. 1.267 (1999) a Consiliului de Securitate.------------