ORDIN nr. 5.120 din 10 noiembrie 2001pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investiţii, şi a Regulamentului privind conţinutul documentaţiei pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor agricole
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 5.120/10 noiembrie 2001
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 441/9 noiembrie 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 12 decembrie 2001  Ministrul administraţiei publice şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere:- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;- Hotărârea Guvernului nr. 590/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investiţii, şi Regulamentul privind conţinutul documentaţiei pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor agricole, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit din taxe pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, se afla la dispoziţia Ministerului Administraţiei Publice în proporţie de 40% şi, respectiv, la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în proporţie de 60% şi este destinat pentru:- ameliorarea terenurilor agricole degradate - 50% (Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor);- acoperirea unor cheltuieli necesare furnizarii informaţiilor privind calitatea solurilor - 10% (direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara);- finanţarea unor lucrări pentru aplicarea legii fondului funciar - 25% (Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie);- acoperirea unor cheltuieli pentru măsurarea, întocmirea documentaţiilor necesare scoaterii terenurilor din circuitul agricol - 15% (Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie).  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării.Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1REGULAMENT 10/11/2001  +  Anexa 2REGULAMENT 10/11/2001  +  Anexa 3
     
    LISTA cuprinzând lucrările executate pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi schimbarea categoriei de folosinţă, precum şi tarifele aferente
               
    Nr. crt.Denumirea lucrăriiU.M.În sarcina:Valoarea tarifului perceput*) (lei)
    1.Acordarea de asistenţă tehnică beneficiarilor de investiţii privind întocmirea documentaţiilor de scoatere definitivă şi temporară a terenurilor din circuitul agricollucrareOJCGC şi DGAIA700.000 - 3.500.000
    2.Analiza şi verificarea documentaţiilor de scoatere definitivă şi temporară a terenurilor din circuitul agricollucrareOJCGC350.000 - 2.000.000
    3.Încadrarea terenurilor solicitate de beneficiari în clase de calitate, în vederea calculului taxei procentuale prevăzute la art. 92 şi în anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare:   DGAIA  
      -pentru persoane fizice, în vederea construirii de locuinţelucrare   350.000
      -pentru persoane fizice şi juridice, în vederea construirii de obiective de investiţiiha   1.000.000 - 5.000.000
    4.Eliberarea de acorduri-avize pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenului din producţia agricolă:   OJCGC şi DGAIA  
      -pentru persoane fizice, în vederea construirii de locuinţeacord-aviz   200.000
      -pentru persoane juridice, în vederea construirii de obiective de investiţiiacord-aviz   5.000.000 - 10.000.000
    5.Predarea amplasamentului către beneficiariamplasamentOJCGC300.000 - 500.000
    6.Acordarea de asistenţă tehnică solicitanţilor pentru schimbarea categoriei de folosinţălucrareOJCGC şi DGAIA1.500.000 - 4.500.000
    7.Analiza şi verificarea documentaţiilor pentru schimbarea categoriei de folosinţălucrareOJCGC şi DGAIA250.000 - 2.500.000
    8.Întocmirea documentaţiilor pedologice privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, în cazul schimbării în categorii de folosinţă inferioarehaDGAIA300.000
    9.Eliberarea de acorduri pentru schimbarea categoriei de folosinţă pentru terenurile solicitateacordOJCGC şi DGAIA1.000.000 - 5.000.000
    10.Urmărirea execuţiei lucrărilor din perimetrele de ameliorare prevăzute în proiectele tehnice şi recepţia parţială şi finalălucrareDGAIAîn limita prevederilor din devizul general aprobat conform Hotărârii Guvernuluinr. 376/1994
  --------- Notă *) Valoarea tarifelor se va indexa de fiecare data când indicele de inflaţie depăşeşte 5%, pe baza coeficientului de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistica.-----------