LEGE nr. 676 din 21 noiembrie 2001privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicatiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 14 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.Obiect  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege asigura condiţiile specifice de garantare a dreptului la protecţia vieţii private în privinta prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicatiilor. (2) Prevederile prezentei legi se aplică operatorilor reţelelor publice de telecomunicaţii şi furnizorilor de servicii de telecomunicaţii destinate publicului care, în îndeplinirea atribuţiilor lor, tratează date cu caracter personal. (3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date. (4) Prezenta lege nu se aplică prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate: a) în cadrul activităţilor în domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege; b) în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi în cadrul altor activităţi în domeniul dreptului penal, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.Definiţii  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:1. serviciu de telecomunicaţii - serviciu a cărui furnizare consta, integral sau parţial, în transmiterea şi directionarea de semnale în reţelele de telecomunicaţii, cu excepţia radiodifuziunii şi a televiziunii;2. serviciu de telecomunicaţii destinat publicului - orice serviciu de telecomunicaţii, cu excepţia celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup închis de utilizatori;3. furnizor de servicii de telecomunicaţii destinate publicului - persoana juridică ce prestează un serviciu de telecomunicaţii destinat publicului;4. reţea publică de telecomunicaţii - sisteme de transmisie şi, unde sunt aplicabile, echipamente de comutatie şi alte resurse ce permit transmiterea de semnale între puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau parţial pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii destinate publicului;5. operator al reţelei publice de telecomunicaţii - persoana juridică autorizata sa instaleze sau sa opereze o reţea publică de telecomunicaţii, în scopul oferirii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului;6. abonat - orice persoană fizica sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicaţii destinate publicului în vederea furnizarii de astfel de servicii;7. utilizator - orice persoană fizica beneficiara a unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului, în scopuri private sau profesionale, fără a fi în mod necesar abonat al acestui serviciu;8. date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;9. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;10. autoritatea de reglementare - autoritatea prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996;11. autoritatea de supraveghere - autoritatea care monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidenţa dispoziţiilor legale care reglementează protecţia persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;12. registrele abonatilor - bazele de date, în forma scrisă sau electronică, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terţi în scopuri comerciale, care conţin date cu caracter personal ale abonatilor;13. factura detaliată - suma informaţiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apelează ori informaţii referitoare la data şi durata fiecărui apel.Măsuri de securitate  +  Articolul 3 (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului şi operatorul reţelei publice de telecomunicaţii prin care se furnizează serviciul respectiv trebuie să ia toate măsurile tehnice şi de organizare adecvate garantarii securităţii serviciului şi a reţelei. (2) Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proporţional riscului, corespunzător stadiului dezvoltării tehnologice şi costurilor implementarii acestor măsuri. (3) Cerinţele minime de securitate adoptate ca măsura preventivă vor fi stabilite de autoritatea de reglementare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Cerinţele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, în concordanta cu stadiul dezvoltării tehnice şi cu experienta în domeniu, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani. (5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului este obligat sa informeze abonatii în situaţia în care ia cunoştinţa despre apariţia unui risc special de încălcare a securităţii reţelei. Informarea va face referire şi la posibilele remedii, precum şi la costurile de aplicare a acestora. (6) Informaţiile prevăzute la alin. (5) se înaintează şi autorităţii publice competente în domeniul protecţiei persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal.Confidenţialitatea comunicaţiilor  +  Articolul 4 (1) Confidenţialitatea comunicaţiilor efectuate prin intermediul unei reţele publice de telecomunicaţii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicaţii destinat publicului este garantată. (2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea sau orice alta forma de interceptare ori de supraveghere a comunicaţiilor este interzisă, cu excepţia cazurilor următoare: a) se realizează de utilizatorii care participa la comunicatia respectiva; b) utilizatorii care participa la comunicatia respectiva şi-au dat acordul scris prealabil; c) se realizează în exercitarea prerogativelor de autoritate publică, în condiţiile legii. (3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligaţia de a-l informa pe celălalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci când în cursul convorbirii se utilizează echipament care permite ca aceasta convorbire să fie ascultata, înregistrată sau stocata de către alte persoane.  +  Articolul 5Serviciile de telecomunicaţii şi îndeosebi serviciile telefonice aflate în curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vieţii private a utilizatorilor, a secretului corespondentei şi a libertăţii de comunicare.  +  Articolul 6Orice imixtiune a autorităţilor publice în conţinutul unei comunicări, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicărilor, sunt interzise, exceptând cazurile în care asemenea ingerinţe sunt prevăzute de lege şi constituie o măsura necesară într-o societate democratica pentru: a) protecţia securităţii statului, a siguranţei publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infracţiunilor; b) protecţia persoanei în cauza, la cererea acesteia, ori a drepturilor şi libertăţilor altor persoane.  +  Articolul 7În caz de ingerinta a autorităţilor publice în conţinutul unei comunicări legea de autorizare trebuie să prevadă: a) modul de exercitare de către persoana în cauza a drepturilor de acces şi de rectificare; b) condiţiile în care autorităţile publice competente vor fi în drept sa refuze sa dea informaţii persoanei în cauza; c) modalităţile de conservare sau de distrugere a acestor date.  +  Articolul 8 (1) Operatorii reţelelor publice de telecomunicaţii sau de telefonie ori furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului nu pot comunică datele obţinute cu prilejul imixtiunii în conţinutul unei comunicări decât persoanei desemnate în autorizaţia eliberata potrivit legii să obţină asemenea date. (2) Autorizarea operatorilor reţelelor publice de telecomunicaţii de a interveni în conţinutul unei comunicări, inclusiv prin mijloace de interpretare sau de supraveghere a convorbirilor telefonice, precum şi utilizarea mijloacelor tehnice pentru localizarea originii apelurilor abuzive vor fi realizate numai cu asigurarea condiţiilor şi garanţiilor constituţionale de exercitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale recunoscute prin lege.Datele referitoare la trafic şi la facturare  +  Articolul 9 (1) Datele referitoare la trafic, care privesc abonatii şi utilizatorii, prelucrate în vederea stabilirii convorbirilor efectuate şi stocate de către furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul unei reţele publice de telecomunicaţii destinate publicului, trebuie să fie şterse sau făcute anonime la terminarea comunicatiei, fără a se încalcă prevederile alin. (2)-(4). (2) Prelucrarea datelor conţinând: numărul sau identificarea postului abonatului, adresa abonatului şi tipul postului, numărul total de unităţi ce trebuie facturate pentru perioada de contorizare, numărul abonatului apelat, tipul, momentul începerii şi durata apelurilor efectuate sau volumul de date transmis, data apelului ori a serviciului, alte informaţii referitoare la plati, precum plata în avans, plati pentru instalări, deconectari şi restante, efectuată în scopul întocmirii facturilor abonatilor sau al stabilirii plăţilor pentru interconectare, este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligaţiei de plată corespunzătoare facturii, respectiv de la data scadentei obligaţiei de plată corespunzătoare interconectarii. (3) Furnizorul unui serviciu de telecomunicaţii destinat publicului poate prelucra numai datele semnificative prevăzute la alin. (2), în vederea marketingului sau comercializării propriilor servicii, numai după notificarea abonatului şi cu acordul expres al acestuia. (4) Accesul la şi prelucrarea datelor referitoare la trafic şi la facturare trebuie limitate la persoanele care acţionează în virtutea unei obligaţii de serviciu, în raport cu furnizorul de servicii de telecomunicaţii destinat publicului sau, respectiv, cu operatorul reţelei publice de telecomunicaţii, şi care au ca atribuţii facturarea sau gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clienţilor, detectarea fraudelor ori marketingul propriilor servicii de telecomunicaţii ale furnizorului sau operatorului respectiv. Prelucrarea acestora trebuie limitată la datele care sunt necesare pentru îndeplinirea respectivelor obligaţii de serviciu. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) nu pot fi invocate în scopul limitării accesului autorităţilor competente la datele referitoare la trafic sau la facturare, în condiţiile legii, în scopul rezolvarii litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.Facturarea detaliată  +  Articolul 10 (1) Abonatii primesc facturi nedetaliate. (2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea drepturilor la protecţia vieţii private a abonatilor şi a utilizatorilor, în condiţiile legii. (3) Categoriile de informaţii care pot fi cuprinse în facturile detaliate se stabilesc de autoritatea de reglementare.Oferirea şi restrictionarea oferirii serviciului de identificare a liniei la care apelează sau a liniei apelate  +  Articolul 11 (1) Utilizatorul care apelează are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor respective pentru fiecare apel, în cazul în care se oferă şi un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează. (2) Abonatul care apelează are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei care apelează, pentru fiecare linie, în cazul prevăzut la alin. (1). (3) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispoziţie de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii, în mod gratuit, în cazul folosirii neabuzive, un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei pentru apelurile primite, în cazul prevăzut la alin. (1). (4) Abonatul apelat are dreptul de a i se oferi de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii o posibilitate de a respinge apelul primit, atunci când datele de identificare a liniei care apelează au fost eliminate de abonatul sau de utilizatorul care apelează, în cazul prevăzut la alin. (1), dacă datele de identificare a liniei care apelează sunt indicate înainte de începerea convorbirii. (5) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei apelate faţă de utilizatorul care apelează, în cazul în care se oferă şi un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei apelate. (6) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) vor fi aplicabile şi apelurilor către alte tari, provenind din România, iar dispoziţiile alin. (3)-(5) vor fi aplicabile şi apelurilor către România provenind din alte tari. (7) Furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului au obligaţia de a informa publicul despre serviciile de prezentare a acestor date, precum şi despre drepturile prevăzute la alin. (1)-(6), în cazul în care se oferă şi servicii de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează sau a liniei apelate.Dispoziţii derogatorii  +  Articolul 12Un furnizor de servicii de telecomunicaţii destinate publicului, respectiv un operator al unei reţele publice de telecomunicaţii poate deroga de la dispoziţiile referitoare la identificarea liniei care apelează, cu condiţia aducerii la cunoştinţa publicului a procedurilor prin care se realizează aceste derogări, în următoarele cazuri: a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele de identificare a liniei care apelează vor fi stocate şi accesibile, în condiţiile legii; b) pentru fiecare linie, pentru organizaţiile care primesc apeluri de urgenta, special recunoscute în acest sens, în condiţiile legii, cum ar fi: secţiile de poliţie, unităţile de pompieri sau serviciile de ambulanta.Redirectionarea automată a apelului  +  Articolul 13Fiecare abonat are dreptul de a i se pune la dispoziţie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicaţii destinat publicului sau de către operatorul reţelei publice de telecomunicaţii un procedeu simplu de a bloca redirectionarea automată, efectuată de un terţ, a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.Registrele abonatilor  +  Articolul 14 (1) Furnizorii de servicii de telecomunicaţii au obligaţia de a include în registrele abonatilor pe care le întocmesc sau de a pune la dispoziţie terţilor care întocmesc asemenea registre numai datele cu caracter personal necesare identificarii unui abonat anume, cu excepţia cazurilor în care abonatul respectiv şi-a dat acordul expres pentru includerea unor date suplimentare. (2) Orice abonat are dreptul să solicite, cu titlu gratuit: a) sa nu fie inclus într-un registru al abonatilor; b) înscrierea menţiunii ca datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terţi în scopul marketingului direct; c) înscrierea adresei sale doar parţial; d) sa nu se efectueze nici o menţiune referitoare la sex, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.Apelurile nesolicitate  +  Articolul 15Apelurile nesolicitate, efectuate în scopul marketingului direct prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita intervenţia unui operator uman, prin fax sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu excepţia cazului în care abonatul apelat şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres în acest sens.Răspunderea  +  Articolul 16 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. (2) Furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului sau/şi operatorii reţelelor publice de telecomunicaţii răspund faţă de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin în condiţiile prezentei legi.Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) neadoptarea sau adoptarea incompleta a cerinţelor minime de securitate menţionate la art. 3 alin. (3) şi (4); b) neîndeplinirea obligaţiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (6); c) neîndeplinirea obligaţiei de confidenţialitate prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3); d) nerespectarea de către autorităţile publice, respectiv de către operatorii reţelelor publice de telecomunicaţii sau de telefonie ori de către furnizorii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului, a obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6, 7 şi 8; e) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la prelucrarea şi la limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevăzute la art. 9; f) încălcarea drepturilor abonatilor prevăzute la art. 10, prin sau cu privire la emiterea de facturi detaliate; g) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la oferirea serviciului de identificare a liniei care apelează, respectiv a liniei apelate, prevăzute la art. 11; h) neîndeplinirea obligaţiei referitoare la oferirea serviciului de redirectionare automată, prevăzută la art. 13; i) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la întocmirea registrului abonatilor, prevăzute la art. 14; j) iniţierea unui apel nesolicitat, cu încălcarea art. 15. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se constata de personalul autorităţii de reglementare, precum şi de reprezentanţi împuterniciţi ai organelor cu atribuţii de supraveghere şi control, abilitate potrivit legii. (4) Pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) autoritatea de reglementare poate dispune şi suspendarea sau anularea licenţei ori a autorizaţiei. (5) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-j) se constata de personalul autorităţii de supraveghere şi de reprezentanţi împuterniciţi ai organelor cu atribuţii de supraveghere şi control, abilitate potrivit legii. (6) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (7) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------