HOTĂRÎREA nr. 89 din 2 martie 1993privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor scriitorilor în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 5 martie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu data prezentei hotărîri, asigurările sociale şi pensiile pentru scriitori se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 2Patrimoniul asigurărilor sociale ale scriitorilor se preia, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de la Uniunea Scriitorilor din România pe bază de protocol, conform bilanţului contabil la zi.  +  Articolul 3Personalul cu atribuţii în domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor scriitorilor care îşi desfăşoară în prezent activitatea în cadrul Uniunii Scriitorilor din România trece la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, fiind considerat transferat.  +  Articolul 4 (1) Drepturile de pensie ale membrilor Uniunii Scriitorilor din România se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, în raport cu durata de asigurare şi cu nivelul venitului asigurat. (2) Pentru calcularea duratei de asigurare prevăzută la alin.1 se insumeaza perioadele de vechime realizate anterior cu cele pentru care s-au plătit contribuţiile în condiţiile prezentei hotărîri.  +  Articolul 5 (1) Venitul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru locurile de muncă încadrate în grupa a III-a este egal cu cel puţin salariul minim brut pe ţara, reglementat la data achitării acestei contribuţii. (2) La venitul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale se plăteşte şi contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară. Drepturile de pensie suplimentară se stabilesc în condiţiile legislaţiei de asigurări sociale de stat. (3) Plata lunară a contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se datorează obligatoriu pentru membrii Uniunii Scriitorilor din România necuprinsi în alte sisteme de asigurări sociale.  +  Articolul 6Contribuţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 se virează lunar de către Uniunea Scriitorilor din România, centralizat, în contul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 7Drepturile de pensie ale membrilor Uniunii Scriitorilor din România stabilite pînă la data prezentei hotărîri se menţin şi se achită titularilor, cu începere de la această dată, indexate, compensate şi majorate ca şi cele din sistemul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 8 (1) De la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, drepturile de pensie se stabilesc luînd ca baza de calcul venitul asigurat în 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de asigurare. (2) Pentru perioada de pînă la 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, baza de calcul a pensiei o constituie venitul asigurat pentru numărul de luni consecutive în care s-au plătit contribuţiile, iar pînă la completarea perioadei de 5 ani, salariul minim pe economie, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioada.  +  Articolul 9Dispoziţiile prezentei hotărîri se completează cu prevederile legale în vigoare privind asigurările sociale de stat. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: ---------------Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul culturii,Mihail GoluMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------