LEGE nr. 713 din 3 decembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 206 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatele (4), (4^1)-(4^4) ale articolului 166 vor avea următorul cuprins:"(4) Baza materială a instituţiilor de învăţământ superior de stat este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educaţiei şi Cercetării este împuternicit sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru instituţiile de învăţământ superior, pe baza documentaţiei înaintate de către acestea.(4^1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, şcoli profesionale şi şcoli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, şi trec în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.(4^2) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi trec în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Bunurile imobile trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protecţia drepturilor copilului din subordinea consiliilor judeţene, în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, trec în administrarea inspectoratelor şcolare.(4^3) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educaţiei şi cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinaţiei bunurilor din baza materială a învăţământului fără avizul ministrului educaţiei şi cercetării constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bunurilor din baza materială a învăţământului, fără avizul ministrului educaţiei şi cercetării, sunt nule.(4^4) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale căror cheltuieli de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."2. La articolul I, punctul 2 se abroga.3. La articolul I, punctul 3 se abroga.4. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Articolul 167 va avea următorul cuprins:«Art. 167. - (1) Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se face descentralizat prin bugetele consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau prin bugetele locale. Repartizarea fondurilor pe unităţile de învăţământ preuniversitar se face prin hotărâre a consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, aprobată prin hotărâre a Guvernului, şi cu asistenţa tehnica a inspectoratelor şcolare. (2) Finanţarea cheltuielilor de capital, de funcţionare, de întreţinere şi de reparare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi a bazei didactico-materiale, cu excepţia celor prevăzute la alin. (5), este asigurata prioritar de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale din bugetele acestora, precum şi din resursele proprii ale respectivelor unităţi. Din comisia de recepţie a lucrărilor vor face parte şi reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean şi ai unităţii şcolare. (3) De drepturile acordate potrivit legii beneficiază copiii şi ţinerii cu deficiente care urmează o formă de învăţământ preuniversitar de stat. (4) Cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, taberele şcolare, palatele copiilor, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, precum şi alte instituţii de stat subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării se finanţează din bugetul acestuia. (5) Fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru deplasări, precum şi pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de inventar şi cărţi sunt asigurate din bugetul de stat şi defalcate în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. (6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate aloca de la buget fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente aferente unor activităţi extraşcolare, educaţiei copiilor cu deficiente, perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi altor acţiuni şi activităţi, în condiţiile legii. (7) În zonele defavorizate, precum şi în situaţii speciale stabilite prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar, precum şi pentru alte cheltuieli. (8) Creditele externe ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, contractate cu aprobarea Guvernului, precum şi dobânzile aferente acestora se rambursează din bugetul de stat.»"5. La articolul I, punctul 5 se abroga.  +  Articolul 2Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------